"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД обявяват обществена поръчка за доставка на перилни, миещи, почистващи и обезмаслителни препарати за нуждите на своите поделения

Обявление за обществена поръчка от Възложител по чл.7, ал.1, т.5 от ЗОП
Доставки
№ 5 от 22.05.2007 г.
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
• Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Пощенски код: 1080
• За контакти: отдел "Доставка и продажба на движимо имущество"
• Факс: 02 9819347
• Адрес: ул. "Иван Вазов" № 3
• Град: София
• Лице за контакти: Ваня Захариева
• Адрес на възложителя:www.bdz.bg
• Телефон: 02 9324689
• Държава: България
I.2) Основна дейност/и на възложителя
• Основна дейност: Железопътни услуги
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката
• Наименование: Доставка на перилни, миещи, почистващи и обезмаслителни препарати за нуждите на поделенията на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, съгласно спецификация (Приложение № 1) от документацията
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение
• Код NUTS: Русе (BG125)
• Място на изпълнение: Снабдителна база на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, гр. Русе
• Тип доставки: Покупка
• Обект на поръчката: Доставки
ІІ.1.3) Предназначение на обявлението
• Предназначение: Сключване на рамково споразумение
ІІ.1.4) Информация относно рамково споразумение
• Брой изпълнители: 3
• Рамково споразумение: 1
• Прогнозна стойност:
• Срок в години: 4
• Срок в месеци:
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката
• Описание: Доставка на перилни, миещи, почистващи и обезмаслителни препарати за нуждите на поделенията на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, съгласно спецификация (Приложение № 1) от документацията
ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП
• 24513200
• 24500000
ІІ.1.7) Споразумение за държавни поръчки
• Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: Не
ІІ.1.8) Обособени позиции
• Обособени позиции: Да
• Подаване на оферти: за една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Варианти
• Приемане на варианти: Не
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
• Общо количество или обем: Количествата перилни, миещи , почистващи и обезмаслителни препарати за 2007 г. са отразени в спецификацията (Приложение № 1) неразделна част от документацията
ІІ.2.2) Опции
• Опции: Не
• Брой месеци:
• Брой дни:
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
ІІ.3.1) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
• Срок в месеци: 12
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
• Описание: Гаранция за участие за всички позиции в размер на 2067,35 лв., в т.ч. за поз. 1- 153.00 лв., за поз. 2 - 24,75 лв., за поз. 3 - 213,52 лв., за поз. 4 - 73,50 лв., за поз. 5 - 0,60 лв., за поз. 6 - 350,00 лв., за поз. 7 - 16,00 лв., за поз. 8 - 57,80 лв., за поз. 9 - 279,07 лв., за поз. 10 - 121,80 лв., за поз. 11 - 228,60 лв., за поз. 12 - 38,59 лв., за поз. 13 - 31,50 лв., за поз. 14 - 7,00 лв., за поз. 15 - 1,78 лв., за поз. 16 - 6,75 лв., за поз. 17 - 3,00 лв., за поз. 18 - 2,00 лв., за поз. 19 - 5,00 лв., за поз. 20 - 12,00 лв., за поз. 21 - 2,50 лв., за поз. 22 - 219,00 лв., за поз. 23 - 217,80 .лв., за поз. 24 - 1,80 лв., със срок на валидност 150 дни от крайния срок за подаване на заявленията в деловодството на Възложителя. При подписването на всеки конкретен договор за обществена поръчка, сключен във връзка с Рамковото споразумение, Изпълнителят ще представя гаранция за добро изпълнение на поръчката в размер на 5 % от стойността на поръчката, със срок на валидност един месец след изпълнението на договора при условия, определени в документацията за участие в процедурата за възлагане на конкретната обществена поръчка. Гаранциите може да са във вид на банкова гаранция или депозит - внесен на името на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, в ОББ - клон "Св. София", IBAN BG36 UBBS 8002 1040 0141 13. BIC UBBSBGSF.
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане
• Условия: 100 % плащане след доставка на всяка партида перилни, миещи, почистващи и обезмаслителни препарати по банков път. Начинът на плащане ще бъде определен в условията на процедура на договаряне без обявление по реда на чл. 103, ал. 2, т. 10 от ЗОП.
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице
• Изискване: Когато определеният за изпълнител кандидат е обединение на физически и/или юридически лица, следва да се регистрира като дружество по Търговския закон.
