"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД обявяват обществена поръчка за доставка на 23 700 куб. м. кислород, 4 900 кг. ацетилен и 7 300 кг. въглероден двуокис"

Обявление за малка обществена поръчка
Доставки
№ 12 от 19.07.2007 г.
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
• Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Пощенски код: 1080
• За контакти: Ваня Захариева
• Факс: 02 9809347
• Адрес: ул. "Иван Вазов" № 3
• Град: София
• Лице за контакти: Ваня Захариева
• Телефон: 02 9324689
• Държава: България
I.2) Вид на възложителя и основна дейност
• От името на други възложители: Не
I.3) Основна дейност/и на възложителя
• Основна дейност: Железопътни услуги
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката
• Наименование: Доставка на 23 700 куб. м. кислород, 4 900 кг. ацетилен и 7 300 кг. въглероден двуокис за потребностите на поделенията на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение
• Код NUTS: БЪЛГАРИЯ (BG)
• Място на изпълнение: по поделения на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, съгласно Приложение №......
• Тип доставки: Покупка
• Обект на поръчката: Доставки
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката:
• Кратко описание: Доставка на 23 700 куб.м. кислород, 4 900 кг. ацетилен и 7 300 кг. въглероден двуокис за потребностите на поделенията на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 24111170
ІІ.1.5) Обособени позиции
• Има ли обособени позиции: Да
• Подаване на оферти: за една или повече обособени позиции
ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти
• Ще бъдат ли приемани варианти: Не
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
• Описание: Доставка на 23 700 куб.м. кислород, 4900 кг. ацетилен и 7 300 кг. въглероден двуокис за потребностите на поделенията на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Прогнозна стойност:
• Прогнозна стойност (валута):
ІІ.2.2) Опции
• Има ли опции: Не
• Брой месеци:
• Брой дни:
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
ІІ.3.1) Срок на договора или краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 365
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
• Описание: Гаранция за участие за цялата поръчка - 829,15 лв., със срок на валидност 150 дни от крайния срок за подаване на заявленията. Гаранции за участие за всяка отделна позиция са- за кислород 319.95 лв., за ацетилен 450.80 лв. и за въглероден двуокис - 58,40 лв. Гаранцията за добро изпълнение е 5 % от стойността на поръчката със срок на валидност един месец след изпълнение на договора. И двете във вид на депозит или банкова гаранция по сметка на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД в "ОББ", кл. "Св. София", UBBSBGSF BG36 UBBS 8002 1040 0141 13 със срок на валидност един месец след изпълнение на договора.
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане
• Условия: по банков път до 45 дни след доставка в съответното поделение на "БДЖ" - ЕАД.
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице
• Изискване: Когато определеният за Изпълнител кандидат е обединение на физически и/или юридически лица, следва да се регистрира, като дружество по Търговския закон.
ІІІ.1.4) Други особени условия
• Други особени условия: Не
• Условия:
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците
• Изисквания: Кандидат за Изпълнител на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения. Изискуеми документи по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП, подробно описани в образец-оферта към документацията.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
• Изискуеми документи и информация: подробно описани в образеца на офертата
ІІІ.2.3) Технически възможности
• Изискуеми документи и информация: 1. Кандидатите за доставка на кислород, ацетилен и въглероден двуокис участват за цялото обявено количество от съответния вид. 2. Доставките се извършват след представяне на писмена заявка от Възложителя /писмо, телекс или факс/ и се изпълняват в срок до 5 работни дни от датата на заявката. Писмената заявка на Възложителя включва количеството кислород, ацетилен и въглероден двуокис за получаване до съответното поделение на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2. Количествата се доставят от Изпълнителя в поделенията на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, описани в писмената заявка. 3. Доставките се извършват в годни оборотни бутилки, собственост на Изпълнителя. 4. Всяка доставка се придружава със сертификат за качество и информационен лист за безопасност. 5. Транспортът се осъществява от Изпълнителя и транспортните разходи са за сметка на Изпълнителя. 5. Дейностите по доставката са съгласно Наредба № 28 "Устройство и безопасна експлоатация на съдове, работещи под налягане"
ІІІ.2.4) Запазени поръчки
• Запазени поръчки: Не
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изискване за определена професия
• За изпълнението на услугата се изисква определена професия: Не
• Нормативни разпоредби:
ІІІ.3.2) Юридически лица
• Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: Не
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
• Вид процедура: Открит конкурс
ІV.1.2) Начална тръжна цена
• Начална тръжна цена:
ІV.1.3) Стъпка на наддаване
• Стъпка на наддаване:
ІV.1.4) Дата, час и място на провеждане на публичен търг
