"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД обявяват обществена поръчка за доставка на контакти за електрически локомотиви БДЖ серия 46-000

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт
"Български държавни железници" ЕАД, ул ."Иван Вазов" № 3, За: инж. Красимира Иванова, България 1080, София, Тел.: 02 9324688; 02 8907305, Факс: 02 8907303

Общ адрес на възлагащия орган: www.bdz.bg.

Допълнителна информация може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Документация (спецификации и допълнителни документи) може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Оферти трябва да бъдат изпратени на: На горепосочения адрес за контакти.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:
Железопътни услуги

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на контакти за електрически локомотиви БДЖ серия 46-000.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Склад на Локомотивно депо Бургас - гр. Бургас
Код NUTS: BG341

ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Доставка на контакти за електрически локомотиви БДЖ серия 46-000.

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34631000

Описание:
Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав

ІІ.1.5) Обособени позиции
ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции

ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти
НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

7 позиции контакти със съответните количества, съгласно спецификация за доставка на контакти за електрически локомотиви БДЖ серия 46-000, приложение към документацията за участие. Поръчката е делима по позиции, но не и по количества.

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в дни

240

РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие в размер на 300 лв. за всички позиции, I позиция - 100 лв.; II позиция - 25 лв.; III позиция - 15 лв.; IV позиция - 95 лв.; V - 25 лв.; VI - 20 лв.; VII-20 лв., със срок на валидност 150 от крайния срок за подаване на офертите в деловодството на Възложителя. Гаранцията за изпълнение на поръчката е 5% от стойността на поръчката със срок на валидност един месец след изпълнението на договора. И двете във вид на банкова гаранция или депозит - внесен на името "БДЖ" ЕАД, в ТБ "Алианц България" АД, клон Мария Луиза, IBAN: BG 02 BUIN 7604 1010 026513, BIC: BUINBGSF

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

По банков път, в лева - 100% плащане след доставка на стоката, в срок не по-кратък от 30 дни след доставка, срещу приемо - предавателен протокол и данъчна фактура.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица
Да, съгласно чл.6, ал.2 от НВМОП

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Кандидат за изпълнител на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения. 2. Копие на документа за първоначална съдебна регистрация и копие на удостоверение от Агенцията по вписванията или ЕИК, заверени с подпис и печат на участника, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Когато не е представено удостоверение от Агенцията по вписванията или ЕИК, участникът – представя копие на удостоверение за актуално състояние, издадено от съда по регистрация на фирмата, не по-рано от 3 месеца преди крайния срок за подаване на офертата и копие от регистрацията по БУЛСТАТ, заверени с подпис и печат на участника. Когато участникът е чуждестранно лице документите за регистрация и актуално състояние следва да са съобразени с националното му законодателство, документите се представят в легализиран превод. 3. Декларации по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП, подробно описани в образец - оферта към документацията. 4. Обстоятелства, наличието на които води до отстраняване на кандидатите: на основание чл.21, ал.1 от НВМОП, във връзка с чл.47, ал.3 от ЗОП, при наличие на обстоятелства по чл.47, ал.2 от ЗОП.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Копие от годишния баланс и отчета за приходите и разходите на дружеството за предходната година. 2. Копие от удостоверението за регистрация по ЗДДС/ идентификационен № по ДДС/.
Минимални изисквания: 1.Копие от годишния баланс и отчета за приходите и разходите на дружеството за предходната година. 2. Копие от удостоверението за регистрация по ЗДДС/ идентификационен № по ДДС/.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Декларация, съдържаща списък на основните договори през последните три години, включително стойностите, датите и получателите. 2. Когато участника не е производител - оригинален документ /може и нотариално заверено копие/ от производителя, доказващ правото на участника да предлага и извършва доставки на неговата продукция през 2010 г . 3. Всеки участник, който предлага оригинални контакти /по обособени позиции от 1-ва до 5-та/, по каталожни номера от каталога на производителя на електрическите локомотиви серия 46-000, да представи спецификация на предлаганите контакти, заверена за производство и доставка през 2010 г. със свеж подпис и печат на завода производител. 4. Всеки участник, който предлага контакти, съответстващи по технически характеристики, функции, надеждност, габаритни и присъединителни размери на оригиналните /по обособени позиции от 1-ва до 5-та/ с офертата си да представи спецификация с приложени към нея: 4.1 по два броя чертежи на предлаганите контакти, собствена разработка на завода-производител заверени от него за производство през 2010 г. със свеж подпис и печат 4.2. декларация от производителя за пълно съответствие по технически характеристики, функции, надеждност, габаритни и присъединителни размери на предлаганите от него контакти с тези, от каталога на производителя на електрическите локомотиви серия 46-000. 5. Всеки участник, който предлага контактни тела по обособени позиции 6 и 7, с офертата си да представи чертежи на предлаганите контактни тела собствена разработка на завода-производител с продукцията на който участва, разработени от същия съгласно чертежите приложени към документацията за участие, заверени от производителя за валидност през 2010 г. със свеж подпис и печат. 6. Образец на сертификат за качество за предлаганите контакти, издаван от производителя. 7. Сертификат ISO 9001, издаден на името на производителя, ако са сертифицирани за продукцията, с която участва участника. 8. Гаранционен срок не е по-малък от 12 месеца в експлоатация и 18 месеца от доставка.
Минимални изисквания: 1. Декларация, съдържаща списък на основните договори през последните три години, включително стойностите, датите и получателите. 2. Когато участника не е производител - оригинален документ /може и нотариално заверено копие/ от производителя, доказващ правото на участника да предлага и извършва доставки на неговата продукция през 2010 г . 3. Всеки участник, който предлага оригинални контакти /по обособени позиции от 1-ва до 5-та/, по каталожни номера от каталога на производителя на електрическите локомотиви серия 46-000, да представи спецификация на предлаганите контакти, заверена за производство и доставка през 2010 г. със свеж подпис и печат на завода производител. 4. Всеки участник, който предлага контакти, съответстващи по технически характеристики, функции, надеждност, габаритни и присъединителни размери на оригиналните /по обособени позиции от 1-ва до 5-та/ с офертата си да представи спецификация с приложени към нея: 4.1 по два броя чертежи на предлаганите контакти, собствена разработка на завода-производител заверени от него за производство през 2010 г. със свеж подпис и печат 4.2. декларация от производителя за пълно съответствие по технически характеристики, функции, надеждност, габаритни и присъединителни размери на предлаганите от него контакти с тези, от каталога на производителя на електрическите локомотиви серия 46-000. 5. Всеки участник, който предлага контактни тела по обособени позиции 6 и 7, с офертата си да представи чертежи на предлаганите контактни тела собствена разработка на завода-производител с продукцията на който участва, разработени от същия съгласно чертежите приложени към документацията за участие, заверени от производителя за валидност през 2010 г. със свеж подпис и печат. 6. Образец на сертификат за качество за предлаганите контакти, издаван от производителя. 7. Сертификат ISO 9001, издаден на името на производителя, ако са сертифицирани за продукцията, с която участва участника. 8. Гаранционен срок не е по-малък от 12 месеца в експлоатация и 18 месеца от доставка.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг
НЕ

IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.3)Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи)
Срок за получаване на документация за участие
Дата: 13/07/2010 00:00 Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена
20 BGN

Условия и начин на плащане
Документацията се заплаща в касата на Възложителя или по банкова сметка на Възложителя - "БДЖ" ЕАД, в ТБ "Алианц България" АД, клон Мария Луиза, IBAN BG02 BUIN 7604 1010 026513, BIC BUINBGSF и се получава в деловодството всеки работен ден от 13:30 до 16:30 часа.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти
Дата: 20.07.2010 г.  Час: 16:30

IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Срок в дни
120

IV.3.7) Условия при отваряне на офертите
Дата: 21/07/2010 00:00 Час: 14:00
Място
София, ул."Иван Вазов" №3

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участници в процедурата или техни упълномощени представители при действията на комисията по чл. 38, ал.2 и 3 от НВМОП

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Допълнителна информация

Решение № 4/17.06.2010 г. за откриване на процедурата

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

информация относно крайния срок: чл.120, ал.2 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

17.06.2010 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 1 / Наименование: 1. контакт за ПС

1) Кратко описание

Контакт за контактор 25 кV на превключвател на степените - кат.№ 51.032.001-1 от каталога на производителя на на електрическите локомотиви БДЖ серия 46-000

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34631000

Описание:
Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав

3) Количество или обем

250 броя

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция №: 2 / Наименование: 2. Контактно рамо

1) Кратко описание

Контактно рамо за превключвателя на степени - кат. № 51.033.140 от каталога на производителя на електрическите локомотиви БДЖ серия 46-000

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34631000

Описание:
Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав

3) Количество или обем
10 броя

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция №: 3 / Наименование: 3. контакт за избирач

1) Кратко описание
Контакт за избирач на превключвателя на степени - кат. № 51.033.141 от каталога на производителя на електрическите локомотиви БДЖ серия 46-000.

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34631000

Описание:
Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав

3) Количество или обем
40 броя

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция №: 4 / Наименование: 4. контакт дъгогасителен

1) Кратко описание
Контакт дъгогасителен за спирачен контактор 1600 А/1000 V - кат.№ 52.002.102 от каталога на производителя на електрическите локомотиви БДЖ серия 46-000

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
34631000

Описание:
Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав

3) Количество или обем
200 броя

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция №: 5 / Наименование: 5. контактна ламела за ЛК

1) Кратко описание
Контактна ламела за блок контакти на ЛК /линеен контактор/ - кат.№ 52.002.111 от каталога на производителя на електрическите локомотиви БДЖ серия 46-000.

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34631000

Описание:
Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав

3) Количество или обем
300 броя

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция №: 6 / Наименование: 6. контактно тяло

1) Кратко описание
Контактно тяло за трифазен контактор СКО - 20 - ф14/3 - равно - по чертеж на Възложителя приложение към документацията за участие.

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34631000

Описание:
Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав

3) Количество или обем
1000 броя

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция №: 7 / Наименование: 7. контактно тяло

1) Кратко описание
Контактно тяло за трифазен контактор СКО - 20 - ф 14/3 - закръглено - по чертеж на Възложителя приложение към документацията за участие.

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34631000

Описание:
Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав

3) Количество или обем
1000 броя

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

 

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??