"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД обявяват обществена поръчка за доставка и монтаж на периферни устройства по спецификация, приложена в документацията

Обявление за обществена поръчка от Възложител по чл.7, ал.1, т.5 от ЗОП
Доставки
№ 3 от 18.10.2007 г.
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
• Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Пощенски код: 1080
• За контакти: Отдел "Доставка и продажба на движимо имущество"
• Адрес: ул." Иван Вазов " № 3
• Град: София
• Лице за контакти: Весела Георгиева
• Адрес на възложителя: www.bdz.bg
• Телефон: 02 9325296
• Държава: Република България
I.2) Основна дейност/и на възложителя
• Основна дейност: Железопътни услуги
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката
• Наименование: Доставка и монтаж на периферни устройства по спецификация, приложена в документацията.
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение
• Място на изпълнение: Поделенията на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, посочени в документацията.
• Тип доставки: Покупка
• Обект на поръчката: Доставки
ІІ.1.3) Предназначение на обявлението
• Предназначение: Възлагане на обществена поръчка
ІІ.1.4) Информация относно рамково споразумение
• Брой изпълнители:
• Прогнозна стойност:
• Срок в месеци:
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката
• Описание: Доставка и монтаж на периферни устройства по спецификация, приложена в документацията.
ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП
• 30000000
ІІ.1.7) Споразумение за държавни поръчки
• Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: Не
ІІ.1.8) Обособени позиции
• Обособени позиции: Да
• Подаване на оферти: за една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Варианти
• Приемане на варианти: Не
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
• Общо количество или обем: съгласно спецификация, приложена в документацията.
ІІ.2.2) Опции
• Опции: Не
• Брой месеци:
• Брой дни:
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
ІІ.3.1) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
• Срок в дни: 220
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
• Описание: Гаранция за участие в размер общо на 1519 лв., със срок на валидност 150 дни от крайния срок за подаване на заявленията в деловодството на Възложителя. /За всяка отделна позиция гаранцията за участие е определена в Спецификацията, неразделна част от документацията за обществената поръчка/ Гаранция за изпълнение - 3% от стойността на поръчката със срок на валидност един месец след изпълнението на договора. И двете във вид на банкова гаранция или депозит внесен на името на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, в ОББ-клон "Св. София", IBAN BG36 UBBS 8002 1040 0141 13 BIC UBBSBGSF.
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане
• Условия: по-банков път - заплаща се стойността на всяка доставка след инсталирането на устройствата в срок не по-кратък от 20 дни след издаване на данъчна фактура с приложен към нея приемателно - предавателен протокол, подписан от упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя.
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице
• Изискване: Когато определеният за изпълнител кандидат е обединение на физически или юридически лица, следва да се регистрира по Търговския закон.
ІІІ.1.4) Други особени условия
• Други особени условия: Да
• Условия: Гаранционният срок на периферните устройства да е не по-малко от 24 месеца след датата на доставка и монтаж.
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците
• Документи и информация: 1. Кандидат за изпълнител на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения. 2.Изискуеми документи по чл.47, ал.1, 5 и 7 от ЗОП, подробно описани в образец- заявление и оферта към документацията.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
• Документи и информация: 1. Копие от годишния баланс и отчета за приходите и разходите на фирмата за предходната година. 2. Копие от Булстат или единния идентификационен код (ЕИК) в случай че лицето е регистрирано по ЗТР. 3.Копие от идентификационния номер по ДДС, ако е регистриран по ЗДДС .
ІІІ.2.3) Технически възможности
• Документи и информация: 1.Доказателства за произхода на предлаганите периферни устройства (образец на сертификат).2. Пълномощно или оторизационно писмо от фирмата производител, че кандидата има право да предлага декларираната продукция.3.Декларация съдържаща списък на основните договори през последните три години, включително стойностите, датите и клиентите на които са доставяни периферни устройства предмет на настоящата процедура.4. Списък на специализираните сервизи с които разполага кандидата. 5.Сертификат за качество по ISO9001:2000.6. Други доказателства по преценка на кандидата.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки
• Запазени поръчки: Не
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изискване за определена професия
• За изпълнението на услугата се изисква определена професия: Не
• Нормативни разпоредби:
ІІІ.3.2) Юридически лица
• Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: Не
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
• Избрани кандидати: Не
• Вид процедура: Договаряне
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
• икономически най-изгодна оферта
• при показатели, посочени в документацията, в спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
ІV.2.2) Електронен търг
• Ще се използва електронен търг: Не
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката
• Номер:
ІV.3.2) Предишни публикации
• не
ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи)
• Платими документи: Да
• Време: 14:00
• Ако да, цена без ДДС (в цифри): 100
• Условия: Документацията се заплаща в касата на Възложителя или по банкова сметка на Възложителя - "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, в ОББ-клон "Св. София", IBAN BG36 UBBS 8002 1040 0141 13, BIC UBBSBGSF, и се получава в деловодството от 13:30 до 16:30
• Дата: 20/11/2007
• Прогнозна стойност (валута): BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
• Време: 14:00
• Дата: 20/11/2007
ІV.3.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени офертите
• Друг език: Български
ІV.3.6) Срок на валидност на офертите
• Брой дни:
• Брой месеци:
ІV.3.7) Условия при отваряне на офертите
• Място: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, гр.София, ул."Иван Вазов" №3
• Време: 14:00
• Лица: упълномощени представители на кандидатите при действията на комисията по чл.68, ал.3 и 4 от ЗОП
• Дата: 22/11/2007
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Периодично възлагане на поръчка
• Това представлява периодично възлагане на поръчка: Не
• Прогнозен график:
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
• Поръчката свързана ли е с проект/програма, финансирана от фондове на ЕС: Не
• Проект/ програма:
VІ.3) Допълнителна информация
• Допълнителна информация: Решение №181/12.10.07г. за откриване на процедурата.
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email: cpcadmin@cpc.bg
• Факс: 02 9807315
• Адрес: бул. "Витоша" №18
• Град: София
• Адрес на възложителя: www.cpc.bg
• Телефон: 02 9356113
• Държава: Република България
VІ.4.1)Орган, който отговаря за процедурата по медиация
VІ.4.2) Подаване на жалби
• Информация относно крайния срок: 10 /десет/ дни от уведомлението или узнаването, съгласно чл.120, ал.2 от ЗОП
VІ.4.3) Служба за информация относно подаването на жалби
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
• Дата: 12/10/2007
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
I) Адрес за допълнителна информация
II) Адрес за документация
III) Адрес за изпращане на заявления
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: лазерни принтери
• Номер: 1
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: лазерни принтери
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 30000000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: лазерни принтери - 245
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 220
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация: съгласно спецификация, приложена в документацията

