"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД обявяват обществена поръчка за доставка на 600 бр. триещи пръстени в комплект със скрепителните елементи доставка на 600 бр. триещи пръстени в комплект със скрепителните елементи

Доставки
Номер 20 от 23.02.2009

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
Пощенски код: 1080
Място/места за контакт: отдел "Доставка и продажба на движимо имущество"
E-mail: bdz@bdz.bg
Факс: 02 9819347
Пощенски адрес: ул. "Иван Вазов" № 3
Адрес за допълнителна информация: Горепосоченото/ите място/места зa контакт
Град: София
Адрес за допълнителни документи: Горепосоченото/ите място/места зa контакт
На вниманието на: инж. Георги Георгиев
Адрес за изпращане на заявления: Горепосоченото/ите място/места зa контакт
Адрес на възложителя: www.bdz.bg
Телефон: 02 9324690
Адрес на профила на купувача
Страна: България
I.2) Основна дейност или дейности на възложителя
Основна/и дейност/и: железопътни услуги
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя:
Наименование: Доставка на 600 бр. триещи пръстени в комплект със скрепителните елементи за спирачни дискове за пътнически вагони.
ІІ.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите (Изберете само една категория — строителство, доставки или услуги, която съответства в най-голяма степен на конкретния обект на вашата поръчка или покупка/и)
Код NUTS: BG411
Място на изпълнение: ППП София, ОП депо "Надежда", бул. "Стефансон" № 5
Тип доставки: Покупка
Тип строителство
Категория услуга
Обект на поръчката: Доставки
ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща
Предназначение: Обществена поръчка
ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (в приложимите случаи)
Мин./макс. прогнозна стойност (валута)
Брой изпълнители
Рамково споразумение
Прогнозна стойност (валута)
Прогнозна стойност
Срок в години
Честота и стойност
Мин. прогнозна стойност
Срок в месеци
Макс. прогнозна стойност
Максимален брой изпълнители
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Описание: Доставка на 600 бр. триещи пръстени в комплект със скрепителните елементи за спирачни дискове за пътнически вагони.
ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)
Oсн. предмет: 35000000: Оборудване за безопасност, противопожарно, полицейско и отбранително оборудване
ІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: НЕ
ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
Ако да, офертите трябва да бъдат представени за (попълнете само една клетка):
Обособени позиции: ДА
Подаване на оферти: една или повече позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти
Ще бъдат приемани варианти: НЕ
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, в приложимите случаи)
Ако е известна, прогнозната стойност, без да се включва ДДС (в приложимите случаи; посочете само цифри):
Описание: Доставка на 600 бр. триещи пръстени в комплект със скрепителните елементи за спирачни дискове за пътнически вагони.
Прогнозна стойност
Прогнозна стойност от/до - валута
Прогнозна стойност от
Прогнозна стойност до
Прогнозна стойност - валута
ІІ.2.2) Опции (в приложимите случаи)
Брой повторения
Описание
Опции: НЕ
Прогнозен график - брой дни
Брой месеци
Брой дни
Минимален брой повторения
Максимален брой повторения
Прогнозен график - брой месеци
ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Дата за завършване
Срок в дни
Дата за начало
Срок в месеци: 12
РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции (в приложимите случаи)
Описание: Гаранция за участие - 8 500 лв. със срок на валидност 150 дни от крайния срок за подаване на заявленията, в т. ч.: 1 O590 х 110 цели W590G - 500 лв.; 2. O590 х 110 делими WА590G - 2500 лв.; 3. O610 х 110 цели WК610G - 500 лв.; 4. O610 х 110 делими WА610G - 2500 лв.; 5. O610 х 110 цели OZ610/110 VS - 500 лв; 6. O610 х 110 делими OD610/110 VS - 2000 лв. Гаранция за изпълнение - 3 % от стойността на поръчката, и двете във вид на депозит или банкова гаранция по сметка на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД - ТБ “АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД, BIC: BUINBGSF, IBAN: BG02 BUIN 7604 1010 026 513, със срок на валидност един месец след изпълнение на договора
ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат
Условия: по банков път
ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката (в приложимите случаи)
Изискване: Когато определеният за изпълнител кандидат е обединение на физически и/или юридически лица, следва да се регистрира като дружество по Търговския закон
ІІІ.1.4) Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката (в приложимите случаи)
Ако да, описание на особените условия:
Други особени условия: НЕ
Условия
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали са изпълнени изискванията:
Документи и информация: Подробно описани в образците - заявление и оферта
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали са изпълнени изискванията (в приложимите случаи):
Документи и информация: Подробно описани в образците - заявление и оферта
ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали са изпълнени изискванията (в приложимите случаи):
Документи и информация: Подробно описани в образците - заявление и оферта
