"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД обявяват обществена поръчка за доставка на 350 броя нови монитори

Обявление за обществена поръчка от Възложител по чл.7, ал.1, т.5 от ЗОП
Доставки
№ 18 от 28.09.2007 г.
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
• Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Пощенски код: 1080
• За контакти: Отдел "Доставка и продажба на движимо имущество"
• Адрес: ул. "Иван Вазов" № 3
• Град: София
• Лице за контакти: Весела Георгиева
• Адрес на възложителя: www.bdz.bg
• Телефон: 02 9325296
• Държава: Република България
I.2) Основна дейност/и на възложителя
• Основна дейност: Железопътни услуги
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката
• Наименование: Доставка на 350 броя (± 20 % ) нови монитори, по спецификация, приложени в документацията.
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение
• Място на изпълнение: Поделенията на територията на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, по спецификация, приложени в документацията.
• Тип доставки: Покупка
• Обект на поръчката: Доставки
ІІ.1.3) Предназначение на обявлението
• Предназначение: Възлагане на обществена поръчка
ІІ.1.4) Информация относно рамково споразумение
• Брой изпълнители:
• Прогнозна стойност:
• Срок в месеци:
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката
• Описание: Доставка на 350 броя (± 20 % ) нови монитори, по спецификация, приложена в документацията.
ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП
• 30000000
ІІ.1.7) Споразумение за държавни поръчки
• Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: Не
ІІ.1.8) Обособени позиции
• Обособени позиции: Не
ІІ.1.9) Варианти
• Приемане на варианти: Не
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
• Общо количество или обем: Доставка на 350 броя (± 20 % ) нови монитори, по спецификация , приложена в документацията.
ІІ.2.2) Опции
• Опции: Не
• Брой месеци:
• Брой дни:
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
ІІ.3.1) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
• Срок в дни: 60
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
• Описание: Гаранция за участие в размер на 1400 лв., със срок на валидност 150 дни от крайния срок за подаване на заявленията в деловодството на Възложителя. Гаранцията за изпълнение на поръчката - 3% от стойността на поръчката със срок на валидност един месец след изпълнението на договора. И двете във вид на банкова гаранция или депозит-внесен на името на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, в ТБ "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ"- клон "Мария Луиза", IBAN BG02 BUIN 7604 1010 0265 13 BIC BUINBGSF.
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане
• Условия: по-банков път - заплаща се стойността на всяка доставка след инсталирането на мониторите в срок не по-кратък от 20 дни след издаване на данъчна фактура с приложен към нея приемо - предавателен протокол, подписан от упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя.
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице
• Изискване: Когато определеният за изпълнител кандидат е обединение на физически или юридически лица, следва да се регистрира по Търговския закон.
ІІІ.1.4) Други особени условия
• Други особени условия: Да
• Условия: Гаранционният срок на мониторите да е не по-малко от 24 месеца след датата на доставка и монтаж.
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците
• Документи и информация: 1. Кандидат за изпълнител на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения. 2.Изискуеми документи по чл.47, ал.1, 5 и 7 от ЗОП, подробно описани в образец- заявление и оферта към документацията.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
• Документи и информация: 1.Копие от годишния баланс и отчета за приходите и разходите на фирмата за предходната година. 2. Копие от Булстат или единния идентификационен код (ЕИК) в случей че лицето е регистрирано по ЗТР. 3.Копие от идентификационния номер по ДДС, ако е регистриран по ЗДДС .
ІІІ.2.3) Технически възможности
• Документи и информация: 1.Доказателства за произхода на предлаганите монитори (образец на сертификат).2. Пълномощно или оторизационно писмо от фирмата производител, че кандидата има право да предлага продукцията му за 2007-2008г.3.Декларация съдържаща списък на основните договори през последните три години, включително стойностите, датите и клиентите на които са доставяни монитори предмет на настоящата процедура.4. Списък на специализираните сервизи с които разполага кандидата. 5.Сертификат за качество по ISO9001:2000. 6. Други доказателства по преценка на кандидата.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки
• Запазени поръчки: Не
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изискване за определена професия
• За изпълнението на услугата се изисква определена професия: Не
• Нормативни разпоредби:
ІІІ.3.2) Юридически лица
• Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: Не
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
• Избрани кандидати: Не
• Вид процедура: Договаряне
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
• икономически най-изгодна оферта
• при показатели, посочени в документацията, в спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
ІV.2.2) Електронен търг
• Ще се използва електронен търг: Не
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката
• Номер:
ІV.3.2) Предишни публикации
• не
ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи)
• Платими документи: Да
• Време: 14:00
• Ако да, цена без ДДС (в цифри): 100
• Условия: Документацията да се заплаща в касата на Възложителя, или по банкова сметка .....и се получава в деловодството на адрес: гр. София, ул. "Иван Вазон"№3, от 8:30 часа до 16:00 часа.
• Дата: 02/11/2007
• Прогнозна стойност (валута): BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
• Време: 14:00
• Дата: 02/11/2007
ІV.3.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени офертите
• Друг език: Български
ІV.3.6) Срок на валидност на офертите
• Брой дни:
• Брой месеци:
ІV.3.7) Условия при отваряне на офертите
• Място: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, гр.София, ул."Иван Вазов" №3
• Време: 14:00
• Лица: упълномощени представители от кандидатите за действията на комисията по чл.68,ал.3 и 4 от ЗОП
• Дата: 05/11/2007
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Периодично възлагане на поръчка
• Това представлява периодично възлагане на поръчка: Не
• Прогнозен график:
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
• Поръчката свързана ли е с проект/програма, финансирана от фондове на ЕС: Не
• Проект/програма:
VІ.3) Допълнителна информация
• Допълнителна информация: Решение № 167/25.09.2007г. за откриване на процедурата.
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin@cpc.bg
• Факс: 02 9807315
• Адрес: бул. "Витоша" №18
• Град: София
• Адрес на възложителя:www.cpc.bg
• Телефон: 02 9356113
• Държава: Републека българия
VІ.4.1)Орган, който отговаря за процедурата по медиация
VІ.4.2) Подаване на жалби
• Информация относно крайния срок: На основание чл.120 и сл. от ЗОП във връзка с чл. 59, ал.2 ,т.7 от АПК решението може да се обжалва в десетдневен срок от уведомлението.
VІ.4.3) Служба за информация относно подаването на жалби
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
• Дата: 25/09/2007
Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??