"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД обявяват обществена поръчка за доставка на резервни части за автоматично затваряне и блокиране на странични входни/изходни врати за пътнически вагони серии: 3143, 2143, 2133 и 2145

Доставки
Номер 16 от 03.07.2008

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
Пощенски код: 1080
За контакти: Отдел "Доставка и продажба на движимо имущество"
Електронна поща
Факс: 02 9819347
Адрес: ул. "Иван Вазов" № 3
Адрес за допълнителна информация: Съгласно 1.1)
Град: София
Адрес за допълнителни документи: Съгласно 1.1)
Лице за контакти: Мария Рибарова
Адрес за изпращане на заявления: Друго: моля, попълнете Приложение А.III
Адрес на възложителя: www.bdz.bg
Телефон: 02 9863561; 02 9324688
Адрес на профила на купувача
Държава: Република България
I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:
Основна/и дейност/и: Железопътни услуги
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:
Наименование: Доставка на резервни части за автоматично затваряне и блокиране на странични входни/изходни врати за пътнически вагони серии: 3143, 2143, 2133 и 2145
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата (Изберете само една категория — строителство, доставки или услуги, която съответства на конкретния предмет на вашата поръчка или покупка/и)
Код NUTS: BG211
Място на изпълнение: Склад на ППП, София, ОП - Надежда, бул. "Стефансон" № 5
Тип доставки: Покупка
Тип строителство
Категория услуга
Обект на поръчката: Доставки
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за
Предназначение: Възлагане на обществена поръчка
ІІ.1.4) Информация относно рамково споразумение (когато е приложимо)
Мин./макс. прогнозна стойност (валута)
Брой изпълнители
Рамково споразумение
Прогнозна стойност (валута)
Прогнозна стойност
Срок в години
Честота и стойност
Мин. прогнозна стойност
Срок в месеци
Макс. прогнозна стойност
Максимален брой изпълнители
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката:
Описание: Доставка на резервни части за автоматично затваряне и блокиране на странични входни/изходни врати за пътнически вагони серии: 3143, 2143, 2133 и 2145, отговарящи на "Общи техническите изисквания за система за автоматично затваряне на странични входни врати на пътнически вагони серии: 3143, 2143, 2133 и 2145" на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, приложение и неразделна част от документацията за провеждане на процедурата и съответстващи по технически параметри, габаритни и присъединителни размери на оригиналните такива, вложени от производителя на вагоните - Вагоностроителни заводи към DR в Делич Потстдам и Халберщад, Германия, при изграждането им.
ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
Oсн. предмет: 35231000: Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав
ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация
Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: НЕ
ІІ.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):
Обособени позиции: ДА
Подаване на оферти: за една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти
Ще бъдат приемани варианти: НЕ
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)
Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)
Общо количество или обем: Съгласно приложена към документацията за провеждане на процедурата спецификация.
Прогнозна стойност
Прогнозна стойност от/до - валута
Прогнозна стойност от
Прогнозна стойност до
Прогнозна стойност - валута
ІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)
Брой повторения
Описание
Опции: НЕ
Прогнозен график - брой дни
Брой месеци
Брой дни
Минимален брой повторения
Максимален брой повторения
Прогнозен график - брой месеци
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
ІІ.3.1) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Дата за завършване
Срок в дни: 60
Дата за начало
Срок в месеци
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:
Изискуеми депозити и гаранции: Гаранция за участие за цялата обществена поръчка е в размер на 1360.00 лв. (за отделните обособени позиции, размерът на гаранцията за участие е съгласно приложена към документацията за провеждане на процедурата спецификация). Гаранцията за участие е със срок на валидност 150 дни от крайния срок за подаване на заявленията в деловодството на Възложителя. Гаранция за изпълнение на поръчката - 5% от стойността на поръчката със срок на валидност един месец след изпълнението на договора. И двете във вид на банкова гаранция по приложените в документацията за провеждане на процедурата образци или депозит - внесен на името на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, в ТБ “Алианц България" АД, клон "Княгиня Мария-Луиза", IBAN: BG 02 BUIN 7604 1010 026513, BIC BUINBGSF, или в касата на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД.
