"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД обявяват конкурс за проект за въвеждане на технически средства за охрана и наблюдение на обекти през 2007 г.

Обявление за конкурс за проект
Строителство
№ 31 от 05.07.2007 г.
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
• Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Пощенски код: 1080
• Факс: 02 9800424
• Адрес: ул. Иван Вазов № 3
• Град: София
• Лице за контакти: инж. Георги Ненов
• Телефон: 02 9324138
• Държава: България
I.2) Вид на възложителя и основна дейност
I.3) Основна дейност/и на възложителя
• Основна дейност: Железопътни услуги
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА КОНКУРСА ЗА ПРОЕКТ/ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на конкурса за проект
• Наименование: Въвеждане на технически средства за охрана и наблюдение на обекти, собственост на “БДЖ" ЕАД през 2007 г.
ІІ.1.2) Кратко описание
ІІ.1.3) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 74320000
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Критерии за подбор на кандидатите или участниците
• Критерии за подбор: Пълнота на представения проект - проекта да включва всички обекти по спесификацията; Проектно-сметна документация;
ІІІ.3.1) За участието се изисква определена професия
• Изисква ли се определена професия?: Не
• Нормативни разпоредби:
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид конкурс
• Вид конкурс: Открит
ІV.2) Наименования на вече избраните участнициа
ІV.3) Критерии за оценка на проектите
• Критерии за оценка: Съгласно показателите и методиката за оценка на предложенията - приложение от документацията
ІV.4) Административна информация
ІV.4.1) Идентификационен номер на конкурса за проект
• Идентификационен номер:
ІV.4.2) Условия за получаване на конкурсната програма
• Платими документи: Да
• Час: 16:00
• Условия и начини за плащане: платими в касата на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, ул. Иван Вазов № 3,
• Дата: 24/08/2007
• Прогнозна стойност (валута): BGN
ІV.4.3) Срок за представяне на проекти или на заявления за участие
• Час: 16:00
• Дата: 24/08/2007
ІV.4.4) Дата на изпращане на поканите за участие
ІV.4.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени проектите
• Друг език: Български
ІV.5) Награди и жури
ІV.5.1) Ще се връчва награда/и
• Ще се връчва награда: Не
ІV.5.2) Информация за плащанията към всички участници
ІV.5.3) Конкурсът за проект ще бъде последван от обществена поръчка за услуга
• Конкурсът за проект ще бъде последван от обществена поръчка: Да
ІV.5.4) Решението на журито е задължително за възложителя
• Решението на журито е задължително: Да
ІV.5.5) Имена на членовете на журито
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Конкурсът за проект е свързан с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС
• Конкурсът за проект е свързан с проект и/или програма: Не
• Проект/програма:
VІ.2) Допълнителна информация
• Допълнителна информация:
VІ.3) Процедури по обжалване (предоставете информация, само в случай на конкурс за проект от възложител по чл. 7, ал. 1, т. 5 или 6)
VІ.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin@cpc.bg
• Факс: 02 980715
• Адрес: бул. Витоша № 18
• Град: София
• Адрес на възложителя:www.cpc.bg
• Телефон: 02 9356113
• Държава: България
Орган, който отговаря за процедурата по медиация
VІ.3.2) Подаване на жалби
• Информация относно крайния срок: 10 дни от датата на уведомлението /чл. 120, ал. 2 от ЗОП/
VІ.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin@cpc.bg
• Факс: 02 980715
• Адрес: бул. Витоша № 18
• Град: софия
• Адрес на възложителя:www.cpc.bg
• Телефон: 02 9356113
• Държава: България
VІ.4) Дата на изпращане на настоящото обявление
• Дата: 03/07/2007
Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

26.04.2021

Информация за прекратени процедури

Прекратяване на търгове в изпълнение на т. 1, б. „д“ от Решение на Народното събрание от 22.04.2021 г. за налагане на мораториум върху определени действия на държавните органи (обн. ДВ, бр. 34 от 23.04.2021 г.), предвид издадени актове от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщения за извършване на разпоредителни сделки с движимо имущество, собственост на „Холдинг БДЖ“ ЕАД.

16.04.2021

БДЖ ще обяви нови конкурси за избор на управители на дружествата за пътнически и товарни превози

„Холдинг БДЖ“ ЕАД ще обяви нови конкурси за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД и „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД. Настоящата процедура за оценка на кандидатите за избор на управители на двете дружества е прекратена след обосновано решение на комисията за подбор на кандидатите.

Вижте повече

Debug: ??x??