"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД обявяват обществена поръчка за доставка на контакти за електрически локомотиви серия 46-000

Доставки
Номер 6 от 20.11.2008

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
Пощенски код: 1080
За контакти: Отдел "Доставка и продажба на движимо имущество"
Електронна поща
Факс: 02 9819347
Адрес: ул. "Иван Вазов" № 3
Адрес за Допълнителна информация: Съгласно 1.1)
Град: София
Адрес за Документация: Съгласно 1.1)
Лице за контакт: инж. Красимира Иванова
Адрес за изпращане на оферти: Съгласно 1.1)
Адрес на възложителя: www.bdz.bg
Телефон: 02 9324688
Адрес на профила на купувача
Държава: България
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:
От името на други възложители
Основна дейност на възложителя
Вид на възложителя
I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:
(полето се попълва от възложители по чл.7, т.5 или 6)
Основна дейност: Железопътни услуги
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІI.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:
Наименование: Доставка на контакти за електрически локомотиви серия 46-000.
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата (Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на вашата поръчка)
Код NUTS: BG341
Място на изпълнение: Склад на Локомотивно депо Бургас - гр. Бургас
Тип доставки: Покупка
Тип строителство
Категория услуга
Обект на поръчката: Доставки
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката:
Кратко описание: Доставка на контакти за електрически локомотиви серия 46-000.
ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
Oсн. предмет: 34631000: Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав
ІІ.1.5) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции, използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
Ако да, офертите трябва да бъда подадени (отбележете само едно):
Има ли обособени позиции: ДА
Брой обособени позиции: за една или повече обособени позиции
ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти
Ще бъдат ли приемани варианти: НЕ
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)
Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)
Общо количество: 8 позиции контакти със съответните количества съгласно спецификация за доставка на контакти за електрически локомотиви серия 46-000, приложение към документацията за участие. Поръчката е делима по позиции, но не и по количества.
Прогнозна стойност
Прогнозна мин/макс стойност (валута)
Прогнозна мин. стойност
Прогнозна макс. стойност
Прогнозна стойност (валута)
ІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)
Брой повторения
Описание
Има ли опции
Прогнозен график - дни
Месеци
Дни
Мин. брой повторения
Макс. брой повторения
Прогнозен график - месеци
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Крайна дата
Дни: 200
Начална дата
Месеци
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции (когато е приложимо):
Депозити и гаранции: Гаранция за участие в размер на 400 лв. за всички позиции, I позиция - 100 лв.; II позиция - 10 лв.; III позиция - 50 лв.; IV позиция - 50 лв.; V - 100 лв.; VI - 40 лв.; VII - 25 лв.; VIII - 25 лв, със срок на валидност 150 от крайния срок за подаване на офертите в деловодството на възложителя. Гаранцията за изпълнение на поръчката е 2 % от стойността на поръчката със срок на валидност един месец след изпълнението на договора. И двете във вид на банкова гаранция или депозит, внесен на името "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, в ТБ "Алианц България" - АД, клон "Мария-Луиза", IBAN: BG 02 BUIN 7604 1010 026513, BIC: BUINBGSF.
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:
Условия и начин на финансиране: По банков път, в лева - 100% плащане след доставка на стоката в срок не по-кратък от 30 дни след доставка срещу приемно-предавателен протокол и данъчна фактура.
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):
Изискване за създаване: Да, съгласно чл. 6, ал. 2 от НВМОП
ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)
Ако да, опишете ги:
Други особени условия: ДА
Описание на особени условия: Обстоятелства, наличието на които води до отстраняване на кандидатите: наличието на обстоятелства по чл. 21, ал. 1 от НВМОП.
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:
Изискуеми документи и информация:
Изискуеми документи и информация: 1. Кандидат за изпълнител на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения. 2. Декларации по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП, подробно описани в образец-оферта към документацията.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Копие от годишния финансов отчет. 2. Копие от индентификационния номер по ДДС, в случай че лицето е регистрирано по ЗДДС, и копие от регистрацията по БУЛСТАТ или копие от Единния идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията, в случай че лицето е регистрирано по реда на Закона за търговския регистър.
Минимални изисквания
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Декларация, съдържаща списък на основните договори през последните три години, включително стойностите, датите и получателите. 2. Когато участникът не е производител - оригинален документ (може и нотариално заверено копие) от производителя, доказващ правото на участника да предлага и извършва доставки на неговата продукция за 2008/2009 г. 3. Всеки участник, който предлага оригинални контакти (по обособени позиции от 1 до 6), по каталожни номера от каталога на производителя на електрическите локомотиви серия 46-000 да представи спецификация на предлаганите контакти, заверена за производство и доставка през 2008/2009 г. със свеж подпис и печат на завода производител. 4. Всеки участник, който предлага контакти, съответстващи по технически характеристики, функции, надеждност, габаритни и присъединителни размери на оригиналните (по обособени позиции от 1 до 6) с офертата си да представи спецификация с приложени към нея: 4.1. по два броя чертежи на предлаганите контакти, собствена разработка на завода производител, заверени от него за производство през 2008/2009 г. със свеж подпис и печат; 4.2. декларация от производителя за пълно съответствие по технически характеристики, функции, надеждност, габаритни и присъединителни размери на предлаганите от него контакти с тези от каталога на производителя на електрическите локомотиви серия 46-000. 5. Всеки участник, който предлага контактни тела по обособени позиции 7 и 8, с офертата си да представи чертежи на предлаганите контактни тела собствена разработка на завода производител с продукцията на който участва, разработени от същия съгласно чертежите приложени към документацията за участие, заверени от производителя за валидност през 2008/2009 г. със свеж подпис и печат. 6. Образец на сертификат за качество за предлаганите контакти, издаван от производителя. 7. Сертификат ISO 9001, издаден на името на производителя, ако са сертифицирани за продукцията, с която участва участника. 8. Гаранционен срок не е по-малък от 12 месеца в експлоатация и 18 месеца от доставка.
