"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД обявяват обществена поръчка за доставка и монтаж на "Ролетни врати"

Обявление за обществена поръчка от Възложител по чл.7, ал.1, т.5 от ЗОП
Доставки
№ 17 от 28.08.2007 г.
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
• Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Пощенски код: 1080
• За контакти: Отдел "Доставка и продажба на движимо имущество"
• Адрес: ул. "Иван Вазов " № 3
• Град: София
• Лице за контакти: Весела Георгиева
• Адрес на възложителя:www.bdz.bg
• Телефон: 02 9325296
• Държава: Република България
I.2) Основна дейност/и на възложителя
• Основна дейност: Железопътни услуги
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката
• Наименование: Доставка и монтаж на "Ролетни врати" , съгласно приложена спецификация.
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение
• Място на изпълнение: Локомотивно депо - София 1202, ул. Заводска № 1; ППП-София 1201 , бул. Мария Луиза № 102; Локомотивно депо - Бургас 8000, жп. гара Владимир Павлов - Лок.депо.
• Тип доставки: Покупка
• Обект на поръчката: Доставки
ІІ.1.3) Предназначение на обявлението
• Предназначение: Възлагане на обществена поръчка
ІІ.1.4) Информация относно рамково споразумение
• Брой изпълнители:
• Прогнозна стойност:
• Срок в месеци:
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката
• Описание: Доставка и монтаж на "Ролетни врати", съгласно приложена спецификация, неразделна част от договора.
ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП
• 31000000
ІІ.1.7) Споразумение за държавни поръчки
• Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: Не
ІІ.1.8) Обособени позиции
• Обособени позиции: Да
• Подаване на оферти: за една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Варианти
• Приемане на варианти: Не
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
• Общо количество или обем: Доставка и монтаж на 47 броя тип "Ролетни" врати за нуждите на поделенията на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД.
ІІ.2.2) Опции
• Опции: Не
• Брой месеци:
• Брой дни:
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
ІІ.3.1) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
• Срок в дни: 45
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
• Описание: Гаранция за участие за цялата поръчка е в размер на 1300 лв., със срок на валидност 150 дни от крайния срок за подаване на заявленията в деловодството на Възложителя. Гаранциите за участие за всеки отделен лот, са както следва за ЛД София и ППП София - 1020 лв., а за ЛД Бургас - 500 лв. Гаранцията за изпълнение на поръчката - 3% от стойността на поръчката със срок на валидност един месец след изпълнението на договора.И двете във вид на банкова гаранция или депозит-внесен на името на "БДЖ",в ОББ-клон "Св. София", IBAN BG36 UBBS 8002 1040 0141 13 BIC UBBSBGSF.
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане
• Условия: по-банков път - заплаща се стойността след доставка и монтаж на "Ролетните врати" в съответното поделение на “БДЖ" EАД, за което са предназначени изделията в срок не по-кратък от 20 дни след издаване на данъчна фактура с приложен към нея приемателно - предавателен протокол, подписан от упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя.
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице
• Изискване: Когато определеният за изпълнител кандидат е обединение на физически или юридически лица, следва да се регистрира по Търговския закон.
ІІІ.1.4) Други особени условия
• Други особени условия: Да
• Условия: Гаранционният срок на "Ролетните врати" да е не по-малко от 24 месеца след датата на доставка и монтаж.
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците
• Документи и информация: 1. Кандидат за изпълнител на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения. 2.Изискуеми документи по чл.47, ал.1, 5 и 7 от ЗОП, подробно описани в образец- заявление и оферта към документацията.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
• Документи и информация: 1.Копие от годишния баланс и отчета за приходите и разходите на фирмата за предходната година. 2. Копие от Булстат или единния идентификационен код (ЕИК) в случай че лицето е регистрирано по ЗТР. 3.Копие от идентификационния номер по ДДС, ако е регистриран по ЗДДС .
ІІІ.2.3) Технически възможности
• Документи и информация: подробно са описани в образците - заявление и оферта, приложени към документациятя 1.Образец на сертификат за произход на предлаганите "Ролетни врати".2. Пълномощно или оторизационно писмо от фирмата производител, че кандидата има право да предлага декларираната продукция, в случай че кандидата не е производител.3.Декларация съдържаща списък на основните договори през последните три години, включително стойностите, датите и клиентите на които са доставяни и монтирани "Ролетни врати " предмет на настоящата процедура. 4.Сертификат по ISO9001:2000 на производителя.5.Образец на сертификат за качество на изделието. 5. Други доказателства по преценка на кандидата.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки
• Запазени поръчки: Не
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изискване за определена професия
• За изпълнението на услугата се изисква определена професия: Не
• Нормативни разпоредби:
ІІІ.3.2) Юридически лица
• Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: Не
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
• Избрани кандидати: Не
• Вид процедура: Договаряне
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
• икономически най-изгодна оферта
• при показатели, посочени в документацията, в спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
ІV.2.2) Електронен търг
• Ще се използва електронен търг: Не
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката
• Номер:
ІV.3.2) Предишни публикации
• не
ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи)
• Платими документи: Да
• Време: 14:00
• Ако да, цена без ДДС (в цифри): 100
• Условия: Документацията се заплаща в касата на Възложителя или по банкова сметка на Възложителя - "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, в ОББ-клон "Св. София", IBAN BG36 UBBS 8002 1040 0141 13, BIC UBBSBGSF, и се получава в деловодството от 13:30 до 16:30.
