"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД обявяват обществена поръчка за доставка на филтри за гориво и масло за дизелови двигатели на локомотиви

Обявление за малка обществена поръчка
Доставки
№ 1 от 31.05.2007 г.
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
• Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Пощенски код: 1080
• За контакти: отдел "Доставка и продажба на движимо имущество"
• Факс: (02) 981 93 47
• Адрес: ул. "Иван Вазов" № 3
• Град: София
• Лице за контакти: Светла Кънчева
• Адрес на възложителя :www.bdz.bg
• Телефон: (02) 932 47 38
• Държава: Р България
I.2) Вид на възложителя и основна дейност
• От името на други възложители: Не
I.3) Основна дейност/и на възложителя
• Основна дейност: Железопътни услуги
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката
• Наименование: Доставка на филтри за гориво и масло за дизелови двигатели на локомотиви.
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение
• Код NUTS: Русе (BG125)
• Място на изпълнение: Складова база на " Български държавни железници " ЕАД, гр. Русе, разстоварна гара Русе
• Тип доставки: Покупка
• Обект на поръчката: Доставки
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката:
• Кратко описание: Доставка на филтри за гориво и масло за дизелови двигатели на локомотиви.
ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 29241300
ІІ.1.5) Обособени позиции
• Има ли обособени позиции: Не
• Брой обособени позиции:
ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти
• Ще бъдат ли приемани варианти: Не
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
• Описание: 1. Фин хартиен с кат. № 13372 - 912 бр.; 2. Горивен ДД с кат. № 4-800-700 - 720 бр.; 3. Фин вложка с кат. № 14-809-001 - 1296 бр; 4. Маслен ДД с кат. № 4-708-050 - 600 бр.; 5. Фин маслен с кат. № 14-708-050 - 720 бр. и 6. Маслен хартиен с кат. № МС МО 2-07- 36 бр.
• Прогнозна стойност:
• Прогнозна стойност (валута):
ІІ.2.2) Опции
• Има ли опции: Не
• Брой месеци:
• Брой дни:
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
ІІ.3.1) Срок на договора или краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 360
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
• Описание: Гаранция за участие - 800 лева, със срок на валидност 120 дни от крайния срок за подаване на офертите. Гаранция за изпълнение на поръчката- 3 % от стойността на поръчката, със срок на валидност един месец след изпълнение на договора. И двете във вид на депозит или банкова гаранция по сметка на "БДЖ" - ЕАД- ОББ клон "Света София" BG36 UBBS 8002 1040 0141 13 BIC UBBSBGSF или в касата на " Български държавни железници " ЕАД, ул. "Иван Вазов" № 3.
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане
• Условия: Плащане след доставка на всяка партида, в срок не по-кратък от 30 дни след подписване на приемопредавателния протокол, по банков път, в лева.
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице
• Изискване: Когато определеният за изпълнител кандидат е обединение на физически или юридически лица, следва да се регистрира като дружество по Търговския закон/ съгласно чл. 6, ал. 2 от НВМОП/.
ІІІ.1.4) Други особени условия
• Други особени условия: Да
• Условия: Обстоятелства, наличието на които води до отстраняване на кандидатите - наличие на обстоятелствата по чл. 21, ал. 1 от НВМОП.
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците
• Изисквания: 1. Кандидатът за изпълнител на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения. 2. Декларации по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП - по приложен образец от Възложителя и други документи подробно описани в образец - оферта към документацията. 3. Документ доказващ, че кандидатът отговаря на условията на чл. 29 от ЗИХУ /Закон за интеграция на хора с увреждания/.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
• Изискуеми документи и информация: 1. Копие от годишния баланс и отчета за приходите и разходите на Кандидата за предходната година. 2. Копие от регистрацията по Булстат и копие от идентификационния номер по ДДС, в случай, че лицето е регистрирано по ЗДДС. 3. Други доказателства / по преценка на кандидата/
ІІІ.2.3) Технически възможности
• Изискуеми документи и информация: 1. Образец на сертификат за качество. 2. Спесификация на предлаганите филтри.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки
• Запазени поръчки: Да
• Тип запазената поръчка: Поръчката е ограничена до кандидати - специализирани предприятия или кооперации на лица с увреждания
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изискване за определена професия
• За изпълнението на услугата се изисква определена професия: Не
• Нормативни разпоредби:
ІІІ.3.2) Юридически лица
• Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: Не
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
• Вид процедура: Открит конкурс
ІV.1.2) Начална тръжна цена
• Начална тръжна цена:
ІV.1.3) Стъпка на наддаване
• Стъпка на наддаване:
ІV.1.4) Дата, час и място на провеждане на публичен търг
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
• най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг
• Ще се използва електронен търг: Не
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката
• Идентификационен номер:
ІV.3.2) Предишни публикации
• да
• предварително обявление № 80 от 26.02.2007 г.
ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие
• Платими документи: Да
• Време: 16:00 ч.
• Ако да, цена без ДДС (в цифри): 50
• Условия: Документацията се заплаща в касата на възложителя и се получава в деловодството от 13:30 ч. до 16:00 ч.
• Дата: 19.06.2007 г.
• Валута: BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти
• Време: 16:00 ч.
• Дата: 19.06.2007 г.
ІV.3.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени офертите
• Друг език: Български
ІV.3.7) Срок на валидност на офертите
• Брой дни: 120
• Брой месеци:
ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите
• Могат ли лица да присъстват на отварянето на офертите: Да
• Място: " Български държавни железници " ЕАД, ул. "Иван Вазов" № 3, гр. София
• Време: 10:00 ч.
• Лица: Упълномощени представители на кандидатите при действията на комисията по чл. 38, ал. 2 и ал. 3 от НВМОП.
• Дата: 21.06.2007 г.
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Периодично възлагане на поръчка
• Това представлява периодично възлагане на поръчка: Не
• Прогнозен график за публикуването на следващи обявления:
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
• Поръчката свързана ли е с проект/програма, финансирана от фондове на ЕС: Не
• Проект/програма:
VІ.3) Допълнителна информация
• Допълнителна информация:
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin@cpc.bg
• Факс: (02) 980 73 15
• Адрес: бул. "Витоша" № 18
• Град: София
• Адрес на възложителя :www.cpc.bg
• Телефон: (02) 988122
• Държава: Р България
VІ.4.1)Орган, който отговаря за процедурата по медиация
VІ.4.2) Подаване на жалби
• Информация относно крайния срок: чл. 120, ал. 2 от ЗОП
VІ.4.3) Служба за информация относно подаването на жалби
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin@cpc.bg
• Факс: (02) 980 73 15
• Адрес: бул. "Витоша" № 18
• Град: София
• Адрес на възложителя :www.cpc.bg
• Телефон: (02) 988122
• Държава: Р България
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
• Дата: 28.05.2007 г.
Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??