Доставка на 210 249 бр. кофички кисело мляко

Обявление за малка обществена поръчка
Доставки
№ 76 от 15.03.2007 г.
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
• Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Пощенски код: 1080
• За контакти: отдел "Доставка и продажба на движимо имущество"
• Факс: 02 9819347
• Адрес: ул. "Иван Вазов" № 3
• Град: София
• Лице за контакти: Катя Петкова
• Телефон: 02 9324741
• Държава: България
I.2) Вид на възложителя и основна дейност
• От името на други възложители: Не
I.3) Основна дейност/и на възложителя
• Основна дейност: Железопътни услуги
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката
• Наименование: Доставка на 210 249 бр. кофички кисело мляко от 0,400 гр, масленост 2 %, съгласно "Технически изисквания" /Приложение № 1/.
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение
• Код NUTS: БЪЛГАРИЯ (BG)
• Място на изпълнение: ПТП София- ул. "Владайска река" № 2, ПТП Пловдив - бул. "Македония" № 2, ПТП Г. Оряховица" - ул. "Цар Освободител" № 97, ПТП Варна - пл. Славейков № 1, ПТП Бургас - бул. "Иван Вазов" № 1, ППП София - бул. "М. Луиза" № 102, ППП Пловдив - бул. "Васил Априлов" № 3, ППП Г. Оряховица-ул. "Цар Освободител" № 97. Л. депо София, ул. "Заводска" № 1, Л. депо Пловдив, ул. "Сергей Румянцев" № 1, Л. депо Г. Оряховица, г. Г. Оряховица, ул. "Съединение" № 46, Л. депо Ст. Загора, кв. Индустриален, Л. депо Бургас, г. Вл. Павлов.
• Тип доставки: Покупка
• Обект на поръчката: Доставки
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката:
• Кратко описание: Доставка на 210 249 бр. кофички кисело мляко от 0,400 гр, масленост 2 %, съгласно "Технически изисквания" /Приложение № 1/.
ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 15551300
ІІ.1.5) Обособени позиции
• Има ли обособени позиции: Да
• Брой обособени позиции: за една или повече обособени позиции
ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти
• Ще бъдат ли приемани варианти: Не
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
• Описание: Доставка на 210 247 бр. кофички кисело мляко от 0,400 гр, масленост 2 %.
• Прогнозна стойност:
• Прогнозна стойност (валута):
ІІ.2.2) Опции
• Има ли опции: Не
• Брой месеци:
• Брой дни:
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
ІІ.3.1) Срок на договора или краен срок за изпълнение
• Срок в месеци: 12
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
• Описание: Гаранция за участие - за позиция София - 356 лв., за позиция Пловдив - 79 лв., за позиция Горна Оряховица - 325 лв., за позиция Варна - 11 лв., за позиция Стара Загора - 70 лв., за позиция Бургас - 210 лв., със срок на валидност 150 дни от крайния срок за подаване на офертите. Гаранция за изпълнение - 5 % от стойността на поръчката, със срок на валидност един месец след изпълнение на договора и двете във вид на депозит или банкова гаранция по сметка на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД ОББ клон "Св. София" UBBSBGSF BG36 UBBS 8002 1040 0141 13.
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане
• Условия: По банков път.
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице
• Изискване: Когато определеният за изпълнител кандидат е обединение на физически и/или юридически лица, следва да се регистрира като дружество по Търговския закон.
ІІІ.1.4) Други особени условия
• Други особени условия: Не
• Условия:
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците
• Изисквания: Подробно описани в образеца на офертата.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
• Изискуеми документи и информация: Подробно описани в образеца на офертата.
ІІІ.2.3) Технически възможности
• Изискуеми документи и информация: Подробно описани в образеца на офертата.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки
• Запазени поръчки: Не
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изискване за определена професия
• За изпълнението на услугата се изисква определена професия: Не
• Нормативни разпоредби:
ІІІ.3.2) Юридически лица
• Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: Не
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
• Вид процедура: Открит конкурс
ІV.1.2) Начална тръжна цена
• Начална тръжна цена:
ІV.1.3) Стъпка на наддаване
• Стъпка на наддаване:
ІV.1.4) Дата, час и място на провеждане на публичен търг
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
• икономически най-изгодна оферта
• при следните показатели: цена, условия на плащане - 90 %, 10 %;
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг
• Ще се използва електронен търг: Не
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката
• Идентификационен номер:
ІV.3.2) Предишни публикации
• да
• предварително обявление № 10 от 27/02/2007 г.
ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие
• Платими документи: Да
• Време: 16:00
• Цена: 100
• Условия: По банков път или в счетоводството на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, ул. "Иван Вазов" № 3.
• Дата: 10/04/2007
• Валута: BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти
• Време: 16:00
• Дата: 10/04/2007
ІV.3.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени офертите
• Друг език: Български
ІV.3.7) Срок на валидност на офертите
• Брой дни: 120
• Брой месеци:
ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите
• Могат ли лица да присъстват на отварянето на офертите: Да
