Доставка на 72 бр. големи зъбни колела N z = 73 зъба и 72 бр. малки зъбни колела N z = 20 зъба за колоосните редуктори на електрически локомотиви БДЖ серия 46 през 2008 год.

Обявление за обществена поръчка от Възложител по чл.7, ал.1, т.5 от ЗОП
Доставки
№ 37 от 09.06.2008 г.
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
• Официално наименование: "Български държавни железници" - ЕАД
• Пощенски код: 1080
• За контакти: отдел "Доставка и продажба на движимо имущество"
• Факс: 02 9819347
• Адрес: ул. "Иван Вазов" № 3
• Град: София
• Лице за контакти: Мария Рибарова
• Адрес на възложителя:www.bdz.bg
• Телефон: 02 9863561; 02 9324688
• Държава: Република България
I.2) Основна дейност/и на възложителя
• Основна дейност: Железопътни услуги
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката
• Наименование: Доставка на 72 бр. големи зъбни колела – z = 73 зъба и 72 бр. малки зъбни колела – z = 20 зъба за колоосните редуктори на електрически локомотиви БДЖ серия 46 през 2008 год.
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение
• Код NUTS: Русе (BG125)
• Място на изпълнение: Снабдителна база на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД в град Русе
• Тип доставки: Покупка
• Обект на поръчката: Доставки
ІІ.1.3) Предназначение на обявлението
• Предназначение: Възлагане на обществена поръчка
ІІ.1.4) Информация относно рамково споразумение
• Брой изпълнители:
• Прогнозна стойност:
• Срок в месеци:
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката
• Описание: Доставка на 72 бр. големи зъбни колела – z = 73 зъба и 72 бр. малки зъбни колела – z = 20 зъба за колоосните редуктори на електрически локомотиви БДЖ серия 46 през 2008 год., отговарящи на техническите изисквания и чертежи - приложение и неразделна част от документацията за провеждане на процедурата.
ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП
• 35231000
ІІ.1.7) Споразумение за държавни поръчки
• Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: Не
ІІ.1.8) Обособени позиции
• Обособени позиции: Да
• Подаване на оферти: за една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Варианти
• Приемане на варианти: Не
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
• Общо количество или обем: 72 бр. големи зъбни колела – z = 73 зъба и 72 бр. малки зъбни колела – z = 20 зъба
ІІ.2.2) Опции
• Опции: Не
• Брой месеци:
• Брой дни:
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
ІІ.3.1) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
• Срок в дни: 300
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
• Описание: Гаранция за участие за цялата обществена поръчка е в размер на 2000.00 лв. (І-ва позиция - 1400.00 лева и ІІ-ра позиция - 600.00 лева), със срок на валидност 150 дни от крайния срок за подаване на заявленията в деловодството на Възложителя. Гаранция за изпълнение на поръчката - 3 % от стойността на поръчката със срок на валидност един месец след изпълнението на договора. И двете във вид на банкова гаранция по приложените в тръжната документация образци или депозит - внесен на името на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, в ТБ “Алианц България" - АД, клон Мария-Луиза, IBAN: BG 02 BUIN 7604 1010 026513, BIC BUINBGSF, или в касата на "БДЖ" - ЕАД.
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане
• Условия: По банков път, в лева - 100 % плащане след доставка на стоката в срок не по-кратък от 30 дни след доставка, срещу приемателно-предавателен протокол и данъчна фактура (по условията, посочени в т. 3.3. от проекта на Договор от документацията за провеждане на процедурата).
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице
• Изискване: При спазване изискванията на чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП
ІІІ.1.4) Други особени условия
• Други особени условия: Да
• Условия: Обстоятелства, наличието на които води до отстраняване на кандидатите: При наличие на обстоятелствата по чл. 69, ал. 1 от ЗОП.
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците
• Документи и информация: 1. Кандидат за изпълнител на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения. 2. Изискуеми документи - подробно описани в образеца на заявление и оферта от документацията за провеждане на процедурата.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
• Документи и информация: 1. Копие от годишния баланс и отчета за приходите и разходите на фирмата за предходната година. 2. Копие от идентификационния номер по ДДС, и копие от регистрацията по БУЛСТАТ, или копие от Единния идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията, в случай, че лицето е регистрирано по реда на Закона за търговския регистър. 3. Информация за оборота на стоките, обект на тази обществена поръчка, през последните три години. 4. Други доказателства (по преценка на кандидата).
