"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД обявяват обществена поръчка за доставка на необработени вагонни колела, несиметричен тип ф 920 за товарни вагони

Номер 50 от 28.07.2008

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
I.1) Наименование, адреси и адрес за контакти
Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
Пощенски код: 1080
За контакти: Отдел "ДПДИ"
Електронна поща
Факс: 02 9863584
Адрес: ул. "Иван Вазов" № 3
Адрес за допълнителна информация: Същото място като горепосочения адрес за контакти
Град: София
Адрес за допълнителни документи: Същото място като горепосочения адрес за контакти
Лице за контакти: Любомир Рангелов
Адрес за изпращане на заявления: Същото място като горепосочения адрес за контакти
Адрес на възложителя
Телефон: 02 9324722
Адрес на профила на купувача: www.bdz.bg
Държава: Република България
I.2) Основна дейност или дейности на възложителя
Основна/и дейност/и: железопътни услуги
РАЗДЕЛ ІI: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Наименование: Доставка на необработени вагонни колела, несиметричен тип ф 920 за товарни вагони за нуждите на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, съгласно общи технически условия.
ІІ.1.2) Вид на поръчката и местоположение на строителството, място на доставката или на изпълнението (Изберете само една категория — строителство, доставки или услуги, която съответства на конкретния предмет на вашата поръчка или покупка/и)
Код NUTS: BG125
Място на изпълнение: Снабдителна база на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД - гр. Русе
Тип доставки: Покупка
Тип строителство
Категория услуга
Обект на поръчката: Доставки
ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща
Предназначение: Обществена поръчка
ІІ.1.4) Информация относно рамково споразумение (в подходящите случаи)
Мин./макс. прогнозна стойност (валута)
Брой изпълнители
Рамково споразумение
Прогнозна стойност (валута)
Прогнозна стойност
Срок в години
Честота и стойност
Мин. прогнозна стойност
Срок в месеци
Макс. прогнозна стойност
Максимален брой изпълнители
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките
Описание: Доставка на необработени вагонни колела, несиметричен тип ф 920 за товарни вагони за нуждите на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, съгласно общи технически условия.
ІІ.1.6) Общ речник на възлагането (CPV)
Oсн. предмет: 35231100: Монолитни колела
ІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за възлагане на правителствени поръчки (GPA)
Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: НЕ
ІІ.1.8) Разделяне на партиди (за информация относно партидите използвайте приложение толкова пъти, колкото е броят на партидите)
Ако да, оферти трябва да бъдат подадени за (отбележете само една графа):
Обособени позиции: НЕ
Подаване на оферти
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти
Ще бъдат приемани варианти: НЕ
ІІ.2) Количество или обхват на поръчката
ІІ.2.1) Съвкупно количество или обхват (включително всички партиди и опции, в приложимите случаи)
Ако е известно, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (в приложимите случаи, посочете само цифри):
Описание: Доставка на 3600 броя необработени вагонни колела, несиметричен тип ф 920 за товарни вагони за нуждите на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, съгласно общи технически условия.
Прогнозна стойност
Прогнозна стойност от/до - валута
Прогнозна стойност от
Прогнозна стойност до
Прогнозна стойност - валута
ІІ.2.2) Опции (в приложимите случаи)
Брой повторения
Описание
Опции: НЕ
Прогнозен график - брой дни
Брой месеци
Брой дни
Минимален брой повторения
Максимален брой повторения
Прогнозен график - брой месеци
ІІ.3) Срок на действие на поръчката или краен срок за изпълнение
ІІ.3.1) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Дата за завършване
Срок в дни
Дата за начало
Срок в месеци: 48
РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции (в приложимите случаи)
Описание: Гаранция за участие в размер на 14 000 лв. със срок на валидност 150 дни от крайния срок на подаване на офертата в деловодството на възложителя във вид на банкова гаранция или депозит, внесен на името на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, в ОББ, клон "Св. София", IBAN: BG36 UBBS 8002 1040 0141 13, BIC: UBBSBGSF. Гаранция за изпълнение 2 % от стойността на всеки конкретен договор.
ІІІ.1.2) Основни финансови условия и уговорки за разплащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат
Условия: Авансово - 30 % не по-малко от 30 дни след сключване на договора за първа партида, а за всяка следваща не по-малко от 20 дни след датата на изпращане на съобщението за експедиция на предходната. Остатъка от 70 % - не по-малко от 30 дни след получаване на колелата в склада на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, и представяне на фактура и приемно-предавателен протокол на вагонните колела на територията на завода производител.
ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобият групите икономически оператори, на които се възлага поръчката (в приложимите случаи)
Изискване
ІІІ.1.4) Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката (в приложимите случаи)
Ако да, описание на особените условия:
Други особени условия
Условия
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично положение на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценката, в случай на изпълнение на изискванията:
Документи и информация: 1. Кандидат за изпълнител на обществената поръчка може да бъде всяко българско и чуждестранно физическо и юридическо лице, както и техните обединения. 2. Декларации по чл. 47, ал. 1, 5 и 7 от ЗОП - по приложен образец от възложителя и други документи, подробно описани в образец-заявление към документацията.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката, в случай на изпълнение на изискванията: (в приложимите случаи)
Документи и информация: 1. Копие от годишния финансов отчет. 2. Копие от регистрация по БУЛСТАТ или копие от ЕИК, копие от идентификационния номер по ДДС.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката, в случай на изпълнение на изискванията: (в приложимите случаи)
Документи и информация: 1.Списък на основните договори за извършвани доставки през последните три години, включително стойностите, датите и възложителите. 2. Документ от производителя, доказващ правото на кандидата да предлага неговата продукция (дистрибуторски договор, пълномощно) за 2007 - 2010 г. 3. Работни чертежи на колелата, заверени от производителя - за 2008 - 2011 г. 4. Технически условия за колелата изработени на база общи технически условия на възложителя, заверени на всяка страница от производителя за 2007 - 2010 г. 5. Референции за доставка след 01.01.2001 г. на този тип необработени вагонни колела произведени от стомана ЕR7, съгласно EN 13262, извършени на: 5.1. националния превозвач на държавата, в която се намира фирмата производител, или 5.2. "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, или друга жп администрация. 6. Документ доказващ , че производителят е сертифициран да произвежда колела за вагонни колооси за европейската жп мрежа съгласно изискванията на EN 13262.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки (в приложимите случаи):
Запазени поръчки: НЕ
Тип запазената поръчка
ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия
Ако да, справка за съответния приложим закон, подзаконов акт или административна разпоредба:
За изпълнението на услугата се изисква определена професия: НЕ
Нормативни разпоредби
ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на личния състав, който отговаря за изпълнението на услугата
Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: НЕ
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
Избрани кандидати: НЕ
Вид процедура: Договаряне
ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Критерий за оценка: Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг
Ако да, допълнителна информация относно електронния търг (в подходящите случаи)
Ще се използва електронен търг: НЕ
Допълнителна информация
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган (в приложимите случаи)
Номер
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка
Ако да:
Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): НЕ
Вид на публикацията
Номер на обявлението в OВ: /S-
Други предишни публикации (ако е приложимо)
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи (с изключение на ДСП)
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
Платими документи: ДА
Време
Цена: 200
Условия: Получаване на допълнителни документи до 16:00 часа на 01.09.2008 г., платими по банков път или плащане в касата на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД.
Дата
Валута: BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
Час: 16:00
Дата: 01/09/2008
ІV.3.5) Език/езици, на които могат да бъдат написани офертите или исканията за участие
Друг език: Български
Език/ци
ІV.3.6) Минимална времева рамка, по време на която участникът трябва да поддържа офертата (открита процедура)
Брой дни
Дата
Брой месеци
ІV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Лица които могат да присъстват при отварянето на офертите
Място: гр. София, "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, ул. "Иван Вазов" № 3
Час: 10:00
Лица: Упълномощени представители на кандидатите при действията на комисията по чл. 88, ал. 2 от ЗОП.
Дата: 02/09/2008
РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (в приложимите случаи)
Ако да, прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:
Това представлява периодично възлагане на поръчка: НЕ
Прогнозен график
VІ.2) Поръчка/поръчки във връзка с проект и/или програма, финансирана от фонд на Общността
Ако да, справка за проекта/проектите или програмата/програмите:
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС: НЕ
Проект/програма
VІ.3) Допълнителна информация (в приложимите случаи)
Допълнителна информация: Решение за откриване на процедурата № 76 / 24.07.2008 г. Обявлението е изпратено до базата SIMAP на Службата за публикации на Официален вестник на Европейския съюз на 24.07.2008 г.
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски код: 1000
Електронна поща: pcadmin@cpc.bg
Факс: 02 9807315
Адрес: бул. "Витоша" 18
Град: София
Интернет адрес: www.cpc.bg
Телефон: 02 9356113
Държава: Република България
Орган, който отговаря за процедурата по посредничество (в приложимите случаи)
Официално наименование
Пощенски код
Електронна поща
Факс
Адрес
Град
Интернет адрес
Телефон
Държава
VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете точка VІ.4.2 или при необходимост точка VІ.4.3)
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби:
Информация относно крайния срок: Информация относно крайния срок: чл. 120, ал. 2 от ЗОП.
VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование
Пощенски код
Адрес за контакти
Електронна поща
Факс
Адрес
Град
На вниманието на
Интернет адрес
Телефон
Държава
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 24/07/2008
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И АДРЕСИ ЗА КОНТАКТИ
І) Адреси и адрес за контакти, от които може да се получи допълнителна информация
Официално наименование
Пощенски код
За контакти
Електронна поща
Факс
Адрес
Град
Лице за контакти
Интернет адрес
Телефон
Държава
ІІ) Адреси и адрес за контакти, от които могат да се получат спецификации и допълнителни документи (включително документи относно динамична система за покупка)
Официално наименование
Пощенски код
За контакти
Електронна поща
Факс
Адрес
Град
Лице за контакти
Интернет адрес
Телефон
Държава
ІІІ) Адреси и адрес за контакти, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявления за участие
Официално наименование
Пощенски код
За контакти
Електронна поща
Факс
Адрес
Град
Лице за контакти
Интернет адрес
Телефон
Държава
Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??