"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД обявяват обществена поръчка за доставка на изолатори (резервни части) за електрически локомотиви БДЖ серии 43, 44, 45 и 61, по видове , количества и технически параметри

Обявление за малка обществена поръчка
Доставки
№ 74 от 26.03.2008 г.
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
• Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Пощенски код: 1080
• За контакти: отдел "Доставка и продажба на движимо имущество"
• Факс: 02 9819347
• Адрес: ул. "Иван Вазов" № 3
• Град: София
• Лице за контакти: Мария Рибарова
• Адрес на възложителя :www.bdz.bg
• Телефон: 02 9324688
• Държава: България
I.2) Вид на възложителя и основна дейност
• От името на други възложители: Не
I.3) Основна дейност/и на възложителя
• Основна дейност: Железопътни услуги
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката
• Наименование: Доставка на изолатори (резервни части) за електрически локомотиви БДЖ серии 43, 44, 45 и 61, по видове , количества и технически параметри, съгласно спесификация - приложение и неразделна част от документацията за провеждане на процедурата
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение
• Код NUTS: Русе (BG125)
• Място на изпълнение: Снабдителна база на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД в гр. Русе
• Тип доставки: Покупка
• Обект на поръчката: Доставки
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката:
• Кратко описание: Доставка на изолатори (резервни части) за електрически локомотиви БДЖ серии 43, 44, 45 и 61, по видове, количества и технически параметри, съгласно спесификация - приложение и неразделна част от документацията за провеждане на процедурата
ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
• 35231400
ІІ.1.5) Обособени позиции
• Има ли обособени позиции: Да
• Брой обособени позиции: за една или повече обособени позиции
ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти
• Ще бъдат ли приемани варианти: Не
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
• Описание: Доставка на изолатори (резервни части) за електрически локомотиви БДЖ серии 43, 44, 45 и 61, по видове, количества и технически параметри, съгласно спесификация - приложение и неразделна част от документацията за провеждане на процедурата и съгласно приложените 9 обособени позиции
• Прогнозна стойност:
• Прогнозна стойност (валута):
ІІ.2.2) Опции
• Има ли опции: Не
• Брой месеци:
• Брой дни:
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
ІІ.3.1) Срок на договора или краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 220
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
• Описание: Гаранция за участие в размер: За всички позиции - 630,00 лева. Гаранциите за участие за всяка отделна позиция са съгласно приложена към тръжните документи спесификация. Гаранцията за участие - със срок на валидност 150 дни от крайния срок за подаване в деловодството на Възложителя на офертите. Гаранция за изпълнение на поръчката - 5 % от стойността на поръчката със срок на валидност един месец след изпълнение на договора. И двете, във вид на банкова гаранция по приложените в документацията образци или депозит - внесен на името на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, в ТБ “Алианц България" - АД, клон "Мария -Луиза", BIC BUINBGSF, IBAN: BG 02 BUIN 7604 1010 026513.
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане
• Условия: По условията, посочени в чл. 3 от проекта на договор от документацията за провеждане на процедурата
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице
• Изискване: При спазване изискванията на чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП
ІІІ.1.4) Други особени условия
• Други особени условия: Да
• Условия: Обстоятелства, наличието на които води до отстраняване на кандидатите: При наличие на обстоятелствата по чл. 21, ал. 1 от НВМОП
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците
• Изисквания: Кандидат за изпълнител на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
• Изискуеми документи и информация: 1. Копие от годишния баланс и отчета за приходите и разходите на фирмата за предходната година. 2. Информация за оборота на стоките, обект на поръчката за последните три години. 3. Копие от ИН по ДДС и ЕИН (БУЛСТАТ) на фирмата. 4. Други доказателства (по преценка на кандидата).
