"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД обявяват обществена поръчка за доставка на 23 700 куб. м. кислород, 4 900 кг. ацетилен и 7 300 кг. въглероден двуокис"

Обявление за малка обществена поръчка
Доставки
№ 12 от 19.07.2007 г.
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
• Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Пощенски код: 1080
• За контакти: Ваня Захариева
• Факс: 02 9809347
• Адрес: ул. "Иван Вазов" № 3
• Град: София
• Лице за контакти: Ваня Захариева
• Телефон: 02 9324689
• Държава: България
I.2) Вид на възложителя и основна дейност
• От името на други възложители: Не
I.3) Основна дейност/и на възложителя
• Основна дейност: Железопътни услуги
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката
• Наименование: Доставка на 23 700 куб. м. кислород, 4 900 кг. ацетилен и 7 300 кг. въглероден двуокис за потребностите на поделенията на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение
• Код NUTS: БЪЛГАРИЯ (BG)
• Място на изпълнение: по поделения на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, съгласно Приложение №......
• Тип доставки: Покупка
• Обект на поръчката: Доставки
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката:
• Кратко описание: Доставка на 23 700 куб.м. кислород, 4 900 кг. ацетилен и 7 300 кг. въглероден двуокис за потребностите на поделенията на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 24111170
ІІ.1.5) Обособени позиции
• Има ли обособени позиции: Да
• Подаване на оферти: за една или повече обособени позиции
ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти
• Ще бъдат ли приемани варианти: Не
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
• Описание: Доставка на 23 700 куб.м. кислород, 4900 кг. ацетилен и 7 300 кг. въглероден двуокис за потребностите на поделенията на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Прогнозна стойност:
• Прогнозна стойност (валута):
ІІ.2.2) Опции
• Има ли опции: Не
• Брой месеци:
• Брой дни:
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
ІІ.3.1) Срок на договора или краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 365
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
• Описание: Гаранция за участие за цялата поръчка - 829,15 лв., със срок на валидност 150 дни от крайния срок за подаване на заявленията. Гаранции за участие за всяка отделна позиция са- за кислород 319.95 лв., за ацетилен 450.80 лв. и за въглероден двуокис - 58,40 лв. Гаранцията за добро изпълнение е 5 % от стойността на поръчката със срок на валидност един месец след изпълнение на договора. И двете във вид на депозит или банкова гаранция по сметка на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД в "ОББ", кл. "Св. София", UBBSBGSF BG36 UBBS 8002 1040 0141 13 със срок на валидност един месец след изпълнение на договора.
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане
• Условия: по банков път до 45 дни след доставка в съответното поделение на "БДЖ" - ЕАД.
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице
• Изискване: Когато определеният за Изпълнител кандидат е обединение на физически и/или юридически лица, следва да се регистрира, като дружество по Търговския закон.
ІІІ.1.4) Други особени условия
• Други особени условия: Не
• Условия:
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците
• Изисквания: Кандидат за Изпълнител на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения. Изискуеми документи по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП, подробно описани в образец-оферта към документацията.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
• Изискуеми документи и информация: подробно описани в образеца на офертата
ІІІ.2.3) Технически възможности
• Изискуеми документи и информация: 1. Кандидатите за доставка на кислород, ацетилен и въглероден двуокис участват за цялото обявено количество от съответния вид. 2. Доставките се извършват след представяне на писмена заявка от Възложителя /писмо, телекс или факс/ и се изпълняват в срок до 5 работни дни от датата на заявката. Писмената заявка на Възложителя включва количеството кислород, ацетилен и въглероден двуокис за получаване до съответното поделение на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2. Количествата се доставят от Изпълнителя в поделенията на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, описани в писмената заявка. 3. Доставките се извършват в годни оборотни бутилки, собственост на Изпълнителя. 4. Всяка доставка се придружава със сертификат за качество и информационен лист за безопасност. 5. Транспортът се осъществява от Изпълнителя и транспортните разходи са за сметка на Изпълнителя. 5. Дейностите по доставката са съгласно Наредба № 28 "Устройство и безопасна експлоатация на съдове, работещи под налягане"
ІІІ.2.4) Запазени поръчки
• Запазени поръчки: Не
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изискване за определена професия
• За изпълнението на услугата се изисква определена професия: Не
• Нормативни разпоредби:
ІІІ.3.2) Юридически лица
• Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: Не
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
• Вид процедура: Открит конкурс
ІV.1.2) Начална тръжна цена
• Начална тръжна цена:
ІV.1.3) Стъпка на наддаване
• Стъпка на наддаване:
ІV.1.4) Дата, час и място на провеждане на публичен търг
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
• най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг
• Ще се използва електронен търг: Не
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката
• Идентификационен номер:
ІV.3.2) Предишни публикации
• не
ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие
• Платими документи: Да
• Време: 14:00
• Ако да, цена без ДДС (в цифри): 50
• Условия: По банков път или в счетоводството на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД - Централно управление, ул. "Иван Вазов" №, гр. София, всеки работен ден от 13:30 до 16:00 часа.
