Доставка на електрически лампи за електромотрисни влакове, вагонно осветление, МПС и обща употреба

Обявление за малка обществена поръчка
Доставки
№ 3 от 03.10.2007 г.
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
• Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Пощенски код: 1080
• За контакти: отдел "Доставка и продажба на движимо имущество"
• Факс: 02 9819347
• Адрес: ул. Иван Вазов № 3
• Град: София
• Лице за контакти: Мария Рибарова
• Адрес на възложителя: www.bdz.bg
• Телефон: 02 9324688
• Държава: България
I.2) Вид на възложителя и основна дейност
• От името на други възложители: Не
I.3) Основна дейност/и на възложителя
• Основна дейност: Железопътни услуги
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката
• Наименование: Доставка на електрически лампи за електромотрисни влакове, вагонно осветление, МПС и обща употреба за поделенията на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение
• Код NUTS: Русе (BG125)
• Място на изпълнение: Снабдителна база на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД в гр. Русе
• Тип доставки: Покупка
• Обект на поръчката: Доставки
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката:
• Кратко описание: Доставка на: 1. Луминесцентни лампи- 18W G13 ø26 L590 mm - 6000 бр., 36W G13 ø26 L970 mm - 5000 бр., 36W G13 ø26 L1200 mm 4000 бр., 58W G13 ø26 L1500 mm 200 бр. 2. Електрически лампи с нажежаема спирала - 130V, 40 (60)W, B22d - 1500 бр.; 130V, 5W, BA15d - 500 бр.; 220V, 100W, B22d - 1000 бр.; 230V, 75W, E27 - 2000 бр.; 230V, 100W, E27 - 2000 бр. 3. Електрически лампи - нисковолтажни - 50V, 25W, B22d - 400 бр.; 36V, 40W, B22d - 400 бр.; 36V, 60W, E27 - 500 бр.; 4. Електрически лампи за пътни превозни средства 12V,4W, BA9s - 200 бр.; 12V, 5W, BA15s - 200 бр.; 12V, 21W, BA15s - 200 бр. 5. Електрически крушки за сигнални фенерчета - 3,5V, 0,3А, Е10 - 3000 бр.; 6. Живачни Електрически лампи - 220V, 125W,Е27 - 200 бр.; 220V, 250W, Е40 - 600 бр.; 220V, 400W, Е40 - 800 бр.
ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 31500000
ІІ.1.5) Обособени позиции
• Има ли обособени позиции: Да
• Подаване на оферти: за една или повече обособени позиции
ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти
• Ще бъдат ли приемани варианти: Не
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
• Описание: Доставка на: 1. Луминесцентни лампи- 18W G13 ø26 L590 mm - 6000 бр., 36W G13 ø26 L970 mm - 5000 бр., 36W G13 ø26 L1200 mm 4000 бр., 58W G13 ø26 L1500 mm 200 бр. 2. Електрически лампи с нажежаема спирала - 130V, 40 (60)W, B22d - 1500 бр.; 130V, 5W, BA15d - 500 бр.; 220V, 100W, B22d - 1000 бр.; 230V, 75W, E27 - 2000 бр.; 230V, 100W, E27 - 2000 бр. 3. Електрически лампи - нисковолтажни - 50V, 25W, B22d - 400 бр.; 36V, 40W, B22d - 400 бр.; 36V, 60W, E27 - 500 бр.; 4. Електрически лампи за пътни превозни средства 12V,4W, BA9s - 200 бр.; 12V, 5W, BA15s - 200 бр.; 12V, 21W, BA15s - 200 бр. 5. Електрически крушки за сигнални фенерчета - 3,5V, 0,3А, Е10 - 3000 бр.; 6. Живачни Електрически лампи - 220V, 125W,Е27 - 200 бр.; 220V, 250W, Е40 - 600 бр.; 220V, 400W, Е40 - 800 бр.
