"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД обявяват обществена поръчка за доставка на измервателни уреди и контролни шаблони за измерване и контрол на вагонни колооси

Обявление за обществена поръчка от Възложител по чл.7, ал.1, т.5 от ЗОП
Доставки
№ 36 от 04.06.2007 г.
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
• Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Пощенски код: 1080
• Факс: (02) 980 04 24
• Адрес: ул. Иван Вазов № 3
• Град: София
• Лице за контакти: инж. Георги Ненов
• Телефон: (02) 932 41 38
• Държава: България
I.2) Основна дейност/и на възложителя
• Основна дейност: Железопътни услуги
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката
• Наименование: Доставка на измервателни уреди и контролни шаблони за измерване и контрол на вагонни колооси за нуждите на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение
• Код NUTS: Русе (BG125)
• Място на изпълнение: Снабдителна база на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, гр. Русе, гара Разпределителна
• Тип доставки: Покупка
• Обект на поръчката: Доставки
ІІ.1.3) Предназначение на обявлението
• Предназначение: Възлагане на обществена поръчка
ІІ.1.4) Информация относно рамково споразумение
• Брой изпълнители:
• Прогнозна стойност:
• Срок в месеци:
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката
• Описание: Доставка на измервателни уреди и контролни шаблони за измерване и контрол на вагонни колооси за нуждите на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП
• 35000000
• 35200000
ІІ.1.7) Споразумение за държавни поръчки
• Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: Не
ІІ.1.8) Обособени позиции
• Обособени позиции: Да
• Подаване на оферти: за една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Варианти
• Приемане на варианти: Не
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
• Общо количество или обем: Отделните уреди и шаблони са посочени в Приложение № 1 от документацията за обществената поръчка.
ІІ.2.2) Опции
• Опции: Не
• Брой месеци:
• Брой дни:
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
ІІ.3.1) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
• Срок в дни: 60
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
• Описание: Гаранция за участие за цялата поръчка - 950.00 лв., със срок на валидност 150 дни от крайния срок за подаване на заявленията. Гаранция за участие за всяка отделна позиция: поз. 1 - 320,00 лв.; поз. 2 - 220,00 лв.; поз. 3 - 100,00 лв.; поз. 4 - 73,00 лв.; поз. 5 - 25,00 лв.; поз. 6 - 23,00 лв.; поз. 7 - 21,00 лв.; поз. 8 - 25,00 лв.; поз. 9 - 22,00 лв.; поз. 10 - 40,00 лв.; поз. 11 - 20,00 лв.; поз. 12 - 20,00 лв.; поз. 13 - 40,00 лв.; поз. 14 - 1,00 лв. Гаранцията за участие, както и гаранцията за добро изпълнение, в размер на 3 % от стойността на договора, да бъдат представени в една от следните форми: - Банкова гаранция при условията на приложения в документацията образец; - Депозит, внесен в полза на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД: ОББ, гр. София, клон "Света София", IBAN BG36 UBBS 8002 1040 0141 13, BIC - UBBSBBGSF.
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане
• Условия: по банков път - мин. 20 дни след доставката
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице
• Изискване: Когато определеният за изпълнител кандидат е обединение на физически и/или юридицески лица, следва да се регистрира, като дружество по Търговския закон.
ІІІ.1.4) Други особени условия
• Други особени условия: Да
• Условия: Поръчката е делима по позиции и кандидатите предлагат единични цени за тях. Кандидатите ще бъдат отстранени от участие при наличие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП.
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците
• Документи и информация: Кандидатът за изпълнител на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения. изискуеми документи по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП са подробно описани в образец на заявлението към документацията.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
• Документи и информация: Подробно описани в образец на заявлението към документацията.
ІІІ.2.3) Технически възможности
• Документи и информация: Подробно описани в образец на заявлението към документацията.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки
• Запазени поръчки: Не
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изискване за определена професия
• За изпълнението на услугата се изисква определена професия: Не
• Нормативни разпоредби:
ІІІ.3.2) Юридически лица
• Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: Не
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
• Избрани кандидати: Не
• Вид процедура: Договаряне
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
• най-ниска цена
ІV.2.2) Електронен търг
• Ще се използва електронен търг: Не
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката
• Номер:
ІV.3.2) Предишни публикации
• не
ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи)
• Платими документи: Да
• Време: 16:00 ч.
• Ако да, цена без ДДС (в цифри): 150
• Условия: По банков път или платими в касата на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, ул. Иван Вазов № 3, гр. София
• Дата: 09.07.2007 г.
• Прогнозна стойност (валута): BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
• Време: 16:00 ч.
• Дата: 09.07.2007 г.
ІV.3.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени офертите
• Друг език: Български
ІV.3.6) Срок на валидност на офертите
• Брой дни:
• Брой месеци:
ІV.3.7) Условия при отваряне на офертите
• Място: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, Централно управление, ул. Иван Вазов № 3, гр. София
• Време: 14:00 ч.
