"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД обявяват обществена поръчка за доставка на 220 кг фреон "R 134 а" и 1300 кг фреон "R 413 а"

Обявление за малка обществена поръчка
Доставки
№ 31 от 11.07.2007 г.
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
• Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Пощенски код: 1080
• За контакти: Отдел "Доставка и продажба на движимо имущество"
• Факс: 02 9819347
• Адрес: ул. "Иван Вазов" № 3
• Град: София
• Лице за контакти: Ваня Захариева
• Телефон: 02 9324689
• Държава: Република България
I.2) Вид на възложителя и основна дейност
• От името на други възложители: Не
I.3) Основна дейност/и на възложителя
• Основна дейност: Железопътни услуги
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката
• Наименование: Доставка на 220 кг фреон "R 134 а" и 1300 кг фреон "R 413 а" за поделенията на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД.
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение
• Код NUTS: БЪЛГАРИЯ (BG)
• Място на изпълнение: Поделения на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, гр. София, Пловдив и Горна Оряховица
• Тип доставки: Покупка
• Обект на поръчката: Доставки
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката:
• Кратко описание: Доставка на 220 кг фреон "R 134 а" и 1300 кг фреон "R 413 а" за поделенията на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД.
ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 24110000
ІІ.1.5) Обособени позиции
• Има ли обособени позиции: Да
• Подаване на оферти: за една или повече обособени позиции
ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти
• Ще бъдат ли приемани варианти: Не
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
• Описание: Доставка на 220 кг фреон "R 134 а" и 1300 кг фреон "R 413 а" за поделенията на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД.
• Прогнозна стойност:
• Прогнозна стойност (валута):
ІІ.2.2) Опции
• Има ли опции: Не
• Брой месеци:
• Брой дни:
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
ІІ.3.1) Срок на договора или краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 365
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
• Описание: Гаранция за участие за цялата обществена поръчка в размер на - 456,00 лв. със срок на валидност 150 дни от крайния срок за подаване на офертите в деловодството на възложителя. За обособена поциция 1 - 66,00 лв. и за обособена позиция 2 - 390,00 лв. Гаранцията за добро изпълнение на поръчката - 2 % от стойността на поръчката със срок на валидност един месец след изпълнението на договора. И двете във вид на банкова гаранция (при условията на образеца към документацията) или депозит - внесен на името на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, в "ОББ", София, клон "Св. София", IBAN BG 36 UBBS 8002 1040 0141 13, BIC - UBBSBBGSF, със срок на валидност един месец след изпълнение на договора.
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане
• Условия: Плащането се извършва по банков път до 45 дни след доставката на фреоните в поделението получател.
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице
• Изискване:
ІІІ.1.4) Други особени условия
• Други особени условия: Не
• Условия:
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците
• Изисквания: Кандидат за изпълнител на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения. Изискуеми документи по чл. 47, ал. 1 от ЗОП.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
• Изискуеми документи и информация: Документите по чл. 47, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 от ЗОП, както и подробно описаните и в образеца оферта към документацията.
ІІІ.2.3) Технически възможности
• Изискуеми документи и информация: Кандидатите за доставка на фреон участват за цялото обявено количество от съответния вид. Срокът на доставка на фреон "R 134 а" и фреон "R 413 а" се определя от датата на сключване на договора до изчерпване на количествата и се изпълняват в срок от 5 работни дни след представяне на писмена заявка /телекс или факс/ от възложителя до изпълнителя. Писмената заявка включва количеството фреон за получаване до съответното поделение, съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2. Доставките се извършват в годни, оборотни бутилки, собственост на изпълнителя. Всяка доставена партида се придружава със сертификат за качество и информационен лист за безопасност. Всяка опаковка с фреон следва да бъде етикирана, съгласно изискванията на "Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикиране на химични вещества и препарати" и "Наредба за осъществяване на контрол и управление на веществата, които нарушават озоновия слой". 1. Всяка партида от фреон трябва да е съпроводена от документ, издаден от завода-производител, в който да е отразено: - наименованието на завода-производител; - наименование на продукта; - количеството на продукта; - резултатите от лабораторните изпитвания;
ІІІ.2.4) Запазени поръчки