• Дата: 01/10/2007
• Прогнозна стойност (валута): BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
• Време: 14:00
• Дата: 01/10/2007
ІV.3.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени офертите
• Друг език: Български
ІV.3.6) Срок на валидност на офертите
• Брой дни:
• Брой месеци:
ІV.3.7) Условия при отваряне на офертите
• Място: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, гр.София, ул."Иван Вазов" №3
• Време: 14:00
• Лица: упълномощени представители на кандидатите при действията на комисията по чл.68, ал.3 и 4 от ЗОП
• Дата: 02/10/2007
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Периодично възлагане на поръчка
• Това представлява периодично възлагане на поръчка: Не
• Прогнозен график:
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
• Поръчката свързана ли е с проект/програма, финансирана от фондове на ЕС: Не
• Проект/програма:
VІ.3) Допълнителна информация
• Допълнителна информация: Решение №150/23.08.07г. за откриване на процедурата.
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin@cpc.bg
• Факс: 02 9807315
• Адрес: бул. "Витоша" №18
• Град: София
• Адрес на възложителя:www.cpc.bg
• Телефон: 02 9356113
• Държава: Република България
VІ.4.1)Орган, който отговаря за процедурата по медиация
VІ.4.2) Подаване на жалби
• Информация относно крайния срок: информация относно крайния срок: чл.120, ал.2 от ЗОП
VІ.4.3) Служба за информация относно подаването на жалби
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
• Дата: 24/08/2007
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
I) Адрес за допълнителна информация
II) Адрес за документация
III) Адрес за изпращане на заявления
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Врати тип "Ролетен" - За Локомотивно депо София и Поделение за пътнически превози - София - ОП "Надежда"
• Номер: 1
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Врати тип "Ролетен"
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 31000000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: Врати тип "Ролетен"- 33 броя.
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 45
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация: Ориентировъчни размери на ролетните врати - За Локомотивно депо София вис. шир. /мм 1. 5 080 х 4 900 - 1брой 2. 4 900 х 4 300 - 1брой 3. 5 900 х 4 300 - 1брой 4. 3 550 х 3 500 - 1брой 5. 6 350 х 4 300 - 3 броя 6. 5 200 х 4 250 - 1брой 7. 5 200 х 4 150 - 1брой 8. 5 200 х 4 330 - 1брой 9. 5 200 х 4160 - 1брой 10. 3 580 х 3 000 - 1брой 11. 4 800х 3 700- 1брой 12. 4 800х 3 700- 1брой 13. 5 500 х 4 200- 1брой 14. 3 600 х 3600- 1брой 15. 5 500 х 4 200- 1брой 16. 5 800 х 4 900- 1брой 17. 5 800 х 4 900- 1брой 18. 5 850 х 5 000- 1брой 19. 5 850 х 5 000- 1брой 20. 5 800 х 5 100- 1брой 21. 5 500 х 5 100- 1брой За Поделение за пътнически превози- София вис. шир. /мм 1. 4 000 х 5 000 - 10 броя Ролетните врати е необходимо да разполагат с ел. задвижване/двигател и 1 бр. ел . бутон /. В случай че прекъсне ел . захранването или откаже двигателя, вратите трябва да се отварят и затварят ръчно - с манивела.
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Врати тип " Ролетни" - За Локомотивно депо Бургас
• Номер: 2
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Врати тип " Ролетни"
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 31000000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: Врати тип " Ролетен " - 14 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 45
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация: Ориентировъчни размери на врати тип "Ролетен"- Локомотивно депо Бургас вис. шир. /мм 1. 5400 х 4060 - 4 броя 2. 6850 х 4000 - 10 броя Ролетните врати е необходимо да разполагат с ел. задвижване/двигател и 1 бр. ел . бутон /. В случай че прекъсне ел . захранването или откаже двигателя, вратите трябва да се отварят и затварят ръчно - с манивела.
Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??