"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД обявяват обществена поръчка за доставка на малки зъбни колела Z=20 зъба и на малки зъбни колела Z=23 зъба за колоосните редуктори на електрически локомотиви серии 43, 44, 45

Тип възложител по чл. 7
чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

1.1) Наименование, адреси и лица за контакт
Официално наименование:
"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
Адрес:
ул. "Иван Вазов" №3
Град:
София Пощенски код:
1080 Държава:
България
Лице/а за контакт:
инж. Румен Луканов
За контакти:
отдел "Доставка и продажба на движимо имущество" Телефон:
02 9324738
Електронна поща:
Факс:
02 9819347
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя (URL):
www.bdz.bg
Адрес на профила на купувача (URL):
www.bdz.bg

Допълнителна информация може да бъде получена на:
Съгласно 1.1)
Документация (спецификации и допълнителни документи) могат да бъдат получени на:
Съгласно 1.1)
Оферти трябва да бъдат изпратени на:
Друго: Съгласно Приложение А.ІII
Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

1.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:
(полето се попълва от възложители по чл.7, т.5 или 6)
Железопътни услуги

РАЗДЕЛ II: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) ОПИСАНИЕ
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя
Доставка на малки зъбни колела Z=20 зъба и на малки зъбни колела Z=23 зъба за колоосните редуктори на електрически локомотиви серии 43, 44, 45, произведени съгласно чертежи с технически изисквания на Възложителя, приложени към документацията за участие.

ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на вашата поръчка)
Доставки
Покупка
Място на изпълнение на доставката: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД - гр.Русе, гара Русе - разпределителна
Код NUTS: BG323

II.1.3) Кратко описание на поръчката
Доставка на малки зъбни колела Z=20 зъба и на малки зъбни колела Z=23 зъба за колоосните редуктори на електрически локомотиви серии 43, 44, 45, произведени съгласно чертежи с технически изисквания на Възложителя, приложени към документацията за участие.

II.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

Основен код Допълнителен код (когато е приложимо)
Основен предмет на поръчка 34631000

II.1.5) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции, използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции) НЕ

II.1.6) Ще бъдат приемани варианти
НЕ

II.2) КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ НА ПОРЪЧКАТА
II.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)
120 броя

Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)
(в цифри): валута
или от до валута

II.2.2) Опции (когато са приложими) НЕ

Ако да, описание на тези опции:

Опциите се предвижда да се използват:
след месеца или дни от сключване на договора (ако е известно)
Брой на възможните повторения (ако има такива): или между: и
В случай на повторение, прогнозен график (ако е известно)
след месеца или дни от сключване на договора.

II.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок за изпълнение в месеци или дни 120 (от сключване на договора)
или
Начална дата __________
крайна дата на изпълнението __________

РАЗДЕЛ III: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) УСЛОВИЯ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

III.1.1) Изискуеми депозити и гаранции (ако е приложимо)
Гаранция за участие в размер на 600.00 лв., със срок на валидност 120 дни от крайния срок за подаване на офертите в деловодството на Възложителя. Гаранция за изпълнение на поръчката - 3% от стойността на поръчката със срок на валидност един месец след изпълнението на договора. И двете във вид на банкова гаранция или депозит - внесен на името на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, в ТБ “АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ"АД, клон “Мария Луиза", IBAN – BG 02 BUIN 7604 1010 026513, ВIC - BUINBGSF

III.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат
По банков път, в лева - 100% плащане след доставка на стоката в срок не по-кратък от 20 дни след доставка, срещу приемо-предавателен протокол и данъчна фактура.

III.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо)
Да, съгласно чл.6, ал.2 от НВМОП.

III.1.4) Други особени условия (когато са приложими) ДА

Ако да, опишете ги:
Обстоятелства, наличието на които води до отстраняване на кандидатите: При наличие на обстоятелства по чл.21, ал.1 от НВМОП.

III.2) УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

III.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация:
1. Участник за изпълнител на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения. 2. Декларации по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП, подробно описани в образец оферта към документацията.

