"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД обявяват обществена поръчка за доставка на апаратура за ултразвуков безразрушителен контрол на жп колела "моноблок" и "бандажни", резервни части и обучение на специалисти.

Обявление за малка обществена поръчка
Доставки
№ 25 от 14.05.2007 г.
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
• Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Пощенски код: 1080
• За контакти: отдел "Доставка и продажба на движимо имущество"
• Адрес: ул. "Иван Вазов" № 3
• Град: София
• Лице за контакти: инж. Стоянка Тодорова
• Телефон: 02 9324687
• Адрес на профила на купувача :www.bdz.bg
• Държава: Република България
I.2) Вид на възложителя и основна дейност
• От името на други възложители: Не
I.3) Основна дейност/и на възложителя
• Основна дейност: Железопътни услуги
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката
• Наименование: Доставка на апаратура за ултразвуков безразрушителен контрол на жп колела "моноблок" и "бандажни", резервни части и обучение на специалисти, съгласно технически изисквания на Възложителя
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение
• Код NUTS: София - столица (BG211)
• Място на изпълнение: Поделение за пътнически превози София - "ОП Надежда"
• Тип доставки: Покупка
• Обект на поръчката: Доставки
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката:
• Кратко описание: Доставка на апаратура за ултразвуков безразрушителен контрол на ж.п. колела "моноблок" и "бандажни", резервни части и обучение на специалисти, съгласно технически изисквания на Възложителя
ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 33124120
ІІ.1.5) Обособени позиции
• Има ли обособени позиции: Не
• Брой обособени позиции:
ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти
• Ще бъдат ли приемани варианти: Не
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
• Описание: Доставка на 6 броя апаратура за ултразвуков безразрушителен контрол на ж.п. колела "моноблок" и "бандажни", резервни части и обучение на специалисти, съгласно технически изисквания на Възложителя
• Прогнозна стойност:
• Прогнозна стойност (валута):
ІІ.2.2) Опции
• Има ли опции: Не
• Брой месеци:
• Брой дни:
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
ІІ.3.1) Срок на договора или краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 60
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
• Описание: Гаранция за участие в размер на 1200 лв., със срок на валидност 120 дни от крайния срок за подаване на офертата в деловодството на Възложителя. Гаранция за изпълнение на поръчката - 5 % от стойността на поръчката със срок на валидност един месец след изпълнението на договора. И двете във вид на банкова гаранция или депозит - внесен на името на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД.
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане
• Условия: Извършване на плащането най-малко 20 дни след доставката на апаратурата и проведено обучение на специалистите
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице
• Изискване:
ІІІ.1.4) Други особени условия
• Други особени условия: Не
• Условия:
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците
• Изисквания: 1. Кандидат за изпълнител на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения. 2. Декларации по чл. 47, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 от ЗОП - по приложен образец от Възложителя и други документи, подробно описани в образец-Оферта към документацията
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
• Изискуеми документи и информация: 1. Копие от годишния финансов отчет. 2. Копие от данъчната регистрация и БУЛСТАТ на фирмата
ІІІ.2.3) Технически възможности
• Изискуеми документи и информация: 1. Списък на основните договори за извършвани доставки на същата или подобна апаратура през последните три години, включително стойностите, датите и Възложителите. 2. Документ доказващ, че има право да участва в обществената поръчка с продукция на завод-производител (ако е търговец). 3.Да представят Референции от други предприятия/учреждения за доставяна същата или подобна ултразвукова апаратура. 4. Описание и технически параметри на предлаганата апаратура, отговарящи на техническите изисквания на Възложителя.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки
• Запазени поръчки: Не
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изискване за определена професия
• За изпълнението на услугата се изисква определена професия: Не
• Нормативни разпоредби:
ІІІ.3.2) Юридически лица
• Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: Не
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
• Вид процедура: Открит конкурс
ІV.1.2) Начална тръжна цена
• Начална тръжна цена:
ІV.1.3) Стъпка на наддаване
• Стъпка на наддаване:
ІV.1.4) Дата, час и място на провеждане на публичен търг
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
• най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг
• Ще се използва електронен търг: Не
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката
• Идентификационен номер:
ІV.3.2) Предишни публикации
• не
ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие
• Платими документи: Да
• Време: 16:00
• Ако да, цена без ДДС (в цифри): 50
• Условия: Документацията се заплаща в български лева в касата на Възложителя или по банкова сметка на Възложителя - "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, в ОББ, клон "Св. София", IBAN BG36 UBBS 8002 1040 0141 13, BIC UBBSBGSF, и се получава в деловодството
• Дата: 14/06/2007
• Валута: BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти
• Време: 16:00
• Дата: 14/06/2007
ІV.3.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени офертите
• Друг език: Български
ІV.3.7) Срок на валидност на офертите
• Брой дни: 120
• Брой месеци:
ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите
• Могат ли лица да присъстват на отварянето на офертите: Да
• Място: ул. "Иван вазов" № 3, "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Време: 14:00
• Лица: Съгласно чл. 38, ал. 4 от НВМОП, участниците в процедурата или техни упълномощени представители могат да присъстват при действията на комисията по чл.3 8, ал. 2 и 3 от НВМОП
• Дата: 20/06/2007
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Периодично възлагане на поръчка
• Това представлява периодично възлагане на поръчка: Не
• Прогнозен график за публикуването на следващи обявления:
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
• Поръчката свързана ли е с проект/програма, финансирана от фондове на ЕС: Не
• Проект/програма:
VІ.3) Допълнителна информация
• Допълнителна информация:
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin@cpc.bg
• Факс: 02 9807315
• Адрес: бул. "Витоша" № 18
• Град: София
• Адрес на възложителя :www.cpc.bg
• Телефон: 02 9884070
• Държава: Република България
VІ.4.1)Орган, който отговаря за процедурата по медиация
VІ.4.2) Подаване на жалби
• Информация относно крайния срок: информация относно крайния срок: чл. 120, ал. 2 от ЗОП
VІ.4.3) Служба за информация относно подаването на жалби
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
• Дата: 08/05/2007
Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??