"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД обявяват обществена поръчка за доставка на опаковки кафе мляно вакумирано в опаковка, кутии чай билков и захар бяла.

Обявление за обществена поръчка от Възложител по чл.7, ал.1, т.5 от ЗОП
Доставки
№ 27 от 14.05.2007 г.
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
• Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Пощенски код: 1080
• За контакти: отдел "Доставка и продажба на движмо имущество"
• Факс: 02 9819347
• Адрес: ул. "Иван Вазов" № 3
• Град: София
• Лице за контакти: Катя Петкова
• Телефон: 02 9324741
• Държава: България
I.2) Основна дейност/и на възложителя
• Основна дейност: Железопътни услуги
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката
• Наименование: Доставка на 98720 бр. опаковки кафе мляно вакумирано в опаковка от 0,100 кг., 32256 бр. кутии чай билков по 20 бр. в кутия филтър без конец и 11792 кг. захар бяла, кристална в пакети по 1 кг., съгласно Техническа спесификация /Приложение № 1/.
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение
• Код NUTS: БЪЛГАРИЯ (BG)
• Място на изпълнение: ППП София - бул. "Мария-Луиза" № 102, ППП Пловдив - бул. "Васил Априлов" № 3, ППП Г. Оряховица - ул. "Цар Освободител" № 97, ПТП София - ул. "Владайска река " № 2, ПТП Г. Оряховица - ул. "Цар Освободител" № 97, ПТП Бургас - бул. "Иван Вазов" № 1, ПТП Варна - пл. "Славейков" № 1, ПТП Пловдив - бул. "Македония" № 2, ПТП Мездра - пл. "България" № 7, Л. депо Пловдив - ул. "Сергей Румянцев" № 1 Л. депо София - ул. "Заводска" № 1, Л. депо Г. Оряховица - г. Г. Оряховица, ул. "Съединение" № 46, Л. депо Бургас - г. Вл. Павлов, Л. депо Ст. Загора - кв. "Индустриален" Л. депо Варна ул. "Девня" № 1.
• Тип доставки: Покупка
• Обект на поръчката: Доставки
ІІ.1.3) Предназначение на обявлението
• Предназначение: Възлагане на обществена поръчка
ІІ.1.4) Информация относно рамково споразумение
• Брой изпълнители:
• Прогнозна стойност:
• Срок в месеци:
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката
• Описание: Доставка на 98 720 бр. опаковки кафе мляно вакумирано в опаковки от 0,100 кг., 32 256 бр. кутии чай билков по 20 бр. филтър без конец в кутия и 11 792 кг. захар бяла, кристална в пакети по 1 кг.
ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП
• 15000000
ІІ.1.7) Споразумение за държавни поръчки
• Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: Не
ІІ.1.8) Обособени позиции
• Обособени позиции: Да
• Подаване на оферти: за една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Варианти
• Приемане на варианти: Не
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
• Общо количество или обем: Доставка на 98 720 бр. опаковки кафе мляно вакумирано по 0,100 кг опаковка, 32 256 бр. кутии чай билков по 20 бр. филтър без конец в кутия и 11 792 кг захар бяла, кристална в пакети по 1 кг
ІІ.2.2) Опции
• Опции: Не
• Брой месеци:
• Брой дни:
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
ІІ.3.1) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
• Срок в месеци: 12
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
• Описание: Гаранция за участие - за позиция София - 615,60 лв.,за позиция Пловдив - 341,18 лв., за позиция Горна Оряховица - 424,17 лв., за позиция Варна - 88,79 лв., за позиция Стара Загора - 24 лв., за позиция Бургас - 189,50 лв., за позиция Мездра - 59,80 лв., със срок на валидност 150 дни от крайния срок за подаване на заявленията. Гаранция за изпълнение - 5 % от стойността на поръчката, със срок на валидност един месец след изпълнение на договора и двете във вид на депозит или банкова гаранция по сметка на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД - ОББ клон "Св. София" UBBSBGSF BG36 UBBS 8002 1040 0141 13.
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане
• Условия: по банков път
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице
• Изискване: Когато определеният за изпълнител кандидат е обединение на физически и/или юридически лица, следва да се регистрира като дружество по Търговския закон.
ІІІ.1.4) Други особени условия
• Други особени условия: Не
• Условия:
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците
• Документи и информация: Подробно описани в образеца на заявлението.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
• Документи и информация: Подробно описани в образеца на заявлението.
ІІІ.2.3) Технически възможности
• Документи и информация: Подробно описани в образеца на заявлението.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки
• Запазени поръчки: Не
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изискване за определена професия
• За изпълнението на услугата се изисква определена професия: Не
• Нормативни разпоредби:
ІІІ.3.2) Юридически лица
• Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: Не
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
• Избрани кандидати: Не
• Вид процедура: Договаряне
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
• икономически най-изгодна оферта
• при следните показатели: цена, условия на плащане - 90 %, 10 %;
ІV.2.2) Електронен търг
• Ще се използва електронен търг: Не
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката
• Номер:
ІV.3.2) Предишни публикации
• не
ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи)
• Платими документи: Да
• Време: 16:00
• Ако да, цена без ДДС (в цифри): 150
• Условия: По банков път или в счетоводството на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, ул. "Иван Вазов" № 3
• Дата: 14/06/2007
• Прогнозна стойност (валута): BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
• Време: 16:00
• Дата: 14/06/2007
ІV.3.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени офертите
• Друг език: Български
ІV.3.6) Срок на валидност на офертите
• Брой дни:
• Брой месеци:
ІV.3.7) Условия при отваряне на офертите
• Място: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД Централно управление, гр. София, ул. "Иван Вазов" № 3, стая 125
• Време: 14:00
• Лица: Упълномощени представители на кандидатите, при действията на комисията по чл. 68, ал. 3 и 4 от ЗОП.