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:
Условия: По банков път, в лева - 100 % плащане след доставка на стоката, в срок не по-кратък от 30 дни след доставка, срещу приемателно-предавателен протокол и данъчна фактура (по условията, посочени в раздел ІІІ от проекта на Договор от документацията за провеждане на процедурата).
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):
Изискване: При спазване изискванията на чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП
ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)
Ако да, опишете ги:
Други особени условия: ДА
Условия: Обстоятелства, наличието на които води до отстраняване на кандидатите: При наличие на обстоятелствата по чл.69, ал.1 от ЗОП.
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:
Изискуеми документи и информация:
Документи и информация: 1. Кандидат за изпълнител на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения. 2. Изискуеми документи - подробно описани в образеца на заявление и оферта от документацията за провеждане на процедурата.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация (когато е приложимо):
Документи и информация: 1. Копие от годишния баланс и отчета за приходите и разходите на фирмата за предходната година. 2. Копие от идентификационния номер по ДДС, и копие от регистрацията по БУЛСТАТ, или копие от Единния идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията, в случай, че лицето е регистрирано по реда на Закона за търговския регистър. 3. Информация за оборота на стоките, обект на тази обществена поръчка, през последните три години. 4. Други доказателства (по преценка на кандидата).
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация (когато е приложимо):
Документи и информация: 1. Декларация, съдържаща списък на основните договори през последните три години, включително стойностите, датите и получателите. 2. Когато кандидата не е производител - оригинален документ (може и нотариално заверено копие) от производителя, доказващ правото на кандидата да предлага и извършва доставки на неговата продукция за 2008 г. 3. Според вида на предлаганите резервни части, кандидатите следва да представят: чертежи и технически условия, схеми или технически спецификации (паспорти), с посочени техническите параметри, функционални особености, присъединителни и габаритни размери на предлаганите резервни части, съответстващи на техническите изисквания от документацията на възложителя за провеждане на процедурата. Представените документи (чертежи и технически условия, схеми,технически спецификации) да са собствена разработка на завода-производител на предлаганите резервни части и да са заверени от него за валидност през 2008/2009 г. с оригинален подпис и печат. 4. Когато кандидата предлага аналози на оригинални резервни части, произведени от производител, който не е производителя на оригиналните такива, следва да представи: образци на предлаганите резервни части за оценка на ефективността им в експлоатационни условия; декларация от производителя (оригинал) за пълно съответствие по качество, функционалност, габаритни и присъединителни размери с тези, на оригиналните резервни части. 5. Образец (образци) на сертификат за качество (за всеки вид от резервните части), каквито сертификати ще бъдат издавани от производителя/ите и ще придружават доставката на резервните части. Образците на посочените документи да са заверени от производителя с оригинален подпис и печат. 6. Референция/и от европейски ЖП Администрации, ползвали или ползващи посочените видове вагони. Референцията трябва да се отнася за тези резервни части, от посочените в спецификацията, производство на завод-производител, с продукцията на който Кандидата участва в процедурата. 7. Сертификат ISO 9001: 2000, издаден на името на Производителя, за продукцията, с която участва кандидата. 8. Гаранции: срок на съхранение в склад на Възложителя преди монтаж - не по-малък от 18 месеца от датата на доставка; срок на експлоатация - не по-малък от 12 месеца след монтаж. Всички изисквания са подробно описани в образеца на заявление и останалите документи, от документацията за провеждане на процедурата.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)
Запазени поръчки: НЕ
Тип запазената поръчка
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия
Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:
За изпълнението на услугата се изисква определена професия: НЕ
Нормативни разпоредби
ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата
Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: НЕ
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
Избрани кандидати: НЕ
Вид процедура: Договаряне
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
Критерий за оценка: най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг
Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)
Ще се използва електронен търг: НЕ
Допълнителна информация
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е приложимо)
Номер
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка
Ако да, посочете къде:
Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): НЕ
Вид на публикацията
Номер на обявлението в ДВ
Други предишни публикации (ако е приложимо)
ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на динамична система за доставки)
Срок за получаване на документация за участие
Платими документи: ДА
Час: 16:30
Цена: 70
Условия: Документацията се заплаща в касата на Възложителя или по банкова сметка на Възложителя - "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, в ОББ, клон "Св. София", IBAN BG36 UBBS 8002 1040 0141 13, BIC UBBSBGSF, и се получава в деловодството на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, всеки работен ден, от 13:30 ч. до 16:30 ч.
