"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД обявяват обществена поръчка за доставка на на 30 броя анализатори на алкохол

Обявление за малка обществена поръчка
Доставки
№ 18 от 17.08.2007 г.
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
• Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Пощенски код: 1080
• За контакти: отдел "Доставка и продажба на движимо имущество"
• Факс: 02 9819347
• Адрес: ул. Иван Вазов № 3
• Град: София
• Лице за контакти: Мария Рибарова
• Адрес на възложителя: www.bdz.bg
• Телефон: 02 9324688
• Държава: България
I.2) Вид на възложителя и основна дейност
• От името на други възложители: Не
I.3) Основна дейност/и на възложителя
• Основна дейност: Железопътни услуги
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката
• Наименование: ДОСТАВКА на 30 броя Анализатори на алкохол в дъха /Алкохоломери/, всеки уред комплектован за стационарна работа - със захранване от мрежата и автономна работа - със захранване от акумулаторна батерия и с по 300 броя мундщуци.
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение
• Код NUTS: София - столица (BG211)
• Място на изпълнение: Склад на Възложителя в гр. София
• Тип доставки: Покупка
• Обект на поръчката: Доставки
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката:
• Кратко описание: ДОСТАВКА на 30 броя Анализатори на алкохол в дъха /Алкохоломери/, всеки уред комплектован за стационарна работа - със захранване от мрежата и автономна работа - със захранване от акумулаторна батерия и с по 300 броя мундщуци.
ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 36930000
• 36700000
ІІ.1.5) Обособени позиции
• Има ли обособени позиции: Не
• Брой обособени позиции:
ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти
• Ще бъдат ли приемани варианти: Не
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
• Описание: 30 броя
• Прогнозна стойност:
• Прогнозна стойност (валута):
ІІ.2.2) Опции
• Има ли опции: Не
• Брой месеци:
• Брой дни:
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
ІІ.3.1) Срок на договора или краен срок за изпълнение
• Срок в месеци: 60
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
• Описание: Гаранция за участие в размер: За всички позиции-200,00 лева. Гаранцията за участие е със срок на валидност 150 дни от крайния срок за подаване в деловодството на Възложителя на офертите. Гаранция за изпълнение на поръчката - 5% от стойността на поръчката със срок на валидност един месец след извършване на доставката И двете, във вид на банкова гаранция по приложения в тръжната документация образец или депозит - внесен на името на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, в ОББ-клон "Св.София" – IBAN – BG36 UBBS 8002 1040 0141 13/ BIC UBBSBGSF
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане
• Условия: В срок, не по-кратък от 20 дни след извършване на доставка, по условията, посочени в чл.3. от проекта на договор от тръжната документация
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице
• Изискване: при спазване изискванията на чл.25, ал.3, т.2 от ЗОП
ІІІ.1.4) Други особени условия
• Други особени условия: Да
• Условия: Обстоятелства, наличието на които води до отстраняване на кандидатите: При наличие на обстоятелствата по чл. 21, ал. 1 от НВМОП
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците
• Изисквания: Кандидат за изпълнител на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
• Изискуеми документи и информация: 1.Копие от годишния баланс и отчета за приходите и разходите на фирмата за предходната година. 2.Информация за оборота на стоките, обект на поръчката за последните три години 3. ИН по ДДС и ЕИН (БУЛСТАТ) на фирмата. 4. Други доказателства /по преценка на кандидата/
ІІІ.2.3) Технически възможности
• Изискуеми документи и информация: 4.1.Декларация, съдържаща списък на основните договори през последните три години, с посочени дати и получатели, придружена от препоръки /референции/ от предишни възложители, за добро изпълнение на поръчки, с обект, подобен на обекта на настоящата обществена поръчка. 4.2. Участникът да представи сертификат по ISO 9001 за въведена система за управление на качеството, издаден на производителя на уредите от независими лица, акредитирани по този стандарт от Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация" или от чуждестранен орган за акредитация, който е пълноправен член на Европейската организация за акредитация; 4.3. Предлаганите алкохоломери да са вписани в Държавния регистър като средство за вземане на алкохолна проба. 4.4. Кандидатът да представи “Удостоверение за одобрен тип" на основание чл. 31, ал. 1 от Закона за измерванията 4.5. образец на документа за извършване на първоначална проверка съгласно чл. 777 от Наредбата за средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, какъвто документ ще придружава доставката на всеки алкохоломер. 4.6. Когато кандидата не е производител - оригинален документ/може и нотариално заверено копие/ от производителя, доказващ правото на кандидата да предлага и извършва доставки на неговата продукция през 2007 год. 4.7. Образец на документа, издаван от производителя, с описани в него технически параметри, комплектност, гаранционни условия и срокове на гаранция, за предлаганите алкохоломери (паспорт или друг подобен), какъвто документ ще придружава доставката. Всички изискуеми документи са подробно описани в образеца оферта към документацията.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки
• Запазени поръчки: Не
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изискване за определена професия
• За изпълнението на услугата се изисква определена професия: Не
• Нормативни разпоредби:
ІІІ.3.2) Юридически лица
• Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: Не
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
• Вид процедура: Открит конкурс
ІV.1.2) Начална тръжна цена
• Начална тръжна цена:
ІV.1.3) Стъпка на наддаване
• Стъпка на наддаване:
ІV.1.4) Дата, час и място на провеждане на публичен търг
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
• най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг
• Ще се използва електронен търг: Не
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката
• Идентификационен номер:
ІV.3.2) Предишни публикации
• не
ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие
• Платими документи: Да
• Време: 16:30
• Ако да, цена без ДДС (в цифри): 40
• Условия: В деловодството на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, всеки работен ден от 13:30 до 16:30 часа, след плащане в касата на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Дата: 17/09/2007
• Валута: BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти
• Време: 16:30
• Дата: 17/09/2007
ІV.3.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени офертите
• Друг език: Български
ІV.3.7) Срок на валидност на офертите
• Брой дни: 120
• Брой месеци:
ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите
• Могат ли лица да присъстват на отварянето на офертите: Да
• Място: в сградата на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, София, ул. Иван Вазов № 3
• Време: 14:00
• Лица: упълномощени представители на кандидатите, при действията на комисията по чл. 68, ал. 3 и 4 от ЗОП
• Дата: 19/09/2007
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Периодично възлагане на поръчка
• Това представлява периодично възлагане на поръчка: Не
• Прогнозен график за публикуването на следващи обявления:
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
• Поръчката свързана ли е с проект/програма, финансирана от фондове на ЕС: Не
• Проект/програма:
VІ.3) Допълнителна информация
• Допълнителна информация: Решение № 141 от 14.08.2007 год.
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin@cpc.bg
• Факс: 02 9807315
• Адрес: бул. Витоша № 18
• Град: София
• Адрес на възложителя: www.cpc.bg
• Телефон: 02 9356113
• Държава: България
VІ.4.1)Орган, който отговаря за процедурата по медиация
VІ.4.2) Подаване на жалби
• Информация относно крайния срок: съгласно чл. 120, ал. 2 от ЗОП
VІ.4.3) Служба за информация относно подаването на жалби
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
• Дата: 14/08/2007
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
I) Адрес за допълнителна информация
II) Адрес за документация
III) Адрес за изпращане на заявления
• Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Пощенски код: 1080
• За контакти: ДЕЛОВОДСТВО
• Адрес: ул. Иван Вазов № 3
• Град: София
• Лице за контакти: Деловодители
• Телефон: 02 9324139
• Държава: България

Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??