ІІІ.2.4) Запазени поръчки (в приложимите случаи):
Запазени поръчки: НЕ
Тип запазената поръчка
ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия
Ако да, позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:
За изпълнението на услугата се изисква определена професия: НЕ
Нормативни разпоредби
ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата
Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: НЕ
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
Избрани кандидати: НЕ
Вид процедура: Договаряне
ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане (моля, попълнете съответната/ите клетка/и)
Критерий за оценка: Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг
Ако да, допълнителна информация относно електронния търг (в подходящите случаи)
Ще се използва електронен търг: НЕ
Допълнителна информация
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възложителя (в приложимите случаи)
Номер
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка
Ако да:
Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): НЕ
Вид на публикацията
Номер на обявлението в OВ: /S-
Други предишни публикации (ако е приложимо)
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификациите и допълнителни документи (с изключение на ДСП)
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
Платими документи: ДА
Време: 16:00
Цена: 50
Условия: По банков път или в счетоводството на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, ул. "Иван Вазов" № 3 - София
Дата: 17/03/2009
Валута: BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
Час: 16:00
Дата: 27/03/2009
ІV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Друг език: Български
Език/ци
ІV.3.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата (открита процедура)
Брой дни
Дата
Брой месеци
ІV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Лица които могат да присъстват при отварянето на офертите: ДА
Място: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД - ул. "Иван Вазов" № 3 - София
Час: 10:00
Лица: Упълномощени представители на кандидатите при действията на комисията по чл.68, ал.3 и 4 от ЗОП
Дата: 30/03/2009
РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Това представлява периодично повтаряща се поръчка (в приложимите случаи)
Ако да, прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:
Това представлява периодично възлагане на поръчка: НЕ
Прогнозен график
VІ.2) Поръчка/поръчки във връзка с проект и/или програма, финансирани от общностни фондове
Ако да, позоваване на проекта/ите или програмата/ите:
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансирани от общностни фондове: НЕ
Проект/програма
VІ.3) Допълнителна информация (в приложимите случаи)
Допълнителна информация: За това обявление е попълнен формуляр в базата SIMAP на Службата за публикации на Официален вестник на Европейския съюз на 18.02.2009 г.
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски код: 1000
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Факс: 02 9807315
Пощенски адрес: бул. "Витоша" № 18
Град: София
Интернет адрес: www.cpc.bg
Телефон: 02 9356113
Страна: България
Орган, който отговаря за процедурите по медиация (в приложимите случаи)
Официално наименование
Пощенски код
E-mail
Факс
Пощенски адрес
Град
Интернет адрес
Телефон
Страна
VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете рубрика VІ.4.2 ИЛИ, при необходимост, рубрика VІ.4.3)
Уточнете информацията относно крайния/те срок/ове за подаване на жалби:
Информация относно крайния срок
VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски код: 1000
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Факс: 02 9807315
Пощенски адрес: бул. "Витоша" № 18
Град: София
Интернет адрес: www.cpc.bg
Телефон: 02 9356113
Страна: България
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 18/02/2009
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И МЕСТА ЗА КОНТАКТ
І) Адреси и места за контакт, от които може да се получи допълнителна информация
Официално наименование
Пощенски код
Място/места за контакт
E-mail
Факс
Пощенски адрес
Град
На вниманието на
Интернет адрес
Телефон
Страна
ІІ) Адреси и места за контакт, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи (включително документи относно динамична система за покупки)
Официално наименование
Пощенски код
Място/места за контакт
E-mail
Факс
Пощенски адрес
Град
На вниманието на
Интернет адрес
Телефон
Страна
ІІІ) Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие
Официално наименование
Пощенски код
Място/места за контакт
E-mail
Факс
Пощенски адрес
Град
На вниманието на
Интернет адрес
Телефон
Страна
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
Наименование: Ø590х110 цели W590G
Номер: 1
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
Описание: Ø590х110 цели W590G
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Oсн. предмет: 35000000: Оборудване за безопасност, противопожарно, полицейско и отбранително оборудване
3) Количество или обем
Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (в приложимите случаи, посочете само цифри)
Прогнозна стойност от/до - валута
Прогнозна стойност
Описание: Ø590х110 цели W590G - 50 бр.