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: матрични принтери - формат А4
• Номер: 2
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: матрични принтери - формат А4
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 30000000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: матрични принтери - формат А4 - 9 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 220
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация: съгласно спецификация, приложена в документацията

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: матрични принтери - формат А3
• Номер: 3
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: матрични принтери - формат А3
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 30000000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: матрични принтери - формат А3 - 10 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 220
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация: съгласно спецификация, приложена в документацията

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: мастилено струен принтер
• Номер: 4
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: мастилено струен принтер
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 30000000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: мастилено струен принтер - 18 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 220
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация: съгласно спецификация, приложена в документацията

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: скенер
• Номер: 5
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: скенер
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 30000000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: скенер - 8 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 220
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация: съгласно спецификация, приложена в документацията

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Непрекъсваеми токоподаващи устройства - UPS
• Номер: 6
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: UPS
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 30000000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: UPS - 174 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 220
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация: съгласно спецификация, приложена в документацията

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Ксерокс
• Номер: 7
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Копир
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 30000000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: Ксерокс - 4 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 220
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация: съгласно спецификация, приложена в документацията

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: факс апарат - формат А4
• Номер: 8
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: факс апарат - формат А4
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 30000000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: факс апарат - формат А4 - 1 брой
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 220
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация: съгласно спецификация, приложена в документацията

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Star LC 100 - за компютърно билетоиздаване
• Номер: 9
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Star LC 100 - за компютърно билетоиздаване
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 30000000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: Star LC 100 - за компютърно билетоиздаване - 5 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 220
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация: съгласно спецификация, приложена в документацията

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: STAR LC DP 8340S - за компютърно билетоиздаване
• Номер: 10
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: STAR LC DP 8340S - за компютърно билетоиздаване
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 30000000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: STAR LC DP 8340S - за компютърно билетоиздаване - 200 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 220
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация: съгласно спецификация, приложена в документацията

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Мулти функционални устройства (скенер, копир и принтер)
• Номер: 11
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Мулти функционални устройства (скенер, копир и принтер)
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 30000000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: Мулти функционални устройства (скенер, копир и принтер) - 3 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 220
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация: съгласно спецификация, приложена в документацията

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: копирна машина - за формат А3,А4,А5
• Номер: 12
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: копирна машина - за формат А3,А4,А5
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 30000000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: копирна машина - за формат А3,А4,А5 - 2 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 220
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация: съгласно спецификация, приложена в документацията
Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??