„ДОСТАВКА НА ХАРТИЯ, ХАРТИЕНИ ИЗДЕЛИЯ, КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ОФИС ТЕХНИКА, ЗА НУЖДИТЕ НА „БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД”, открита с Решение № 32/ 12.09.2014 г. на управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, Решението и Обявлението са с уникален номер 01605-2014-0033 в Регистъра на обществените поръчки към АОП


http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=623449&newver=2

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=623447&newver=2

 

Документацията съдържаща приложения, както следва:

1.Условия за участие в открита процедура по ЗОП и указания към участниците за подаване на офертата

2.Спецификация на Възложителя за обособена позиция 1 - Приложение № I

3.Спецификация на Възложителя за обособена позиция 2 - Приложение № II

4.Списък с адреси на доставка - Приложение № III

5.Образец на оферта - Приложение № IVа и № IVб

6.Образец на ценова оферта – Приложение № Vа и № Vб

7.Проект на договор – Приложение № VI

8.Образци на декларации

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??