"БДЖ - Товарни превози" ЕООД обявяват обществена поръчка за доставка на пломби с метална опашка за жп вагони и контейнери, съгласно спецификация и техническа спецификация, за нуждите на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД за едногодишен период

01558-2010-0002

Обявление за малка обществена поръчка

Тип възложител по чл. 7
чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

1.1) Наименование, адреси и лица за контакт
Официално наименование:
"БДЖ-Товарни превози" ЕООД
Пощенски адрес:
ул. "Иван Вазов" № 3
Град:
София
Пощенски код:
1080
Страна:
Република България
Място/места за конгакт:
отдел "Снабдяване и продажба на активи"
На вниманието на:
Вера Захова
Телефон:
02 9324741; 02 8907305
Електронна поща:
Факс:
02 8907303
Интернет адрес/и(в приложимите случаи)
Основен адрес на възложителя (URL):
www.bdz.bg
Адрес на профила на купувача (URL):


Допълнителна информация може да бъде получена на:

Съгласно 1.1)
Документация (спецификации и допълнителни документи) могат да бъдат получени на:
Друго: Съгласно Приложение А.ІI
Оферти трябва да бъдат изпратени на:
Съгласно 1.1)
Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

1.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:
(полето се попълва от възложители по чл.7, т.5 или 6)
Железопътни услуги

РАЗДЕЛ II: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) ОПИСАНИЕ
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя
Доставка на пломби с метална опашка за жп вагони и контейнери, съгласно спецификация и техническа спецификация, за нуждите на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД за едногодишен период

ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на вашата поръчка)
Доставки
Покупка
Място на изпълнение на доставката: в склад "Ценни образци" на "БДЖ" ЕАД , находящ се на адрес: гр. София, ж.к "Фондови жилища", бл.203, вх. Г
Код NUTS: BG411

II.1.3) Кратко описание на поръчката
Доставка на пломби с метална опашка за жп вагони и контейнери, съгласно спецификация и техническа спецификация, за нуждите на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД за едногодишен период

II.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

Your browser may not support display of this image.
Your browser may not support display of this image.
Your browser may not support display of this image.
Your browser may not support display of this image.
Your browser may not support display of this image.
Your browser may not support display of this image.
Your browser may not support display of this image.
Your browser may not support display of this image.
Your browser may not support display of this image.
Your browser may not support display of this image.
Your browser may not support display of this image.
Your browser may not support display of this image.

Основен речникДопълнителен речник (в приложимите случаи)
Основен обект14000000


II.1.5) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции, използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)НЕ

II.1.6) Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ НА ПОРЪЧКАТА

II.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)

Доставка на 188 900 бр. пломби с метална опашка за жп вагони и контейнери, съгласно спецификация и техническа спецификация, за нуждите на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД за едногодишен период

Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)
(в цифри): валута
или от до валута

II.2.2) Опции (когато са приложими)НЕ

Ако да, описание на тези опции:

Опциите се предвижда да се използват:
след месеца или дни от сключване на договора (ако е известно)
Брой на възможните повторения (ако има такива): или между: и
В случай на повторение, прогнозен график(ако е известно)
след месеца или дни от сключване на договора.

II.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Срок за изпълнение в месеци 12 или дни (от сключване на договора)
или
Начална дата __________
крайна дата на изпълнението __________


РАЗДЕЛ III: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) УСЛОВИЯ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА


III.1.1) Изискуеми депозити и гаранции(ако е приложимо)

Гаранция за участие в размер на 495 лв., със срок на валидност 150 дни от крайния срок за подаване на офертите в деловодството на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД. Гаранцията за изпълнение на поръчката е 5 % от стойността на поръчката със срок на валидност един месец след изпълнението на договора. И двете гаранции да се представят във вид на банкова гаранция или депозит - внесен на името "БДЖ-Товарни превози" ЕООД в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД , IBAN: BG 02 UNCR 7000 1501 0062 61, BIC: UNCRBGSF

III.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

по банков път, в лева - 100% плащане след доставка на стоката, в срок, не по-кратък от 60 дни след доставката на всяка партида, след представяне на приемо - предавателен протокол, данъчна фактура и удостоверение за качество на пломбите

III.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица(когато е приложимо)

Да, съгласно чл.6, ал.2 от НВМОП

III.1.4) Други особени условия (когато са приложими)НЕ

III.2) УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

III.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация:

1. Кандидат за изпълнител на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения. 2. Копие на документа за първоначална съдебна регистрация и копие на удостоверение от Агенцията по вписванията /ЕИК/, заверени с подпис и печат на участника, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Когато не е представено удостоверение от Агенцията по вписванията /ЕИК/, участникът представя копие на удостоверение за актуално състояние, издадено от съда по регистрация на фирмата не по-рано от 3 месеца преди крайния срок за подаване на офертата и копие от регистрацията по БУЛСТАТ, заверени с подпис и печат на участника. Когато участникът е чуждестранно лице, документите за регистрация и актуално състояние следва да са съобразени с националното му законодателство, документите се представят в легализиран превод. 3. Декларации по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП, подробно описани в образец - оферта към документацията 4. Обстоятелства, наличието на които води до отстраняване на участниците: на основание чл.21, ал.1 от НВМОП, във връзка с чл.47, ал.3 от ЗОП, при наличие на обстоятелства по чл.47, ал.2 от ЗОП. Отстраняват се и участници, непредставили мостри на пломбите или представили мостри, които не отговарят на изискванията на Възложителя, съгласно Техническа спецификация - Приложение № 2 от документацията за участие.