ІІІ.1.4) Други особени условия
• Други особени условия: Не
• Условия:
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците
• Документи и информация: 1. Кандидат за изпълнител на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения. 2. Изискуеми документи по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП, подробно описани в образец - заявление и оферта към документацията.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
• Документи и информация: 1. Копие от годишния баланс и отчета за приходите и разходите на фирмата за предходната година. 2. Копие от данъчната регистрация и БУЛСТАТ на фирмата. 3. Други доказателства (по преценка на кандидата).
ІІІ.2.3) Технически възможности
• Документи и информация: Санитарно разрешително за всеки един от предлаганите препарати. Всяка доставяна партида препарати се придружава с информационен лист за безопасност
ІІІ.2.4) Запазени поръчки
• Запазени поръчки: Не
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изискване за определена професия
• За изпълнението на услугата се изисква определена професия: Не
• Нормативни разпоредби:
ІІІ.3.2) Юридически лица
• Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: Не
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
• Избрани кандидати: Не
• Вид процедура: Договаряне
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
• най-ниска цена
ІV.2.2) Електронен търг
• Ще се използва електронен търг: Не
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката
• Номер:
ІV.3.2) Предишни публикации
• не
ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи)
• Платими документи: Да
• Време: 16:30
• Ако да, цена без ДДС (в цифри): 100
• Условия: Документацията се заплаща в касата на Възложителя всеки работен
• Дата: 22/06/2007
• Прогнозна стойност (валута): BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
• Време: 14:00
• Дата: 22/06/2007
ІV.3.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени офертите
• Друг език: Български
ІV.3.6) Срок на валидност на офертите
• Брой дни:
• Брой месеци:
ІV.3.7) Условия при отваряне на офертите
• Място: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, Централно управление, гр. София, ул. "Иван Вазов" № 3
• Време: 14:00
• Лица: упълномощени представители на канндидатите при действията на комисията по чл. 68, ал. 3 и 4 от ЗОП.
• Дата: 26/06/2007
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Периодично възлагане на поръчка
• Това представлява периодично възлагане на поръчка: Не
• Прогнозен график:
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
• Поръчката свързана ли е с проект/програма, финансирана от фондове на ЕС: Не
• Проект/програма:
VІ.3) Допълнителна информация
• Допълнителна информация:
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin@cpc.bg
• Факс: 02 9807315
• Адрес: бул. "Витоша" № 18
• Град: София
• Адрес на възложителя:www.cpc.bg
• Телефон: 02 9884070
• Държава: България
VІ.4.1)Орган, който отговаря за процедурата по медиация
VІ.4.2) Подаване на жалби
• Информация относно крайния срок: Съгласно чл. 120, ал. 2
VІ.4.3) Служба за информация относно подаването на жалби
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
• Дата: 16/05/2007
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
I) Адрес за допълнителна информация
II) Адрес за документация
III) Адрес за изпращане на заявления
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Прах за пране
• Номер: 1
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Доставка на 10 200 кг прах за пране за поделенията на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 24513200
3) Количество или обем
• Общо количество или обем: Доставка на 10 200 кг прах за пране за поделенията на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Каша за пране
• Номер: 2
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Доставка на 5500 кг каша за пране
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 24513200
3) Количество или обем
• Общо количество или обем: Доставка на 5500 кг каша за пране
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Каша за ръце
• Номер: 3
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Доставка на 12 560 кг каша за ръце
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 24513200
3) Количество или обем
• Общо количество или обем: Доставка на 12 560 кг каша за ръце
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Тоалетен сапун
• Номер: 4
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Доставка на 12 250 бр. тоалетен сапун
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 24513200
3) Количество или обем
• Общо количество или обем: Доставка на 12 250 бр. тоалетен сапун
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Сапун за пране
• Номер: 5
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Доставка на 200 бр. сапун за пране
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 24513200
3) Количество или обем
• Общо количество или обем: Доставка на 200 бр. сапун за пране
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Сапун тоалетен - 15 гр.
• Номер: 6
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Доставка на 500 000 бр. тоалетен сапун - 15 гр.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 24513200
3) Количество или обем
• Общо количество или обем: Доставка на 500 000 бр. тоалетен сапун - 15 гр.
