"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД обявяват обществена поръчка за доставка на греди и дъски бичени от иглолистна дървесина

Обявление за обществена поръчка от секторен възложител
№ 5 от 15.04.2008 г.
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
• Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Пощенски код: 1000
• За контакти: отдел "Доставка и продажба на движимо имущество"
• Факс: 02 9819347
• Адрес: ул. "Ив. Вазов" № 3
• Град: София
• Лице за контакти: г-жа Ирена Лозанова
• Телефон: 02 9324690
• Държава: България
I.2) Основна дейност/и на възложителя
• Вид на възложителя: Железопътни услуги
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката
• Наименование: Доставка на греди и дъски бичени от иглолистна дървесина за нуждите на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение
• Код NUTS: Русе (BG125)
• Място на изпълнение: гр. Русе, Централна снабдителна база на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Тип доставки: Покупка
• Обект на поръчката: Доставки
ІІ.1.3) Предназначение на обявлението
• Предназначение: Сключване на рамково споразумение
ІІ.1.4) Информация относно рамково споразумение
• Брой изпълнители: 10
• Рамково споразумение: с няколко оператора
• Прогнозна стойност:
• Срок в години: 4
• Срок в месеци:
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката
• Описание: Доставка на греди и дъски бичени от иглолистна дървесина за нуждите на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП
• 02100000
ІІ.1.7) Споразумение за държавни поръчки
• Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: Не
ІІ.1.8) Обособени позиции
• Обособени позиции: Да
• Подаване на оферти: за една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Варианти
• Ще бъдат приемани варианти: Не
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
• Описание: Гредите и дъските, бичени от иглолистна дървесина са посочени в приложение № 2 и 3, по размери и крайни получатели, от документацията за обществената поръчка
ІІ.2.2) Опции
• Опции: Не
• Брой месеци:
• Брой дни:
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
ІІ.3.1) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
• Срок в месеци: 12
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
• Описание: Гаранция за участие за цялагта поръчка - 5143,00 лв, със срок на валидност 150 дни от крайния срок за подаване на заявленията. Гаранцията за участие за всяка отделна позиция: поз. 1 - 12,00 лв.; поз. 2 - 62,00 лв.; поз. 3 - 34,00 лв.; поз. 4 - 1840,00 лв.; поз. 5 -2717,00 лв.; поз. 6 - 146,00 лв.; поз. 7 -193,00 лв.; поз .8 - 86,00 лв; поз. 9 - 39,00 лв.; поз. 10 - 7,00 лв.; поз. 11 -7,00 лв. Гаранцията за добро изпълнение, е в размер на 3% от стойността на договора (със срок на валидност 1 месец след изтичане срока на договора). Двете гаранции да бъдат представени в една от следните форми: банкова гаранция по приложения към документацията образец; паричен депозит внесен по сметката на “БДЖ" ЕАД, в ТБ “Алианц България" - АД, гр. София, клон “Мария-Луиза", IBAN BG02 ВUIN 7604 1010 026 513, BIC - ВUINBBGSF.
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане
• Условия: По банков път - мин. 20 дни след доставката.
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице
• Изискване: Когато определения за изпълнител кандидат е обединение на физически и/или юридически лица, следва да се регистрира като дружество по Търговския закон
ІІІ.1.4) Други особени условия
• Други особени условия: Да
• Условия: Кандидатите ще бъдат отстранени от участие в процедурата при наличие на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 от ЗОП.
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците
• Документи и информация: Кандидатът за изпълнител на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения. Изискуеми документи по чл. 47, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 са подробно описани в образец на заявлението към документацията.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
• Документи и информация: Подробно описани в образец на заявлението към документацията.
ІІІ.2.3) Технически възможности
• Документи и информация: Подробно описани в образец на заявлението към документацията.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки
• Запазени поръчки: Не
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изискване за определена професия
• За изпълнението на услугата се изисква определена професия: Не
• Нормативни разпоредби:
ІІІ.3.2) Юридически лица
• Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: Не
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
• Избрани кандидати: Не
• Вид процедура: Договаряне
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
• най-ниска цена
ІV.2.2) Електронен търг
• Ще се използва електронен търг: Не
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката
• Номер:
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка
• не
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи
• Платими документи: Да
• Време: 16:30
• Ако да, цена без ДДС (в цифри): 400
• Условия: По банков път или платими в касата на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, ул. "Ив. Вазов" № 3, гр. София
• Дата: 16/05/2008
• Прогнозна стойност (валута): BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
• Време: 16:30
• Дата: 16/05/2008
ІV.3.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени офертите
• Друг език: Български
ІV.3.6) Срок на валидност на офертите
• Брой дни:
• Брой месеци:
ІV.3.7) Условия при отваряне на офертите
• Място: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, Централно управление, ул. "Ив. Вазов" № 3, гр. София
• Време: 10:00
• Лица: Упълномощени представители на кандидатите при действията на комисията по чл. 68, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП
• Дата: 19/05/2008
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Периодично възлагане на поръчка
• Това представлява периодично възлагане на поръчка: Не
• Прогнозен график:
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
• Поръчката свързана ли е с проект/програма, финансирана от фондове на ЕС: Не
• Проект/програма:
VІ.3) Допълнителна информация
• Допълнителна информация:
• Обявлението е изпратено до базата SIMAP на Службата за публикации на Официален вестник на Европейския съюз.
