"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД обявяват обществена поръчка за доставка на резервни части за автоматични входни врати на пътнически вагони серия 63

Обявление за малка обществена поръчка
Доставки
№ 35 от 22.10.2007 г.
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
• Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Пощенски код: 1080
• За контакти: отдел "Доставка и продажба на движимо имущество"
• Email:bdz@bdz.bg
• Факс: 02 9819347
• Адрес: ул. "Иван Вазов" № 3
• Град: София
• Лице за контакти: инж. Георги Георгиев
• Адрес на възложителя :www.bdz.bg
• Телефон: 02 9324690
• Държава: България
I.2) Вид на възложителя и основна дейност
• От името на други възложители: Не
I.3) Основна дейност/и на възложителя
• Основна дейност: Железопътни услуги
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката
• Наименование: Доставка на резервни части за автоматични входни врати на пътнически вагони серия 63
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение
• Код NUTS: София - столица (BG211)
• Място на изпълнение: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД - ППП - София, ОП депо "Надежда", София, бул. "Стефансон" № 5
• Тип доставки: Покупка
• Обект на поръчката: Доставки
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката:
• Кратко описание: Доставка на резервни части за автоматични входни врати за пътнически вагони серия 63.
ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35000000
ІІ.1.5) Обособени позиции
• Има ли обособени позиции: Не
• Брой обособени позиции:
ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти
• Ще бъдат ли приемани варианти: Не
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
• Описание: Резервни части за автоматични входни врати за пътнически вагони серия 63, съгласно спецификация за доставка на резервни части за автоматични входни врати за пътнически вагони серия 63.
• Прогнозна стойност:
• Прогнозна стойност (валута):
ІІ.2.2) Опции
• Има ли опции: Не
• Брой месеци:
• Брой дни:
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
ІІ.3.1) Срок на договора или краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 60
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
• Описание: Гаранция за участие - 300 лв. със срок на валидност 150 дни от крайният срок за подаване на офертите. Гаранция за изпълнение - 2 % от стойността на поръчката със срок на валидност един месец след изпълнение на договора - и двете във вид на депозит или банкова гаранция по сметка на "БДЖ " ЕАД - "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД кл. "Мария Луиза" BUINBGSF BG02 BUIN 7604 1010 026 513
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане
• Условия: По банков път
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице
• Изискване: Когато определеният за изпълнител кандидат е обединение на физически и/или юридически лица, следва да се регистрирате като дружество по Търговския закон
ІІІ.1.4) Други особени условия
• Други особени условия: Не
• Условия:
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците
• Изисквания: 1.Копие от документа за регистрация на фирмата /заверено с подпис и печат на кандидата/ и Удостоверение за актуално състояние на фирмата, издадено от Окръжния съд по месторегистрация, валидно към момента на подаване на предложението /валидност – 3 месеца; в оригинал или нотариално заверено копие/. 2. Документ за гаранция за участие 3. Доказателства за икономическо и финансово състояние, както следва: 3.1.Копие от годишния баланс и отчета за приходите и разходите на фирмата за предходната година. 3.2.Информация за оборота на стоките, обект на поръчката, за последните три години 3.3. Копие от регистрация по БУЛСТАТ или копие от Единния идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията, както и ИН по ДДС в случай е лицето е регистрирано по ЗДДС. 3.4. Други доказателства /по преценка на кандидата/ 4. Доказателства за техническите възможности, както следва: 4.1. Декларация, съдържаща списък на основните договори през последните три години. 4.2. Сертификат ISO 9001 издаден на името на Производителя /при възможност/. 4.3.Документ доказващ, че има право да участва в обществената поръчка с продукция на завод – производител /ако е търговец/. 5.Декларации 5.1.Декларации от Кандидата /от управител/ите, а когато дружеството се управлява от управителен орган – от неговите членове/, относно отсъствието на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП, съгласно приложен образец. 5.2. Декларации от членовете на контролните органи на Кандидата относно отсъствието на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП, съгласно приложен образец. 6. Подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката и дела на тяхното участие, ако кандидатът предвижда подизпълнители /в случай, че кандидатът предвижда участие на подизпълнители, представя за всеки от тях документите, посочени в т.1,3,4 и 5/. Ако Кандидатът не предвижда участието на подизпълнители на поръчката, представя декларация, съгласно приложен образец. 