"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД обявяват обществена поръчка за доставка на режещи инструменти

Обявление за обществена поръчка от Възложител по чл.7, ал.1, т.5 от ЗОП
Доставки
№ 19 от 13.12.2007 г.
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
• Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Пощенски код: 1080
• За контакти: отдел "Доставка и продажба на движимо имущество"
• Факс: 02 9819347
• Адрес: ул."Иван Вазов" № 3
• Град: София
• Лице за контакти: инж. Красимира Иванова
• Адрес на възложителя:www.bdz.bg
• Телефон: 02 9863561; 02 9324688
• Държава: Република България
I.2) Основна дейност/и на възложителя
• Основна дейност: Железопътни услуги
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката
• Наименование: Доставка на режещи инструменти /металообработващи, дървообработващи и други/.
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение
• Код NUTS: Русе (BG125)
• Място на изпълнение: Снабдителна база на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, гр. Русе
• Тип доставки: Покупка
• Обект на поръчката: Доставки
ІІ.1.3) Предназначение на обявлението
• Предназначение: Възлагане на обществена поръчка
ІІ.1.4) Информация относно рамково споразумение
• Брой изпълнители:
• Прогнозна стойност:
• Срок в месеци:
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката
• Описание: Доставка на режещи инструменти / металообработващи, дървообработващи и други/. Обществената поръчка е разделена на 9 обособени позиции, както следва: I обособена позиция – свредла; II обособена позиция – плашки и метчици; III обособена позиция – стругарски ножове; IV - твърдосплавни пластини; V обособена позиция - подложки за твърдосплавни пластини; VI - специални твърдосплавни пластини ; VII обособена позиция – фрези, райбери, зенкери, ленти и листове за машинни ножовки; VIII обособена позиция – дървообработващи ; IX обособена позиция – други.
ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП
• 28620000
ІІ.1.7) Споразумение за държавни поръчки
• Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: Не
ІІ.1.8) Обособени позиции
• Обособени позиции: Да
• Подаване на оферти: за една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Варианти
• Приемане на варианти: Не
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
• Общо количество или обем: Съгласно техническа спецификация Приложение №1, неразделна част от документацията за участие.
ІІ.2.2) Опции
• Опции: Не
• Брой месеци:
• Брой дни:
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
ІІ.3.1) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
• Срок в месеци: 4
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
• Описание: Гаранция за участие в размер на 1500 лв. за всички позиции ; I позиция - 350 лв.; II позиция - 120 лв.; III позиция - 250 лв.; IV позиция - 230 лв., V - 5 лв.; VI - 120 лв., VII - 300 лв.; VIII - 60 лв. ; IX - 65 лв., със срок на валидност 150 дни от крайния срок за подаване на заявленията в деловодството на Възложителя. Гаранция за изпълнение на поръчката - 3 % от стойността на поръчката със срок на валидност един месец след изпълнението на договора. И двете във вид на банкова гаранция или депозит - внесен на името на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, в ТБ “АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ"АД, клон “Мария Луиза", IBAN – BG 02 BUIN 7604 1010 026513, ВIC - BUINBGSF
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане
• Условия: по банков път, в лева - 100 % плащане след доставка на стоката, в срок не по-кратък от 20 дни след доставка, срещу приемо-предавателен протокол и данъчна фактура
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице
• Изискване: Когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и юридически лица, същото следва да се регистрира, като дружество по търговския закон.
ІІІ.1.4) Други особени условия
• Други особени условия: Не
• Условия:
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците
• Документи и информация: 1. Кандидат за изпълнител на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения. 2. Декларации по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП, подробно описани в образец заявление и оферта към документацията.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
• Документи и информация: 1. Копие от годишния финансов отчет. 2. Копие от идентификационния номер по ДДС, в случай, че лицето е регистрирано по ЗДДС и копие от регистрацията по БУЛСТАТ, или копие от Единния идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията, в случай, че лицето е регистрирано по реда на Закона за търговския регистър.