Минимални изисквания
ІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)
Има ли запазени поръчки: НЕ
Ограничение на поръчката
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия
Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:
Изисква ли се определена професия
Нормативни разпоредби
ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата
Да се посочат ли имената и професионалната квалификация на персонала
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
Вид процедура: Открит конкурс
ІV.1.2) Начална тръжна цена (в случай на публичен търг)
Начална тръжна цена
ІV.1.3) Стъпка на наддаване (в случай на публичен търг)
Стъпка на наддаване
ІV.1.4) Дата, час и място на провеждане на публичен търг(в случай на публичен търг)
Място
Час
Дата
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
Критерий за оценка: най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг
Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)
Ще се използва електронен търг: НЕ
Допълнителна информация
ІV.3) Административна информация
Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е приложимо)
Идентификационен номер
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка
Ако да, посочете къде:
Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): НЕ
Вид на публикацията
Номер на обявлението в ДВ
Други предишни публикации (ако е приложимо)
ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи)
Срок за получаване на документация за участие
Платими документи: ДА
Час: 16:30
Цена: 80
Условия и начин за плащане: Документацията се заплаща в касата на възложителя или по банкова сметка на възложителя - "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, в ТБ "Алианц България" - АД, клон "Мария-Луиза", IBAN: BG02 BUIN 7604 1010 026513, BIC: BUINBGSF, и се получава в деловодството всеки работен ден от 13:30 до 16:30 часа.
Дата: 17/12/2008
Валута: BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти
Час: 16:30
Дата: 17/12/2008
ІV.3.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Друг език: Български
Езици
ІV.3.7) Срок на валидност на офертите
Дни: 120
Дата
Месеци
ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Могат ли лица да присъстват на отварянето на офертите: ДА
Място: София, ул. "Иван Вазов" № 3
Час: 14:00
Лица, които могат да присъстват на отварянето на офертите: Участници в процедурата или техни упълномощени представители при действията на комисията по чл. 38, ал. 2 и 3 от НВМОП.
Дата: 18/12/2008
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е приложимо):
Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:
Периодично възлагане на поръчка: НЕ
Прогнозен график
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС:
Ако да, посочете проекта/програмата:
Поръчката свързана ли е с проект/програма, финансирана от фондове на ЕС: НЕ
Проект/програма
VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)
Допълнителна информация: Решение № 130/14.11.2008 год. за откриване на процедурата
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски код: 1000
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: 02 9807315
Адрес: бул. "Витоша" № 18
Град: София
Интернет адрес: www.cpc.bg
Телефон: 02 9356113
Държава: България
Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)
Официално наименование
Пощенски код
Електронна поща
Факс
Адрес
Град
Интернет адрес
Телефон
Държава
VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 ИЛИ при необходимост раздел VІ.4.3)
Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:
Подаване на жалби: Съгласно чл. 120, ал. 2 от ЗОП.
VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование
Пощенски код
Електронна поща
Факс
Адрес
Град
Интернет адрес
Телефон
Държава
VІ.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 14/11/2008
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
I) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация
Официално наименование
Пощенски код
За контакти
Електронна поща
Факс
Адрес
Град
Лице за контакт
Интернет адрес
Телефон
Държава
ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие (спецификации и допълнителни документи)
Официално наименование
Пощенски код
За контакти
Електронна поща
Факс
Адрес
Град
Лице за контакт
Интернет адрес
Телефон
Държава
ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите
Официално наименование
Пощенски код
За контакти
Електронна поща
Факс
Адрес
Град
Лице за контакт
Интернет адрес
Телефон
Държава
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ПРИЛОЖЕНИЕ Б: Обособена позиция
Наименование: 1.Контакт
Обособена позиция: 1
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
Кратко описание: Контакт за контактор 25 кV за превключвателя на степени - кат. № 51.032.001-1 от каталога на производителя на електрически локомотиви серия 46-000
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
Oсн. предмет: 34631000: Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав
3) Количество или обем
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
Прогнозна мин/макс стойност (валута)
Прогнозна стойност
Количество или обем: 250 броя
Прогнозна мин. стойност
Прогнозна макс. стойност
Прогнозна стойност (валута)
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Дни
Крайна дата
Начална дата
Месеци
5) Допълнителна информация
Допълнителна информация
(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото са обособените позиции)
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ПРИЛОЖЕНИЕ Б: Обособена позиция
Наименование: 2.Контактна ламела
Обособена позиция: 2
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
Кратко описание: Контактна ламела от превключвателя на степени /ПС/ - кат. № 51.032.004 от каталога на производителя на електрически локомотиви серия 46-000
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
Oсн. предмет: 34631000: Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав
3) Количество или обем
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
Прогнозна мин/макс стойност (валута)
Прогнозна стойност
Количество или обем: 200
Прогнозна мин. стойност
Прогнозна макс. стойност
Прогнозна стойност (валута)
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Дни
Крайна дата
Начална дата
Месеци
5) Допълнителна информация
Допълнителна информация
(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото са обособените позиции)
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ПРИЛОЖЕНИЕ Б: Обособена позиция
Наименование: 3.Контактно рамо за ПС
Обособена позиция: 3
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
Кратко описание: Контактно рамо за ПС - кат. № 51.033.140 от каталога на производителя на електрически локомотиви серия 46-000
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
Oсн. предмет: 31224000: Връзки и контактни елементи
3) Количество или обем
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
Прогнозна мин/макс стойност (валута)
Прогнозна стойност
Количество или обем: 10 броя
Прогнозна мин. стойност
Прогнозна макс. стойност
Прогнозна стойност (валута)
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Дни
Крайна дата
Начална дата
Месеци
5) Допълнителна информация
Допълнителна информация
(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото са обособените позиции)
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ПРИЛОЖЕНИЕ Б: Обособена позиция
Наименование: 4.Контакт за избирач на ПС
Обособена позиция: 4
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
Кратко описание: Контакт за избирач на ПС-кат.№ 51. 033.141 от каталога на производителя на електрически локомотиви серия 46-000
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
Oсн. предмет: 34631000: Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав
3) Количество или обем
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
Прогнозна мин/макс стойност (валута)
Прогнозна стойност
Количество или обем: 80 броя
Прогнозна мин. стойност
Прогнозна макс. стойност
Прогнозна стойност (валута)
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Дни
Крайна дата
Начална дата
Месеци
5) Допълнителна информация
Допълнителна информация
(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото са обособените позиции)
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ПРИЛОЖЕНИЕ Б: Обособена позиция
Наименование: 5.Контакт дъгогасителен
Обособена позиция: 5
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
Кратко описание: Контакт дъгогасителен за спирачен контактор 1600А/1000V - кат. № 52.002.102 от каталога на производителя на електрически локомотиви серия 46-000
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
Oсн. предмет: 31224000: Връзки и контактни елементи
Доп. предмети: 34631000: Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав
3) Количество или обем
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
Прогнозна мин/макс стойност (валута)
Прогнозна стойност
Количество или обем: 200 броя
Прогнозна мин. стойност
Прогнозна макс. стойност
Прогнозна стойност (валута)
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Дни
Крайна дата
Начална дата
Месеци
5) Допълнителна информация
Допълнителна информация
(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото са обособените позиции)
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ПРИЛОЖЕНИЕ Б: Обособена позиция
Наименование: 6.Контактна ламела за блок контакти
Обособена позиция: 6
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
Кратко описание: Контактна ламела за блок контакти на LK - кат. № 52.002.111 от каталога на производителя на електрически локомотиви серия 46-000
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
Oсн. предмет: 34631000: Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав
3) Количество или обем
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
Прогнозна мин/макс стойност (валута)
Прогнозна стойност
Количество или обем: 500 броя
Прогнозна мин. стойност
Прогнозна макс. стойност
Прогнозна стойност (валута)
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Дни
Крайна дата
Начална дата
Месеци
5) Допълнителна информация
Допълнителна информация
(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото са обособените позиции)
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ПРИЛОЖЕНИЕ Б: Обособена позиция
Наименование: 7.Контактно тяло
Обособена позиция: 7
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
Кратко описание: Контактно тяло за трифазен контактор СКО - 20 - ф14/3 - равен - по чертеж на Възложителя
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
Oсн. предмет: 34631000: Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав
3) Количество или обем
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
Прогнозна мин/макс стойност (валута)
Прогнозна стойност
Количество или обем: 2000 броя
Прогнозна мин. стойност
Прогнозна макс. стойност
Прогнозна стойност (валута)
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Дни
Крайна дата
Начална дата
Месеци
5) Допълнителна информация
Допълнителна информация
(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото са обособените позиции)
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ПРИЛОЖЕНИЕ Б: Обособена позиция
Наименование: 8.Контактно тяло
Обособена позиция: 8
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
Кратко описание: Контактно тяло за трифазен контакт СКО - 20 - ф 14/3 - заоблен - по чертеж на Възложителя
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
Oсн. предмет: 34631000: Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав
3) Количество или обем
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
Прогнозна мин/макс стойност (валута)
Прогнозна стойност
Количество или обем: 2000 броя
Прогнозна мин. стойност
Прогнозна макс. стойност
Прогнозна стойност (валута)
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Дни
Крайна дата
Начална дата
Месеци
5) Допълнителна информация
Допълнителна информация
(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото са обособените позиции)

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??