"БДЖ - Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" 3, уведомява всички заинтересовани лица от откритата процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 665 броя оловни стартерни акумулаторни батерии 12V/165 Ah за дизелови локомотиви серии 06, 07, 55, 51, 52, електрически локомотиви серии 40, 61 и 36 броя оловни тягови акумулаторни батерии 12V/100 Ah за електрически локомотиви серия 46 от локомотивния парк на „БДЖ – Товарни превози”ЕООД за едногодишен период”, открита с Решение № 17/30.06.2014 г. на Управителя на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД, публикувана в регистъра на АОП под уникален № 01558-2014-0017, за СЪОБЩЕНИЕТО на Комисията, назначена със Заповед № 372/05.08.2014 г. на Управителя на “БДЖ – Товарни превози” ЕООД

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??