"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД обявяват обществена поръчка за доставка на амортисьори за електрически локомотиви серии 44 и 45

Обявление за обществена поръчка от Възложител по чл.7, ал.1, т.5 от ЗОП
Доставки
№ 47 от 31.05.2007 г.
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
• Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Пощенски код: 1080
• За контакти: отдел "Доставка и продажба на движимо имущество"
• Факс: (02) 981 93 47
• Адрес: ул. "Иван Вазов" № 3
• Град: София
• Лице за контакти: инж. Красимира Иванова
• Адрес на възложителя:www.bdz.bg
• Телефон: (02) 986 35 61; (02) 932 46 88
• Държава: Република България
I.2) Основна дейност/и на възложителя
• Основна дейност: Железопътни услуги
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката
• Наименование: Доставка на амортисьори за електрически локомотиви серии 44 и 45, идентифицирани с каталожни номера по каталога на производителя на електрическите локомотиви серии 44 и 45, както следва: амортисьор буксов - кат.№ 68Е20-300; амортисьор вторично окачване-вертикален - кат. № 68Е20-400; амортисьор вторично окачване-хоризонтален - кат. № 68Е20-500
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение
• Код NUTS: Русе (BG125)
• Място на изпълнение: Снабдителна база на " Български държавни железници " ЕАД, гр. Русе - гара Русе разпределителна
• Тип доставки: Покупка
• Обект на поръчката: Доставки
ІІ.1.3) Предназначение на обявлението
• Предназначение: Възлагане на обществена поръчка
ІІ.1.4) Информация относно рамково споразумение
• Брой изпълнители:
• Прогнозна стойност:
• Срок в месеци:
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката
• Описание: Доставка на амортисьори за електрически локомотиви серии 44 и 45, идентифицирани с каталожни номера по каталога на производителя на електрическите локомотиви серии 44 и 45, както следва: амортисьор буксов - кат. № 68Е20-300; амортисьор вторично окачване-вертикален - кат. № 68Е20-400; амортисьор вторично окачване-хоризонтален - кат. № 68Е20-500
ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП
• 35231000
ІІ.1.7) Споразумение за държавни поръчки
• Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: Не
ІІ.1.8) Обособени позиции
• Обособени позиции: Не
ІІ.1.9) Варианти
• Приемане на варианти: Не
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
• Общо количество или обем: Амортисьор буксов - кат. № 68Е20-300 - 178 броя; амортисьор вторично окачване - вертикален - кат. № 68Е20-400 - 84 броя; амортисьор вторично окачване-хоризонтален - кат. № 68Е20-500 - 84 броя
ІІ.2.2) Опции
• Опции: Не
• Брой месеци:
• Брой дни:
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
ІІ.3.1) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
• Срок в дни: 280
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
• Описание: Гаранция за участие в размер на 800 лв., със срок на валидност 150 дни от крайния срок за подаване на заявленията в деловодството на Възложителя. Гаранция за изпълнение на поръчката - 3% от стойността на поръчката със срок на валидност един месец след изпълнението на договора. И двете във вид на банкова гаранция или депозит - внесен на името на " Български държавни железници " ЕАД, в ОББ, клон "Св. София", IBAN BG36 UBBS 8002 1040 0141 13, BIC UBBSBGSF
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане
• Условия: По банков път, в лева - 100 % плащане след доставка на стоката, в срок не по-кратък от 20 дни след доставка, срещу приемо-предавателен протокол и данъчна фактура
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице
• Изискване: Когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и юридически лица, същото следва да се регистрира, като дружество по търговския закон.
ІІІ.1.4) Други особени условия
• Други особени условия: Не
• Условия:
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците
• Документи и информация: 1. Кандидат за изпълнител на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения. 2. Декларации по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП, подробно описани в образец заявление и оферта към документацията.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
• Документи и информация: 1. Копие от годишния финансов отчет. 2. Копие от идентификационния номер по ДДС, в случай, че лицето е регистрирано по ЗДДС и копие от регистрацията по БУЛСТАТ, или копие от Единния идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията, в случай, че лицето е регистрирано по реда на Закона за търговския регистър.
