"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД обявяват обществена поръчка за доставка на измервателни трансформатори (напреженов и токов трансформатор - комплект), монтаж на измервателни трансформатори (напреженов и токов трансформатор - комплект) и обучение на перс

Номер 52 от 05.08.2008

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
I.1) Наименование, адреси и адрес за контакти
Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
Пощенски код: 1080
За контакти: Отдел "Доставка и продажба на движимо имущество; отдел "Тягов подвижен състав"
Електронна поща
Факс: 02 9819347
Адрес: ул. "Иван Вазов" No 3
Адрес за допълнителна информация: Същото място като горепосочения адрес за контакти
Град: София
Адрес за допълнителни документи: Същото място като горепосочения адрес за контакти
Лице за контакти: инж.Татяна Христова - по процедурата; инж. Борис Христов - по приложените технически изисквания
Адрес за изпращане на заявления: Същото място като горепосочения адрес за контакти
Адрес на възложителя: www. bdz. bg
Телефон: 02 9324453; 02 9324622
Адрес на профила на купувача
Държава: Република България
I.2) Основна дейност или дейности на възложителя
Основна/и дейност/и: железопътни услуги
РАЗДЕЛ ІI: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Наименование: Доставка на измервателни трансформатори (напреженов и токов трансформатор - комплект), монтаж на измервателни трансформатори (напреженов и токов трансформатор - комплект) и обучение на персонал на “БДЖ" ЕАД. Трансформаторите са предназначени за монтаж на електрически локомотиви серии 42-000, 43-000, 44-000, 44-100, 45-000, 46-000, 46-200, 61-000, 30-000, 31-000, 32-000, 33-000.
ІІ.1.2) Вид на поръчката и местоположение на строителството, място на доставката или на изпълнението (Изберете само една категория — строителство, доставки или услуги, която съответства на конкретния предмет на вашата поръчка или покупка/и)
Код NUTS: BG323
Място на изпълнение: Снабдителна база на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД - гр. Русе
Тип доставки: Покупка
Тип строителство
Категория услуга
Обект на поръчката: Доставки
ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща
Предназначение: Обществена поръчка
ІІ.1.4) Информация относно рамково споразумение (в подходящите случаи)
Мин./макс. прогнозна стойност (валута)
Брой изпълнители
Рамково споразумение
Прогнозна стойност (валута)
Прогнозна стойност
Срок в години
Честота и стойност
Мин. прогнозна стойност
Срок в месеци
Макс. прогнозна стойност
Максимален брой изпълнители
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките
Описание: Доставка на измервателни трансформатори (напреженов и токов трансформатор - комплект), монтаж на измервателни трансформатори (напреженов и токов трансформатор - комплект) и обучение на персонал на “БДЖ" ЕАД. Трансформаторите са предназначени за монтаж на електрически локомотиви серии 42-000, 43-000, 44-000, 44-100, 45-000, 46-000, 46-200, 61-000, 30-000, 31-000, 32-000, 33-000.
ІІ.1.6) Общ речник на възлагането (CPV)
Oсн. предмет: 31173000: Измервателен трансформатор
ІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за възлагане на правителствени поръчки (GPA)
Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: НЕ
ІІ.1.8) Разделяне на партиди (за информация относно партидите използвайте приложение толкова пъти, колкото е броят на партидите)
Ако да, оферти трябва да бъдат подадени за (отбележете само една графа):
Обособени позиции: НЕ
Подаване на оферти
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти
Ще бъдат приемани варианти: НЕ
ІІ.2) Количество или обхват на поръчката
ІІ.2.1) Съвкупно количество или обхват (включително всички партиди и опции, в приложимите случаи)
Ако е известно, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (в приложимите случаи, посочете само цифри):
Описание: 393 броя комплекти измервателни трансформатори по приложената спецификация за доставка, монтаж на 12 броя комплекта (по един брой на всяка серия локомотиви) и обучение на персонал от "БДЖ" - ЕАД.
Прогнозна стойност
Прогнозна стойност от/до - валута
Прогнозна стойност от
Прогнозна стойност до
Прогнозна стойност - валута
ІІ.2.2) Опции (в приложимите случаи)
Брой повторения
Описание
Опции: НЕ
Прогнозен график - брой дни
Брой месеци
Брой дни
Минимален брой повторения
Максимален брой повторения
Прогнозен график - брой месеци
ІІ.3) Срок на действие на поръчката или краен срок за изпълнение
ІІ.3.1) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Дата за завършване
Срок в дни: 30
Дата за начало
Срок в месеци
РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции (в приложимите случаи)
Описание: Гаранция за участие за поръчката: 47 160,00 лв., със срок на валидност 150 дни от крайния срок за подаване на заявлението в деловодството на възложителя. Гаранция за изпълнение на поръчката - 5% от стойността на поръчката със срок на валидност един месец след изпълнение на договора. И двете във вид на банкова гаранция или депозит, внесен на името на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, при ТБ "Алианц България" - АД, клон "Мария-Луиза", IBAN: BG02BUIN 7604 1010 026513, BIC: BUINBGSF.
ІІІ.1.2) Основни финансови условия и уговорки за разплащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат
Условия: По банков път, в лева, не по-малко от 60 дни след доставка и монтаж.
ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобият групите икономически оператори, на които се възлага поръчката (в приложимите случаи)
Изискване: Когато определеният за изпълнител кандидат е обединение на физически и/или юридически лица, следва да се регистрира като дружество по Търговския закон.
ІІІ.1.4) Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката (в приложимите случаи)
Ако да, описание на особените условия:
Други особени условия
Условия