7. Срок за изпълнение на поръчката 8. Предлагана цена, както и обща стойност /в отделен малък непрозрачен плик/ 9. Спецификация на резервните части, предмет на доставката, валидна за 2007 г. 10. Гаранционен срок. 11. Условия на плащане. 12. Копие на документа за закупена документация 13. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от кандидата. Забележка: 1. Всички документи, представени в оригинал на чужд език, да бъдат придружени с превод на български език от заклет преводач 2. Когато кандидатът е чуждестранно лице, офертата се подава на български език, като документът по т.1 се представя в легализиран превод, а всички останали документи – с превод на български език от заклет преводач
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
• Изискуеми документи и информация: 1. Доказателства за икономическо и финансово състояние, както следва: 1.1.Копие от годишния баланс и отчета за приходите и разходите на фирмата за предходната година. 1.2.Информация за оборота на стоките, обект на поръчката, за последните три години 1.3. Копие от регистрация по БУЛСТАТ или копие от Единния идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията, както и ИН по ДДС в случай е лицето е регистрирано по ЗДДС. 1.4. Други доказателства /по преценка на кандидата/
ІІІ.2.3) Технически възможности
• Изискуеми документи и информация: 4. Доказателства за техническите възможности, както следва: 4.1. Декларация, съдържаща списък на основните договори през последните три години. 4.2. Сертификат ISO 9001 издаден на името на Производителя /при възможност/. 4.3.Документ доказващ, че има право да участва в обществената поръчка с продукция на завод – производител /ако е търговец/.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки
• Запазени поръчки: Не
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изискване за определена професия
• За изпълнението на услугата се изисква определена професия: Не
• Нормативни разпоредби:
ІІІ.3.2) Юридически лица
• Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: Не
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
• Вид процедура: Открит конкурс
ІV.1.2) Начална тръжна цена
• Начална тръжна цена:
ІV.1.3) Стъпка на наддаване
• Стъпка на наддаване:
ІV.1.4) Дата, час и място на провеждане на публичен търг
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
• най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг
• Ще се използва електронен търг: Не
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката
• Идентификационен номер:
ІV.3.2) Предишни публикации
• не
ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие
• Платими документи: Да
• Време: 16:30 ч.
• Ако да, цена без ДДС (в цифри): 100
• Условия: По банков път или в счетоводството на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД - ул."Иван Вазов" №3 - София
• Дата: 19/11/2007
• Валута: BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти
• Време: 16:30 ч.
• Дата: 19/11/2007
ІV.3.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени офертите
• Друг език: Български
ІV.3.7) Срок на валидност на офертите
• Брой дни: 120
• Брой месеци:
ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите
• Могат ли лица да присъстват на отварянето на офертите: Да
• Място: София, ул."Иван Вазов" №3 - "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Време: 10:00 ч.
• Лица: Упълномощени представители на кандидатите при действията на комисията по чл.38, ал.2 и 3 от НВМОП
• Дата: 27/11/2007
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Периодично възлагане на поръчка
• Това представлява периодично възлагане на поръчка: Не
• Прогнозен график за публикуването на следващи обявления:
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
• Поръчката свързана ли е с проект/програма, финансирана от фондове на ЕС: Не
• Проект/програма:
VІ.3) Допълнителна информация
• Допълнителна информация:
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin@cpc.bg
• Факс: 02 9807315
• Адрес: бул."Витоша" № 18
• Град: София
• Адрес на възложителя :www.cpc.bg
• Телефон: 02 988122
• Държава: България
VІ.4.1)Орган, който отговаря за процедурата по медиация
VІ.4.2) Подаване на жалби
• Информация относно крайния срок: 10 дни от датата на уведомлението
VІ.4.3) Служба за информация относно подаването на жалби
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin@cpc.bg
• Факс: 02 9807315
• Адрес: бул."Витоша" № 18
• Град: София
• Адрес на възложителя :www.cpc.bg
• Телефон: 02 988122
• Държава: България
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
• Дата: 17/10/2007
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
I) Адрес за допълнителна информация
II) Адрес за документация
III) Адрес за изпращане на заявления
Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??