• Прогнозна стойност:
• Прогнозна стойност (валута):
ІІ.2.2) Опции
• Има ли опции: Не
• Брой месеци:
• Брой дни:
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
ІІ.3.1) Срок на договора или краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 100
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
• Описание: Гаранция за участие в размер: За всички позиции-140,00 лева. Гаранциите за участие за всяка отделна позициия са съгласно приложена към тръжните документи Спесификация. Гаранцията за участие - със срок на валидност 150 дни от крайния срок за подаване в деловодството на Възложителя на офертите. Гаранция за изпълнение на поръчката -3% от стойността на поръчката със срок на валидност един месец след изпълннение на договора. И двете, във вид на банкова гаранция по приложените в документацията образци или депозит - внесен на името на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, в ОББ-клон "Св.София" – IBAN – BG36 UBBS 8002 1040 0141 13/ BIC UBBSBGSF
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане
• Условия: по условията, посочени в чл.3. от проекта на договор от тръжната документйация
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице
• Изискване: при спазване изискванията на чл.25, ал.3, т.2 от ЗОП
ІІІ.1.4) Други особени условия
• Други особени условия: Да
• Условия: Обстоятелства, наличието на които води до отстраняване на кандидатите: При наличие на обстоятелствата по чл. 21, ал. 1 от НВМОП
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците
• Изисквания: Кандидат за изпълнител на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
• Изискуеми документи и информация: 1.Копие от годишния баланс и отчета за приходите и разходите на фирмата за предходната година. 2.Информация за оборота на стоките, обект на поръчката за последните три години 3. Копие от ИН по ДДС и ЕИН (БУЛСТАТ) на фирмата. 4. Други доказателства /по преценка на кандидата/
ІІІ.2.3) Технически възможности
• Изискуеми документи и информация: Предложението се представя под формата на приложения към тръжната документация образец на спесификация. Предлаганите ел. лампи по позиции на групите от 1-4 следва да отговарят на изискванията и стандарти за производство и доставка на ел.лампи за подвижен ж. п. състав /локомотиви, вагони и ЕМВ /на посочените в спесификацията стандарти или други, съответстващи на тях, действащи европейски стандарти за производство, доставка, съхранение и експлоатация на ел.лампи за подвижен ж. п. състав/. Изисква се, предлаганите лампи да са производство от страни от ЕС, в случай, че не са произведени в България 1. Когато кандидатът не е производител - оригинален документ от производителя/може и нотариално заверено копие/, доказващ правото на кандидата да предлага и извършва доставки на неговата продукция през 2007 год. 2. Каталог на производителя, валиден за 2007г. или заверени за производство и доставка през 2007г., от производителя, чертежи и технич.условия за предлаганите ел. лампи. 3. Сертификат ISO 9001 илииздаден на името на Производителя, за продукцията, с която участва кандидата. 4. Образец на сертификата за качество, издаван от производителя и образец на сертификат за произход. 5. За предлаганите луминесцентни и живачни лампи - образец на информационен лист за безопасност - в съответствие с изискванията на “Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати" - условия и срокове за събирането и получаването на излезли от употреба луминесцентни и живачни лампи - в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.9, ал.3 от “Наредба за изискванията за пускане на пазара на луминесцентни лампи…" 6. Документ, в който са посочени: стандарта, съгласно който са произведени предлаганите ел.лампи; гаранциите, които дава производителя; предлаган гаранционен срок за съхранение – не по-малко от 24 месеца след доставка. 7. Всички изискуеми документи - подробно описани в образеца оферта към документацията.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки
• Запазени поръчки: Не
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изискване за определена професия
• За изпълнението на услугата се изисква определена професия: Не
• Нормативни разпоредби:
ІІІ.3.2) Юридически лица
• Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: Не
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
• Вид процедура: Открит конкурс
ІV.1.2) Начална тръжна цена
• Начална тръжна цена:
ІV.1.3) Стъпка на наддаване
• Стъпка на наддаване:
ІV.1.4) Дата, час и място на провеждане на публичен търг
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
• най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг
• Ще се използва електронен търг: Не
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката
• Идентификационен номер:
ІV.3.2) Предишни публикации
• не
ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие
• Платими документи: Да
• Време: 16:30
• Ако да, цена без ДДС (в цифри): 50
• Условия: В деловодството на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, всеки работен ден от 13.30 до 16.30 часа, след плащане в касата на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Дата: 02/11/2007
• Валута: BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти
• Време: 16:30
• Дата: 02/11/2007
ІV.3.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени офертите
• Друг език: Български
ІV.3.7) Срок на валидност на офертите
• Брой дни: 120
• Брой месеци:
ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите
• Могат ли лица да присъстват на отварянето на офертите: Да
• Място: в сградата на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, София, ул. Иван Вазов №3
• Време: 10:00
• Лица: упълномощени представители на кандидатите, при действията на комисията по чл.38, ал. 3 и 4 от НВМОП
• Дата: 06/11/2007
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Периодично възлагане на поръчка
• Това представлява периодично възлагане на поръчка: Не
• Прогнозен график за публикуването на следващи обявления:
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
• Поръчката свързана ли е с проект/програма, финансирана от фондове на ЕС: Не
• Проект/програма:
VІ.3) Допълнителна информация
• Допълнителна информация: Решение № 172/28.09.07 год.
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin@cpc.bg
• Факс: 02 9807315
• Адрес: бул. Витоша № 18
• Град: София
• Адрес на възложителя :www.cpc.bg
• Телефон: 02 9356113
• Държава: България
VІ.4.1)Орган, който отговаря за процедурата по медиация
VІ.4.2) Подаване на жалби
• Информация относно крайния срок: съгласно чл.120, ал.2 от ЗОП
VІ.4.3) Служба за информация относно подаването на жалби
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
• Дата: 28/09/2007
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
I) Адрес за допълнителна информация
II) Адрес за документация
III) Адрес за изпращане на заявления
• Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Пощенски код: 1080
• За контакти: ДЕЛОВОДСТВО
• Адрес: ул. Иван Вазов № 3
• Град: София
• Лице за контакти: Деловодители
• Телефон: 02 9324139
• Държава: България
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Доставка на лум. лампи 18W G13 ø26 L590mm
• Номер: 1
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: ЛУМИНЕСЦЕНТНИ ЛАМПИ - 18W G13 ø26 L590mm -6000бр.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 31500000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 6000 бр.
