"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД обявяват обществена поръчка за доставка на 20 тона смазка пластична антифрикционна универсална за високо налягане "У-3 ЕР"

Обявление за малка обществена поръчка
Доставки
№ 5 от 21.08.2007 г.
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
• Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Пощенски код: 1080
• За контакти: отдел "Доставка и продажба на движимо имущество"
• Факс: 02 9819347
• Адрес: ул. "Иван Вазов" № 3
• Град: София
• Лице за контакти: Милена Милушева
• Телефон: 02 9324689
• Държава: България
I.2) Вид на възложителя и основна дейност
• От името на други възложители: Не
I.3) Основна дейност/и на възложителя
• Основна дейност: Железопътни услуги
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката
• Наименование: Доставка на 20 тона (± 20%) смазка пластична антифрикционна универсална за високо налягане "У-3 ЕР".
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение
• Код NUTS: Русе (BG125)
• Място на изпълнение: Снабдителна база на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД в гр. Русе
• Тип доставки: Покупка
• Обект на поръчката: Доставки
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката:
• Кратко описание: Доставка на 20 тона (± 20%) смазка пластична антифрикционна универсална за високо налягане "У-3 ЕР".
ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 24661000
ІІ.1.5) Обособени позиции
• Има ли обособени позиции: Не
• Брой обособени позиции:
ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти
• Ще бъдат ли приемани варианти: Не
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
• Описание: 20 тона (± 20%) смазка пластична антифрикционна универсална за високо налягане "У-3 ЕР"
• Прогнозна стойност:
• Прогнозна стойност (валута):
ІІ.2.2) Опции
• Има ли опции: Не
• Брой месеци:
• Брой дни:
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
ІІ.3.1) Срок на договора или краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 365
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
• Описание: Гаранция за участие в размер - 1 050.00 лв. със срок на валидност 150 дни от крайния срок за подаване на офертите в деловодството на Възложителя. Гаранция за изпълнение на поръчката - 5% от стойността на поръчката със срок на валидност един месец след изпълнението на договора. И двете във вид на банкова гаранция (при условията на образеца към документацията) или депозит - внесен на името на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, в ОББ, София, клон "Св.София", IBAN BG36 UBBS 8002 1040 0141 13, BIC - UBBSBBGSF.
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане
• Условия: по банков път не по-малко от 60 дни след доставка
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице
• Изискване:
ІІІ.1.4) Други особени условия
• Други особени условия: Не
• Условия:
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците
• Изисквания: Кандидат за изпълнител на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения. Изискуеми документи по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП, подробно описани в образец-оферта към документацията.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
• Изискуеми документи и информация: Подробно описани в образец-оферта към документацията.
ІІІ.2.3) Технически възможности
• Изискуеми документи и информация: 1.Кандидатите за доставка на смазка пластична антифрикционна универсална за високо налягане У-3 ЕР да участват за цялото обявено количество; 2.Смазката се доставя в Снабдителна база на “БДЖ" ЕАД - гр. Русе , гара Русе- разпределителна;; 3.Срокът на доставка се определя от датата на сключване на договора до изчерпване на количествата и се изпълнява на части до 5 работни дни, след представяне на писмена заявка / телекс или факс / от Възложителя ; 4.Възложителят взима контролна проба и извършва анализ в собствената си лаборатория за проверка на качеството по съответните показатели, съгласно техническата спецификация; 5.Доставеното количество задължително се придружава със сертификат за качество и информационен лист за безопасност; 6. В случай на констатирани отклонения по качествени и количествени показатели или видими дефекти, Изпълнителят подменя рекламираната стока; 7.Опаковката да е варели с вместимост до 200 кг; 8.На всяка опаковка задължително да има: • наименование на предприятието-производител; • наименование на продукта; • дата на производство; • срок на годност; Кандидатите за доставка на универсална антифрикционна смазка У-3 ЕР трябва да представят: 1. Протокол от изпитване за съответствие на предлаганата универсална антифрикционна смазка У-3 ЕР с посочените в т. II. технически изисквания от техническата спецификация. Протоколът да е издаден от акредитирана лаборатория не по-рано от две години от датата на обявяване на търга. В протокола да бъде вписан номерът и датата на производство на партидата, от която е предоставена пробата за изследване. 