Доставка на плъзгащи лагери за дизелови двигатели на локомотиви серии 06 и 55, по каталожни номера от каталога на производителя на локомотивите БДЖ серия 06, ELECTROPUTERE-CRAIOVA

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Холдинг Български държавни железници" ЕАД, ул. "Иван Вазов" №3, За: инж. Красимира Иванова, България 1080, София, Тел.: (02) 9324688; (02) 8907305, Факс: (02) 8907303

Място/места за контакт: отдел "Снабдяване и продажба на активи"

Общ адрес на възлагащия орган: www.bdz.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Железопътни услуги

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на плъзгащи лагери за дизелови двигатели на локомотиви серии 06 и 55, по каталожни номера от каталога на производителя на локомотивите БДЖ серия 06, ELECTROPUTERE-CRAIOVA, съгласно спецификация приложение към документацията за участие.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Доставки
Покупка
Място на изпълнение: Снабдителна база гр. Русе, гара Русе разпределителна
Код NUTS: BG323

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка на плъзгащи лагери за дизелови двигатели на локомотиви серии 06 и 55, по каталожни номера от каталога на производителя на локомотивите БДЖ серия 06, ELECTROPUTERE-CRAIOVA, съгласно спецификация приложение към документацията за участие.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34631000

Описание:

Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

съгласно спецификация приложение към документацията за участие

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Срок на изпълнение в дни

200

РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие в размер на 1000 лв., със срок на валидност 150 дни от крайния срок за подаване на офертите в деловодството на Възложителя. Гаранция за изпълнение на поръчката - 3% от стойността на поръчката със срок на валидност един месец след изпълнението на договора. И двете във вид на банкова гаранция в оригинал или депозит - внесен на името на "Холдинг БДЖ" ЕАД, в ТБ “Алианц България"АД, клон “Мария Луиза", IBAN – BG 02 BUIN 7604 1010 026513, ВIC – BUINBGSF

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

по банков път, в лева - 100% плащане след доставка на стоката, в срок не по-кратък от 60 дни след доставка, срещу приемо-предавателен протокол и фактура

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и юридически лица, следва да се регистрира, като дружество по търговския закон.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Обстоятелства, наличието на които води до отстраняване на участниците: При наличието на обстоятелства по чл.69, ал.1 и чл.47, ал.2, т.1, 2 и 3 от ЗОП.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: 1. Участник за изпълнител на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения; 2. Копие на документа за първоначална съдебна регистрация и копие на удостоверение за актуално състояние, заверени с подпис и печат на участника, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Копието на удостоверение за актуално състояние трябва да е издадено от съда по регистрация на фирмата, не по-рано от 3 месеца преди крайния срок за подаване на офертата и да бъде придружено от копие от регистрация по БУЛСТАТ, като двете копия трябва да бъдат заверени с подпис и печат на участника. В случай, че участникът е регистриран/пререгистриран в Агенцията по вписванията, посочва ЕИК. Когато участникът е чуждестранно лице, документите за регистрация и актуално състояние следва да са съобразени с националното му законодателство, документите се представят в официален превод; 3. Декларации по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП, съгласно приложените образци към документацията за участие.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

1. Копие от годишния баланс и отчета за приходите и разходите на дружеството за предходната година /заверени с подпис и печат на участника/; 2. Копие от удостоверението за регистрация по ЗДДС/ идентификационен № по ДДС/, заверено с подпис и печат на участника. Когато участникът не е регистриран, представя декларация за липса на регистрация; 3. Други доказателства /по преценка на участника/.

ІІІ.2.3) Технически възможности

1. Декларация, съдържаща списък на основните договори през последните три години, включително стойностите, датите и получателите; 2. Когато участника не е производител - оригинален документ от производителя/може и нотариално заверено копие на същия/, че участникът има право да предлага и извършва доставки на неговата продукция през 2011 г.; 3. Спецификация на предлаганите плъзгащи лагери, с посочени каталожни номера, отговарящи на изискванията на Възложителя, заверена за производство през 2011 г. от производителя, в оригинал; 4. Образец на сертификат за качество на предлаганите плъзгащи лагери, издаван от производителя; 5. Сертификат ISO 9001, издаден на името на производителя, ако са сертифицирани за продукцията, с която участва участника; 6. Гаранционен срок не по-кратък от 12 месеца от влагане в експлоатация и 18 месеца от датата на доставка.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Най-ниска цена

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ

IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

28.01.2011 г. Час: 16:30

Платими документи

ДА

Цена

20 BGN

Условия и начин на плащане

Документацията се заплаща в касата на Възложителя или по банкова сметка на Възложителя - "Холдинг БДЖ" ЕАД, в ТБ "Алианц България" АД, клон “М. Луиза", IBAN – BG 02 BUIN 7604 1010 026513, ВIC - BUINBGSF, и се получава в деловодството всеки работен ден от 13:30 ч. до 16:30 ч. Посочената цена за закупуване на документацията за участие е с включен ДДС.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

07.02.2011 г. Час: 16:30

IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите

Продължителност в дни

120

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите

Дата: 09.02.2011 г. Час: 14:00

Място

"Холдинг БДЖ"ЕАД, София, ул. "Иван Вазов" №3

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел при действията на комисията по чл.68 ал.3, 4 и 5 от ЗОП.

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Решение №17/17.12.2010 год. за откриване на процедурата

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: (02) 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: (02) 9807315

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

информация относно крайния срок: чл.120, ал.3 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

17.12.2010 г.

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??