"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД обявяват конкурс за проект за въвеждане на технически средства за охрана и наблюдение на обекти през 2007 г.

Обявление за конкурс за проект
Строителство
№ 31 от 05.07.2007 г.
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
• Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Пощенски код: 1080
• Факс: 02 9800424
• Адрес: ул. Иван Вазов № 3
• Град: София
• Лице за контакти: инж. Георги Ненов
• Телефон: 02 9324138
• Държава: България
I.2) Вид на възложителя и основна дейност
I.3) Основна дейност/и на възложителя
• Основна дейност: Железопътни услуги
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА КОНКУРСА ЗА ПРОЕКТ/ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на конкурса за проект
• Наименование: Въвеждане на технически средства за охрана и наблюдение на обекти, собственост на “БДЖ" ЕАД през 2007 г.
ІІ.1.2) Кратко описание
ІІ.1.3) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 74320000
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Критерии за подбор на кандидатите или участниците
• Критерии за подбор: Пълнота на представения проект - проекта да включва всички обекти по спесификацията; Проектно-сметна документация;
ІІІ.3.1) За участието се изисква определена професия
• Изисква ли се определена професия?: Не
• Нормативни разпоредби:
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид конкурс
• Вид конкурс: Открит
ІV.2) Наименования на вече избраните участнициа
ІV.3) Критерии за оценка на проектите
• Критерии за оценка: Съгласно показателите и методиката за оценка на предложенията - приложение от документацията
ІV.4) Административна информация
ІV.4.1) Идентификационен номер на конкурса за проект
• Идентификационен номер:
ІV.4.2) Условия за получаване на конкурсната програма
• Платими документи: Да
• Час: 16:00
• Условия и начини за плащане: платими в касата на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, ул. Иван Вазов № 3,
• Дата: 24/08/2007
• Прогнозна стойност (валута): BGN
ІV.4.3) Срок за представяне на проекти или на заявления за участие
• Час: 16:00
• Дата: 24/08/2007
ІV.4.4) Дата на изпращане на поканите за участие
ІV.4.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени проектите
• Друг език: Български
ІV.5) Награди и жури
ІV.5.1) Ще се връчва награда/и
• Ще се връчва награда: Не
ІV.5.2) Информация за плащанията към всички участници
ІV.5.3) Конкурсът за проект ще бъде последван от обществена поръчка за услуга
• Конкурсът за проект ще бъде последван от обществена поръчка: Да
ІV.5.4) Решението на журито е задължително за възложителя
• Решението на журито е задължително: Да
ІV.5.5) Имена на членовете на журито
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Конкурсът за проект е свързан с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС
• Конкурсът за проект е свързан с проект и/или програма: Не
• Проект/програма:
VІ.2) Допълнителна информация
• Допълнителна информация:
VІ.3) Процедури по обжалване (предоставете информация, само в случай на конкурс за проект от възложител по чл. 7, ал. 1, т. 5 или 6)
VІ.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin@cpc.bg
• Факс: 02 980715
• Адрес: бул. Витоша № 18
• Град: София
• Адрес на възложителя:www.cpc.bg
• Телефон: 02 9356113
• Държава: България
Орган, който отговаря за процедурата по медиация
VІ.3.2) Подаване на жалби
• Информация относно крайния срок: 10 дни от датата на уведомлението /чл. 120, ал. 2 от ЗОП/
VІ.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin@cpc.bg
• Факс: 02 980715
• Адрес: бул. Витоша № 18
• Град: софия
• Адрес на възложителя:www.cpc.bg
• Телефон: 02 9356113
• Държава: България
VІ.4) Дата на изпращане на настоящото обявление
• Дата: 03/07/2007
Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??