Прогнозна стойност от
Прогнозна стойност до
Прогнозна стойност - валута
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване (в приложимите случаи)
Срок в дни
Дата за завършване
Дата за начало
Срок в месеци
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
Информация
(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
Наименование: Ø590х110 делими WА590G
Номер: 2
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
Описание: Ø590х110 делими WА590G
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Oсн. предмет: 35000000: Оборудване за безопасност, противопожарно, полицейско и отбранително оборудване
3) Количество или обем
Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (в приложимите случаи, посочете само цифри)
Прогнозна стойност от/до - валута
Прогнозна стойност
Описание: Ø590х110 делими WА590G - 150 бр.
Прогнозна стойност от
Прогнозна стойност до
Прогнозна стойност - валута
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване (в приложимите случаи)
Срок в дни
Дата за завършване
Дата за начало
Срок в месеци
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
Информация
(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
Наименование: Ø610х110 цели WК610G
Номер: 3
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
Описание: Ø610х110 цели WК610G
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Oсн. предмет: 35000000: Оборудване за безопасност, противопожарно, полицейско и отбранително оборудване
3) Количество или обем
Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (в приложимите случаи, посочете само цифри)
Прогнозна стойност от/до - валута
Прогнозна стойност
Описание: Ø610х110 цели WК610G - 50 бр.
Прогнозна стойност от
Прогнозна стойност до
Прогнозна стойност - валута
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване (в приложимите случаи)
Срок в дни
Дата за завършване
Дата за начало
Срок в месеци
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
Информация
(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
Наименование: Ø610х110 делими WА610G
Номер: 4
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
Описание: Ø610х110 делими WА610G
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Oсн. предмет: 35000000: Оборудване за безопасност, противопожарно, полицейско и отбранително оборудване
3) Количество или обем
Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (в приложимите случаи, посочете само цифри)
Прогнозна стойност от/до - валута
Прогнозна стойност
Описание: Ø610х110 делими WА610G - 150 бр.
Прогнозна стойност от
Прогнозна стойност до
Прогнозна стойност - валута
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване (в приложимите случаи)
Срок в дни
Дата за завършване
Дата за начало
Срок в месеци
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
Информация
(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
Наименование: Ø610х110 цели OZ610/110 VS
Номер: 5
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
Описание: Ø610х110 цели OZ610/110 VS
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Oсн. предмет: 35000000: Оборудване за безопасност, противопожарно, полицейско и отбранително оборудване
3) Количество или обем
Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (в приложимите случаи, посочете само цифри)
Прогнозна стойност от/до - валута
Прогнозна стойност
Описание: Ø610х110 цели OZ610/110 VS - 50 бр.
Прогнозна стойност от
Прогнозна стойност до
Прогнозна стойност - валута
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване (в приложимите случаи)
Срок в дни
Дата за завършване
Дата за начало
Срок в месеци
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
Информация
(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
Наименование: Ø610х110 делими OD610/110 VS
Номер: 6
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
Описание: Ø610х110 делими OD610/110 VS
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Oсн. предмет: 35000000: Оборудване за безопасност, противопожарно, полицейско и отбранително оборудване
3) Количество или обем
Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (в приложимите случаи, посочете само цифри)
Прогнозна стойност от/до - валута
Прогнозна стойност
Описание: Ø610х110 делими OD610/110 VS - 150 бр.
Прогнозна стойност от
Прогнозна стойност до
Прогнозна стойност - валута
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване (в приложимите случаи)
Срок в дни
Дата за завършване
Дата за начало
Срок в месеци
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
Информация
(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??