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично положение на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценката, в случай на изпълнение на изискванията:
Документи и информация: 1. Кандидат за изпълнител на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения. 2. Изискуеми документи по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП, подробно описани в образци - заявление и оферта към документацията.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката, в случай на изпълнение на изискванията: (в приложимите случаи)
Документи и информация: Подробно описани в образците - заявление и оферта.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката, в случай на изпълнение на изискванията: (в приложимите случаи)
Документи и информация: Подробно описани в образците - заявление и оферта.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки (в приложимите случаи):
Запазени поръчки: НЕ
Тип запазената поръчка
ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия
Ако да, справка за съответния приложим закон, подзаконов акт или административна разпоредба:
За изпълнението на услугата се изисква определена професия
Нормативни разпоредби
ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на личния състав, който отговаря за изпълнението на услугата
Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
Избрани кандидати: НЕ
Вид процедура: Договаряне
ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Критерий за оценка: икономически най-изгодна оферта с оглед на критериите, посочени в спецификациите, в поканата за отправяне на оферта или за договаряне или в съдържащия описание документ
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг
Ако да, допълнителна информация относно електронния търг (в подходящите случаи)
Ще се използва електронен търг: НЕ
Допълнителна информация
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган (в приложимите случаи)
Номер
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка
Ако да:
Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): НЕ
Вид на публикацията
Номер на обявлението в OВ: /S-
Други предишни публикации (ако е приложимо)
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи (с изключение на ДСП)
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
Платими документи: ДА
Време
Цена: 300
Условия: Срокът за закупуване на документация е до 16:00 часа на 08.09.2008 г. Документацията се заплаща в касата на възложителя или по банкова сметка на възложителя - "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, в ТБ "Алианц България" - АД, IBAN: BG02BUIN 7604 1010 026513, BIC: BUINBGSF, и се получава в деловодството всеки работен ден от 13:30 до 16:00 часа.
Дата
Валута: BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
Час: 16:00
Дата: 08/09/2008
ІV.3.5) Език/езици, на които могат да бъдат написани офертите или исканията за участие
Друг език: Български
Език/ци
ІV.3.6) Минимална времева рамка, по време на която участникът трябва да поддържа офертата (открита процедура)
Брой дни
Дата
Брой месеци
ІV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Лица които могат да присъстват при отварянето на офертите: ДА
Място: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, София, ул."Ив. Вазов" 3
Час: 14:00
Лица: Упълномощени представители на кандидатите при действията на комиията по чл. 68, ал. 3 и 4 от ЗОП.
Дата: 10/09/2008
РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (в приложимите случаи)
Ако да, прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:
Това представлява периодично възлагане на поръчка: НЕ
Прогнозен график
VІ.2) Поръчка/поръчки във връзка с проект и/или програма, финансирана от фонд на Общността
Ако да, справка за проекта/проектите или програмата/програмите:
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС: НЕ
Проект/програма
VІ.3) Допълнителна информация (в приложимите случаи)
Допълнителна информация: Решение No 80/31.07.2008 г. за откриване на процедурата. Обявлението е изпратено до базата SIMAP на Службата за публикации на Официален вестник на Европейския съюз на 01.08.2008 г.
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски код: 1000
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: 02 9807315
Адрес: бул. "Витоша" No 18
Град: София
Интернет адрес: www.cpc.bg
Телефон: 02 9356113
Държава: България
Орган, който отговаря за процедурата по посредничество (в приложимите случаи)
Официално наименование
Пощенски код
Електронна поща
Факс
Адрес
Град
Интернет адрес
Телефон
Държава
VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете точка VІ.4.2 или при необходимост точка VІ.4.3)
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби:
Информация относно крайния срок: Информация относно крайния срок: чл. 120, ал. 2 от ЗОП.
VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование
Пощенски код
Адрес за контакти
Електронна поща
Факс
Адрес
Град
На вниманието на
Интернет адрес
Телефон
Държава
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 01/08/2008
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И АДРЕСИ ЗА КОНТАКТИ
І) Адреси и адрес за контакти, от които може да се получи допълнителна информация
Официално наименование
Пощенски код
За контакти
Електронна поща
Факс
Адрес
Град
Лице за контакти
Интернет адрес
Телефон
Държава
ІІ) Адреси и адрес за контакти, от които могат да се получат спецификации и допълнителни документи (включително документи относно динамична система за покупка)
Официално наименование
Пощенски код
За контакти
Електронна поща
Факс
Адрес
Град
Лице за контакти
Интернет адрес
Телефон
Държава
ІІІ) Адреси и адрес за контакти, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявления за участие
Официално наименование
Пощенски код
За контакти
Електронна поща
Факс
Адрес
Град
Лице за контакти
Интернет адрес
Телефон
Държава

Държавен вестник на Република България
Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??