Дата: 04/08/2008
Валута: BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
Час: 16:30
Дата: 04/08/2008
ІV.3.5) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Друг език: Български
Език/ци
ІV.3.6) Срок на валидност на офертите (открита процедура)
Брой дни
Дата
Брой месеци
ІV.3.7) Условия при отваряне на офертите
Лица които могат да присъстват при отварянето на офертите: ДА
Място: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, гр. София, ул. "Иван Вазов" № 3
Час: 14:00
Лица: Упълномощени представители на кандидатите, при действията на комисията по чл. 68, ал. 3 и 4 от ЗОП
Дата: 06/08/2008
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е приложимо)
Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:
Това представлява периодично възлагане на поръчка: НЕ
Прогнозен график
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС
Ако да, посочете проекта/програмата:
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС: НЕ
Проект/програма
VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)
Допълнителна информация: Решение № 70/27.06.2008 г.
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски код: 1000
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: 02 9807315
Адрес: бул. "Витоша" № 18
Град: София
Интернет адрес: www.cpc.bg
Телефон: 02 9356113
Държава: България
Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)
Официално наименование
Пощенски код
Електронна поща
Факс
Адрес
Град
Интернет адрес
Телефон
Държава
VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 или при необходимост раздел VІ.4.3)
Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:
Информация относно крайния срок: Информация относно крайния срок: чл. 120, ал. 2 от ЗОП
VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование
Пощенски код
Електронна поща
Факс
Адрес
Град
Интернет адрес
Телефон
Държава
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 27/06/2008
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация
Официално наименование
Пощенски код
За контакти
Електронна поща
Факс
Адрес
Град
Лице за контакти
Интернет адрес
Телефон
Държава
ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за динамична система за доставки)
Официално наименование
Пощенски код
За контакти
Електронна поща
Факс
Адрес
Град
Лице за контакти
Интернет адрес
Телефон
Държава
ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие
Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
Пощенски код: 1080
За контакти: Деловодство
Електронна поща
Факс
Адрес: ул. "Иван Вазов" № 3, партер
Град: София
Лице за контакти: деловодители
Интернет адрес
Телефон: 02 9324139
Държава: България
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
Наименование: 1. Палатка - TBE 24V - FAGA
Номер: 1
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
Описание: Палатка - TBE 24V - FAGA (Резервна част за автоматично затваряне на странични входни/изходни врати за пътнически вагони, серии: 3143, 2143, 2133 и 2145, съответстващи по технически параметри, габаритни и присъединителни размери на оригиналните такива, вложени от производителя на вагоните - Вагоностроителни заводи към DR в Делич Потстдам и Халберщад, Германия).