• Запазени поръчки: Не
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изискване за определена професия
• За изпълнението на услугата се изисква определена професия: Не
• Нормативни разпоредби:
ІІІ.3.2) Юридически лица
• Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: Не
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
• Вид процедура: Открит конкурс
ІV.1.2) Начална тръжна цена
• Начална тръжна цена:
ІV.1.3) Стъпка на наддаване
• Стъпка на наддаване:
ІV.1.4) Дата, час и място на провеждане на публичен търг
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
• най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг
• Ще се използва електронен търг: Не
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката
• Идентификационен номер:
ІV.3.2) Предишни публикации
• не
ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие
• Платими документи: Да
• Време: 16:00
• Ако да, цена без ДДС (в цифри): 84
• Условия: По банков път или в счетоводството на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД - Централно управление, ул. "Иван Вазов" № 3, гр. София, всеки работен ден от 13:30 часа до 16:00 часа.
• Дата: 13/08/2007
• Валута: BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти
• Време: 16:00
• Дата: 13/08/2007
ІV.3.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени офертите
• Друг език: Български
ІV.3.7) Срок на валидност на офертите
• Брой дни: 120
• Брой месеци:
ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите
• Могат ли лица да присъстват на отварянето на офертите: Да
• Място: гр. София, ул. "Иван Вазов" № 3, партер зала 125
• Време: 14:00
• Лица: Упълномощени представители на кандидатите при действията на комисията по чл. 68, ал. 3 от ЗОП.
• Дата: 14/08/2007
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Периодично възлагане на поръчка
• Това представлява периодично възлагане на поръчка: Не
• Прогнозен график за публикуването на следващи обявления:
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
• Поръчката свързана ли е с проект/програма, финансирана от фондове на ЕС: Не
• Проект/програма:
VІ.3) Допълнителна информация
• Допълнителна информация: Решение № 114/04.07.2007 година за откриване на процедурата.
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email: cpcadmin@cpc.bg
• Факс: 02 9807315
• Адрес: бул. "Витоша" № 18
• Град: София
• Адрес на възложителя: www.cpc.bg
• Телефон: 02 9356113
• Държава: Република България
VІ.4.1)Орган, който отговаря за процедурата по медиация
VІ.4.2) Подаване на жалби
• Информация относно крайния срок: съгласно чл. 120, ал. 2
VІ.4.3) Служба за информация относно подаването на жалби
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
• Дата: 09/07/2007
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
I) Адрес за допълнителна информация
II) Адрес за документация
III) Адрес за изпращане на заявления
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Доставка на 220 кг фреон "R 134a"
• Номер: 1
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: Доставка на 220 кг фреон "R 134a" за поделенията на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, както следва: Поделение за пътнически превози София, гр. София ОЗ Надежда, бул. "Стефансон" № 5 - 100 кг.; Поделение за пътнически превози Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. "Цар Освободител" № 97 -30 кг.; Поделение за товарни превози Пловдив, гр. Пловдив, Вагоно-Ремонтен Цех Пловдив - 90 кг.;
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 24110000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 220 кг фреон "R 134a"
• Прогнозна стойност (валута):


4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Доставка на 1300 кг фреон "R 413 а"
• Номер: 2
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: 1300 кг фреон "R 413 а" за Поделение за товарни превози София, гр. София, ул. "Владайска река" № 2 - 1300 кг.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 24110000
3) Количество или обем
• Описание: 1300 кг фреон "R 413 а"
• Прогнозна стойност:
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

26.04.2021

Информация за прекратени процедури

Прекратяване на търгове в изпълнение на т. 1, б. „д“ от Решение на Народното събрание от 22.04.2021 г. за налагане на мораториум върху определени действия на държавните органи (обн. ДВ, бр. 34 от 23.04.2021 г.), предвид издадени актове от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщения за извършване на разпоредителни сделки с движимо имущество, собственост на „Холдинг БДЖ“ ЕАД.

16.04.2021

БДЖ ще обяви нови конкурси за избор на управители на дружествата за пътнически и товарни превози

„Холдинг БДЖ“ ЕАД ще обяви нови конкурси за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД и „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД. Настоящата процедура за оценка на кандидатите за избор на управители на двете дружества е прекратена след обосновано решение на комисията за подбор на кандидатите.

Вижте повече

Debug: ??x??