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 90
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Доставка на лум. лампи 36W G13 ø26 L970mm
• Номер: 2
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: ЛУМИНЕСЦЕНТНИ ЛАМПИ - 36W G13 ø26 L970mm - 5000 бр.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 31500000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 5000
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 90
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Доставка на лум. лампи 36W G13 ø26 L1200mm
• Номер: 3
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: ЛУМИНЕСЦЕНТНИ ЛАМПИ - 36W G13 ø26 L1200mm - 4000 бр.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 31500000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 4000 бр.
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Доставка на лум. лампи 58W G13 ø26 L1500mm
• Номер: 4
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: ДОСТАВКА НА: 1. ЛУМИНЕСЦЕНТНИ ЛАМПИ - 58W G13 ø26 L1500mm - 200бр.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 31500000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 200 бр.
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 90
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Доставка на електрически лампи 130V, 40 (60)W, B22d
• Номер: 5
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЛАМПИ С НАЖЕЖАЕМА СПИРАЛА - 130V, 40 (60)W, B22d - 1500 бр.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 31500000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 1500 бр.
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 90
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Доставка на електрически лампи130V, 5W, BA15d
• Номер: 6
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЛАМПИ С НАЖЕЖАЕМА СПИРАЛА -130V, 5W, BA15d -500 бр.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 31500000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 500 бр.
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 90
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Доставка на електрически лампи 220V, 100W, B22d
• Номер: 7
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЛАМПИ С НАЖЕЖАЕМА СПИРАЛА - 220V, 100W, B22d - 1000 бр.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 31500000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 1000 бр.
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 90
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Доставка на електрически лампи 230V, 75W, E27
• Номер: 8
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЛАМПИ С НАЖЕЖАЕМА СПИРАЛА - 230V, 75W, E27 - 2000 бр.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 31500000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 2000 бр.
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 90
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: доставка на електрически лампи 230V 100W E27
• Номер: 9
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЛАМПИ С НАЖЕЖАЕМА СПИРАЛА - 230V 100W E27 - 2000 бр.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 31500000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 2000 бр.
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 90
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Доставка на електрически лампи 50V, 25W, B22d
• Номер: 10
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЛАМПИ - НИСКОВОЛТАЖНИ - 50V, 25W, B22d - 400 бр.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 31500000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 200 бр.
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 90
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Доставка на електрически лампи 36V, 40W, B22d
• Номер: 11
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЛАМПИ - НИСКОВОЛТАЖНИ - 36V, 40W, B22d - 400 бр.; 36V, 60W, E27 - 500 бр.; 4. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЛАМПИ ЗА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 12V, 5W, BA15s - 200 бр.; 12V, 21W, BA15s - 200 бр. 5. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КРУШКИ ЗА СИГНАЛНИ ФЕНЕРЧЕТА - 3,5V, 0,3А, Е10 - 3000 бр.; 6. ИНДИКАТОРНА 24V, 20mA, T4,5 L16- 500 бр.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 31500000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 400 бр.
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 90
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Доставка на електрически лампи 36V, 60W, Е27
• Номер: 12
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЛАМПИ - НИСКОВОЛТАЖНИ - 36V, 60W, E27 - 500 бр.;
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 31500000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 500 бр.
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 90
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Доставка на електрически лампи 12V, 4W, BA9s
• Номер: 13
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЛАМПИ ЗА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 12V, 4W, BA9s - 200 бр.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 31500000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 200 бр.
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 90
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Доставка на ел.лампи 12V, 5W, BA15s
• Номер: 14
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: 4. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЛАМПИ ЗА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 12V, 5W, BA15s - 200 бр.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 31500000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 200 бр.
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 90
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Доставка на ел.лампи 12V 21W, BA15s
• Номер: 15
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: 4. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЛАМПИ ЗА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 12V, 21W, BA15s - 200 бр.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 31500000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 200 бр.
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 90
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Ел крушки за сигнални фенерчета- 3,5 V, 0,3 А, Е 10
• Номер: 16
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КРУШКИ ЗА СИГНАЛНИ ФЕНЕРЧЕТА - 3,5V, 0,3А, Е10 - 3000 бр.;
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 31500000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 3000 бр.
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 90
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Доставка на живачни ел.лампи 220V, 125W, Е27
• Номер: 17
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЛАМПИ ЖИВАЧНИ 220V, 125W, Е27 - 200 бр.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 31500000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 200 бр.
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 90
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Доставка на живачни ел.лампи 220V, 250W, Е40
• Номер: 18
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЛАМПИ ЖИВАЧНИ 220V, 250W, Е40 - 600 бр.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 31500000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 600 бр.
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 90
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Доставка на живачни ел.лампи 220V,400W, Е40
• Номер: 19
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЛАМПИ ЖИВАЧНИ 220V, 400W, Е40 - 800 бр.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 31500000
3) Количество или обем
• Описание: 800 бр.
• Прогнозна стойност:
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 90
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??