"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД обявяват обществена поръчка за доставка на бронзови отливки за винтови крикове с голяма товароносимост

Обявление за малка обществена поръчка
Доставки
№ 8 от 24.08.2007 г.
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
• Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Пощенски код: 1080
• За контакти: отдел "Доставка и продажба на движимо имущество"
• Адрес: ул."Иван Вазов" № 3
• Град: София
• Лице за контакти: инж.Стоянка Тодорова
• Адрес за изпращане на заявления: 1
• Телефон: 02 9324687
• Адрес на профила на купувача :www.bdz.bg
• Държава: Република България
I.2) Вид на възложителя и основна дейност
• От името на други възложители: Не
I.3) Основна дейност/и на възложителя
• Основна дейност: Железопътни услуги
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката
• Наименование: Доставка на "Бронзови отливки за винтови крикове с голяма товароносимост", съгласно спецификация и чертежи на Възложителя
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение
• Код NUTS: Русе (BG125)
• Място на изпълнение: Снабдителна база на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД - гр.Русе
• Тип доставки: Покупка
• Обект на поръчката: Доставки
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката:
• Кратко описание: Доставка на "Бронзови отливки за винтови крикове с голяма товароносимост", съгласно спецификация и чертежи на Възложителя
ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 27800000
ІІ.1.5) Обособени позиции
• Има ли обособени позиции: Да
• Подаване на оферти: за една или повече обособени позиции
ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти
• Ще бъдат ли приемани варианти: Не
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
• Описание: Доставка на "Бронзови отливки за винтови крикове с голяма товароносимост", съгласно спецификация и чертежи на Възложителя
• Прогнозна стойност:
• Прогнозна стойност (валута):
ІІ.2.2) Опции
• Има ли опции: Не
• Брой месеци:
• Брой дни:
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
ІІ.3.1) Срок на договора или краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 45
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
• Описание: Гаранция за участие в размер на 1200.00 лв., за поз.1- 600 лв.,поз.2- 9 лв.,поз.3 - 250 лв., поз.4 - 22 лв., поз.5- 60 лв., по.6 - 60 лв., поз.7 - 8 лв., поз.8 - 90 лв., със срок на валидност 120 дни от крайния срок за подаване на офертата в деловодството на Възложителя. Гаранция за изпълнение на поръчката - 5% от стойността на поръчката със срок на валидност един месец след изпълнението на договора. И двете във вид на банкова гаранция или депозит - внесен на името на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД.
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане
• Условия: Извършване на плащането най-малко 20 дни след доставката на бронзовите отливки
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице
• Изискване:
ІІІ.1.4) Други особени условия
• Други особени условия: Не
• Условия:
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците
• Изисквания: 1. Кандидат за изпълнител на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения. 2.Декларации по чл. 47, ал.1,ал.5 и ал.7 от ЗОП - по приложен образец от Възложителя и други документи, подробно описани в образец-Оферта към документацията
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
• Изискуеми документи и информация: 1. Копие от годишния финансов отчет 2. Копие от ИН по ДДС и БУЛСТАТ или ЕИК,определен от Агенцията по вписванията, в случай, че лицето е регистрирано по реда на ЗТР, съгласно чл.84, ал.1 от Данъчно-процесуалния осигурителен кодекс.