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
Oсн. предмет: 35231000: Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав
3) Количество или обем
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
Количество или обем: 21 броя
Прогнозна стойност
Прогнозна стойност от/до - валута
Прогнозна стойност от
Прогнозна стойност до
Прогнозна стойност - валута
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Дата за завършване
Срок в дни: 60
Дата за начало
Срок в месеци
5) Допълнителна информация
Информация
(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
Наименование: 2. Палатка - ETV 55 - FAGA
Номер: 2
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
Описание: Палатка - ETV 55 - FAGA (Резервна част за автоматично затваряне на странични входни/изходни врати за пътнически вагони, серии: 3143, 2143, 2133 и 2145, съответстващи по технически параметри, габаритни и присъединителни размери на оригиналните такива, вложени от производителя на вагоните - Вагоностроителни заводи към DR в Делич Потстдам и Халберщад, Германия).
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
Oсн. предмет: 35231000: Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав
3) Количество или обем
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
Количество или обем: 21 броя
Прогнозна стойност
Прогнозна стойност от/до - валута
Прогнозна стойност от
Прогнозна стойност до
Прогнозна стойност - валута
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Дата за завършване
Срок в дни: 60
Дата за начало
Срок в месеци
5) Допълнителна информация
Информация
(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
Наименование: 3. Палатка - TS37-1 - 1/001 656 100-726/ - PINTSCH BAMAG
Номер: 3
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
Описание: Палатка - TS37-1 - 1/001 656 100-726/ - PINTSCH BAMAG (Резервна част за автоматично затваряне на странични входни/изходни врати за пътнически вагони, серии: 3143, 2143, 2133 и 2145, съответстващи по технически параметри, габаритни и присъединителни размери на оригиналните такива, вложени от производителя на вагоните - Вагоностроителни заводи към DR в Делич Потстдам и Халберщад, Германия).
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
Oсн. предмет: 35231000: Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав
3) Количество или обем
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
Количество или обем: 21 броя
Прогнозна стойност
Прогнозна стойност от/до - валута
Прогнозна стойност от
Прогнозна стойност до
Прогнозна стойност - валута
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Дата за завършване
Срок в дни: 60
Дата за начало
Срок в месеци
5) Допълнителна информация
Информация
(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
Наименование: 4. Палатка - TS38A /001 656 300-726/ - PINTSCH BAMAG
Номер: 4
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
Описание: Палатка - TS38A /001 656 300-726/ - PINTSCH BAMAG (Резервна част за автоматично затваряне на странични входни/изходни врати за пътнически вагони, серии: 3143, 2143, 2133 и 2145, съответстващи по технически параметри, габаритни и присъединителни размери на оригиналните такива, вложени от производителя на вагоните - Вагоностроителни заводи към DR в Делич Потстдам и Халберщад, Германия).
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
Oсн. предмет: 35231000: Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав
3) Количество или обем
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
Количество или обем: 42 броя
Прогнозна стойност
Прогнозна стойност от/до - валута
Прогнозна стойност от
Прогнозна стойност до
Прогнозна стойност - валута
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Дата за завършване
Срок в дни: 60
Дата за начало
Срок в месеци
5) Допълнителна информация
Информация
(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
Наименование: 5. Тахогенератор (дистанционен оборотомер) -Тип FG1
Номер: 5
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
Описание: Тахогенератор (дистанционен оборотомер) -Тип FG1 (Резервна част за автоматично затваряне на странични входни/изходни врати за пътнически вагони, серии: 3143, 2143, 2133 и 2145, съответстващи по технически параметри, габаритни и присъединителни размери на оригиналните такива, вложени от производителя на вагоните - Вагоностроителни заводи към DR в Делич Потстдам и Халберщад, Германия).
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
Oсн. предмет: 35231000: Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав
3) Количество или обем
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
Количество или обем: 38 броя
Прогнозна стойност
Прогнозна стойност от/до - валута
Прогнозна стойност от
Прогнозна стойност до
Прогнозна стойност - валута
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Дата за завършване
Срок в дни: 60
Дата за начало
Срок в месеци
5) Допълнителна информация
Информация
(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
Наименование: 6. Управляващ магнит - GM Форма В 24V
Номер: 6
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
Описание: Управляващ магнит - GM Форма В 24V (Резервна част за автоматично затваряне на странични входни/изходни врати за пътнически вагони, серии: 3143, 2143, 2133 и 2145, съответстващи по технически параметри, габаритни и присъединителни размери на оригиналните такива, вложени от производителя на вагоните - Вагоностроителни заводи към DR в Делич Потстдам и Халберщад, Германия).