• Дата: 19/06/2007
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Периодично възлагане на поръчка
• Това представлява периодично възлагане на поръчка: Не
• Прогнозен график:
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
• Поръчката свързана ли е с проект/програма, финансирана от фондове на ЕС: Не
• Проект/програма:
VІ.3) Допълнителна информация
• Допълнителна информация: Решение за откриване на процедурата № 67 от 08.05.2007 г.
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin@cpc.bg
• Факс: 02 9807315
• Адрес: бул. "Витоша" № 18
• Град: София
• Адрес на възложителя:www.cpc.bg
• Телефон: 02 9884070
• Държава: България
VІ.4.1)Орган, който отговаря за процедурата по медиация
VІ.4.2) Подаване на жалби
• Информация относно крайния срок: 10 дни от получаване на уведомлението.
VІ.4.3) Служба за информация относно подаването на жалби
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin@cpc.bg
• Факс: 02 9807315
• Адрес: бул. "Витоша" № 18
• Град: София
• Адрес на възложителя:www.cpc.bg
• Телефон: 02 9884070
• Държава: България
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
• Дата: 08/05/2007
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Кафе, чай и захар за ППП София, ПТП София и Локомотивно депо София
• Номер: 1
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Доставка на 29 080 бр. опаковки кафе мляно, вакумирано в 0,100 кг. опаковки, 17 818 бр. кутии чай билков по 20 бр. филтър без конец в кутия и 4423 кг.захар бяла, кристална в пакети по 1 кг., съгласно Техническа спесификация /Приложение № 1/.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 15000000
3) Количество или обем
• Общо количество или обем: 29 080 бр. опаковки кафе, 17 818 бр. кутии чай и 4423 кг захар.
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци: 12
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Кафе, чай и захар за ППП Пловдив, ПТП Пловдив и Локомотивно депо Пловдив
• Номер: 2
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Доставка на 21 360 бр. опаковки кафе мляно, вакумирано по 0,100 кг. опаковка, 5466 бр. кутии чай билков по 20 бр. филтър без конец в кутия и 1510 кг. захар бяла, кристална в пакети по 1 кг., съгласно "Техническа спесификация" (Приложение № 1).
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 15000000
3) Количество или обем
• Общо количество или обем: 21 360 бр. опаковки кафе, 5466 бр. кутии чай и 1510 кг. захар.
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци: 12
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Кафе, чай и захар за ППП Горна Оряховица, ПТП Горна Оряховица и Локомотивно депо Горна Оряховица
• Номер: 3
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Доставка на 24 730 бр. опаковки кафе мляно, вакумирано по 0,100 кг. в опаковка, 5769 бр. кутии чай билков по 20 бр. филтър без конец в кутия и 3486 кг захар бяла, кристална в пакети по 1кг., съгласно "Техническа спесификация" (Приложение № 1).
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 15000000
3) Количество или обем
• Общо количество или обем: 24 730 бр. опаковки кафе, 5769 бр. кутии чай и 3486 кг захар.
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци: 12
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Кафе, чай и захар за ПТП Бургас и Локомотивно депо Бургас
• Номер: 4
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Доставка на 13 500 бр. опаковки кафе мляно, вакумирано по 0,100 кг. опаковка, 650бр. чай билков по 20бр. филтър без конец в кутия и 1050 кг. захар бяла, кристална в пакети по 1кг., съгласно "Техническа спесификация" (Приложение № 1).
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 15000000
3) Количество или обем
• Общо количество или обем: 13 500 бр. опаковки кафе, 650 бр. кутии чай и 1050 кг захар.
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци: 12
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Кафе, чай и захар за ПТП Варна и Локомотивно депо Варна
• Номер: 5
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Доставка на 6050 бр. опаковки кафе мляно, вакумирано по 0,100 кг. опаковка, 553 бр. кутии чай билков по 20 бр. филтър без конец в кутия и 533 кг. захар бяла, кристална в пакети по 1кг., съгласно "Техническа спесификация" (Приложение № 1).
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 15000000
3) Количество или обем
• Общо количество или обем: 6050 бр. опаковки кафе, 553 бр. кутии чай и 533 кг захар.
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци: 12
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Кафе, чай и захар за ПТП Мездра
• Номер: 6
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Доставка на 2500 бр. опаковки кафе мляно, вакумирано по 0,100кг. опаковка, 1700 бр. кутии чай билков по 20 бр. филтър без конец в кутия и 640 кг захар бяла, кристална в пакети по 1кг., съгласно "Техническа спесификация" (Приложение № 1).
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 15000000
3) Количество или обем
• Общо количество или обем: 2500 бр. опаковки кафе, 1700 бр. кутии чай и 640 кг захар.
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци: 12
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Кафе, чай и захар за Локомотивно депо Стара Загора
• Номер: 7
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Доставка на 1500 бр. опаковки кафе мляно, вакумирано по 0,100 кг в опаковка, 300 бр. кутии чай билков по 20 бр. филтър без конец в кутия и 150 кг захар бяла, кристална в пакети по 1 кг, съгласно "Техническа спесификация" (Приложение № 1).
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 15000000
3) Количество или обем
• Общо количество или обем: 1500 бр. опаковки кафе, 300 бр. кутии чай и 150 кг захар.
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци: 12
5) Допълнителна информация
• Информация:
Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??