ІІІ.2.3) Технически възможности
• Документи и информация: 1. Декларация, съдържаща списък на основните договори през последните три години, включително стойностите, датите и получателите. 2. Когато кандидата не е производител - оригинален документ (може и нотариално заверено копие) от производителя, доказващ правото на кандидата да предлага и извършва доставки на неговата продукция за 2008 год. 3. Чертежи и технически условия за производство и доставка на предлаганите зъбни колела, в два екземпляра, собствена разработка на завода-производител на зъбните колела, съответстващи на чертежите и техническите изисквания от документацията на Възложителя за провеждане на процедурата. Чертежите и техническите условия да са заверени от производителя за валидност през 2008 год. с оригинален подпис и печат. 4. Образец на сертификат за качество и измервателна карта, каквито ще бъдат издавани от производителя и ще придружават доставката на зъбните колела. В измервателната карта трябва да бъдат отразени всички параметри на зъбните колела, които подлежат на измерване и приемане, както и граничните стойности за всеки параметър. Образците на посочените документи да са заверени от производителя с оригинален подпис и печат. 5. Образци на приемателни протоколи за химически анализ и механични качества на материала, ултразвукова дефектоскопия, профилограма на зъбния профил, издавани от производителя за предлаганите зъбни колела, заверени от него с оригинален подпис и печат. 6. Разработена и оригинално заверена от завода–производител на зъбните колела методика, за приемане на зъбните колела в завода производител от представители на Възложителя. 7. Референция от БДЖ или други ЖП Администрации за използвани зъбни колела от съответния вид, производство на завод-производител, с продукцията на който, Кандидата участва в процедурата. 8. Гаранции: срок на съхранение в склад на Възложителя преди монтаж - не по-малък от 24 месеца от датата на доставка; срок на експлоатация - не по-малък от 500 х.км пробег след монтаж.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки
• Запазени поръчки: Не
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изискване за определена професия
• За изпълнението на услугата се изисква определена професия: Не
• Нормативни разпоредби:
ІІІ.3.2) Юридически лица
• Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: Не
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
• Избрани кандидати: Не
• Вид процедура: Договаряне
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
• най-ниска цена
ІV.2.2) Електронен търг
• Ще се използва електронен търг: Не
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката
• Номер:
ІV.3.2) Предишни публикации
• не
ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи)
• Платими документи: Да
• Време: 16:30
• Цена: 80
• Условия: Документацията се заплаща в касата на Възложителя или по банкова сметка на Възложителя - "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, в ОББ, клон "Св. София", IBAN BG36 UBBS 8002 1040 0141 13, BIC UBBSBGSF, и се получава в деловодството на "БДЖ" - ЕАД, всеки работен ден, от 13:30 до 16:30 ч.
• Дата: 14/07/2008
• Прогнозна стойност (валута): BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
• Време: 16:30
• Дата: 14/07/2008
ІV.3.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени офертите
• Друг език: Български
ІV.3.6) Срок на валидност на офертите
• Брой дни:
• Брой месеци:
ІV.3.7) Условия при отваряне на офертите
• Място: "БДЖ" - ЕАД, гр.София, ул. "Иван Вазов" № 3
• Време: 14:00
• Лица: Упълномощени представители на кандидатите, при действията на комисията по чл. 68, ал. 3 и 4 от ЗОП
• Дата: 16/07/2008
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Периодично възлагане на поръчка
• Това представлява периодично възлагане на поръчка: Не
• Прогнозен график:
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
• Поръчката свързана ли е с проект/програма, финансирана от фондове на ЕС: Не
• Проект/програма:
VІ.3) Допълнителна информация
• Допълнителна информация: Решение №.62/04.06.2008 год.
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin@cpc.bg
• Факс: 02 9807315
• Адрес: бул. "Витоша" № 18
• Град: София
• Адрес на възложителя:www.cpc.bg
• Телефон: 02 9356113
• Държава: България
VІ.4.1)Орган, който отговаря за процедурата по медиация
VІ.4.2) Подаване на жалби
• Информация относно крайния срок: Информация относно крайния срок: чл. 120, ал. 2 от ЗОП
VІ.4.3) Служба за информация относно подаването на жалби
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
• Дата: 04/06/2008
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
I) Адрес за допълнителна информация
II) Адрес за документация
III) Адрес за изпращане на заявления
• Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Пощенски код: 1080
• За контакти: Деловодство
• Адрес: ул. "Иван Вазов" № 3, партер
• Град: София
• Лице за контакти: Деловодители
• Телефон: 02 9324139
• Държава: България
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Доставка на 72 бр. големи зъбни колела – z = 73 зъба
• Номер: 1
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Доставка на 72 бр. големи зъбни колела – z = 73 зъба. за колоосните редуктори на електрически локомотиви БДЖ серия 46 през 2008 год., отговарящи на техническите изисквания и чертежи - приложение и неразделна част от документацията за провеждане на процедурата.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: 72 бр.
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Доставка на 72 бр. малки зъбни колела – z = 20 зъба
• Номер: 2
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Доставка на 72 бр. малки зъбни колела – z = 20 зъба за колоосните редуктори на електрически локомотиви БДЖ серия 46 през 2008 год., отговарящи на техническите изисквания и чертежи - приложение и неразделна част от документацията за провеждане на процедурата.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Общо количество или обем: 72 бр.
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??