"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД обявяват обществена поръчка за доставка на лични предпазни средства

Обявление за обществена поръчка от Възложител по чл.7, ал.1, т.5 от ЗОП
Доставки
№ 24 от 30.04.2008 г.
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
• Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Пощенски код: 1080
• За контакти: отдел "Доставка и продажба на движимо имущество"
• Факс: 02 9819347
• Адрес: ул. "Иван Вазов" № 3
• Град: София
• Лице за контакти: Катя Петкова
• Телефон: 02 9324741
• Държава: България
I.2) Основна дейност/и на възложителя
• Основна дейност: Железопътни услуги
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката
• Наименование: Каска ударо и електрозащитна с притиснат подбрадник - 1048 бр., външни антифони (наушници) шумозащитни - 423 бр., защитни очила срещу разредени киселини, основи, нефтопродукти - 407 бр., защитни очила срещу удар от отхвърчащи частици - 953 бр., предпазни очила - закрит тип, с повдигащ се екран, окуляр ф 50 (за оксиженисти) - 367 бр., защитен лицев щит за електрозаварчици - 541 бр., лицев щит, ударозащитен и срещу пръски от агресивни среди - 470 бр., противогазова маска панорамна срещу химически газове - 253 бр., полумаска със сменяеми филтри - 1873 бр., филтър за полумаска - 55 бр., респиратор полумаска-прахозащитна - 615 бр., диелектрични ръкавици, клас 3 за 30 кV работно напрежение - 269 чф., защитни ръкавици за заварчици (летни) - 860 чф., защитни ръкавици за заварчици (зимни) - 170 чф., защитни ръкавици латексови - 10 906 чф., високи ботуши водо-, агресиво-, маслозащитни противохлъзгащи - 687 чф., защитни гамаши от кожа - 149 чф., полупрестилка предна от кожа - 227 бр., полупрестилка предна агресиво - и маслозащитна - 624 бр., мушама водо-, киселинно-, алкално- и маслозащитна - 232 бр. и предпазен колан за цялото тяло (сбруя) с въже и карабина - 53 комплекта.
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение
• Код NUTS: БЪЛГАРИЯ (BG)
• Място на изпълнение: Снабдителна база на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, гр. Русе
• Тип доставки: Покупка
• Обект на поръчката: Доставки
ІІ.1.3) Предназначение на обявлението
• Предназначение: Възлагане на обществена поръчка
ІІ.1.4) Информация относно рамково споразумение
• Брой изпълнители:
• Прогнозна стойност:
• Срок в месеци:
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката
• Описание: Каска ударо и електрозащитна с притиснат подбрадник - 1048 бр., външни антифони (наушници) шумозащитни - 423 бр., защитни очила срещу разредени киселини, основи, нефтопродукти - 407 бр., защитни очила срещу удар от отхвърчащи частици - 953 бр., предпазни очила - закрит тип, с повдигащ се екран, окуляр ф 50 (за оксиженисти) - 367 бр., защитен лицев щит за електрозаварчици - 541 бр., лицев щит, ударозащитен и срещу пръски от агресивни среди - 470 бр., противогазова маска панорамна срещу химически газове - 253 бр., полумаска със сменяеми филтри - 1873 бр., филтър за полумаска - 55 бр., респиратор полумаска-прахозащитна - 615 бр., диелектрични ръкавици, клас 3 за 30 кV работно напрежение - 269 чф., защитни ръкавици за заварчици (летни) - 860 чф., защитни ръкавици за заварчици (зимни) - 170 чф., защитни ръкавици латексови - 10 906 чф., високи ботуши водо-, агресиво-, маслозащитни противохлъзгащи - 687 чф., защитни гамаши от кожа - 149 чф., полупрестилка предна от кожа - 227 бр., полупрестилка предна агресиво - и маслозащитна - 624 бр., мушама водо-, киселинно-, алкално- и маслозащитна - 232 бр. и предпазен колан за цялото тяло (сбруя) с въже и карабина - 53 комплекта.
ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП
• 36000000
ІІ.1.7) Споразумение за държавни поръчки
• Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: Не
ІІ.1.8) Обособени позиции
• Обособени позиции: Не
ІІ.1.9) Варианти
• Приемане на варианти: Не
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
• Общо количество или обем: Каска ударо и електрозащитна с притиснат подбрадник - 1048 бр., външни антифони (наушници) шумозащитни - 423 бр., защитни очила срещу разредени киселини, основи, нефтопродукти - 407 бр., защитни очила срещу удар от отхвърчащи частици - 953 бр., предпазни очила - закрит тип, с повдигащ се екран, окуляр ф 50 (за оксиженисти) - 367 бр., защитен лицев щит за електрозаварчици - 541 бр., лицев щит, ударозащитен и срещу пръски от агресивни среди - 470 бр., противогазова маска панорамна срещу химически газове - 253 бр., полумаска със сменяеми филтри - 1873 бр., филтър за полумаска - 55 бр., респиратор полумаска-прахозащитна - 615 бр., диелектрични ръкавици, клас 3 за 30 кV работно напрежение - 269 чф., защитни ръкавици за заварчици (летни) - 860 чф., защитни ръкавици за заварчици (зимни) - 170 чф., защитни ръкавици латексови - 10 906 чф., високи ботуши водо-, агресиво-, маслозащитни противохлъзгащи - 687 чф., защитни гамаши от кожа - 149 чф., полупрестилка предна от кожа - 227 бр., полупрестилка предна агресиво- и маслозащитна - 624 бр., мушама водо-, киселинно-, алкално- и маслозащитна - 232 бр. и предпазен колан за цялото тяло (сбруя) с въже и карабина - 53 комплекта.
ІІ.2.2) Опции
• Опции: Не
• Брой месеци:
• Брой дни:
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
ІІ.3.1) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
• Срок в дни: 70
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
• Описание: Гаранция за участие - 2000 лв., със срок на валидност 150 дни от крайния срок за подаване на офертите. Гаранция за изпълнение - 5 % от стойността на поръчката, със срок на валидност един месец след изпълнение на договора и двете във вид на депозит или банкова гаранция по сметка на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, ТБ "Алианц България" - АД, клон "Мария Луиза", IBAN BG 02 BUIN 7604 1010 026 513, BIC BUINBGSF.
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане
• Условия: По банков път, не по-малко от 30 дни след доставка.
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице
• Изискване: Когато определеният за изпълнител кандидат е обединение на физически и/или юридически лица, следва да се регистрира като дружество по Търговския закон.
ІІІ.1.4) Други особени условия
• Други особени условия: Не
• Условия:
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците
• Документи и информация: Подробно описани в заявлението за участие.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
• Документи и информация: Подробно описани в заявлението за участие.
ІІІ.2.3) Технически възможности
• Документи и информация: Подробно описани в заявлението за участие.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки
• Запазени поръчки: Не
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изискване за определена професия
• За изпълнението на услугата се изисква определена професия: Не
• Нормативни разпоредби:
ІІІ.3.2) Юридически лица
• Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: Не
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
• Избрани кандидати: Не
• Вид процедура: Договаряне
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
• икономически най-изгодна оферта
• при следните показатели: цена и условия на плащане - 90 % и 10 %;
ІV.2.2) Електронен търг
• Ще се използва електронен търг: Не
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката
• Номер:
ІV.3.2) Предишни публикации
• не
ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи)
• Платими документи: Да
• Време: 16:00
• Ако да, цена без ДДС (в цифри): 100
• Условия: По банков път или платени в касата и получени в Деловодството на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, ул. "Иван Вазов" № 3, гр. София.
• Дата: 02/06/2008
• Прогнозна стойност (валута): BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
• Време: 16:00
• Дата: 02/06/2008
ІV.3.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени офертите
• Друг език: Български
ІV.3.6) Срок на валидност на офертите
• Брой дни:
• Брой месеци:
ІV.3.7) Условия при отваряне на офертите
• Място: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, ЦУ, ул. "Иван Вазов" 3, гр. София
• Време: 14:00
• Лица: Упълномощени представители на кандидатите при действията на комисията по чл. 68, ал. 3 и 4 от ЗОП.
• Дата: 03/06/2008
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Периодично възлагане на поръчка
• Това представлява периодично възлагане на поръчка: Не
• Прогнозен график:
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
• Поръчката свързана ли е с проект/програма, финансирана от фондове на ЕС: Не
• Проект/програма:
VІ.3) Допълнителна информация
• Допълнителна информация: Решение за откриване на процедурата № 57/24.04.2008 г.
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin@cpc.bg
• Факс: 02 9807315
• Адрес: бул. "Витоша" № 18
• Град: София
• Адрес на възложителя:www.cpc.bg
• Телефон: 02 9884070
• Държава: България
VІ.4.1)Орган, който отговаря за процедурата по медиация
VІ.4.2) Подаване на жалби
• Информация относно крайния срок:
VІ.4.3) Служба за информация относно подаването на жалби
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin@cpc.bg
• Факс: 02 9807315
• Адрес: бул. "Витоша" № 18
• Град: София
• Адрес на възложителя:www.cpc.bg
• Телефон: 02 9884070
• Държава: България
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
• Дата: 24/04/2008
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
I) Адрес за допълнителна информация
II) Адрес за документация
III) Адрес за изпращане на заявления
Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??