"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД обявяват обществена поръчка за доставка на цилиндрови втулки за дизелов двигател на локомотиви серия 75.00

Обявление за малка обществена поръчка
Доставки
№ 37 от 07.11.2007 г.
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
• Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Пощенски код: 1080
• За контакти: отдел "доставка и продажба на движимо имущество"
• Факс: 02 9819347
• Адрес: ул. "Иван Вазов" № 3
• Град: София
• Лице за контакти: Светла Кънчева
• Адрес на възложителя :www.bdz.bg
• Телефон: 02 9324738
• Държава: Р България
I.2) Вид на възложителя и основна дейност
• От името на други възложители: Не
I.3) Основна дейност/и на възложителя
• Основна дейност: Железопътни услуги
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката
• Наименование: Доставка на цилиндрови втулки за дизелов двигател на локомотиви серия 75.00 съгласно изискванията на Възложителя - Приложение №2 - чертеж и Приложение №1 и Технически условия
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение
• Код NUTS: Пловдив (BG221)
• Място на изпълнение: База на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, Локомотивно депо гр. Пловдив, район Септември
• Тип доставки: Покупка
• Обект на поръчката: Доставки
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката:
• Кратко описание: Доставка на цилиндрови втулки за дизелов двигател на локомотиви серия 75.00 съгласно изискванията на Възложителя - Приложение №1 - чертеж и Приложение №2 и Технически условия
ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35230000
ІІ.1.5) Обособени позиции
• Има ли обособени позиции: Не
• Брой обособени позиции:
ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти
• Ще бъдат ли приемани варианти: Не
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
• Описание: Цилиндрови втулки за дизелов двигател на локомотиви серия 75.00 - 38 броя Каталожен № МС.В 02-06 и чертежен № МВ 820.00.01
• Прогнозна стойност:
• Прогнозна стойност (валута):
ІІ.2.2) Опции
• Има ли опции: Не
• Брой месеци:
• Брой дни:
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
ІІ.3.1) Срок на договора или краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 60
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
• Описание: Гаранция за участие -900 лв. със срок на валидност 150 дни от крайния срок за подаване на офертите Гаранция за изпълнение на поръчката - 3% от стойността на поръчката, със срок на валидност един месец след изпълнение на договора. И двете във вид на депозит или банкова гаранция по сметка на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД - ТБ "Алианц България" АД, клон Мария Луиза,BIC BUINBGSF IBAN BG 02 BUIN 7604 1010 026 513 или в касата на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, ул "Иван Вазов" №3.
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане
• Условия: По банков път, в лева не по-кратък от 30 дни след датата на доставка, срещу данъчна фактура и приемо-предавателен протокол.
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице
• Изискване: Когато определеният за изпълнител кандидат е обединение на физически или юридически лица, следва да се регистрира като дружество по Търговския закон /съгласно чл.6, ал. 2 от НВМОП/
ІІІ.1.4) Други особени условия
• Други особени условия: Да
• Условия: Обстоятелства, наличието на които води до отстраняване на кандидатите - при наличие на обстоятелствата по чл.21, ал.1 от НВМОП
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците
• Изисквания: 1. Кандидатът за изпълнител на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения. 2.Декларации по чл.47, ал.1 и ал. 5 от ЗОП и други, подробно описани в образец- оферта към документацията.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
• Изискуеми документи и информация: 1. Копие от годишния баланс и отчета за приходите и разходите на Кандидата за предходната година. 2. Копие от ИН , в случай, че е на лице регистрация по ДДС и БУЛСТАТ на кандидата Копията да са заверени от кандидата 3.Други доказателства подробно описани в образеца Оферта към документацията
ІІІ.2.3) Технически възможности
• Изискуеми документи и информация: 1.Когато кандидатът не е производител - оригинален документ /може и нотариално заверено копие/ от производителя, доказващ правото на кандидата да предлага и извършва доставки на неговата продукция /дистрибуторски договор, пълномощно/ за 2007/8 год. 2.Техническа документация - чертеж и Технически условия за доставка и производство на цилиндровите втулки, изготвени от Производителя, оригинално заверени от него - 3 екземпляра 3.Гаранционният срок на предлаганите цилиндрови втулки да не бъде по-кратък от 12 месеца от датата на въвеждане в експлоатация и не по-малко от 18 месеца от датата на доставка 4. Други доказателства подробно описани в образеца Оферта към документацията
ІІІ.2.4) Запазени поръчки
• Запазени поръчки: Не
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изискване за определена професия
• За изпълнението на услугата се изисква определена професия: Не
• Нормативни разпоредби:
ІІІ.3.2) Юридически лица
• Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: Не
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
• Вид процедура: Открит конкурс
ІV.1.2) Начална тръжна цена
• Начална тръжна цена:
ІV.1.3) Стъпка на наддаване
• Стъпка на наддаване:
ІV.1.4) Дата, час и място на провеждане на публичен търг
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
• най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг
• Ще се използва електронен търг: Не
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката
• Идентификационен номер:
ІV.3.2) Предишни публикации
• не
ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие
• Платими документи: Да
• Време: 16:00
• Ако да, цена без ДДС (в цифри): 100
• Условия: Документацията се заплаща в касата на Възложителя и се получава в деловодството от 13.30 до 16.00 часа
• Дата: 07/12/2007
• Валута: BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти
• Време: 16:30
• Дата: 07/12/2007
ІV.3.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени офертите
• Друг език: Български
ІV.3.7) Срок на валидност на офертите
• Брой дни: 150
• Брой месеци:
ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите
• Могат ли лица да присъстват на отварянето на офертите: Да
• Място: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, ул. "Иван Вазов" №3, София
• Време: 14:00
• Лица: Упълномощени представители на кандидатите при действията на комисията по чл.38, ал.2 и 3 от НВМОП
• Дата: 12/12/2007
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Периодично възлагане на поръчка
• Това представлява периодично възлагане на поръчка: Не
• Прогнозен график за публикуването на следващи обявления:
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
• Поръчката свързана ли е с проект/програма, финансирана от фондове на ЕС: Не
• Проект/програма:
VІ.3) Допълнителна информация
• Допълнителна информация: Решение №51/30.03.07 год.
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin@cpc.bg
• Факс: 02 9807315
• Адрес: бул."Витоша"№18
• Град: София
• Адрес на възложителя :www.cpc.bg
• Телефон: 02 988122
• Държава: България
VІ.4.1)Орган, който отговаря за процедурата по медиация
VІ.4.2) Подаване на жалби
• Информация относно крайния срок: чл.120, ал.2 от ЗОП
VІ.4.3) Служба за информация относно подаването на жалби
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin@cpc.bg
• Факс: 02 9807315
• Адрес: бул."Витоша"№18
• Град: София
• Адрес на възложителя :www.cpc.bg
• Телефон: 02 988122
• Държава: България
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
• Дата: 02/11/2007
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
I) Адрес за допълнителна информация
II) Адрес за документация
III) Адрес за изпращане на заявления
Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??