"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД обявяват обществена поръчка за доставка на лекарствени средства

Обявление за малка обществена поръчка
Доставки
№ 37 от 12.11.2007 г.
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
• Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Пощенски код: 1080
• За контакти: отдел "Доставка и продажба на движимо имущество"
• Факс: 02 9800424
• Адрес: ул. "Иван Вазов" № 3
• Град: София
• Лице за контакти: Катя Петкова
• Телефон: 02 9324741
• Държава: България
I.2) Вид на възложителя и основна дейност
• От името на други възложители: Не
I.3) Основна дейност/и на възложителя
• Основна дейност: Железопътни услуги
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката
• Наименование: Доставка на 5075 бр. блистера аспирин на таблетки, 5225 бр. блистера аналгин на таблетки, 4483 бр. блистера валидол на таблетки, 4084 бр. блистера бусколизин на таблетки, 1622 бр. шишета от 100 мл. амоняк разтвор, 1572 бр. шишета от 100мл. кислородна вода 3 %, 1672 бр. шишета от 20 мл. йод тинктура 5 %, 1582 бр. шишета от 100 мл. риванол, 1754 бр. туби от 18 гр. дефламол мехлем, 1912 бр. шишета от 100гр. небацетин пудра, 2045 бр. пакети от 50гр. натриев бикарбонат, 2879 бр. кутии анкерпласт 1/4, 2881 бр. кутии анкерпласт 5/8, 2931 бр. ролки лейсопласт 5/5, 2866 бр. пакети бинт марлен 5/5, 2576 бр. пакети бинт марлен 10/8, 3176 бр. пакети от 5 бр. марли стерилни 10/10 и 1982 бр. пакети памук медицински хигроскопичен, съгласно "Техническа спесификация" /Приложение № 1/.
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение
• Код NUTS: БЪЛГАРИЯ (BG)
• Място на изпълнение: Склад на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД гр. Русе, г. Русе разпределителна, ППП Пловдив - бул. "Васил Априлов" № 3, ППП Г. Оряховица - ул. "Цар Освободител" № 97, ПТП София - ул. "Владайска река " № 2, ПТП Г. Оряховица - ул. "Цар Освободител" № 97, ПТП Бургас - бул. "Иван Вазов" № 1, ПТП Варна - пл. "Славейков" № 1, ПТП Пловдив - бул. "Македония" № 2, ПТП Мездра - пл. "България" № 7, Л. депо Пловдив - ул. "Сергей Румянцев" № 1 Л. депо София - ул. "Заводска" № 1, Л. депо Г. Оряховица - г. Г. Оряховица, ул. "Съединение" № 46, Л. депо Бургас - г. Вл. Павлов, Л. депо Ст. Загора - кв. "Индустриален" Л. депо Варна ул. "Девня" № 1.
• Тип доставки: Покупка
• Обект на поръчката: Доставки
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката:
• Кратко описание: Доставка на 5075 бр. блистера аспирин на таблетки, 5225 бр. блистера аналгин на таблетки, 4483 бр. блистера валидол на таблетки, 4084 бр. блистера бусколизин на таблетки, 1622 бр. шишета от 100мл. амоняк разтвор, 1572 бр. шишета от 100мл. кислородна вода 3%, 1672 бр. шишета от 20мл. йод тинктура 5%, 1582 бр. шишета от 100мл. риванол, 1754 бр. туби от 18гр. дефламол мехлем, 1912 бр. шишета от 100гр. небацетин пудра, 2045 бр. пакети от 50гр. натриев бикарбонат, 2879 бр. кутии анкерпласт 1/4, 2881 бр. кутии анкерпласт 5/8, 2931 бр. ролки лейсопласт 5/5, 2866 бр. пакети бинт марлен 5/5, 2576 бр. пакети бинт марлен10/8, 3176 бр. пакети от 5бр. марли стерилни 10/10 и 1982 бр. пакети памук медицински хигроскопичен, съгласно "Техническа спесификация" /Приложение № 1/.
ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 14000000
ІІ.1.5) Обособени позиции
• Има ли обособени позиции: Не
• Брой обособени позиции:
ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти
• Ще бъдат ли приемани варианти: Не
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
• Описание: 5075 бр. блистера аспирин на таблетки, 5225 бр. блистера аналгин на таблетки, 4483 бр. блистера валидол на таблетки, 4084 бр. блистера бусколизин на таблетки, 1622 бр. шишета от 100 мл. амоняк разтвор, 1572 бр. шишета от 100 мл. кислородна вода 3 %, 1672 бр. шишета от 20 мл. йод тинктура 5 %, 1582 бр. шишета от 100 мл. риванол, 1754 бр. туби от 18гр. дефламол мехлем, 1912 бр. шишета от 100гр. небацетин пудра, 2045 бр. пакети от 50гр. натриев бикарбонат, 2879 бр. кутии анкерпласт 1/4, 2881 бр. кутии анкерпласт 5/8, 2931 бр. ролки лейсопласт 5/5, 2866 бр. пакети бинт марлен 5/5, 2576 бр. пакети бинт марлен10/8, 3176 бр. пакети от 5 бр. марли стерилни 10/10 и 1982 бр. пакети памук медицински хигроскопичен, съгласно "Техническа спесификация" /Приложение № 1/.