• Лица: Упълномощени представители на кандидатите при действията на Комисията по чл. 68, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП
• Дата: 11.07.2007 г.
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Периодично възлагане на поръчка
• Това представлява периодично възлагане на поръчка: Не
• Прогнозен график:
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
• Поръчката свързана ли е с проект/програма, финансирана от фондове на ЕС: Не
• Проект/програма:
VІ.3) Допълнителна информация
• Допълнителна информация: Решение № 91 от 01.06.2007 г. за откриване на процедурата.
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin@cpc.bg
• Факс: (02) 980 73 15
• Адрес: бул. "Витоша" № 18
• Град: София
• Адрес на възложителя:www.cpc.bg
• Телефон: (02) 988 40 70
• Държава: България
VІ.4.1)Орган, който отговаря за процедурата по медиация
VІ.4.2) Подаване на жалби
• Информация относно крайния срок:
VІ.4.3) Служба за информация относно подаването на жалби
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin@cpc.bg
• Факс: (02) 980 73 15
• Адрес: бул. "Витоша" № 18
• Град: София
• Адрес на възложителя:www.cpc.bg
• Телефон: (02) 988 40 70
• Държава: България
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
• Дата: 01.06.2007 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
I) Адрес за допълнителна информация
II) Адрес за документация
III) Адрес за изпращане на заявления
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Уред за измерване междубандажно разстояние, обхват 1350 - 1375 мм.
• Номер: 1
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Уред за измерване междубандажно разстояние, обхват 1350 - 1375 мм.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35000000
• 35200000
3) Количество или обем
• Общо количество или обем: 32 броя
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 60
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Уред за измерване (под вагон)
• Номер: 2
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Уред за измерване диаметъра на колелото по кръга на търкаляне (под вагон), обхват 840 - 1260 мм.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35000000
• 35200000
3) Количество или обем
• Общо количество или обем: 19 броя
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 60
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Уред за измерване (свободна), обхват 840 - 1260 мм.
• Номер: 3
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Уред за измерване диаметъра на колелото по кръга на търкаляне (свободна), обхват 840-1260 мм.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35000000
• 35200000
3) Количество или обем
• Общо количество или обем: 7 броя
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 60
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Комбиниран уред за измерване
• Номер: 4
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Комбиниран уред за измерване дебелина, височина и вертикално подрязване на реборда
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35000000
• 35200000
3) Количество или обем
• Общо количество или обем: 48 броя
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 60
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Контролен шаблон
• Номер: 5
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Контролен шаблон за размер 1426 - 1410 мм
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35000000
• 35200000
3) Количество или обем
• Общо количество или обем: 431 броя
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 60
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Контролен шаблон
• Номер: 6
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Контролен шаблон за дебелина на реборда 22 м.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35000000
• 35200000
3) Количество или обем
• Общо количество или обем: 396 броя
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 60
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Контролен шаблон
• Номер: 7
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Контролен шаблон за дебелина на бандажа
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35000000
• 35200000
3) Количество или обем
• Общо количество или обем: 358 броя
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 60
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Контролен шаблон
• Номер: 8
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Контролен шаблон за височина на реборда
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35000000
• 35200000
3) Количество или обем
• Общо количество или обем: 421 броя
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 60
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Контролен шаблон
• Номер: 9
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Контролен шаблон за вертикално подрязване на реборда
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35000000
• 35200000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: 381 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 60
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Калибър за контрол
• Номер: 10
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Калибър за контрол на уред за измерване междубандажно разстояние, обхват 1350 - 1375 мм.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35000000
• 35200000
3) Количество или обем
• Общо количество или обем: 4 бр.
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 60
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Калибър
• Номер: 11
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Калибър за контрол на уред за измерване диаметъра на колелото по кръга на търкаляне (под вагон), обхват 840 - 1260 мм.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35000000
• 35200000
3) Количество или обем
• Общо количество или обем: 4 бр.
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 60
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Калибър
• Номер: 12
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Калибър за контрол на уред за измерване диаметъра на колелото по кръга на търкаляне (свободна), обхват 840 - 1260 мм.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35000000
• 35200000
3) Количество или обем
• Общо количество или обем: 4 бр.
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 60
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Калибър
• Номер: 13
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Калибър за контрол на комбиниран уред за измерване дебелина, височина и вертикално подрязване на реборда
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35000000
• 35200000
3) Количество или обем
• Общо количество или обем: 4 бр.
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 60
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Контрашаблони
• Номер: 14
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Контрашаблони за контрол на износването на контролните шаблони.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35000000
• 35200000
3) Количество или обем
• Общо количество или обем: 4 комплекта по 5 вида шаблони
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 60
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??