"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД обявяват обществена поръчка за доставка на 220 кг фреон "R 134 а" и 1300 кг фреон "R 413 а"

Обявление за малка обществена поръчка
Доставки
№ 31 от 11.07.2007 г.
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
• Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Пощенски код: 1080
• За контакти: Отдел "Доставка и продажба на движимо имущество"
• Факс: 02 9819347
• Адрес: ул. "Иван Вазов" № 3
• Град: София
• Лице за контакти: Ваня Захариева
• Телефон: 02 9324689
• Държава: Република България
I.2) Вид на възложителя и основна дейност
• От името на други възложители: Не
I.3) Основна дейност/и на възложителя
• Основна дейност: Железопътни услуги
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката
• Наименование: Доставка на 220 кг фреон "R 134 а" и 1300 кг фреон "R 413 а" за поделенията на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД.
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение
• Код NUTS: БЪЛГАРИЯ (BG)
• Място на изпълнение: Поделения на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, гр. София, Пловдив и Горна Оряховица
• Тип доставки: Покупка
• Обект на поръчката: Доставки
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката:
• Кратко описание: Доставка на 220 кг фреон "R 134 а" и 1300 кг фреон "R 413 а" за поделенията на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД.
ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 24110000
ІІ.1.5) Обособени позиции
• Има ли обособени позиции: Да
• Подаване на оферти: за една или повече обособени позиции
ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти
• Ще бъдат ли приемани варианти: Не
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
• Описание: Доставка на 220 кг фреон "R 134 а" и 1300 кг фреон "R 413 а" за поделенията на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД.
• Прогнозна стойност:
• Прогнозна стойност (валута):
ІІ.2.2) Опции
• Има ли опции: Не
• Брой месеци:
• Брой дни:
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
ІІ.3.1) Срок на договора или краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 365
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
• Описание: Гаранция за участие за цялата обществена поръчка в размер на - 456,00 лв. със срок на валидност 150 дни от крайния срок за подаване на офертите в деловодството на възложителя. За обособена поциция 1 - 66,00 лв. и за обособена позиция 2 - 390,00 лв. Гаранцията за добро изпълнение на поръчката - 2 % от стойността на поръчката със срок на валидност един месец след изпълнението на договора. И двете във вид на банкова гаранция (при условията на образеца към документацията) или депозит - внесен на името на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, в "ОББ", София, клон "Св. София", IBAN BG 36 UBBS 8002 1040 0141 13, BIC - UBBSBBGSF, със срок на валидност един месец след изпълнение на договора.
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане
• Условия: Плащането се извършва по банков път до 45 дни след доставката на фреоните в поделението получател.
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице
• Изискване:
ІІІ.1.4) Други особени условия
• Други особени условия: Не
• Условия:
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците
• Изисквания: Кандидат за изпълнител на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения. Изискуеми документи по чл. 47, ал. 1 от ЗОП.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
• Изискуеми документи и информация: Документите по чл. 47, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 от ЗОП, както и подробно описаните и в образеца оферта към документацията.
ІІІ.2.3) Технически възможности
• Изискуеми документи и информация: Кандидатите за доставка на фреон участват за цялото обявено количество от съответния вид. Срокът на доставка на фреон "R 134 а" и фреон "R 413 а" се определя от датата на сключване на договора до изчерпване на количествата и се изпълняват в срок от 5 работни дни след представяне на писмена заявка /телекс или факс/ от възложителя до изпълнителя. Писмената заявка включва количеството фреон за получаване до съответното поделение, съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2. Доставките се извършват в годни, оборотни бутилки, собственост на изпълнителя. Всяка доставена партида се придружава със сертификат за качество и информационен лист за безопасност. Всяка опаковка с фреон следва да бъде етикирана, съгласно изискванията на "Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикиране на химични вещества и препарати" и "Наредба за осъществяване на контрол и управление на веществата, които нарушават озоновия слой". 1. Всяка партида от фреон трябва да е съпроводена от документ, издаден от завода-производител, в който да е отразено: - наименованието на завода-производител; - наименование на продукта; - количеството на продукта; - резултатите от лабораторните изпитвания;
ІІІ.2.4) Запазени поръчки
• Запазени поръчки: Не
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изискване за определена професия
• За изпълнението на услугата се изисква определена професия: Не
• Нормативни разпоредби:
ІІІ.3.2) Юридически лица
• Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: Не
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
• Вид процедура: Открит конкурс
ІV.1.2) Начална тръжна цена
• Начална тръжна цена:
ІV.1.3) Стъпка на наддаване
• Стъпка на наддаване:
ІV.1.4) Дата, час и място на провеждане на публичен търг
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
• най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг
• Ще се използва електронен търг: Не
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката
• Идентификационен номер:
ІV.3.2) Предишни публикации
• не
ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие
• Платими документи: Да
• Време: 16:00
• Ако да, цена без ДДС (в цифри): 84
• Условия: По банков път или в счетоводството на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД - Централно управление, ул. "Иван Вазов" № 3, гр. София, всеки работен ден от 13:30 часа до 16:00 часа.
• Дата: 13/08/2007
• Валута: BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти
• Време: 16:00
• Дата: 13/08/2007
ІV.3.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени офертите
• Друг език: Български
ІV.3.7) Срок на валидност на офертите
• Брой дни: 120
• Брой месеци:
ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите
• Могат ли лица да присъстват на отварянето на офертите: Да
• Място: гр. София, ул. "Иван Вазов" № 3, партер зала 125
• Време: 14:00
• Лица: Упълномощени представители на кандидатите при действията на комисията по чл. 68, ал. 3 от ЗОП.
• Дата: 14/08/2007
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Периодично възлагане на поръчка
• Това представлява периодично възлагане на поръчка: Не
• Прогнозен график за публикуването на следващи обявления:
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
• Поръчката свързана ли е с проект/програма, финансирана от фондове на ЕС: Не
• Проект/програма:
VІ.3) Допълнителна информация
• Допълнителна информация: Решение № 114/04.07.2007 година за откриване на процедурата.
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email: cpcadmin@cpc.bg
• Факс: 02 9807315
• Адрес: бул. "Витоша" № 18
• Град: София
• Адрес на възложителя: www.cpc.bg
• Телефон: 02 9356113
• Държава: Република България
VІ.4.1)Орган, който отговаря за процедурата по медиация
VІ.4.2) Подаване на жалби
• Информация относно крайния срок: съгласно чл. 120, ал. 2
VІ.4.3) Служба за информация относно подаването на жалби
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
• Дата: 09/07/2007
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
I) Адрес за допълнителна информация
II) Адрес за документация
III) Адрес за изпращане на заявления
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Доставка на 220 кг фреон "R 134a"
• Номер: 1
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: Доставка на 220 кг фреон "R 134a" за поделенията на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, както следва: Поделение за пътнически превози София, гр. София ОЗ Надежда, бул. "Стефансон" № 5 - 100 кг.; Поделение за пътнически превози Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. "Цар Освободител" № 97 -30 кг.; Поделение за товарни превози Пловдив, гр. Пловдив, Вагоно-Ремонтен Цех Пловдив - 90 кг.;
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 24110000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 220 кг фреон "R 134a"
• Прогнозна стойност (валута):


4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Доставка на 1300 кг фреон "R 413 а"
• Номер: 2
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: 1300 кг фреон "R 413 а" за Поделение за товарни превози София, гр. София, ул. "Владайска река" № 2 - 1300 кг.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 24110000
3) Количество или обем
• Описание: 1300 кг фреон "R 413 а"
• Прогнозна стойност:
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??