ІІІ.2.3) Технически възможности
• Документи и информация: 1. Списък на основните договори за доставки на режещи инструменти обект на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружени от препоръки за добро изпълнение. 2. Когато кандидата не е производител задължително да представи оригинален документ/може и нотариално заверено копие/ издаден от производителя, че кандидата има право да предлага и извършва доставки на неговата продукция през 2008 год. 3. Техническо предложение - Спецификация на предлаганите режещи инструменти с посочени технически параметри и стандарти за всеки режещ инструмент от обособената позиция за която участва кандидата. 4. Каталози на производителя валидни за 2008 год. или заверени за производство и доставка през 2008 год. подробни технически проспекти, чертежи или схеми с основни технически параметри и характеристики на предлаганите режещи инструменти. 5. Предлаганите режещи инструменти включени в деветте обособени позиции трябва да отговарят на посочените в спецификацията технически параметри и стандарти, или други съответстващи на тях, действащи европейски стандарти. 5.1. Предлаганите режещи инструменти да бъдат придружени от декларация за съответствие от производителя или оправомощено от него лице. 6. Сертификат ISO 9001, издаден на името на производителя, за продукцията с която Кандидата участва в процедурата. 7. Кандидатите да представят образци на сертификат за произход и сертификат за качество издадени от производителя.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки
• Запазени поръчки: Не
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изискване за определена професия
• За изпълнението на услугата се изисква определена професия: Не
• Нормативни разпоредби:
ІІІ.3.2) Юридически лица
• Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: Не
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
• Избрани кандидати: Не
• Вид процедура: Договаряне
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
• най-ниска цена
ІV.2.2) Електронен търг
• Ще се използва електронен търг: Не
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката
• Номер:
ІV.3.2) Предишни публикации
• не
ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи)
• Платими документи: Да
• Време: 16:30
• Ако да, цена без ДДС (в цифри): 150
• Условия: Документацията се заплаща в касата на Възложителя или по банкова сметка на Възложителя- "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, в ТБ “АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ"АД, клон “Мария Луиза", IBAN – BG 02 BUIN 7604 1010 026513, ВIC - BUINBGSF, и се получава в деловодството всеки работен ден от 13:30 до 16:30 часа
• Дата: 18/01/2008
• Прогнозна стойност (валута): BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
• Време: 16:30
• Дата: 18/01/2008
ІV.3.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени офертите
• Друг език: Български
ІV.3.6) Срок на валидност на офертите
• Брой дни:
• Брой месеци:
ІV.3.7) Условия при отваряне на офертите
• Място: София, ул."Иван Вазов" № 3
• Време: 14:00
• Лица: Участниците в процедурата, или техни упълномощени представители при действията на комисията по чл.68 ал.3 и ал.4 от ЗОП.
• Дата: 21/01/2008
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Периодично възлагане на поръчка
• Това представлява периодично възлагане на поръчка: Не
• Прогнозен график:
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
• Поръчката свързана ли е с проект/програма, финансирана от фондове на ЕС: Не
• Проект/програма:
VІ.3) Допълнителна информация
• Допълнителна информация: Решение № 229/10.12.2007 г. за откриване на процедурата
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin.@cpc.bg
• Факс: 02 9807315
• Адрес: бул. "Витоша" № 18
• Град: София
• Адрес на възложителя:www.cpc.bg
• Телефон: 02 9356113
• Държава: Република България
VІ.4.1)Орган, който отговаря за процедурата по медиация
VІ.4.2) Подаване на жалби
• Информация относно крайния срок: информация относно крайния срок: чл.120, ал.2 от ЗОП
VІ.4.3) Служба за информация относно подаването на жалби
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
• Дата: 10/12/2007
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
I) Адрес за допълнителна информация
II) Адрес за документация
III) Адрес за изпращане на заявления
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: свредла
• Номер: 1
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Доставка на свредла, съгласно Техническа спецификация - Приложение 1, неразделна част от документацията за участие.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 28620000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: съгласно Приложение №1
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: плашки и метчици
• Номер: 2
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Доставка на плашки и метчици, съгласно Техническа спецификация Приложение №1, неразделна част от документацията за участие.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 28620000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: съгласно Приложение №1
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: стругарски ножове
• Номер: 3
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Доставка на стругарски ножове, съгласно Техническа спецификация Приложение №1, неразделна част от документацията за участие.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 28620000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: съгласно Приложение №1
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: твърдосплавни пластини
• Номер: 4
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Доставка на твърдосплавни пластини, съгласно Техническа спецификация Приложение №1, неразделна част от документацията за участие.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 28620000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: съгласно Приложение №1
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: подложки за твърдосплавни пластини
• Номер: 5
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Доставка на подложки за твърдосплавни пластини, съгласно Техническа спецификация Приложение №1, неразделна част от документацията за участие.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 28620000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: съгласно Приложение №1
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: специални твърдосплавни пластини
• Номер: 6
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Доставка на специални твърдосплавни пластини, съгласно Техническа спецификация Приложение №1, неразделна част от документацията за участие.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 28620000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: съгласно Приложение №1
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: фрези, райбери, зенкери, ленти и листове за машинни ножовки
• Номер: 7
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Доставка на фрези, райбери, зенкери, ленти и листове за машинни ножовки, съгласно Техническа спецификация Приложение №1, неразделна част от документацията за участие.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 28620000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: съгласно Приложение №1
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: дървообработващи
• Номер: 8
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Доставка на дървообработващи режещи инструменти, съгласно Техническа спецификация Приложение №1, неразделна част от документацията за участие.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 28620000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: Съгласно Приложение №1
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: други режещи инструменти
• Номер: 9
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Доставка на други режещи инструменти, съгласно Техническа спецификация Приложение №1, неразделна част от документацията за участие.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 28620000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: Съгласно Приложение №1
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??