2. Протокол от изпитване за съвместимост на предлаганата универсална антифрикционна смазка У-3 ЕР в съотношение 1:1 с употребяваната в момента в системата на “БДЖ" ЕАД смазка “Приста Литиум ЕР-3" по следните показатели: - механична стабилност; - пенетрация: след 24 часа при стайна температура; след 24 часа при 110 ºС по отношение на пенетрацията след 60 удара; максимална пенетрация след 24 часа при 110 ºС; -температура на прокапване; -противозадирни свойства (четирисачмена машина). 3. Фирмена техническа спецификация, включваща класификационни и технически изисквания за предлаганата универсална антифрикционна смазка У-3 ЕР. 4. Декларация от производителя, че предлаганата универсална антифрикционна смазка У-3 ЕР ще бъде произведена от 100 % свежи базови масла. 5. Декларация от производителя, че предлаганата универсална антифрикционна смазка У-3 ЕР е еднородна по произход. 6. Производителят да потвърди 5 години срок на съхранение на предлаганата универсална антифрикционна смазка У-3 ЕР от датата на производството й. 7. Референции от жп администрации за приложението на предлаганата универсална антифрикционна смазка У-3 ЕР в буксови възли на локомотиви, движещи се с максимална скорост 130 км/ч и максимално натоварване на ос 21.5 тона. 8. Всяка партида универсална антифрикционна смазка У-3 ЕР подлежи на изпитване в лабораторията на производителя, или друга посочена от него лаборатория за доказване на качествата по т. II., и трябва да е съпроводена с анализно свидетелство, в което да е отразено: -наименование на предприятието – производител; -наименование на продукта; -резултати от анализа; -дата; -подпис на ръководителя на лабораторията. 9. При изпитване на качествата на всяка партида по т. III.8, производителят следва да отправи писмена покана за участие на представители на “БДЖ" ЕАД при провеждане на изпитанията и приемането на доставката.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки
• Запазени поръчки: Не
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изискване за определена професия
• За изпълнението на услугата се изисква определена професия: Не
• Нормативни разпоредби:
ІІІ.3.2) Юридически лица
• Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: Не
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
• Вид процедура: Открит конкурс
ІV.1.2) Начална тръжна цена
• Начална тръжна цена:
ІV.1.3) Стъпка на наддаване
• Стъпка на наддаване:
ІV.1.4) Дата, час и място на провеждане на публичен търг
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
• най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг
• Ще се използва електронен търг: Не
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката
• Идентификационен номер:
ІV.3.2) Предишни публикации
• не
ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие
• Платими документи: Да
• Време: 16:00
• Ако да, цена без ДДС (в цифри): 100
• Условия: По банков път или в счетоводството на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД -Централно управление, ул. "Иван Вазов" № 3, гр. София, всеки работен ден от 13:30 часа до 16:00 часа
• Дата: 18/09/2007
• Валута: BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти
• Време: 16:00
• Дата: 18/09/2007
ІV.3.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени офертите
• Друг език: Български
ІV.3.7) Срок на валидност на офертите
• Брой дни: 120
• Брой месеци:
ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите
• Могат ли лица да присъстват на отварянето на офертите: Да
• Място: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД -Централно управление,ул. "Иван Вазов" № 3, 1080 гр. София
• Време: 14:00
• Лица: Упълномощени представители на кандидатите при действията на комисията по чл.68, ал.3 от ЗОП.
• Дата: 21/09/2007
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Периодично възлагане на поръчка
• Това представлява периодично възлагане на поръчка: Не
• Прогнозен график за публикуването на следващи обявления:
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
• Поръчката свързана ли е с проект/програма, финансирана от фондове на ЕС: Не
• Проект/програма:
VІ.3) Допълнителна информация
• Допълнителна информация: Решение № 142/16.08.2007 година за откриване на процедурата
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin@cpc.bg
• Факс: 02 9807315
• Адрес: бул. "Витоша" №18
• Град: София
• Адрес на възложителя :www.cpc.bg
• Телефон: 02 9356113
• Държава: България
VІ.4.1)Орган, който отговаря за процедурата по медиация
VІ.4.2) Подаване на жалби
• Информация относно крайния срок: На основание чл.120 от ЗОП във връзка с чл.59, ал.2, т.7 от АПК, Решението може да се обжалва в десетдневен срок от уведомяването пред КЗК.
VІ.4.3) Служба за информация относно подаването на жалби
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
• Дата: 16/08/2007
Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??