• Дата: 20/08/2007
• Валута: BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти
• Време: 14:00 часа
• Дата: 20/08/2007
ІV.3.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени офертите
• Друг език: Български
ІV.3.7) Срок на валидност на офертите
• Брой дни: 120
• Брой месеци:
ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите
• Могат ли лица да присъстват на отварянето на офертите: Да
• Място: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД - Централно управление, гр. София, ул. "Иван Вазов" № 3 , партер зала 125
• Време: 14:00 часа
• Лица: Упълномощени представители на кандидатите при действията на комисията по реда на чл. 68, ал. 3 от ЗОП.
• Дата: 22/08/2007
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Периодично възлагане на поръчка
• Това представлява периодично възлагане на поръчка: Не
• Прогнозен график за публикуването на следващи обявления:
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
• Поръчката свързана ли е с проект/програма, финансирана от фондове на ЕС: Не
• Проект/програма:
VІ.3) Допълнителна информация
• Допълнителна информация: Решение № 120 / 12.07.2007 година за откриване на процедурата
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin@cpc.bg
• Факс: 02 9807315
• Адрес: бул. "Витоша" № 18
• Град: София
• Адрес на възложителя :www.cpc.bg
• Телефон: 02 9356113
• Държава: България
VІ.4.1)Орган, който отговаря за процедурата по медиация
VІ.4.2) Подаване на жалби
• Информация относно крайния срок: съгласно чл.120, ал.2
VІ.4.3) Служба за информация относно подаването на жалби
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin@cpc.bg
• Факс: 02 9807315
• Адрес: бул. "Витоша" № 18
• Град: София
• Адрес на възложителя :www.cpc.bg
• Телефон: 02 9356113
• Държава: България
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
• Дата: 16/07/2007
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
I) Адрес за допълнителна информация
II) Адрес за документация
III) Адрес за изпращане на заявления
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Доставка на кислород, газообразен, технически, второ качество
• Номер: 1
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: Доставка на 23 700 куб.м. технически кислород второ качество, който да отговаря на изискванията на БДС 1350-81 "Кислород газообразен. Технически и медицински" със съдържание на кислород в обемни проценти не по-малко от 98,5
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 24111170
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: Доставка на 23 700 куб.м. технически кислород второ качество, който да отговаря на изискванията на БДС 1350-81 "Кислород газообразен. Технически и медицински" със съдържание на кислород в обемни проценти не по-малко от 98,5
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Ацетилен технически
• Номер: 2
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: Доставка на 4 900 кг ацетилен технически
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 24141115
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: Доставка на 4 900 кг ацетилен технически
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Въглероден диоксид, втечнен, второ качество
• Номер: 3
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: Доставка на 7 300 кг втечнен въглероден диоксид второ качество , съгласно БДС 1676-88 "Въглероден двуокис втечнен" със съдържание на въглероден диоксид в обемни проценти не по-малко от 99,0
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 24111210
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: Доставка на 7 300 кг втечнен въглероден диоксид второ качество , съгласно БДС 1676-88 "Въглероден двуокис втечнен" със съдържание на въглероден диоксид в обемни проценти не по-малко от 99,0
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??