Български държавни железници" ЕАД обявяват обществена поръчка за преокомплектоване на 600 броя колооси за пътнически вагони, съгласно спецификация и общи технически условия, с нови колела и годна ос втора употреба

    Обявление за обществена поръчка от Възложител по чл.7, ал.1, т.5 от ЗОП
Услуги
№ 4 от 28.12.2007 г.
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
• Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Пощенски код: 1080
• За контакти: отдел "Доставка и продажба на движимо имущество"
• Адрес: ул. "Иван Вазов" № 3
• Град: София
• Лице за контакти: инж. Георги Георгиев
• Телефон: 02 9324690
• Адрес на профила на купувача:www.bdz.bg
• Държава: Република България
I.2) Основна дейност/и на възложителя
• Основна дейност: Железопътни услуги
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката
• Наименование: Преокомплектоване на 600 броя колооси за пътнически вагони, съгласно спецификация и общи технически условия, с нови колела и годна ос втора употреба (собственост на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД).
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение
• Код NUTS: БЪЛГАРИЯ (BG)
• Място на изпълнение: На територията на изпълнителя.
• Категория услуга: 18
• Обект на поръчката: Услуги
ІІ.1.3) Предназначение на обявлението
• Предназначение: Възлагане на обществена поръчка
ІІ.1.4) Информация относно рамково споразумение
• Брой изпълнители:
• Прогнозна стойност:
• Срок в месеци:
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката
• Описание: Преокомплектоване на 600 броя колооси за пътнически вагони, съгласно спецификация и общи технически услови, с нови колела и годна ос втора употреба (собственост на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД).
ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП
• 50222000
ІІ.1.7) Споразумение за държавни поръчки
• Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: Не
ІІ.1.8) Обособени позиции
• Обособени позиции: Да
• Подаване на оферти: за една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Варианти
• Приемане на варианти: Не
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
• Общо количество или обем: Преокомплектоване на 600 броя колооси за пътнически вагони, съгласно спецификация и общи технически условия, с нови колела и годна ос втора употреба (собственост на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД).
ІІ.2.2) Опции
• Опции: Не
• Брой месеци:
• Брой дни:
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
ІІ.3.1) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
• Срок в дни: 120
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
• Описание: Гаранция за участие за двете позиции: 1800 лв., за първа позиция - 1200 лв., за втора позиция - 600 лв. Гаранция за изпълнение 2 % от стойността на договора. Двете във вид на банкова гаранция или депозит, внесен на името на "БДЖ" - ЕАД, в ТБ “Алианц България", клон Мария Луиза, IBAN: BG 02 ВUIN 7604 1010 026 513, BIC ВUINBGSF.
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане
• Условия: Плащането се извършва най-малко до 20 дни след получаване на готовите колооси от възложителя и представяне на фактура, и приемо-предавателен протокол за извършеното преокомплектоване.
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице
• Изискване:
ІІІ.1.4) Други особени условия
• Други особени условия: Не
• Условия:
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците
• Документи и информация: 1. Кандидатът за изпълнител на обществената поръчка може да бъде всяко българско и чуждестранно физическо и юридическо лице, както и техните обединения. 2. Декларации по чл. 47, ал. 1, ал. 5, ал. 7 от ЗОП - по приложен от възложителя образец и други документи, подробно описани в образец - Заявление към документацията.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
• Документи и информация: 1. Копие от годишния финансов отчет. 2. Копие от регистрация по БУЛСТАТ или копие от ЕИК, копие от идентификационния номер по ДДС.
ІІІ.2.3) Технически възможности
• Документи и информация: 1. Списък на основните договори за извършвана подобна услуга през последните три години, включително стойностите, датите и възложителите. 2. Документ доказващ, че кандидатът е сертифициран по ISO 9001: 2000. 3. Списък на персонала, квалификация. 4. Референции за извършваната услуга. 5. Технология на преокомплектоване /вкл. чертежи на оси и колооси/, съобразена с Общи технически условия на възложителя. 6. Инструкции за УЗД и МП, които да отговарят на Общи технически условия на възложителя. 7. Изпълнителят на преокомплектоването на колооси за пътнически вагони на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД трябва да бъде сертифициран съгласно изискванията на TSI от нотифициран орган от държава - член на европейския съюз.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки
• Запазени поръчки: Не
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изискване за определена професия
• За изпълнението на услугата се изисква определена професия: Не
• Нормативни разпоредби:
ІІІ.3.2) Юридически лица
• Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: Не
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
• Избрани кандидати: Не
• Вид процедура: Договаряне
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
• най-ниска цена
ІV.2.2) Електронен търг
• Ще се използва електронен търг: Не
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката
• Номер:
ІV.3.2) Предишни публикации
• не
ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи)
• Платими документи: Да
• Време: 16:00 ч.
• Ако да, цена без ДДС (в цифри): 100
• Условия: По банков път или плащане в касата на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД.
• Дата: 24/01/2008
• Прогнозна стойност (валута): BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
• Време: 16:00 ч.
• Дата: 24/01/2008
ІV.3.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени офертите
• Друг език: Български
ІV.3.6) Срок на валидност на офертите
• Брой дни:
• Брой месеци:
ІV.3.7) Условия при отваряне на офертите
• Място: София, ул. "Иван Вазов" № 3
• Време: 10:00 ч.
• Лица: Упълномощени представители на кандидатите при действията на комисията по чл. 88, ал. 2 от ЗОП.
• Дата: 25/01/2008
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Периодично възлагане на поръчка
• Това представлява периодично възлагане на поръчка: Не
• Прогнозен график:
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
• Поръчката свързана ли е с проект/програма, финансирана от фондове на ЕС: Не
• Проект/програма:
VІ.3) Допълнителна информация
• Допълнителна информация:
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:сpcadmin@cpc.bg
• Факс: 02 9807315
• Адрес: бул. "Витоша" № 18
• Град: София
• Адрес на възложителя:www.cpc.bg
• Телефон: 02 9356113; 9884070
• Държава: Република България
VІ.4.1)Орган, който отговаря за процедурата по медиация
VІ.4.2) Подаване на жалби
• Информация относно крайния срок: Информация относно крайния срок: чл. 120, ал. 2 от ЗОП.
VІ.4.3) Служба за информация относно подаването на жалби
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
• Дата: 18/12/2007
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
I) Адрес за допълнителна информация
II) Адрес за документация
III) Адрес за изпращане на заявления
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Преокомплектоване на колооси за пътнически вагони с колела ф 920 мм
• Номер: 1
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Преокомплектоване на 400 броя колооси за пътнически вагони, собственост на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД с нови колела ф 920 мм и годна ос втора употреба /собственост на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД/
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 50222000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: Преокомплектоване на 400 броя колооси за пътнически вагони, собственост на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД с нови колела ф 920 мм и годна ос втора употреба /собственост на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД/
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Преокомплектоване на колооси за пътнически вагони с колеле ф 1000 мм.
• Номер: 2
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Преокомплектоване на 200 броя колооси за пътнически вагони, собственост на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД с нови колела ф 1000 мм и годна ос втора употреба /собственост на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД/.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 50222000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: Преокомплектоване на 200 броя колооси за пътнически вагони, собственост на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД с нови колела ф 1000 мм и годна ос втора употреба /собственост на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД/.
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??