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Сапун течен за ръце
• Номер: 7
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Доставка на 1600 л течен сапун за ръце
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 24513200
3) Количество или обем
• Общо количество или обем: Доставка на 1600 л течен сапун за ръце
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Течен сапун за външно измиване пжпс
• Номер: 8
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Доставка на 3400 литра течен сапун за външно измиване пжпс
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 24513200
3) Количество или обем
• Общо количество или обем: Доставка на 3400 литра течен сапун за външно измиване пжпс
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Препарат за стъклени повърхности, включително прозорци - концентрат
• Номер: 9
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Доставка на 9120 литра препарат за стъклени повърхности, включително прозорци - концентрат
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 24513200
3) Количество или обем
• Общо количество или обем: Доставка на 9120 литра препарат за стъклени повърхности, включително прозорци - концентрат
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Препарат за почистване на под и силно замърсени повърхности - концентрат
• Номер: 10
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Доставка на 3480 литра препарат за почистване на под и силно замърсени повърхности - концентрат
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 24513200
3) Количество или обем
• Общо количество или обем: Доставка на 3480 литра препарат за почистване на под и силно замърсени повърхности - концентрат
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Препарат за почистване на WC
• Номер: 11
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Доставка на 9000 литра препарат за почистване на WC
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 24500000
3) Количество или обем
• Общо количество или обем: Доставка на 9000 литра препарат за почистване на WC
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Препарат за почистване на фаянс и керамични подове
• Номер: 12
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Доставка на 1575 литра препарат за почистване на фаянс и керамични подове
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 24513200
3) Количество или обем
• Общо количество или обем: Доставка на 1575 литра препарат за почистване на фаянс и керамични подове
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Веро 0,5 l
• Номер: 13
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Доставка на 7000 броя опаковки веро по 0,5 l
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 24513200
3) Количество или обем
• Общо количество или обем: Доставка на 7000 броя опаковки веро по 0,5 l
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Белина 1l
• Номер: 14
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Доставка на 1000 броя опаковки Белина - по 1l
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 24513294
3) Количество или обем
• Общо количество или обем: Доставка на 1000 броя опаковки Белина - по 1l
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Хлорна вар
• Номер: 15
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Доставка на 200 кг хлорна вар
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 24513294
3) Количество или обем
• Общо количество или обем: Доставка на 200 кг хлорна вар
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Калцинирана сода
• Номер: 16
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Доставка на 1500 кг калцинирана сода
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 24513294
3) Количество или обем
• Общо количество или обем: Доставка на 1500 кг калцинирана сода
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Препарат за почистване на мебели
• Номер: 17
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Доставка на 75 броя опаковки препарат за почистване на мебели
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 24513000
3) Количество или обем
• Общо количество или обем: Доставка на 75 броя опаковки препарат за почистване на мебели
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Препарат за почистване на петна
• Номер: 18
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Доставка на 50 броя опаковки препарат за почистване на петна
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 24513000
3) Количество или обем
• Общо количество или обем: Доставка на 50 броя опаковки препарат за почистване на петна
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Препарат за изпиране 0,6 кг.
• Номер: 19
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Доставка на 1000 броя опаковки препарат за изпиране 0,6 кг.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 24513200
3) Количество или обем
• Общо количество или обем: Доставка на 1000 броя опаковки препарат за изпиране 0,6 кг.
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Препарат за основно почистване на санитарни възли в пжпс и сгради
• Номер: 20
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Доставка на 30 кг изосан
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 24513294
3) Количество или обем
• Общо количество или обем: Доставка на 30 кг изосан
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Препарат за външно почистване на пжпс (обезмаслител)
• Номер: 21
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Доставка на 50 кг адренакол
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 24513294
3) Количество или обем
• Общо количество или обем: Доставка на 50 кг адренакол
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Препарат за основно и поддържащо интериорно почистване
• Номер: 22
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Доставка на 7300 литра препарат за основно и поддържащо интериорно почистване
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 24513000
3) Количество или обем
• Общо количество или обем: Доставка на 7300 литра препарат за основно и поддържащо интериорно почистване
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Препарат за почистване на силно омазнени повърхности на пжпс, без пяна
• Номер: 23
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Доставка на 6600 литра препарат за почистване на силно омазнени повърхности на пжпс, без пяна
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 24513000
3) Количество или обем
• Общо количество или обем: Доставка на 6600 литра препарат за почистване на силно омазнени повърхности на пжпс, без пяна
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Ароматизатор за WC, твърд с лепенка
• Номер: 24
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Доставка на 250 броя ароматизатор за WC, твърд с лепенка
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 24500000
3) Количество или обем
• Общо количество или обем: Доставка на 250 броя ароматизатор за WC, твърд с лепенка
• Прогнозна стойност:
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??