"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД обявяват обществена поръчка за доставка на 700 броя силови изправителни диоди за тяговите токоизправители на електрически мотрисни влакове (ЕМВ), БДЖ серия 32-00

Обявление за малка обществена поръчка
Доставки
№ 2 от 09.05.2008 г.
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
• Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Пощенски код: 1080
• За контакти: отдел "Доставка и продажба на движимо имущество"
• Факс: 02 9819347
• Адрес: ул. "Иван Вазов" № 3
• Град: София
• Лице за контакти: Мария Рибарова
• Адрес на възложителя :www.bdz.bg
• Телефон: 02 9863561; 02 9324688
• Държава: България
I.2) Вид на възложителя и основна дейност
• От името на други възложители: Не
I.3) Основна дейност/и на възложителя
• Основна дейност: Железопътни услуги
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката
• Наименование: Доставка на 700 броя силови изправителни диоди за тяговите токоизправители на електрически мотрисни влакове (ЕМВ), БДЖ серия 32-00.
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение
• Код NUTS: Русе (BG125)
• Място на изпълнение: Снабдителна база на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, гр. Русе, гара Русе разпределителна
• Тип доставки: Покупка
• Обект на поръчката: Доставки
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката:
• Кратко описание: Доставка на силови изправителни диоди за тяговите токоизправители на електрически мотрисни влакове (ЕМВ), БДЖ серия 32-00, съответстващи на приложените към документацията за провеждане на процедурата Технически условия на Възложителя.
ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 32151000
ІІ.1.5) Обособени позиции
• Има ли обособени позиции: Не
• Брой обособени позиции:
ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти
• Ще бъдат ли приемани варианти: Не
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
• Описание: 700 броя
• Прогнозна стойност:
• Прогнозна стойност (валута):
ІІ.2.2) Опции
• Има ли опции: Не
• Брой месеци:
• Брой дни:
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
ІІ.3.1) Срок на договора или краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 45
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
• Описание: Гаранция за участие в размер на 250.00 лв., със срок на валидност 150 дни от крайния срок за подаване на офертите в деловодството на Възложителя. Гаранция за изпълнение на поръчката - 3 % от стойността на поръчката със срок на валидност един месец след изпълнението на договора. И двете във вид на банкова гаранция или депозит - внесен на името на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, в ТБ “Алианц България" - АД, клон “Мария-Луиза", IBAN – BG 02 BUIN 7604 1010 026513, ВIC - BUINBGSF
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане
• Условия: По банков път, в лева - 100 % плащане след доставка на всяка партида в срок не по-кратък от 30 дни след доставка, срещу приемо-предавателен протокол и данъчна фактура
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице
• Изискване: Да, съгласно чл. 6, ал. 2 от НВМОП.
ІІІ.1.4) Други особени условия
• Други особени условия: Да
• Условия: Обстоятелства, наличието на които води до отстраняване на кандидатите: При наличие на обстоятелства по чл. 21, ал. 1 от НВМОП.
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците
• Изисквания: 1. Кандидат за изпълнител на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения. 2. Декларации по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП, подробно описани в образец оферта към документацията.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
• Изискуеми документи и информация: 1. Копие от годишния баланс и отчета за приходите и разходите на фирмата за предходната година. 2. Информация за оборота на стоките, обект на поръчката за последните три години. 3. Копие от ИН по ДДС и ЕИН (БУЛСТАТ) на фирмата. 4. Други доказателства (по преценка на кандидата).