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1080
• Email:cpcadmin@cpc.bg
• Факс: 02 9807315
• Адрес: бул. "Витоша" № 18
• Град: София
• Адрес на възложителя:www.cpc.bg
• Телефон: 02 9356113
• Държава: България
VІ.4.1)Орган, който отговаря за процедурата по медиация
VІ.4.2) Подаване на жалби
• Информация относно крайния срок: 10 дни от датата на уведомлението (чл. 120, ал. 2 от ЗОП)
VІ.4.3) Служба за информация относно подаването на жалби
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
• Дата: 09/04/2008
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
I) Адрес за допълнителна информация
II) Адрес за документация
III) Адрес за изпращане на заявления
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Дъски бичени от иглолистна дървесина 20 х 100 х 4000 мм
• Номер: 1
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Дъски бичени от иглолистна дървесина 20 х 100 х 4000 мм
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 02100000
3) Количество или обем
• Описание: 3 м3
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци: 12
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Дъски бичени от иглолистна дървесина 25 х 100 - 150 х 4000 мм
• Номер: 2
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Дъски бичени от иглолистна дървесина 25 х 100 - 150 х 4000 мм
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 02100000
3) Количество или обем
• Описание: 15 м3
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци: 12
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Дъски бичени от иглолистна дървесина 40 х 100 - 150 х 4000 мм
• Номер: 3
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Дъски бичени от иглолистна дървесина 40 х 100 - 150 х 4000 мм
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 02100000
3) Количество или обем
• Описание: 8 м3
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци: 12
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Дъски бичени от иглолистна дървесина 50 х 170 - 250 х 3000 мм
• Номер: 4
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Дъски бичени от иглолистна дървесина 50 х 170 - 250 х 3000 мм
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 02100000
3) Количество или обем
• Описание: 410 м3
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци: 12
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Дъски бичени от иглолистна дървесина 70 х 170 - 250 х 3000 мм
• Номер: 5
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Дъски бичени от иглолистна дървесина 70 х 170 - 250 х 3000 мм
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 02100000
• 02110000
3) Количество или обем
• Описание: 620 м3
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци: 12
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Дъски бичени от иглолистна дървесина 50 х 120 - 200 х 4000 мм
• Номер: 6
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Дъски бичени от иглолистна дървесина 50 х 120 - 200 х 4000 мм
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 02100000
• 02110000
3) Количество или обем
• Описание: 34 м3
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Дъски бичени от иглолистна дървесина 50 х 170 - 250 х 4000 мм
• Номер: 7
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Дъски бичени от иглолистна дървесина 50 х 170 - 250 х 4000 мм
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 02100000
• 02110000
3) Количество или обем
• Описание: 45 м3
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Дъски бичени от иглолистна дървесина 70 х 170 - 250 х 4000 мм
• Номер: 8
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Дъски бичени от иглолистна дървесина 70 х 170 - 250 х 4000 мм
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 02100000
• 02110000
3) Количество или обем
• Описание: 20 м3
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци: 12
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Дъски бичени от иглолистна дървесина 100 х 100 х 4000 мм
• Номер: 9
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Дъски бичени от иглолистна дървесина 100 х 100 х 4000 мм
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 02100000
• 02110000
3) Количество или обем
• Описание: 10 м3
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци: 12
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Дъски бичени от иглолистна дървесина 100 х 120 х 5000 мм
• Номер: 10
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Дъски бичени от иглолистна дървесина 100 х 120 х 5000 мм
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 02100000
• 02110000
3) Количество или обем
• Описание: 2 м3
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци: 12
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Дъски бичени от иглолистна дървесина 120 х 120 х 4000 мм
• Номер: 11
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Дъски бичени от иглолистна дървесина 120 х 120 х 4000 мм
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 02100000
• 02110000
3) Количество или обем
• Описание: 2 м3
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци: 12
5) Допълнителна информация
• Информация:
Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??