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
• най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг
• Ще се използва електронен търг: Не
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката
• Идентификационен номер:
ІV.3.2) Предишни публикации
• не
ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие
• Платими документи: Да
• Време: 14:00
• Ако да, цена без ДДС (в цифри): 50
• Условия: По банков път или в счетоводството на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД - Централно управление, ул. "Иван Вазов" №, гр. София, всеки работен ден от 13:30 до 16:00 часа.
• Дата: 20/08/2007
• Валута: BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти
• Време: 14:00 часа
• Дата: 20/08/2007
ІV.3.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени офертите
• Друг език: Български
ІV.3.7) Срок на валидност на офертите
• Брой дни: 120
• Брой месеци:
ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите
• Могат ли лица да присъстват на отварянето на офертите: Да
• Място: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД - Централно управление, гр. София, ул. "Иван Вазов" № 3 , партер зала 125
• Време: 14:00 часа
• Лица: Упълномощени представители на кандидатите при действията на комисията по реда на чл. 68, ал. 3 от ЗОП.
• Дата: 22/08/2007
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Периодично възлагане на поръчка
• Това представлява периодично възлагане на поръчка: Не
• Прогнозен график за публикуването на следващи обявления:
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
• Поръчката свързана ли е с проект/програма, финансирана от фондове на ЕС: Не
• Проект/програма:
VІ.3) Допълнителна информация
• Допълнителна информация: Решение № 120 / 12.07.2007 година за откриване на процедурата
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin@cpc.bg
• Факс: 02 9807315
• Адрес: бул. "Витоша" № 18
• Град: София
• Адрес на възложителя :www.cpc.bg
• Телефон: 02 9356113
• Държава: България
VІ.4.1)Орган, който отговаря за процедурата по медиация
VІ.4.2) Подаване на жалби
• Информация относно крайния срок: съгласно чл.120, ал.2
VІ.4.3) Служба за информация относно подаването на жалби
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin@cpc.bg
• Факс: 02 9807315
• Адрес: бул. "Витоша" № 18
• Град: София
• Адрес на възложителя :www.cpc.bg
• Телефон: 02 9356113
• Държава: България
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
• Дата: 16/07/2007
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
I) Адрес за допълнителна информация
II) Адрес за документация
III) Адрес за изпращане на заявления
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Доставка на кислород, газообразен, технически, второ качество
• Номер: 1
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: Доставка на 23 700 куб.м. технически кислород второ качество, който да отговаря на изискванията на БДС 1350-81 "Кислород газообразен. Технически и медицински" със съдържание на кислород в обемни проценти не по-малко от 98,5
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 24111170
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: Доставка на 23 700 куб.м. технически кислород второ качество, който да отговаря на изискванията на БДС 1350-81 "Кислород газообразен. Технически и медицински" със съдържание на кислород в обемни проценти не по-малко от 98,5
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Ацетилен технически
• Номер: 2
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: Доставка на 4 900 кг ацетилен технически
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 24141115
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: Доставка на 4 900 кг ацетилен технически
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Въглероден диоксид, втечнен, второ качество
• Номер: 3
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: Доставка на 7 300 кг втечнен въглероден диоксид второ качество , съгласно БДС 1676-88 "Въглероден двуокис втечнен" със съдържание на въглероден диоксид в обемни проценти не по-малко от 99,0
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 24111210
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: Доставка на 7 300 кг втечнен въглероден диоксид второ качество , съгласно БДС 1676-88 "Въглероден двуокис втечнен" със съдържание на въглероден диоксид в обемни проценти не по-малко от 99,0
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

26.04.2021

Информация за прекратени процедури

Прекратяване на търгове в изпълнение на т. 1, б. „д“ от Решение на Народното събрание от 22.04.2021 г. за налагане на мораториум върху определени действия на държавните органи (обн. ДВ, бр. 34 от 23.04.2021 г.), предвид издадени актове от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщения за извършване на разпоредителни сделки с движимо имущество, собственост на „Холдинг БДЖ“ ЕАД.

16.04.2021

БДЖ ще обяви нови конкурси за избор на управители на дружествата за пътнически и товарни превози

„Холдинг БДЖ“ ЕАД ще обяви нови конкурси за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД и „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД. Настоящата процедура за оценка на кандидатите за избор на управители на двете дружества е прекратена след обосновано решение на комисията за подбор на кандидатите.

Вижте повече

Debug: ??x??