ІІІ.2.3) Технически възможности
• Изискуеми документи и информация: 1.Списък на основните договори за извършвани доставки на същите или подобни бронзови отливки през последните три години, включително стойностите, датите и Възложителите. 2. Документ доказващ, че има право да участва в обществената поръчка с продукция на завод-производител / ако е търговец/ 3.Да представят Референции от други предприятия/ учреждения за доставяни същите или подобни бронзови отливки 4. Спесификация на предлаганите бронзови отливки, скоито участва Кандидата, отговарящи на техническите изисквания на Възложителя 5.Чертежи за всяка позиция, за която участва Кандидата, заверени за производство през 2007г. 6.Списък на машини, съоръжения с които разполага кандидата за изпълнение на обществената поръчка
ІІІ.2.4) Запазени поръчки
• Запазени поръчки: Не
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изискване за определена професия
• За изпълнението на услугата се изисква определена професия: Не
• Нормативни разпоредби:
ІІІ.3.2) Юридически лица
• Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: Не
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
• Вид процедура: Открит конкурс
ІV.1.2) Начална тръжна цена
• Начална тръжна цена:
ІV.1.3) Стъпка на наддаване
• Стъпка на наддаване:
ІV.1.4) Дата, час и място на провеждане на публичен търг
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
• най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг
• Ще се използва електронен търг: Не
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката
• Идентификационен номер:
ІV.3.2) Предишни публикации
• не
ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие
• Платими документи: Да
• Време: 16:00
• Ако да, цена без ДДС (в цифри): 100
• Условия: Документацията се заплаща в български лева в касата на Възложителя или по банкова сметка на Възложителя- "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, в ОББ-клон "Св.София", IBAN BG36 UBBS 8002 1040 0141 13, BIC UBBSBGSF, и се получава в деловодството
• Дата: 24/09/2007
• Валута: BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти
• Време: 16:00
• Дата: 24/09/2007
ІV.3.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени офертите
• Друг език: Български
ІV.3.7) Срок на валидност на офертите
• Брой дни: 120
• Брой месеци:
ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите
• Могат ли лица да присъстват на отварянето на офертите: Да
• Място: гр.София, ул."Иван вазов" № 3, "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Време: 14:00
• Лица: Съгласно чл.38, ал.4 от НВМОП, участниците в процедурата или техни упълномощени представители могат да присъстват при действията на комисията по чл.38, ал.2 и 3 от НВМОП
• Дата: 25/09/2007
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Периодично възлагане на поръчка
• Това представлява периодично възлагане на поръчка: Не
• Прогнозен график за публикуването на следващи обявления:
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
• Поръчката свързана ли е с проект/програма, финансирана от фондове на ЕС: Не
• Проект/програма:
VІ.3) Допълнителна информация
• Допълнителна информация: Поръчката е делима по позиции
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin@cpc.bg
• Факс: 02 9807315
• Адрес: бул."Витоша" № 18
• Град: София
• Адрес на възложителя :www.cpc.bg
• Телефон: 02 9356113
• Държава: Република България
VІ.4.1)Орган, който отговаря за процедурата по медиация
VІ.4.2) Подаване на жалби
• Информация относно крайния срок: информация относно крайния срок: чл.120, ал.2 от ЗОП
VІ.4.3) Служба за информация относно подаването на жалби
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
• Дата: 21/08/2007
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
I) Адрес за допълнителна информация
II) Адрес за документация
III) Адрес за изпращане на заявления
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Гайка за винтов крик, съгласно чертеж на Възложителя
• Номер: 1
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: Гайка за винтов крик, съгласно чертеж на Възложителя
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 27800000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 85 броя Гайка за винтов крик, съгласно чертеж на Възложителя
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Втулка лагерна за винтов крик, съгласно чертеж на Възложителя
• Номер: 2
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: Втулка лагерна за винтов крик, съгласно чертеж на Възложителя
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 27800000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 84 броя Втулка лагерна за винтов крик, съгласно чертеж на Възложителя
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Втулка лагерна за винтов крик, съгласно чертеж на Възложителя
• Номер: 3
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: Втулка лагерна за винтов крик, съгласно чертеж на Възложителя
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 27800000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 282 броя Втулка лагерна за винтов крик, съгласно чертеж на Възложителя
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Втулка за винтов крик, съгласно чертеж на Възложителя
• Номер: 4
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: Втулка за винтов крик, съгласно чертеж на Възложителя
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 27800000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 38 броя Втулка за винтов крик, съгласно чертеж на Възложителя
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Втулка за винтов крик, съгласно чертеж на Възложителя
• Номер: 5
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: Втулка за винтов крик, съгласно чертеж на Възложителя
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 27800000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 216 броя Втулка за винтов крик, съгласно чертеж на Възложителя
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Втулка за винтов крик, съгласно чертеж на Възложителя
• Номер: 6
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: Втулка за винтов крик, съгласно чертеж на Възложителя
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 27800000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 51 броя Втулка за винтов крик, съгласно чертеж на Възложителя
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Гайка за винтов крик, съгласно чертеж на Възложителя
• Номер: 7
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: Гайка за винтов крик, съгласно чертеж на Възложителя
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 27800000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 2 броя Гайка за винтов крик, съгласно чертеж на Възложителя
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Гайка за винтов крик, съгласно чертеж на Възложителя
• Номер: 8
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: Гайка за винтов крик, съгласно чертеж на Възложителя
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 27800000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 20 броя Гайка за винтов крик, съгласно чертеж на Възложителя
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??