"Доставка на клинове за калодки за товарни вагони, за нуждите на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД".

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"БДЖ - Товарни превози" ЕООД, ул. "Иван Вазов" № 3, За: инж. Георги Георгиев, България 1080, София, Тел.: 02 9324690 , E-mail: bdz@bdz.bg, Факс: 02 8907303

Общ адрес на възлагащия орган: www.bdz.bg.

Допълнителна информация може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Документация (спецификации и допълнителни документи) може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Оферти трябва да бъдат изпратени на: На горепосочения адрес за контакти.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Железопътни услуги

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Доставка на клинове за калодки за товарни вагони, за нуждите на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД".

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Доставки
Покупка
Място на изпълнение: В поделения на Възложителя в гр.София, гр. Горна Оряховица и гр. Пловдив
Код NUTS: BG

ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Доставка на 28 000 клинове за калодки за товарни вагони, за нуждите на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД.

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34631000

Описание:

Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав

ІІ.1.5) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

28 000 бр. клинове за калодки за товарни вагони.

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Срок на изпълнение в месеци

12

РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие - 1000 лв. със срок на валидност 150 дни от крайният срок за подаване на офертите. Гаранция за изпълнение - 3 % от стойността на поръчката, и двете във вид на депозит или банкова гаранция по сметка на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД - "Уни Кредит Булбанк" АД, BIC:UNCRBGSF, IBAN: BG02 UNCR 7000 1501 0062 61, със срок на валидност един месец след изпълнение на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

По банков път

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Когато определеният за изпълнител участник е обединение на физически и/или юридически лица, следва да се регистрира като дружество по Търговския закон

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: 1.Заверено от участника копие от документа за регистрация, издаден от съда по регистрация / копие на документ за самоличност, ако е физическо лице; 2.Удостоверение, издадено от съда по регистрация, удостоверяващо актуалното състояние на кандидата, валидно към момента на подаване на офертата и издадено не по-рано от 3 месеца преди крайния срок за подаване на офертата – оригинал или нотариално заверено копие; 3.Копие на БУЛСТАТ, заверено с подпис и печат на участника; 4.Копие на ИН по ЗДДС, заверено с подпис и печат на участника ( в случай, че участникът не е регистриран по ЗДДС, представя декларация за това). В случай, че участникът е регистриран в Търговския регистър при Агенция по вписванията, вместо документите по т.1,2,3, следва да посочи единен идентификационен код /ЕИК/ съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, към офертите се представя и документ, с който е създадено обединението – оригинал или нотариално заверено копие. Участник в процедурата за избор на изпълнител на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения; Участниците удостоверяват липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал. 2 и ал.5 от ЗОП с декларации;

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: 1. Копие от годишния баланс и отчета за приходите и разходите на дружеството за предходната година. / Заверени с подпис и печат на участника/ 2. Условия за участие — минимални изисквания за икономически и финансови възможности, на които трябва да отговарят участниците: Положителен финансов резултат за предходната година. В случай, че участникът е обединение, тогава всеки от участниците в него следва да има положителен финансов резултат за предходната година.
Минимални изисквания:

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация: 1. Списък на основните договори за доставки и услуги, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружени от препоръки за добро изпълнение. 2. Чертеж на изделието заверен от производителя за текущата година. 3. Представяне на свидетелство за съответствие и протокол от изпитване, като задължително да включва и изпитания за проходимост и саморазкачване издадени от НИИТ ЕООД. 4.Когато участникът не е производител - оригинален документ /може и нотариално заверено копие/ от производителя, доказващ правото на участника да предлага и извършва доставки на неговата продукция /дистрибуторски договор, пълномощно/ за 2010 - 2011 г.
Минимални изисквания:

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Най-ниска цена

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ

IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи)

Срок за получаване на документация за участие

Дата: 27/09/2010 00:00 Час: 16:30

Платими документи

ДА

Цена

25 BGN

Условия и начин на плащане

По банков път или в счетоводството на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД - гр. София, бул. "Мария Луиза" №114А, стая 415.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти

Дата: 04.10.2010 г. Час: 16:30

IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите

Срок в дни

150

IV.3.7) Условия при отваряне на офертите

Дата: 06/10/2010 00:00 Час: 10:00

Място

София, ул."Иван Вазов" №3 - "БДЖ" ЕАД

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Упълномощени представители на участниците при действията на комисията по чл.38, ал.2 и 3 от НВМОП, както и при отваряне на ценовите оферти.

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" № 18, България 1000, София, Тел.: 02 988122 , E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и (URL):: www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" № 18, България 1000, София, Тел.: 02 988122 , E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и (URL):: www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

30.08.2010 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??