III.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация

1. Копие от годишния баланс и отчета за приходите и разходите на дружеството за предходната година 2. Копие от удостоверението за регистрация по ЗДДС /идентификационен № по ДДС/
Минимални изисквания (когато е приложимо):

1. Участникът да има положителен финансов резултат за предходната година

III.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация

1. Декларация, съдържаща списък на основните договори за доставки с предмет, сходен с предмета на обществената поръчка през последните три години, включително стойностите, датите и Възложителите, придружена от референции /препоръки/ за добро изпълнение, от част от посочените Възложители 2. Когато участникът не е производител - оригинален документ /може и нотариално заверено копие/ от производителя, доказващ правото на участника да предлага и извършва доставки на неговата продукция през 2010 г . 3. Описание на техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка. 4. Копие на удостоверение за качество на предлаганите пломби с метална опашка за жп вагони и контейнери, издавано от производителя 5.Техническо описание на предлаганите за доставка пломби с метална опашка за жп вагони и контейнери, съгласно Техническа спецификация - Приложение № 2 от документацията за участие 6. Участниците задължително трябва да представят мостри на изделието, съгласно описанието в "Техническа спесификация" - Приложение № 2 от документацията за участие. Мострите са невъзвръщаеми. 7. Копие от инструкцията за експлоатация на жп пломбите
Минимални изисквания (когато е приложимо):

1. Участникът да има изпълнени не по-малко от 2 договора за доставки на жп пломби или подобен вид стоки през предходните три години /, с приложени референции. 2. Участникът да е производител или да има право да предлага и извършва доставки на продукцията на производителя през 2010 г.

III.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)НЕ

III.3) СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ПРИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА УСЛУГИ


РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.1) Вид процедура

Открит конкурс


IV.2) КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите (моля, отбележете приложимото)

(А) Най-ниска цена


IV.2.2) Ще се използва електронен търгНЕ

IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

IV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

НЕ
Ако да, посочете къде:


Номер на обявлението в ДВ ______ от __________

IV.3.3) Условия за получаване на документация за участие(спецификации и допълнителни документи)

Срок за получаване на документация за участие
Дата: 09.08.2010 г. Час (чч:мм): 16:30


Платими документи ДААко да, цена (в цифри): 20 валута: BGN
Условия и начин за плащане:
Документацията се заплаща в касата на Възложителя, находяща се на адрес: гр. София, бул. "Мария Луиза" № 114А, стая № 415 или по банкова сметка на Възложителя - IBAN: BG 02 UNCR 700 1501 0062 61, BIC: UNCRBGSF, и се получава на същото място всеки работен ден от 13:30 до 16:30 часа

IV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

Дата: 16.08.2010 г. Час (чч:мм): 16:30

IV.3.5) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие

Друг: Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите(открита процедура)

До __________ или в месеца или дни 120 (от крайния срок за получаване на оферти)

IV.3.8) Условия при отварянето на офертите

Дата 18.08.2010 г. Час (чч:мм) 14:00
Място гр. София, ул. "Иван Вазов" № 3, заседателна залаЛица, които могат да присъстват при отварянето на офертите (когато е приложимо) ДАУчастници в процедурата или техни упълномощени представители при действията на комисията по чл. 38, ал.2 и 3 от НВМОП

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕСНЕ

VI.3) Допълнителна информация(когато е приложимо)

Решение №5/ 12.07.2010 г. за откриване на процедурата. Плащането по договора ще се извърши при осигурено финансиране от дружеството за поръчката.

VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование:
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:
бул. Витоша № 18
Град:
София
Пощенски код:
1000
Страна:
Република България
Your browser may not support display of this image.
Your browser may not support display of this image.
Your browser may not support display of this image.
Your browser may not support display of this image.
Your browser may not support display of this image.
Your browser may not support display of this image.
Your browser may not support display of this image.
Your browser may not support display of this image.
Your browser may not support display of this image.
Your browser may not support display of this image.
Your browser may not support display of this image.
Your browser may not support display of this image.
Your browser may not support display of this image.
Your browser may not support display of this image.
Your browser may not support display of this image.
Your browser may not support display of this image.
Your browser may not support display of this image.
Your browser may not support display of this image.
Електронна поща:
cpcadmin@cpc.bg
Телефон:
02 9884070
Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg
Факс:
02 9807315


VI.4.2) Подаване на жалби(моля, попълнете раздел VІ.4.2 ИЛИ при необходимост раздел VІ.4.3) Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:

Информация относно крайния срок: чл.120, ал.2 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

12.07.2010 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за състезателен диалог, както и за динамична система за доставки)

Официално наименование:
"БДЖ-Товарни превози" ЕООД
Пощенски адрес:
бул. "Мария Луиза" № 114 А, ет.4, стая № 415
Град:
София
Пощенски код:
1233
Страна:
Република България
Място/места за конгакт:

На вниманието на:
Виолета Александрова
Телефон:
02 9323390
Електронна поща:
Факс:
Интернет адрес/и (когато е приложимо):
ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??