• Място: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, Централно управление, София, ул. "Иван Вазов" № 3.
• Време: 14:00
• Лица: Упълномощени представители на кандидатите при действията на комисията по чл. 38, ал. 2 и 3 от НВМОП.
• Дата: 16/04/2007
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Периодично възлагане на поръчка
• Това представлява периодично възлагане на поръчка: Не
• Прогнозен график за публикуването на следващи обявления:
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
• Поръчката свързана ли е с проект/програма, финансирана от фондове на ЕС: Не
• Проект/програма:
VІ.3) Допълнителна информация
• Допълнителна информация: Решение за откриване на процедурата № 22 от 07.03.2007 г.
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin@cpc.bg
• Факс: 02 9807315
• Адрес: бул. "Витоша" № 18
• Град: София
• Адрес на възложителя :www.cpc.bg
• Телефон: 02 9884070
• Държава: България
VІ.4.1)Орган, който отговаря за процедурата по медиация
VІ.4.2) Подаване на жалби
• Информация относно крайния срок: 10 дни от датата на уведомлението.
VІ.4.3) Служба за информация относно подаването на жалби
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin@cpc.bg
• Факс: 02 9807315
• Адрес: бул. "Витоша" № 18
• Град: София
• Адрес на възложителя :www.cpc.bg
• Телефон: 02 9884070
• Държава: България
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
• Дата: 07/03/2007
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Кисело мляко за Локомотивно депо София, Поделение за товарни превози София и Поделение за пътнически превози София
• Номер: 1
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: Доставка на 71 239 бр. кофички кисело мляко, масленост 2 % в кофички от 0,400 гр.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 15551300
3) Количество или обем
• Описание: 71 239 бр. кофички
• Прогнозна стойност:
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци: 12
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Кисело мляко за Локомотивно депо Пловдив, Поделение за товарни превози Пловдив и Поделение за пътнически превози Пловдив
• Номер: 2
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: Доставка на 15 680 бр. кофички кисело мляко с масленост 2% в опаковка от 0,400 гр кофичка.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 15551300
3) Количество или обем
• Описание: 15 680 бр. кофички
• Прогнозна стойност:
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци: 12
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Кисело мляко за Локомотивно депо Горна Оряховица, Поделение за товарни превози Горна Оряховица и Поделение за Пътнически превози Горна Оряховица
• Номер: 3
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: Доставка на 64908бр. кофички кисело мляко с масленост 2% и опаковка от 0,400гр. в кофичка.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 15551300
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 64908бр.кофички кисело мляко.
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци: 12
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Кисело мляко за Поделение за товарни превози Варна
• Номер: 4
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: Доставка на 2158 бр. кофички кисело мляко с масленост 2 % и опаковка от 0,400 гр кофичка.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 15551300
3) Количество или обем
• Описание: 2158 бр. кофички кисело мляко.
• Прогнозна стойност:
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци: 12
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Кисело мляко за Локомотивно депо Бургас и Поделение за товарни превози Бургас
• Номер: 5
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: Доставка на 42 284 бр. кофички кисело мляко с масленост 2 % и опаковка от 0,400 гр кофичка.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 15551300
3) Количество или обем
• Описание: 42 284 бр. кофички кисело мляко.
• Прогнозна стойност:
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци: 12
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Кисело мляко за Локомотивно депо Стара Загора
• Номер: 6
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: Доставка на 13 980 бр. кофички кисело мляко с масленост 2 % в опаковка от 0,400 гр кофичка.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 15551300
3) Количество или обем
• Описание: 13 980 бр. кофички.
• Прогнозна стойност:
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци: 12
5) Допълнителна информация
• Информация:
Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

26.04.2021

Информация за прекратени процедури

Прекратяване на търгове в изпълнение на т. 1, б. „д“ от Решение на Народното събрание от 22.04.2021 г. за налагане на мораториум върху определени действия на държавните органи (обн. ДВ, бр. 34 от 23.04.2021 г.), предвид издадени актове от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщения за извършване на разпоредителни сделки с движимо имущество, собственост на „Холдинг БДЖ“ ЕАД.

16.04.2021

БДЖ ще обяви нови конкурси за избор на управители на дружествата за пътнически и товарни превози

„Холдинг БДЖ“ ЕАД ще обяви нови конкурси за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД и „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД. Настоящата процедура за оценка на кандидатите за избор на управители на двете дружества е прекратена след обосновано решение на комисията за подбор на кандидатите.

Вижте повече

Debug: ??x??