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
Oсн. предмет: 35231000: Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав
3) Количество или обем
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
Количество или обем: 364 броя
Прогнозна стойност
Прогнозна стойност от/до - валута
Прогнозна стойност от
Прогнозна стойност до
Прогнозна стойност - валута
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Дата за завършване
Срок в дни: 60
Дата за начало
Срок в месеци
5) Допълнителна информация
Информация
(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
Наименование: 7. Реле контрол врати -RP 421012 - 12V
Номер: 7
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
Описание: Реле контрол врати -RP 421012 - 12V (Резервна част за автоматично затваряне на странични входни/изходни врати за пътнически вагони, серии: 3143, 2143, 2133 и 2145, съответстващи по технически параметри, габаритни и присъединителни размери на оригиналните такива, вложени от производителя на вагоните - Вагоностроителни заводи към DR в Делич Потстдам и Халберщад, Германия).
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
Oсн. предмет: 35231000: Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав
3) Количество или обем
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
Количество или обем: 100 броя
Прогнозна стойност
Прогнозна стойност от/до - валута
Прогнозна стойност от
Прогнозна стойност до
Прогнозна стойност - валута
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Дата за завършване
Срок в дни: 60
Дата за начало
Срок в месеци
5) Допълнителна информация
Информация
(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
Наименование: 8. Краен изключвател -AF1.H1/1 - IP54
Номер: 8
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
Описание: Краен изключвател -AF1.H1/1 - IP54 (ВF1.H1/1) (Резервна част за автоматично затваряне на странични входни/изходни врати за пътнически вагони, серии: 3143, 2143, 2133 и 2145, съответстващи по технически параметри, габаритни и присъединителни размери на оригиналните такива, вложени от производителя на вагоните - Вагоностроителни заводи към DR в Делич Потстдам и Халберщад, Германия).
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
Oсн. предмет: 35231000: Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав
3) Количество или обем
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
Количество или обем: 32 броя
Прогнозна стойност
Прогнозна стойност от/до - валута
Прогнозна стойност от
Прогнозна стойност до
Прогнозна стойност - валута
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Дата за завършване
Срок в дни: 60
Дата за начало
Срок в месеци
5) Допълнителна информация
Информация
(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
Наименование: 9. Краен изключвател - ролков - тип 3SE3 303 - OF
Номер: 9
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
Описание: Краен изключвател - ролков - тип 3SE3 303 - OF /Резервна част за автоматично затваряне на странични входни/изходни врати за пътнически вагони, серии: 3143, 2143, 2133 и 2145, съответстващи по технически параметри, габаритни и присъединителни размери на оригиналните такива, вложени от производителя на вагоните - Вагоностроителни заводи към DR в Делич Потстдам и Халберщад, Германия/.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
Oсн. предмет: 35231000: Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав
3) Количество или обем
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
Прогнозна стойност от/до - валута
Прогнозна стойност
Количество или обем: 16 броя
Прогнозна стойност от
Прогнозна стойност до
Прогнозна стойност - валута
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок в дни: 60
Дата за завършване
Дата за начало
Срок в месеци
5) Допълнителна информация
Информация
(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
Наименование: 10. Магнет вентил -XBPX030K54071 - 24V
Номер: 10
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
Описание: Магнет вентил - XBPX030K54071 - 24V (Резервна част за автоматично затваряне на странични входни/изходни врати за пътнически вагони, серии: 3143, 2143, 2133 и 2145, съответстващи по технически параметри, габаритни и присъединителни размери на оригиналните такива, вложени от производителя на вагоните - Вагоностроителни заводи към DR в Делич Потстдам и Халберщад, Германия).