ІІІ.2.3) Технически възможности
• Изискуеми документи и информация: Предложението се представя под формата на приложения към документацията за провеждане на процедурата образец на спесификация. Предлаганите изолатори следва да отговарят на изискванията и стандарти за производство и доставка на изолатори за тягов подвижен жп състав (локомотиви). 1. Когато кандидатът не е производител следва да представи оригинален документ от производителя (може и нотариално заверено копие), доказващ правото на кандидата да предлага и извършва доставки на неговата продукция през 2008 год. 2. Каталог на производителя, валиден за 2008 г. или заверени за производство и доставка през 2008 г., от производителя, чертежи и технич. условия за предлаганите изолатори (чертежите да са заверени за валидност за 2008 год. от завода-производител с оригинален подпис и печат). 3. Сертификат ISO 9001 издаден на името на Производителя, за продукцията, с която участва кандидата. 4. Образец на сертификата за качество (издаван от производителя, като в него трябва да бъдат отразени всички параметри на изолатора, които подлежат на измерване), каквито сертификати ще бъдат издавани от производителя и ще придружават доставката. 5. Декларация от производителя за пълно съответствие на предлаганите изолатори по технически характеристики, функции, надеждност, габаритни и присъединителни размери, с тези, от каталога на производителя на електрическите локомотиви БДЖ серии 43, 44, 45 и 61 и да бъдат посочени стандартите, по които се произвеждат и доставят предлаганите изолатори. 6. Гаранциите, които дава производителя; предлаган гаранционен срок за: съхранение – не по-малко от 24 месеца след доставка; в експлоатация - не по-малко от 18 месеца след монтаж; 7. Декларация от кандидата, съдържаща списък на основните договори през последните три години, с посочени дати и получатели, придружена от препоръки (референции) от предишни възложители, за добро изпълнение на поръчки, с обект, подобен на обекта на настоящата обществена поръчка. 8. За документите, които не са на български език - преводи, извършени от заклет преводач. Всички изискуеми документи - подробно описани в образеца-оферта към документацията.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки
• Запазени поръчки: Не
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изискване за определена професия
• За изпълнението на услугата се изисква определена професия: Не
• Нормативни разпоредби:
ІІІ.3.2) Юридически лица
• Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: Не
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
• Вид процедура: Открит конкурс
ІV.1.2) Начална тръжна цена
• Начална тръжна цена:
ІV.1.3) Стъпка на наддаване
• Стъпка на наддаване:
ІV.1.4) Дата, час и място на провеждане на публичен търг
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
• най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг
• Ще се използва електронен търг: Не
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката
• Идентификационен номер:
ІV.3.2) Предишни публикации
• не
ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие
• Платими документи: Да
• Време: 16:30 ч.
• Ако да, цена без ДДС (в цифри): 50
• Условия: В деловодството на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, всеки работен ден от 13.30 ч. до 16.30 ч., след плащане в касата на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Дата: 22/04/2008
• Валута: BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти
• Време: 16:30 ч.
• Дата: 22/04/2008
ІV.3.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени офертите
• Друг език: Български
ІV.3.7) Срок на валидност на офертите
• Брой дни: 120
• Брой месеци:
ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите
• Могат ли лица да присъстват на отварянето на офертите: Да
• Място: В сградата на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, София, ул. "Иван Вазов" № 3
• Време: 14:00 ч.
• Лица: Упълномощени представители на кандидатите, при действията на комисията по чл. 38, ал. 3 и 4 от НВМОП
• Дата: 24/04/2008
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Периодично възлагане на поръчка
• Това представлява периодично възлагане на поръчка: Не
• Прогнозен график за публикуването на следващи обявления:
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
• Поръчката свързана ли е с проект/програма, финансирана от фондове на ЕС: Не
• Проект/програма:
VІ.3) Допълнителна информация
• Допълнителна информация: Решение № 42/19.03.2008 год.
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin@cpc.bg
• Факс: 02 9807315
• Адрес: бул. "Витоша" № 18
• Град: София
• Адрес на възложителя :www.cpc.bg
• Телефон: 02 9884070
• Държава: България
VІ.4.1)Орган, който отговаря за процедурата по медиация
VІ.4.2) Подаване на жалби
• Информация относно крайния срок: Съгласно чл. 120, ал. 2 от ЗОП
VІ.4.3) Служба за информация относно подаването на жалби
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
• Дата: 20/03/2008
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
I) Адрес за допълнителна информация
II) Адрес за документация
III) Адрес за изпращане на заявления
• Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Пощенски код: 1080
• За контакти: ДЕЛОВОДСТВО
• Адрес: ул. Иван Вазов № 3
• Град: София
• Лице за контакти: Деловодители
• Телефон: 02 9324139
• Държава: България
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 1. Доставка на проходен покривен изолатор 35 kV за ел. локомотиви БДЖ серии 43 44 и 45
• Номер: 1
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: Проходен покривен изолатор 35 kV за ел. локомотиви БДЖ серии 43 44 и 45 /кат. № 68Е71-200, черт. № 5261 31 900/ от каталога за резервни части на производителя на електрически локомотиви от същите серии.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Описание: 20 бр.
