"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД обявяват обществена поръчка за доставка на 24 тона трансформаторно масло"

Обявление за малка обществена поръчка
Доставки
№ 26 от 17.07.2007 г.
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
• Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Пощенски код: 1080
• За контакти: отдел "Доставка и продажба на движимо имущество"
• Факс: 02 9819347
• Адрес: ул. "Иван Вазов" № 3
• Град: София
• Лице за контакти: Ваня Захариева
• Телефон: 02 9324689
• Държава: България
I.2) Вид на възложителя и основна дейност
• От името на други възложители: Не
I.3) Основна дейност/и на възложителя
• Основна дейност: Железопътни услуги
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката
• Наименование: Доставка на 24 тона /± 20%/ трансформаторно масло с антиокислителна присадка по БДС EN 60 296 “Течности за приложение в електротехниката. Неработили минерални изолационни масла за трансформатори и превключватели" за “БДЖ" ЕАД.
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение
• Код NUTS: БЪЛГАРИЯ (BG)
• Място на изпълнение: Склад на Изпълнителя на територията на РБългария
• Тип доставки: Покупка
• Обект на поръчката: Доставки
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката:
• Кратко описание: Доставка на 24 тона /± 20%/ трансформаторно масло с антиокислителна присадка по БДС EN 60 296 “Течности за приложение в електротехниката. Неработили минерални изолационни масла за трансформатори и превключватели" за “БДЖ" ЕАД.
ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 23123640
ІІ.1.5) Обособени позиции
• Има ли обособени позиции: Не
• Брой обособени позиции:
ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти
• Ще бъдат ли приемани варианти: Не
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
• Описание: 24 тона /± 20%/ трансформаторно масло с антиокислителна присадка по БДС EN 60 296
• Прогнозна стойност:
• Прогнозна стойност (валута):
ІІ.2.2) Опции
• Има ли опции: Не
• Брой месеци:
• Брой дни:
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
ІІ.3.1) Срок на договора или краен срок за изпълнение
• Срок в месеци: 12
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
• Описание: Гаранция за участие в размер - 792,00 лв. със срок на валидност 150 дни от крайния срок за подаване на офертите в деловодството на Възложителя. Гаранция за изпълнение на поръчката - 5% от стойността на поръчката със срок на валидност един месец след изпълнението на договора. И двете във вид на банкова гаранция (при условията на образеца към документацията) или депозит - внесен на името на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, в ОББ, София, клон "Св.София", IBAN BG36 UBBS 8002 1040 0141 13, BIC - UBBSBBGSF.
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане
• Условия: по банков път не по-малко от 60 дни след доставка
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице
• Изискване:
ІІІ.1.4) Други особени условия
• Други особени условия: Не
• Условия:
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците
• Изисквания: Кандидат за изпълнител на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения. Изискуеми документи по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП, подробно описани в образец-оферта към документацията.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
• Изискуеми документи и информация: Подробно описани в образец-оферта към документацията.
ІІІ.2.3) Технически възможности
• Изискуеми документи и информация: Срокът на доставка на трансформаторното масло се определя от датата на сключване на договора до изчерпване на количествата и се изпълнява на части в срок от 5 до 10 работни дни след представяне на писмена заявка /телекс или факс/ от Възложителя. Изпълнителят уведомява писмено Възложителя за датата на получаване на трансформаторното масло. Трансформаторното масло се доставя в нови варели с вместимост до 200 кг., собственост на Изпълнителя.Доставеното количество задължително се придружава със сертификат за качество, който съдържа : наименование на предприятието -производител, наименование на продукта, дата на производство, срок на годност, резултати от анализите по съответните показатели.В случай на констатирани отклонения по качествени или количествени показатели, или при видими дефекти, Изпълнителят подменя рекламираната стока.Всяка доставка се придружава с информационен лист за безопасност. Кандидатите за доставка на трансформаторно масло с антиокислителна присадка трябва да представят: 1.Протокол от изпитване за съответствие на предлаганото трансформаторно масло с антиокислителна присадка с посочените в т. II от техническата спецификация "Технически изисквания". 2.Протокол от изпитване за съвместимост на предлаганото трансформаторно масло с антиокислителна присадка и употребяваното в момента в системата на “БДЖ" ЕАД трансформаторно масло с антиокислителна присадка “Приста Трафо-А" по БДС 13357-76 “Масла нефтени електроизолационни. Технически изисквания при експлоатация". Протоколите по т.1 и т.2 трябва да бъдат издадени от “Централна лаборатория за енергетични масла" гр. София, бул. “Овча Купел" № 65А, не по-рано от две години от датата на обявяване на процедурата. 3. Фирмена техническа спецификация. 4.Декларация от производителя, че предлаганото трансформаторно масло с антиокислителна присадка ще бъде произведено от 100 % свежо базово масло и е еднородно по произход. 5.Референции от потребители на предлаганото трансформаторно масло с антиокислителна присадка.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки
• Запазени поръчки: Не
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изискване за определена професия
• За изпълнението на услугата се изисква определена професия: Не
• Нормативни разпоредби:
ІІІ.3.2) Юридически лица
• Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: Не
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
• Вид процедура: Открит конкурс
ІV.1.2) Начална тръжна цена
• Начална тръжна цена:
ІV.1.3) Стъпка на наддаване
• Стъпка на наддаване:
ІV.1.4) Дата, час и място на провеждане на публичен търг
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
• най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг
• Ще се използва електронен търг: Не
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката
• Идентификационен номер:
ІV.3.2) Предишни публикации
• не
ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие
• Платими документи: Да
• Време: 14:00
• Ако да, цена без ДДС (в цифри): 50
• Условия: По банков път или в счетоводството на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД -Централно управление, ул. "Иван Вазов" № 3, гр. София, всеки работен ден от 13:30 часа до 16:00 часа
• Дата: 15/08/2007
• Валута: BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти
• Време: 16:00
• Дата: 15/08/2007
ІV.3.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени офертите
• Друг език: Български
ІV.3.7) Срок на валидност на офертите
• Брой дни: 120
• Брой месеци:
ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите
• Могат ли лица да присъстват на отварянето на офертите: Да
• Място: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД -Централно управление,ул. "Иван Вазов" № 3, 1080 гр. София
• Време: 14:00
• Лица: Упълномощени представители на кандидатите при действията на комисията по чл.68, ал.3 от ЗОП.
• Дата: 21/08/2007
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Периодично възлагане на поръчка
• Това представлява периодично възлагане на поръчка: Не
• Прогнозен график за публикуването на следващи обявления:
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
• Поръчката свързана ли е с проект/програма, финансирана от фондове на ЕС: Не
• Проект/програма:
VІ.3) Допълнителна информация
• Допълнителна информация: Решение № 119/12.07.2007 година за откриване на процедурата
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin@cpc.bg
• Факс: 02 9807315
• Адрес: бул. "Витоша" №18
• Град: София
• Адрес на възложителя :www.cpc.bg
• Телефон: 02 9356113
• Държава: България
VІ.4.1)Орган, който отговаря за процедурата по медиация
VІ.4.2) Подаване на жалби
• Информация относно крайния срок: съгласно чл.120, ал.2
VІ.4.3) Служба за информация относно подаването на жалби
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
• Дата: 13/07/2007
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
I) Адрес за допълнителна информация
II) Адрес за документация
III) Адрес за изпращане на заявления
Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??