"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД обявяват обществена поръчка за доставка на кондензатори за до 25 броя електрически локомотиви серия 46-000, несъдържащи полихлорирани бифенили /ПХБ/.

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:


 • Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
 • Пощенски код: 1080
 • За контакти: отдел "Снабдяване и продажба на активи"
 • Електронна поща Факс: 02 8907303
 • Адрес: ул. "Иван Вазов" №3
 • Адрес за допълнителна информация: Съгласно 1.1)
 • Град: София
 • Адрес за допълнителни документи: Съгласно 1.1)
 • Лице за контакти: инж. Красимира Иванова
 • Адрес за изпращане на заявления: Съгласно 1.1)
 • Адрес на възложителя Телефон: 02 9324688; 02 9807305
 • Адрес на профила на купувача: www.bdz.bg
 • Държава: България

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Основна/и дейност/и: Железопътни услуги

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:


 • Наименование: Доставка на кондензатори за до 25 броя електрически локомотиви серия 46-000, несъдържащи полихлорирани бифенили /ПХБ/, съгласно Технически условия и спецификация на възложителя, монтаж на един комплект кондензатори на локомотив и обучение на специалисти за изпълнение на монтажа.

ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата (Изберете само една категория — строителство, доставки или услуги, която съответства на конкретния предмет на вашата поръчка или покупка/и)


 • Код NUTS: BG341
 • Място на изпълнение: склад на Локомотивно депо Бургас - гр. Бургас, гара Владимир Павлов
 • Тип доставки: Покупка
 • Тип строителство Категория услуга
 • Обект на поръчката: Доставки

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

 • Предназначение: Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.4) Информация относно рамково споразумение (когато е приложимо)

 • Мин./макс. прогнозна стойност (валута)
 • Брой изпълнители
 • Рамково споразумение
 • Прогнозна стойност (валута)
 • Прогнозна стойност
 • Срок в години
 • Честота и стойност
 • Мин. прогнозна стойност
 • Срок в месеци
 • Макс. прогнозна стойност
 • Максимален брой изпълнители

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката:

 • Описание: Доставка на кондензатори за до 25 броя електрически локомотиви серия 46-000, несъдържащи полихлорирани бифенили /ПХБ/, съгласно Технически условия и спецификация на Възложителя, монтаж на един комплект кондензатори на локомотив и обучение на специалисти за изпълнение на монтажа.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)


 • Oсн. предмет: 31711152: Променливи или регулируеми кондензатори

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация


 • Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки

ІІ.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)


Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):
 • Обособени позиции: НЕ
 • Подаване на оферти

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

 • Ще бъдат приемани варианти: НЕ

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)


Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)
 • Общо количество или обем: 1. кондензатор за променлив ток 910 V, 125 µF - до 175 броя /първа партида - 14 броя, втора партида - 91 броя, трета партида - до 70 броя/ 2. кондензатор за променлив ток 740 V, 200 µF - до 150 броя /първа партида - 12 броя, втора партида - 78 броя, трета партида - до 60 броя/ 3. кондензатор за променлив ток 500 V, 360 µF - до 100 броя /първа партида - 8 броя, втора партида - 52 броя, трета партида - до 40 броя/
 • Прогнозна стойност
 • Прогнозна стойност от/до - валута
 • Прогнозна стойност от
 • Прогнозна стойност до
 • Прогнозна стойност - валута

ІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)


 • Брой повторения Описание Опции Прогнозен график - брой дни Брой месеци Брой дни Минимален брой повторения Максимален брой повторения
 • Прогнозен график - брой месеци

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката


 • Дата за завършване: 31/01/2011 Срок в дни Дата за начало
 • Срок в месеци

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:


 • Изискуеми депозити и гаранции: Гаранция за участие в размер на 1000 лв., със срок на валидност 150 дни от крайния срок за подаване на офертите в деловодството на Възложителя. Гаранция за изпълнение на поръчката - 5% от стойността на поръчката със срок на валидност един месец след изпълнението на договора. И двете във вид на банкова гаранция или депозит - внесен на името на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, в ТБ “АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ"АД, клон “Мария Луиза", IBAN – BG 02 BUIN 7604 1010 026513, ВIC - BUINBGSF

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:


 • Условия: по банков път, в лева - 100% плащане след доставка на стоката, в срок не по-кратък от 30 дни след доставка, срещу приемо-предавателен протокол и фактура

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):


 • Изискване: Когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и юридически лица, следва да се регистрира, като дружество по търговския закон.

ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)


Ако да, опишете ги:
 • Други особени условия: ДА
 • Условия: Обстоятелства, наличието на които води до отстраняване на участниците: При наличието на обстоятелства по чл.69, ал.1 и чл.47, ал.2, т.1, 2 и 3 от ЗОП.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:
 • Документи и информация: 1. Участник за изпълнител на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения. 2. Копие на документа за първоначална съдебна регистрация и копие на удостоверение от Агенцията по вписванията или ЕИК, заверени с подпис и печат на участника, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Когато не е представено удостоверение от Агенцията по вписванията или ЕИК, участникът – представя копие на удостоверение за актуално състояние, издадено от съда по регистрация на фирмата, не по-рано от 3 месеца преди крайния срок за подаване на офертата и копие от регистрацията по БУЛСТАТ, заверени с подпис и печат на участника. Когато участникът е чуждестранно лице документите за регистрация и актуално състояние следва да са съобразени с националното му законодателство, документите се представят в легализиран превод. 3. Декларации по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП и документи и обстоятелства, подробно описани в образеца на офертата към документацията за участие.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности


Изискуеми документи и информация (когато е приложимо):
 • Документи и информация: 1. Копие от годишния баланс и отчета за приходите и разходите на дружеството за предходната година /заверени с подпис и печат на участника/ 2. Копие от удостоверението за регистрация по ЗДДС /идентификационен № по ДДС/ и ЕИK (БУЛСТАТ) на участника, заверено с подпис и печат на участника. 3. Други доказателства за доказване на икономически и финансови възможности /по преценка на участника/

ІІІ.2.3) Технически възможности


Изискуеми документи и информация (когато е приложимо):
 • Документи и информация: 1. Когато участника не е производител - оригинален документ от завода-производител /може и нотариално заверено копие на същия/, че има право да предлага и извършва доставки на неговата продукция през 2010 г. 2. Предлаганите кондензатори трябва да отговарят на техническите условия и спецификация на Възложителя, приложение към документацията за участие. 3. Участникът да представи техническо предложение, включващо технически условия и спецификация, чертежи, каталози на производителя за предлаганите кондензатори, с посочени основни технически параметри, характеристики, габаритни и присъединителни размери, доказващи съответствието им с Техническите условия и спецификация на Възложителя. 4. Техническите условия и спецификация, и чертежите, да бъдат в два екземпляра и да са заверени от производителя със свеж подпис и печат за производство през 2010 г. В случай на представяне на каталози същите да са валидни към момента на представянето. 5. Сертификат който да удостоверява, че предлаганите кондензатори не съдържат полихлорирани бифенили /ПХБ/. 6. Образец на сертификат за качество на предлаганите кондензатори, издаван от производителя. 7. Сертификат ISO 9001, издаден на името на Производителя, ако са сертифицирани за продукцията, с която участва кандидата. 8. Гаранционен срок на предлаганите кондензатори не по-кратък от 12 месеца от влагане в експлоатация и 18 месеца от датата на доставка. 9. Декларация от участника, че е запознат с местоположенията за монтиране на кондензаторите в локомотиви серия 46-000. /Условията за получаване на разрешение за достъп до локомотив серия 46-000 е посочен в указанията за подготовка на офертата./

ІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)

 • Запазени поръчки: НЕ
 • Тип запазената поръчка

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия


Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:
 • За изпълнението на услугата се изисква определена професия: НЕ
 • Нормативни разпоредби

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата


 • Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: НЕ

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура


 • Избрани кандидати
 • Вид процедура: Открита

ІV.2) Критерий за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите


 • Критерий за оценка: най-ниска цена

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)
 • Ще се използва електронен търг: НЕ
 • Допълнителна информация

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е приложимо)


 • Номер

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка


Ако да, посочете къде:
 • Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): ДА
 • Вид на публикацията: Обявление на профила на купувача
 • Номер на обявлението в ДВ: 11 от 01/06/2009
 • Други предишни публикации (ако е приложимо)

ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на динамична система за доставки)


Срок за получаване на документация за участие
 • Платими документи: ДА
 • Час: 16:30
 • Цена: 20
 • Условия: Документацията се заплаща в касата на Възложителя или по банкова сметка на Възложителя - "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, в ТБ “Алианц Б-я" АД, клон “М. Луиза", IBAN – BG 02 BUIN 7604 1010 026513, ВIC - BUINBGSF, и се получава в деловодството всеки работен ден от 13:30 до 16:30 часа.
 • Дата:30/07/2010
 • Валута: BGN

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие


 • Час: 16:30
 • Дата: 09/08/2010

ІV.3.5) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие


 • Друг език: Български
 • Език/ци

ІV.3.6) Срок на валидност на офертите (открита процедура)


 • Брой дни: 120
 • Дата
 • Брой месеци

ІV.3.7) Условия при отваряне на офертите


 • Лица които могат да присъстват при отварянето на офертите: ДА Място: София, ул."Иван Вазов" №3 Час: 14:00 Лица: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата на масова информация и на юридически лица с нестопанска цел при действията на комисията по чл.68 ал.3 от ЗОП.
 • Дата: 10/08/2010

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е приложимо)


Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:
 • Това представлява периодично възлагане на поръчка: НЕ
 • Прогнозен график

VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС


Ако да, посочете проекта/програмата:
 • Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС: НЕ
 • Проект/програма

VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)


 • Допълнителна информация: Решение № 3/17.06.2010 г. за откриване на процедурата

VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване


 • Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията Пощенски код: 1000 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg Факс: 02 9807315 Адрес: бул."Витоша" №18 Град: София Интернет адрес: cpcadmin@cpc.bg Телефон: 02 9356113
 • Държава: България

Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)


 • Официално наименование Пощенски код Електронна поща Факс Адрес Град Интернет адрес Телефон
 • Държава

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 или при необходимост раздел VІ.4.3)


Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:
 • Информация относно крайния срок: информация относно крайния срок: чл.120, ал.2 от ЗОП VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби Официално наименование Пощенски код
 • Електронна поща
 • Факс Адрес Град Интернет адрес Телефон
 • Държава

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление


 • Дата: 17/06/2010

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация


 • Официално наименование
 • Пощенски код
 • За контакти
 • Електронна поща
 • Факс
 • Адрес
 • Град
 • Лице за контакти
 • Интернет адрес
 • Телефон
 • Държава
 • Официално наименование
 • Пощенски код
 • За контакти
 • Електронна поща
 • Факс
 • Адрес
 • Град
 • Лице за контакти
 • Интернет адрес
 • Телефон
 • Държава

ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за динамична система за доставки)


 • Официално наименование
 • Пощенски код
 • За контакти
 • Електронна поща
 • Факс
 • Адрес
 • Град
 • Лице за контакти
 • Интернет адрес
 • Телефон
 • Държава

ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие


 • Официално наименование
 • Пощенски код
 • За контакти
 • Електронна поща
 • Факс
 • Адрес
 • Град
 • Лице за контакти
 • Интернет адрес
 • Телефон
 • Държава
Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??