• Прогнозна стойност:
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 220
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 2. Доставка на изолатор за токоснемател бутащ, за ел. локомотиви БДЖ серия 43
• Номер: 2
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: Изолатор за токоснемател бутащ, за ел. локомотиви БДЖ серия 43 (кат. № 64Е97- 029, черт. № Еo 41090) от каталога за резервни части на производителя на електрическите локомотиви.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Описание: 20 бр.
• Прогнозна стойност:
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 220
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 3. Доставка на изолатор опорен за ГВП, за ел. локомотиви БДЖ серия 43
• Номер: 3
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: Изолатор опорен за ГВП, за ел. локомотиви БДЖ серия 43 (/кат. № 64Е103- 004, черт. № Еo 41091), от каталога за резервни части на производителя на електрическите локомотиви.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Описание: 15 бр.
• Прогнозна стойност:
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 220
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 4. Доставка на Изолатор за четкодържател на тягов двигател, за ел. локомотиви БДЖ серии 43 и 44
• Номер: 4
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: Изолатор за четкодържател на тягов двигател, за ел. локомотиви БДЖ серии 43 и 44 /кат. № 64Е100- 052 и № 68Е101- 003, черт. № Еd 400845/ от каталога за резервни части на производителя на електрическите локомотиви.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 12 бр.
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 220
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 5. Доставка на опорен проходен изолатор за основа на дъгогасителна камера на ГВП, 6 ребрен, за ел. локомотиви БДЖ серии 44, 45 и 61
• Номер: 5
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: Опорен проходен изолатор за основа на дъгогасителна камера на ГВП, 6 ребрен, за ел. локомотиви БДЖ серии 44, 45 и 61 /кат. № 68Е103- 004, 165 0016, черт. № Еd 231532/II, от каталога за резервни части на производителя на електрическите локомотиви.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Описание: 80 бр.
• Прогнозна стойност:
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 220
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 6. Доставка на Проходен изолатор за дъгогасителна камера на ГВП, 5 ребрен - хоризонтален монтаж, за ел. локомотиви БДЖ серии 43, 44, 45 и 61
• Номер: 6
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: Проходен изолатор за дъгогасителна камера на ГВП, 5 ребрен - хоризонтален монтаж, тип D 1.5-160, за ел. локомотиви БДЖ серии 43, 44, 45 и 61 (кат. № 64Е103- 020, 68Е103- 020, 165 0014, черт. № Ео 41092/II), от каталога за резервни части на производителя на електрическите локомотиви.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Описание: 80 бр.
• Прогнозна стойност:
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 220
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 7. Доставка на Изолатор подпорен за носач на главите на разединителите, за ел. локомотиви БДЖ серии 44, 45 и 61
• Номер: 7
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: Изолатор подпорен за носач на главите на разединителите, за ел. локомотиви БДЖ серии 44, 45 и 61 /кат. № 68Е103- 043, 1650013, черт. № Ео 41090/II, от каталога за резервни части на производителя на електрическите локомотиви.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Описание: 80 бр.
• Прогнозна стойност:
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 220
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 8. Доставка на Изолатор подпорен за основа на дъгогасителна камера за ел. локомотиви БДЖ серия 61
• Номер: 8
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: Изолатор подпорен за основа на дъгогасителна камера за ел. локомотиви БДЖ серия 61 /кат. №, 165 0015, № 46Е71-041, черт. № Ео 200889/І, от каталога за резервни части на производителя на електрическите локомотиви.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Описание: 24 бр.
• Прогнозна стойност:
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 220
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 9. Доставка на Изолатор за тягов двигател, за ел. локомотиви БДЖ серия 61
• Номер: 9
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: Изолатор за тягов двигател, за ел. локомотиви БДЖ серия 61 /кат. № 3000369, черт. № 3-36-810550, от каталога за резервни части на производителя на електрическите локомотиви БДЖ серия 61.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Описание: 20 бр.
• Прогнозна стойност:
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 220
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??