"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД обявяват обществена поръчка за доставка на 58 бр. компютърни конфигурации , 58 бр. комуникационни устройства PDA - PC и 350 бр. преносими компютъра /PDA/ за "Система за компютърно издаване на билети в крайградски и пътни

Обявление за обществена поръчка от секторен възложител
№ 59 от 12.02.2008 г.
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
• Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Пощенски код: 1080
• За контакти: отдел "Доставка и продажба на движимо имущество"
• Факс: 02 9800424
• Адрес: ул. "Иван Вазов" № 3
• Град: София
• Лице за контакти: инж. Д. Христова
• Адрес за изпращане на заявления: 1
• Телефон: 02 9324742
• Държава: България
I.2) Основна дейност/и на възложителя
• Вид на възложителя: Железопътни услуги
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката
• Наименование: Доставка на 58 бр. компютърни конфигурации , 58 бр. комуникационни устройства PDA - PC и 350 бр. преносими компютъра /PDA/ за "Система за компютърно издаване на билети в крайградски и пътнически влакове", за нуждите на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД - 2008 год.
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение
• Код NUTS: София - столица (BG211)
• Място на изпълнение: гр. София, бул. "Кн. М. Луиза" " 114А
• Тип доставки: Покупка
• Обект на поръчката: Доставки
ІІ.1.3) Предназначение на обявлението
• Предназначение: Възлагане на обществена поръчка
ІІ.1.4) Информация относно рамково споразумение
• Брой изпълнители:
• Прогнозна стойност:
• Срок в месеци:
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката
• Описание: Доставка на 58 бр. компютърни конфигурации, включващи: компютър, монитор, принтер, UPS и 58 бр. комуникационно устройство за връзка PDA – РС и 350 бр. преносими компютъра /PDA/ със зарядни устройства и допълнителна SD памет.
ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП
• 30211400
ІІ.1.7) Споразумение за държавни поръчки
• Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: Не
ІІ.1.8) Обособени позиции
• Обособени позиции: Да
• Подаване на оферти: за една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Варианти
• Ще бъдат приемани варианти: Не
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
• Описание: Поръчката е делима: І позиция - за 58 бр. компютърни конфигурации, включващи: компютър, монитор, принтер, UPS , ІІ позиция - 350 бр. преносими компютъра /PDA/ със зарядни устройства и допълнителна SD памет и 58 бр. комуникационни устройства за връзка PDA – РС.
ІІ.2.2) Опции
• Опции: Не
• Брой месеци:
• Брой дни:
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
ІІ.3.1) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
• Срок в дни: 15
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
• Описание: Гаранция за участие за цялата поръчка – 15 000 лв., със срок на валидност 150 дни от крайния срок за подаване на заявленията. Гаранция за участие за Поз. 1 - 58 бр. компютърни конфигурации включващи: компютри, монитори, принтери, UPS - 500 лв., за поз.2 - 350 бр. PDA компютъри със зарядни устройства и допълнителна SD памет и 58 бр. комуникационни устройства PDA- РС- 14 500 лв. Гаранция за изпълнение на поръчката 3% от стойността на договора със срок на валидност един месец след изпълнение на договора. И двете във вид на банкова гаранция или депозит внесен на името на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, при ТБ "Алианц България" АД, IBAN: BG02BUIN7604 1010 026513, BIC: BUINBGSF.