• Прогнозна стойност:
• Прогнозна стойност (валута):
ІІ.2.2) Опции
• Има ли опции: Не
• Брой месеци:
• Брой дни:
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
ІІ.3.1) Срок на договора или краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 45
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
• Описание: Гаранция за участие - 460 лв., със срок на валидност 150 дни от крайния срок за подаване на офертите. Гаранция за изпълнение - 5% от стойността на поръчката, със срок на валидност един месец след изпълнение на договора и двете във вид на депозит или банкова гаранция по сметка на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД - ТБ "Алианц България АД", клон Мария Луиза IBAN BG 02 BUIN 7604 1010 026 513 BIC BUINBGSF.
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане
• Условия: по банков път.
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице
• Изискване: Когато определеният за изпълнител кандидат е обединение на физически и/или юридически лица, следва да се регистрира като дружество по Търговския закон.
ІІІ.1.4) Други особени условия
• Други особени условия: Не
• Условия:
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците
• Изисквания: Копие от лиценз за продажба на лекарствени и превързочни средства, издаден от Министерство на Здравеопазването, валиден към момента на подаване на офертата - заверен с подпис и печат на кандидата.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
• Изискуеми документи и информация: Подробно описани в образеца на офертата.
ІІІ.2.3) Технически възможности
• Изискуеми документи и информация: Подробно описани в образеца на офертата.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки
• Запазени поръчки: Не
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изискване за определена професия
• За изпълнението на услугата се изисква определена професия: Не
• Нормативни разпоредби:
ІІІ.3.2) Юридически лица
• Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: Не
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
• Вид процедура: Открит конкурс
ІV.1.2) Начална тръжна цена
• Начална тръжна цена:
ІV.1.3) Стъпка на наддаване
• Стъпка на наддаване:
ІV.1.4) Дата, час и място на провеждане на публичен търг
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
• икономически най-изгодна оферта
• при следните показатели: цена, условия на плащане - 90 %, 10 %;
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг
• Ще се използва електронен търг: Не
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката
• Идентификационен номер:
ІV.3.2) Предишни публикации
• не
ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие
• Платими документи: Да
• Време: 16:00
• Ако да, цена без ДДС (в цифри): 50
• Условия: По банков път или в касата на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД ЦУ, ул. "Иван Вазов" № 3.
• Дата: 10/12/2007
• Валута: EUR
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти
• Време: 16:00
• Дата: 10/12/2007
ІV.3.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени офертите
• Друг език: Български
ІV.3.7) Срок на валидност на офертите
• Брой дни: 120
• Брой месеци:
ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите
• Могат ли лица да присъстват на отварянето на офертите: Да
• Място: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, Централно управление гр. София, ул. "Иван вазов" № 3.
• Време: 14:00
• Лица: Упълномощени представители на кандидатите при действията на комисията по чл. 38, ал.2 и 3 от НВМОП.
• Дата: 13/12/2007
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Периодично възлагане на поръчка
• Това представлява периодично възлагане на поръчка: Не
• Прогнозен график за публикуването на следващи обявления:
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
• Поръчката свързана ли е с проект/програма, финансирана от фондове на ЕС: Не
• Проект/програма:
VІ.3) Допълнителна информация
• Допълнителна информация: Решение за откриване на процедурата № 210/07.11.2007г.
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin@cpc.bg
• Факс: 02 9807315
• Адрес: бул. "Витоша" № 18
• Град: София
• Адрес на възложителя :www.cpc.bg
• Телефон: 02 9356113
• Държава: България
VІ.4.1)Орган, който отговаря за процедурата по медиация
VІ.4.2) Подаване на жалби
• Информация относно крайния срок: 10 дни от датата на уведомлението, съгласно чл. 120, ал. 2 от ЗОП.
VІ.4.3) Служба за информация относно подаването на жалби
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin@cpc.bg
• Факс: 02 9327315
• Адрес: бул. "Витоша" № 18
• Град: София
• Адрес на възложителя :www.cpc.bg
• Телефон: 02 9356113
• Държава: България
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
• Дата: 07/11/2007
Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??