Доставка на 210 249 бр. кофички кисело мляко

Обявление за малка обществена поръчка
Доставки
№ 76 от 15.03.2007 г.
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
• Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Пощенски код: 1080
• За контакти: отдел "Доставка и продажба на движимо имущество"
• Факс: 02 9819347
• Адрес: ул. "Иван Вазов" № 3
• Град: София
• Лице за контакти: Катя Петкова
• Телефон: 02 9324741
• Държава: България
I.2) Вид на възложителя и основна дейност
• От името на други възложители: Не
I.3) Основна дейност/и на възложителя
• Основна дейност: Железопътни услуги
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката
• Наименование: Доставка на 210 249 бр. кофички кисело мляко от 0,400 гр, масленост 2 %, съгласно "Технически изисквания" /Приложение № 1/.
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение
• Код NUTS: БЪЛГАРИЯ (BG)
• Място на изпълнение: ПТП София- ул. "Владайска река" № 2, ПТП Пловдив - бул. "Македония" № 2, ПТП Г. Оряховица" - ул. "Цар Освободител" № 97, ПТП Варна - пл. Славейков № 1, ПТП Бургас - бул. "Иван Вазов" № 1, ППП София - бул. "М. Луиза" № 102, ППП Пловдив - бул. "Васил Априлов" № 3, ППП Г. Оряховица-ул. "Цар Освободител" № 97. Л. депо София, ул. "Заводска" № 1, Л. депо Пловдив, ул. "Сергей Румянцев" № 1, Л. депо Г. Оряховица, г. Г. Оряховица, ул. "Съединение" № 46, Л. депо Ст. Загора, кв. Индустриален, Л. депо Бургас, г. Вл. Павлов.
• Тип доставки: Покупка
• Обект на поръчката: Доставки
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката:
• Кратко описание: Доставка на 210 249 бр. кофички кисело мляко от 0,400 гр, масленост 2 %, съгласно "Технически изисквания" /Приложение № 1/.
ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 15551300
ІІ.1.5) Обособени позиции
• Има ли обособени позиции: Да
• Брой обособени позиции: за една или повече обособени позиции
ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти
• Ще бъдат ли приемани варианти: Не
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
• Описание: Доставка на 210 247 бр. кофички кисело мляко от 0,400 гр, масленост 2 %.
• Прогнозна стойност:
• Прогнозна стойност (валута):
ІІ.2.2) Опции
• Има ли опции: Не
• Брой месеци:
• Брой дни:
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
ІІ.3.1) Срок на договора или краен срок за изпълнение
• Срок в месеци: 12
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
• Описание: Гаранция за участие - за позиция София - 356 лв., за позиция Пловдив - 79 лв., за позиция Горна Оряховица - 325 лв., за позиция Варна - 11 лв., за позиция Стара Загора - 70 лв., за позиция Бургас - 210 лв., със срок на валидност 150 дни от крайния срок за подаване на офертите. Гаранция за изпълнение - 5 % от стойността на поръчката, със срок на валидност един месец след изпълнение на договора и двете във вид на депозит или банкова гаранция по сметка на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД ОББ клон "Св. София" UBBSBGSF BG36 UBBS 8002 1040 0141 13.
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане
• Условия: По банков път.
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице
• Изискване: Когато определеният за изпълнител кандидат е обединение на физически и/или юридически лица, следва да се регистрира като дружество по Търговския закон.
ІІІ.1.4) Други особени условия
• Други особени условия: Не
• Условия:
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците
• Изисквания: Подробно описани в образеца на офертата.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
• Изискуеми документи и информация: Подробно описани в образеца на офертата.
ІІІ.2.3) Технически възможности
• Изискуеми документи и информация: Подробно описани в образеца на офертата.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки
• Запазени поръчки: Не
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изискване за определена професия
• За изпълнението на услугата се изисква определена професия: Не
• Нормативни разпоредби:
ІІІ.3.2) Юридически лица
• Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: Не
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
• Вид процедура: Открит конкурс
ІV.1.2) Начална тръжна цена
• Начална тръжна цена:
ІV.1.3) Стъпка на наддаване
• Стъпка на наддаване:
ІV.1.4) Дата, час и място на провеждане на публичен търг
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
• икономически най-изгодна оферта
• при следните показатели: цена, условия на плащане - 90 %, 10 %;
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг
• Ще се използва електронен търг: Не
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката
• Идентификационен номер:
ІV.3.2) Предишни публикации
• да
• предварително обявление № 10 от 27/02/2007 г.
ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие
• Платими документи: Да
• Време: 16:00
• Цена: 100
• Условия: По банков път или в счетоводството на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, ул. "Иван Вазов" № 3.
• Дата: 10/04/2007
• Валута: BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти
• Време: 16:00
• Дата: 10/04/2007
ІV.3.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени офертите
• Друг език: Български
ІV.3.7) Срок на валидност на офертите
• Брой дни: 120
• Брой месеци:
ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите
• Могат ли лица да присъстват на отварянето на офертите: Да
• Място: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, Централно управление, София, ул. "Иван Вазов" № 3.
• Време: 14:00
• Лица: Упълномощени представители на кандидатите при действията на комисията по чл. 38, ал. 2 и 3 от НВМОП.
• Дата: 16/04/2007
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Периодично възлагане на поръчка
• Това представлява периодично възлагане на поръчка: Не
• Прогнозен график за публикуването на следващи обявления:
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
• Поръчката свързана ли е с проект/програма, финансирана от фондове на ЕС: Не
• Проект/програма:
VІ.3) Допълнителна информация
• Допълнителна информация: Решение за откриване на процедурата № 22 от 07.03.2007 г.
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin@cpc.bg
• Факс: 02 9807315
• Адрес: бул. "Витоша" № 18
• Град: София
• Адрес на възложителя :www.cpc.bg
• Телефон: 02 9884070
• Държава: България
VІ.4.1)Орган, който отговаря за процедурата по медиация
VІ.4.2) Подаване на жалби
• Информация относно крайния срок: 10 дни от датата на уведомлението.
VІ.4.3) Служба за информация относно подаването на жалби
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin@cpc.bg
• Факс: 02 9807315
• Адрес: бул. "Витоша" № 18
• Град: София
• Адрес на възложителя :www.cpc.bg
• Телефон: 02 9884070
• Държава: България
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
• Дата: 07/03/2007
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Кисело мляко за Локомотивно депо София, Поделение за товарни превози София и Поделение за пътнически превози София
• Номер: 1
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: Доставка на 71 239 бр. кофички кисело мляко, масленост 2 % в кофички от 0,400 гр.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 15551300
3) Количество или обем
• Описание: 71 239 бр. кофички
• Прогнозна стойност:
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци: 12
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Кисело мляко за Локомотивно депо Пловдив, Поделение за товарни превози Пловдив и Поделение за пътнически превози Пловдив
• Номер: 2
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: Доставка на 15 680 бр. кофички кисело мляко с масленост 2% в опаковка от 0,400 гр кофичка.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 15551300
3) Количество или обем
• Описание: 15 680 бр. кофички
• Прогнозна стойност:
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци: 12
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Кисело мляко за Локомотивно депо Горна Оряховица, Поделение за товарни превози Горна Оряховица и Поделение за Пътнически превози Горна Оряховица
• Номер: 3
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: Доставка на 64908бр. кофички кисело мляко с масленост 2% и опаковка от 0,400гр. в кофичка.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 15551300
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 64908бр.кофички кисело мляко.
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци: 12
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Кисело мляко за Поделение за товарни превози Варна
• Номер: 4
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: Доставка на 2158 бр. кофички кисело мляко с масленост 2 % и опаковка от 0,400 гр кофичка.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 15551300
3) Количество или обем
• Описание: 2158 бр. кофички кисело мляко.
• Прогнозна стойност:
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци: 12
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Кисело мляко за Локомотивно депо Бургас и Поделение за товарни превози Бургас
• Номер: 5
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: Доставка на 42 284 бр. кофички кисело мляко с масленост 2 % и опаковка от 0,400 гр кофичка.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 15551300
3) Количество или обем
• Описание: 42 284 бр. кофички кисело мляко.
• Прогнозна стойност:
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци: 12
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Кисело мляко за Локомотивно депо Стара Загора
• Номер: 6
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: Доставка на 13 980 бр. кофички кисело мляко с масленост 2 % в опаковка от 0,400 гр кофичка.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 15551300
3) Количество или обем
• Описание: 13 980 бр. кофички.
• Прогнозна стойност:
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци: 12
5) Допълнителна информация
• Информация:
Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??