III.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация

1.Копие от годишния финансов отчет. 2. Копие от идентификационния номер по ДДС, в случай, че лицето е регистрирано по ЗДДС и копие от регистрацията по БУЛСТАТ, или копие от Единния идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията, в случай, че лицето е регистрирано по реда на Закона за търговския регистър. Минимални изисквания (когато е приложимо):

III.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация

1. Декларация, съдържаща списък на основните договори през последните три години, включително стойностите, датите и получателите. 2. Когато участника не е производител - оригинален документ/може и нотариално заверено копие/ от производителя, доказващ правото на участника да предлага и извършва доставки на неговата продукция през 2009 год. 3. Чертежи с технически изисквания в два екземпляра на предлаганите малки зъбни колела, собствена разработка на завода-производител на зъбните колела, разработени от същия съгласно чертежи с технически изисквания на Възложителя.Да бъдат заверени от производителя за валидност през 2009 год. с оригинален подпис и печат. 4. Образец на измервателна карта, с отразени всички параметри на зъбните колела, които подлежат на приемане и измерване, включително и граничните стойности за всеки параметър.Да бъде заверена от производителя с оригинален подпис и печат. 5. Образци на приемателни протоколи за химически анализ на материала, ултразвукова и пенетрантна дефектоскопия, и профилограма на зъбния профил, издавани от производителя на предлаганите зъбни колела, заверени от него с оригинален подпис и печат. 6. Разработена и оригинално заверена от завода производител на зъбните колела методика за примане на зъбните колела в завода производител от представители на Възложителя. 7.Референции от "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД или други ЖПАдминистрации за използвани зъбни колела от съответния вид, производство на завода производител, с продуцията на който Участникът участва в процедурата. 8.Гаранционният срок на предлаганите малки зъбни колела да не бъде по-кратък от 250 х. км. от датата на въвеждане в експлоатация и гаранционен срок на съхранение, не по-малък от 24 месеца от датата на доставка. Минимални изисквания (когато е приложимо):

III.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо) НЕ

III.3) СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ПРИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА УСЛУГИ

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.1) Вид процедура
Открит конкурс

IV.2) КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите (моля, отбележете приложимото)
(А) Най-ниска цена

IV.2.2) Ще се използва електронен търг НЕ

IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

IV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка
НЕ
Ако да, посочете къде:

Номер на обявлението в ДВ ______ от __________

IV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи)
Срок за получаване на документация за участие
Дата: 25.02.2009 г. Час (чч:мм): 16:30

Платими документи ДА
Ако да, цена (в цифри): 60 валута: BGN
Условия и начин за плащане:
Документацията се заплаща в касата на Възложителя или по банкова сметка на Възложителя - "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, в ТБ “АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ"АД, клон “Мария Луиза", IBAN – BG 02 BUIN 7604 1010 026513, ВIC - BUINBGSF, и се получава в деловодството всеки работен ден от 13:30 до 16:30 часа.

IV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
Дата: 04.03.2009 г. Час (чч:мм): 16:30

IV.3.5) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие

Друг: Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите (открита процедура)
До __________ или в месеца или дни 120 (от крайния срок за получаване на оферти)

IV.3.8) Условия при отварянето на офертите
Дата 06.03.2009 г. Час (чч:мм) 10:00
Място гр.София, ул."Иван Вазов" №3

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите (когато е приложимо) ДА
Участниците или техни упълномощени представители при действията на комисията по чл.38, ал.2 и ал.3 от НВМОП.

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е приложимо) НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС НЕ

VI.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)
Решение № 6 / 30.01.2009 год. за откриване на процедурата.

VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:
Комисия за защита на конкуренцията
Адрес:
бул. "Витоша" №18
Град:
София Пощенски код:
1000 Държава:
България
Електронна поща:
cpcadmin.@cpc.bg Телефон:
02 9356113
Интернет адрес (URL):
www.cpc.bg Факс:
02 9807315

VI.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 ИЛИ при необходимост раздел VІ.4.3) Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:
Информация относно крайния срок: чл.120, ал.2 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
30.01.2009 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие
Официално наименование:
"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
Адрес:
ул. "Иван Вазов" №3, партера
Град:
София Пощенски код:
1080 Държава:
България
Лице/а за контакт:
деловодители
За контакти:
Деловодство Телефон:
02 9324139
Електронна поща:
Факс:

Интернет адрес/и (когато е приложимо):
www.bdz.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИИЦИИ
Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??