ІІІ.2.3) Технически възможности
• Изискуеми документи и информация: 1. Декларация от Кандидата, съдържаща списък на основните договори през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружена от препоръки (референции) от предишни възложители, за добро изпълнение на поръчки, с обект, подобен на обекта на настоящата обществена поръчка. 2. Когато кандидата не е производител - оригинален документ(може и нотариално заверено копие) от производителя, доказващ правото на кандидата да предлага и извършва доставки на неговата продукция през 2008 год. 3. Предлаганите диоди трябва да отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в "Технически условия за производство и доставка на силови изправителни диоди за електрически мотрисни влакове, БДЖ серия 32-00" (приложение и неразделна част от документацията за провеждане на процедурата). 3.1. Кандидатът да представи Технически условия за производство и доставка на предлаганите диоди, разработени от производителя, съответстващи на техническите изисквания на Възложителя, в които, освен техническите параметри на изделието, изрично да бъде упоменато: стандарт; потвърждаване на специфичните изисквания на Възложителя, посочени в т. 5. от техническите изисквания на Възложителя; предлаганите от производителя гаранционни условия и срокове (не по-малки от посочените такива в т. 6 от техническите изисквания на Възложителя - гаранционен срок не по-кратък от 24 месеца от датата на влагане в експлоатация и 30 месеца от датата на доставка). 3.2. Представените технически условия трябва да бъдат заверени от производителя за производство през 2008 год. на всяка страница с оригинален подпис и печат. 4. За предлаганите диоди, кандидатът да представи доказателство, че същия тип, произведен от производителя, с чиято продукция Кандидатът участва в процедурата, е влаган в тяговия подвижен състав на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД и не е имало рекламации за тях /референция, копие от сключен договор, по който е извършена доставката, или протокол за проведени експлоатационни изпитания. 5. Образец на сертификата за качество, издаван от завода-производител за предлаганите диоди. 6. Гаранционен срок не по-кратък от 24 месеца от датата на влагане в експлоатация и 30 месеца от датата на доставка. 7. За документите, които не са на български език – преводи, извършени от заклет преводач. Всички изискуеми документи са описани подробно в образеца-оферта към документацията за провеждане на процедурата.
• Минимални изисквания: извършвана доставката
ІІІ.2.4) Запазени поръчки
• Запазени поръчки: Не
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изискване за определена професия
• За изпълнението на услугата се изисква определена професия: Не
• Нормативни разпоредби:
ІІІ.3.2) Юридически лица
• Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: Не
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
• Вид процедура: Открит конкурс
ІV.1.2) Начална тръжна цена
• Начална тръжна цена:
ІV.1.3) Стъпка на наддаване
• Стъпка на наддаване:
ІV.1.4) Дата, час и място на провеждане на публичен търг
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
• най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг
• Ще се използва електронен търг: Не
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката
• Идентификационен номер:
ІV.3.2) Предишни публикации
• не
ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие
• Платими документи: Да
• Време: 16:30
• Ако да, цена без ДДС (в цифри): 50
• Условия: Документацията се заплаща в касата на Възложителя или по банкова сметка на Възложителя - "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, в ТБ “Алианц България" - АД, клон “Мария-Луиза", IBAN – BG 02 BUIN 7604 1010 026513, ВIC - BUINBGSF, и се получава в деловодството всеки работен ден от 13:30 до 16:30 часа
• Дата: 30/05/2008
• Валута: BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти
• Време: 16:30
• Дата: 30/05/2008
ІV.3.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени офертите
• Друг език: Български
ІV.3.7) Срок на валидност на офертите
• Брой дни: 120
• Брой месеци:
ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите
• Могат ли лица да присъстват на отварянето на офертите: Да
• Място: София, ул. "Иван Вазов" № 3
• Време: 14:00
• Лица: Участниците или техни упълномощени представители при действията на комисията по чл. 38, ал. 2 и 3 от НВМОП.
• Дата: 03/06/2008
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Периодично възлагане на поръчка
• Това представлява периодично възлагане на поръчка: Не
• Прогнозен график за публикуването на следващи обявления:
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
• Поръчката свързана ли е с проект/програма, финансирана от фондове на ЕС: Не
• Проект/програма:
VІ.3) Допълнителна информация
• Допълнителна информация: Решение № 58/28.04.2008 год. за откриване на процедурата
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin.@cpc.bg
• Факс: 02 9807315
• Адрес: бул. "Витоша" № 18
• Град: София
• Адрес на възложителя :www.cpc.bg
• Телефон: 02 9356113
• Държава: България
VІ.4.1)Орган, който отговаря за процедурата по медиация
VІ.4.2) Подаване на жалби
• Информация относно крайния срок: Информация относно крайния срок: чл. 120, ал. 2 от ЗОП
VІ.4.3) Служба за информация относно подаването на жалби
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
• Дата: 24/04/2008
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
I) Адрес за допълнителна информация
II) Адрес за документация
III) Адрес за изпращане на заявления
• Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Пощенски код: 1080
• За контакти: Деловодство
• Факс: 02 9819347
• Адрес: ул. "Иван Вазов" № 3
• Град: София
• Лице за контакти: Деловодители
• Телефон: 02 9324139
• Държава: България
Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??