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане
• Условия: по банков път - минимум 20 дни след доставката
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице
• Изискване: Когато определеният за изпълнител кандидат е обединение на физически или юридически лица, следва да се регистрира като дружество по Търговския закон
ІІІ.1.4) Други особени условия
• Други особени условия: Не
• Условия:
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците
• Документи и информация: 1. Кандидат за изпълнител на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения. 2. Изискуеми документи по чл.47, ал.1, 5 и 7 от ЗОП, подробно описани в образец – заявление към документацията.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
• Документи и информация: 1. Копие от годишния баланс и отчета за приходите и разходите на Кандидата за предходната година - заверен от кандидата. 2. Копие от идентификационния номер по ДДС, в случай, че лицето е регистрирано по ЗДДС и копие от регистрацията по БУЛСТАТ, или копие от Единния идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията, в случай, че лицето е регистрирано по реда на Закона за търговския регистър. 3. Други доказателства /по преценка на кандидата/
ІІІ.2.3) Технически възможности
• Документи и информация: 1. Декларация съдържаща списък на основните договори през последните три години, включително стойностите, датите и клиентите на които са доставяни компютърна техника и/или преносими компютри PDA. 2. Списък на изградената стуктура от оторизирани сервизни бази на територията на РБългария. 3. Документ за сертифициране на производителя по ISO 9001:2000 – копие заверено от кандидата, за всички изделия, за който участва кандидата. 4. Сертификати за произхода на всички изделия, за който участва кандида и други доказателства /по преценка на кандидатата. 5. Когато кандидата не е производител представя оригинален документ/ може и нотариално заверено копие/ от производителя, доказващ правото на кандидата да предлага и извършва доставки на неговата продукция през 2008 г. /дистрибуторски договор, пълномощно или оторизационно писмо/. 6. Референции от предишни възложители за: компютри, монитори, принтери, UPS и Референции за практическо приложение на преносими компютри PDA в международен жп транспорт. 7. Други доказателства по преценка на кандидата.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки
• Запазени поръчки: Не
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изискване за определена професия
• За изпълнението на услугата се изисква определена професия: Не
• Нормативни разпоредби:
ІІІ.3.2) Юридически лица
• Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: Не
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
• Избрани кандидати: Не
• Вид процедура: Договаряне
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
• най-ниска цена
ІV.2.2) Електронен търг
• Ще се използва електронен търг: Не
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката
• Номер:
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка
• не
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи
• Платими документи: Да
• Време: 16:00 ч.
• Ако да, цена без ДДС (в цифри): 300
• Условия: по банков път или платими в касата на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, гр. София, ул. "Иван Вазов" № 3
• Дата: 14/03/2008
• Прогнозна стойност (валута): BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
• Време: 16:00 ч.
• Дата: 14/03/2008
ІV.3.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени офертите
• Друг език: Български
ІV.3.6) Срок на валидност на офертите
• Брой дни:
• Брой месеци:
ІV.3.7) Условия при отваряне на офертите
• Място: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД – ЦУ, гр. София, ул. "Иван Вазов" № 3 , зала 125 - партер
• Време: 14:00 ч.
• Лица: упълномощени представители на кандидатите при действията на комисията по чл.68, ал.3 и 4 от ЗОП
• Дата: 18/03/2008
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Периодично възлагане на поръчка
• Това представлява периодично възлагане на поръчка: Не
• Прогнозен график:
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
• Поръчката свързана ли е с проект/програма, финансирана от фондове на ЕС: Не
• Проект/програма:
VІ.3) Допълнителна информация
• Допълнителна информация: Решение № 21/06.02.2008 г. за откриване на процедурата
• За тази обществена поръчка е попълнен формуляр в базата SIMAP на Службата за публикации на Официален вестник на Европейския съюз на 06.02.2008 г.
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin@cpc.bg
• Факс: 02 98007315
• Адрес: бул. "Витоша" № 18
• Град: София
• Адрес на възложителя:www.cpc.bg
• Телефон: 02 9356113
• Държава: България
VІ.4.1)Орган, който отговаря за процедурата по медиация
VІ.4.2) Подаване на жалби
• Информация относно крайния срок: информация относно крайния срок: 10 дни от уведомлението съгласно чл.120, ал.2 от ЗОП
VІ.4.3) Служба за информация относно подаването на жалби
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
• Дата: 06/02/2008
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
I) Адрес за допълнителна информация
II) Адрес за документация
III) Адрес за изпращане на заявления
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: доставка на 58 бр. компютърни конфигурации
• Номер: 1
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Доставка на компютърни конфигурации, включващи:компютър, монитор, принтер, UPS
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 30211400
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 58 бр. - подробно описани в Спесификацията - Приложение № 1 към документацията
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: доставка на преносими компютри PDA със зарядно устройство , допълнителна CD памет и комуникационни устройства за връзка PDA – PC
• Номер: 2
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: доставка на преносими компютри PDA със зарядно устройство , допълнителна CD памет и комуникационни устройства за връзка PDA – PC
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 30211400
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 350 бр. преносими компютри PDA със зарядно устройство , допълнителна CD памет и 58 бр. комуникационни устройства за връзка PDA – PC, всичките подробно описани в Спесификацията - Приложение № 1 към документацията
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??