ІІІ.2.3) Технически възможности
• Документи и информация: 1. Декларация, съдържаща списък на основните договори през последните три години, включително стойностите, датите и получателите. 2. Когато кандидата не е производител - оригинален документ/може и нотариално заверено копие/ от производителя, доказващ правото на кандидата да предлага и извършва доставки на неговата продукция през 2007 г. 3. Чертежи или схеми с основни технически параметри и характеристики на предлаганите амотрисьори в два екземпляра, собствена разработка на завода-производител, в съответствие с чертежната документация от каталога на производителя на електрическите локомотиви серии 44 и 45, заверени от завода-производител за валидност през 2007 г. с оригинален подпис и печат и декларация от производителя за пълно съответствие по технически характеристики, функции, надеждност, габаритни и присъединителни размери на предлаганите от него амортисьори с тези, от каталога на производителя на електрическите локомотиви серии 44 и 45. 4. Производителите да имат опит и практика при производството на предлаганите амортисьори - да се представи информация от завода-производител извършвани ли са доставки на конкретните амортисьори в и извън системата на " Български държавни железници " ЕАД. 5. Референция от " Български държавни железници " ЕАД, или друга ЖП администрация за предлаганите амортисьори от съответния производител. 6. Образец на сертификат за качество с оригинален подпис и печат на завода производител. 7. Гаранционен срок не по-малък от 18 месеца от влагането им в експлоатация и 24 месеца от датата на доставка.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки
• Запазени поръчки: Не
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изискване за определена професия
• За изпълнението на услугата се изисква определена професия: Не
• Нормативни разпоредби:
ІІІ.3.2) Юридически лица
• Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: Не
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
• Избрани кандидати: Не
• Вид процедура: Договаряне
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
• най-ниска цена
ІV.2.2) Електронен търг
• Ще се използва електронен търг: Не
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката
• Номер:
ІV.3.2) Предишни публикации
• не
ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи)
• Платими документи: Да
• Време: 16:30 ч.
• Ако да, цена без ДДС (в цифри): 50
• Условия: Документацията се заплаща в касата на Възложителя или по банкова сметка на Възложителя- " Български държавни железници " ЕАД, в ОББ, клон "Св. София", IBAN BG36 UBBS 8002 1040 0141 13, BIC UBBSBGSF, и се получава в деловодството всеки работен ден от 13,30 до 16,30 ч.
• Дата: 05.07.2007 г.
• Прогнозна стойност (валута): BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
• Време: 16:30 ч.
• Дата: 05.07.2007 г.
ІV.3.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени офертите
• Друг език: Български
ІV.3.6) Срок на валидност на офертите
• Брой дни:
• Брой месеци:
ІV.3.7) Условия при отваряне на офертите
• Място: " Български държавни железници " ЕАД, ул. "Иван Вазов" № 3
• Време: 14:00 ч.
• Лица: Участниците в процедурата, или техни упълномощени представители при действията на комисията по чл. 68, ал. 3 и ал. 4
• Дата: 10.07.2007 г.
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Периодично възлагане на поръчка
• Това представлява периодично възлагане на поръчка: Не
• Прогнозен график:
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
• Поръчката свързана ли е с проект/програма, финансирана от фондове на ЕС: Не
• Проект/програма:
VІ.3) Допълнителна информация
• Допълнителна информация: Решение № 82/29.05.2007 г. за откриване на процедурата
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin.@cpc.bg
• Факс: (02) 980 73 15
• Адрес: бул."Витоша" № 18
• Град: София
• Адрес на възложителя:www.cpc.bg
• Телефон: (02) 988 40 70
• Държава: Република България
VІ.4.1)Орган, който отговаря за процедурата по медиация
VІ.4.2) Подаване на жалби
• Информация относно крайния срок: Информация относно крайния срок: чл. 120, ал. 2 от ЗОП
VІ.4.3) Служба за информация относно подаването на жалби
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
• Дата: 29/05/2007
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
I) Адрес за допълнителна информация
II) Адрес за документация
III) Адрес за изпращане на заявления
Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??