"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД обявяват обществена поръчка за доставка на 15 350 куб. м. кислород, 3 560 кг ацетилен и 4 430 кг въглероден двуокис за " БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, "БДЖ - Товарни превози" ЕООД и "БДЖ - ТПС /Локомотиви/" ЕООД

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт
"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, ул. "Иван Вазов" № 3,
За: инж.Милена Милушева, България 1080, София, Тел.: 02 9324741 , Факс: 02 8907301303
Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.
Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.
Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.
I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:
Железопътни услуги
РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя
Доставка на 15 350 куб. м. кислород, 3 560 кг ацетилен и 4 430 кг въглероден двуокис за " БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, "БДЖ - Товарни превози" ЕООД, "БДЖ - ТПС /Локомотиви/" ЕООД
II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка
Място на изпълнение: по поделения на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, съгласно Приложение № 3 от проекто-договора към документацията
Код NUTS: BG
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката
Доставка на 15 350 куб. м. кислород, 3 560 кг ацетилен и 4 430 кг въглероден двуокис за " БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, "БДЖ - Товарни превози" ЕООД, "БДЖ - ТПС /Локомотиви/" ЕООД
ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
24110000
Описание:
Газове с промишлена употреба
ІІ.1.5) Обособени позиции
НЕ
ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти
НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
Доставка на 15 350 куб. м. кислород, 3 560 кг ацетилен и 4 430 кг въглероден двуокис за " БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, "БДЖ - Товарни превози" ЕООД, "БДЖ - ТПС /Локомотиви/" ЕООД
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци
12

РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
Гаранция за участие за цялата поръчка в размер на 644,35 лева, със срок на валидност 150 дни от крайния срок за подаване на заявленията. Гаранция за изпълнение - 5 % от стойността на поръчката със срок на валидност един месец след изпълнение на договора и двете във вид на депозит или банкова гаранция по сметка на“БДЖ" ЕАД – ТБ “АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД, клон “Мария Луиза", IBAN BG 02 BUIN 7604 1010 026513 BIC BUINBGSF
ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат
По банков път не по-малко от 30 дни след доставка в съответното поделение на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица
Когато определеният за изпълнител кандидат е обединение на физически и / или юридически лица, следва да се регистрира като дружество по Търговския закон.
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Кандидат за изпълнител на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения. Изискуеми документи по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП - подробно описани в образец-заявление за участие.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Копие от документа за регистрация на фирмата /заверено с подпис и печат на кандидата/ и Удостоверение за актуално състояние на фирмата, издено от Агенцията по вписванията, валидно към момента на подаване на предложението /валидност – 3 месеца; в оригинал или нотариално заверено копие/. 2. Документ за гаранция за участие. 3. Доказателства за икономическо и финансово състояние, както следва: 3.1. Копие от годишния баланс и отчета за приходите и разходите на фирмата за предходната година 3.2. Копие от ИН по ДДС и БУЛСТАТ на фирмата 3.3. Други доказателства /по преценка на кандидата/
Минимални изисквания:
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 4. Доказателства за техническите възможности, както следва: 4.1.Декларация, съдържаща списък на основните договори през последните три години. 4.2. Сертификат за качество на кислород, ацетилен и въглероден диоксид, с доказан произход от производител. 5.Декларация от Кандидата /от управителите/, относно отсъствието на следните обстоятелства: 5.1. осъден с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, за престъпление по служба или за подкуп, както и за престъпление против собствеността или против стопанството 5.2. обявен в несъстоятелност 5.3. се намира в производство по ликвидация 5.4. лишен от правото да осъществява търговска дейност 6. Подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката и дела на тяхното участие, ако кандидатът предвижда подизпълнители /в случай, че кандидатът предвижда участие на подизпълнители, представя за всеки от тях документите, посочени в т.1,3,4,5/ 7. Срок за изпълнение на поръчката – съгласно изискванията на Възложителя 8. Условия на плащане - ......... дни след доставка на всяка партида в поделението –получател на Възложителя/ не по-кратък от 30 дни/ 10. Предлагана цена, както и обща стойност /в отделен малък непрозрачен плик/
Минимални изисквания:
ІІІ.2.4) Запазени поръчки
НЕ
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: цена; тежест: 90%
Показател: срок на плащане; тежест: 10%
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг
НЕ

IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
19/12/2009 00:00 Час: 16:00
Платими документи
ДА
Цена
30 BGN
Условия и начин на плащане
По банков път или в счетоводството на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД - Централно управление, ул. "Иван Вазов" № 3, гр. София, всеки работен ден от 08:00 ч. до 16:30 ч.
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
26.12.2009 г. Час: 16:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Български
IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Срок в дни
120
IV.3.7) Условия при отваряне на офертите
Дата: 29/12/2009 00:00 Час: 10:00
Място
"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД - Централно управление, гр. София, ул."Иван Вазов" № 3, партер зала 125
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите
Упълномощени представители на кандидатите при действията на комисията по реда на чл.68, ал.3 от ЗОП

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VI.3) Допълнителна информация
Решение № 45/ 23.11.2009 г. за откриване на процедурата
VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9356113 , E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
URL: www.cpc.bg.
VI.4.2) Подаване на жалби
съгласно чл.120, ал.2
VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9356113 , E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
URL: www.cpc.bg.
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
23.11.2009 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??