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
Oсн. предмет: 35231000: Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав
3) Количество или обем
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
Количество или обем: 10 броя
Прогнозна стойност
Прогнозна стойност от/до - валута
Прогнозна стойност от
Прогнозна стойност до
Прогнозна стойност - валута
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Дата за завършване
Срок в дни: 60
Дата за начало
Срок в месеци
5) Допълнителна информация
Информация
(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
Наименование: 11. Обшивка на дръжка за врата лява (апарат) -35.814.000 Föwab Muhlausen
Номер: 11
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
Описание: Обшивка на дръжка за врата лява (апарат) -35.814.000 Föwab Muhlausen (Резервна част за автоматично затваряне на странични входни/изходни врати за пътнически вагони, серии: 3143, 2143, 2133 и 2145, съответстващи по технически параметри, габаритни и присъединителни размери на оригиналните такива, вложени от производителя на вагоните - Вагоностроителни заводи към DR в Делич Потстдам и Халберщад, Германия).
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
Oсн. предмет: 35231000: Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав
3) Количество или обем
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
Количество или обем: 80 броя
Прогнозна стойност
Прогнозна стойност от/до - валута
Прогнозна стойност от
Прогнозна стойност до
Прогнозна стойност - валута
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Дата за завършване
Срок в дни: 60
Дата за начало
Срок в месеци
5) Допълнителна информация
Информация
(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
Наименование: 12. Обшивка на дръжка за врата дясна (апарат) - 35.814.000 Föwab Muhlausen
Номер: 12
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
Описание: Обшивка на дръжка за врата дясна (апарат) - 35.814.000 Föwab Muhlausen (Резервна част за автоматично затваряне на странични входни/изходни врати за пътнически вагони, серии: 3143, 2143, 2133 и 2145, съответстващи по технически параметри, габаритни и присъединителни размери на оригиналните такива, вложени от производителя на вагоните - Вагоностроителни заводи към DR в Делич Потстдам и Халберщад, Германия).
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
Oсн. предмет: 35231000: Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав
3) Количество или обем
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
Количество или обем: 80 броя
Прогнозна стойност
Прогнозна стойност от/до - валута
Прогнозна стойност от
Прогнозна стойност до
Прогнозна стойност - валута
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Дата за завършване
Срок в дни: 60
Дата за начало
Срок в месеци
5) Допълнителна информация
Информация
(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
Наименование: 13. Брава шпилкова лява -Föwab Muhlausen
Номер: 13
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
Описание: Брава шпилкова лява - Föwab Muhlausen (Резервна част за автоматично затваряне на странични входни/изходни врати за пътнически вагони, серии: 3143, 2143, 2133 и 2145, съответстващи по технически параметри, габаритни и присъединителни размери на оригиналните такива, вложени от производителя на вагоните - Вагоностроителни заводи към DR в Делич Потстдам и Халберщад, Германия).
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
Oсн. предмет: 35231000: Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав
3) Количество или обем
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
Количество или обем: 30 броя
Прогнозна стойност
Прогнозна стойност от/до - валута
Прогнозна стойност от
Прогнозна стойност до
Прогнозна стойност - валута
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Дата за завършване
Срок в дни: 60
Дата за начало
Срок в месеци
5) Допълнителна информация
Информация
(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
Наименование: 14. Брава шпилкова дясна - Föwab Muhlausen
Номер: 14
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
Описание: Брава шпилкова дясна - Föwab Muhlausen (Резервна част за автоматично затваряне на странични входни/изходни врати за пътнически вагони, серии: 3143, 2143, 2133 и 2145, съответстващи по технически параметри, габаритни и присъединителни размери на оригиналните такива, вложени от производителя на вагоните - Вагоностроителни заводи към DR в Делич Потстдам и Халберщад, Германия).
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
Oсн. предмет: 35231000: Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав
3) Количество или обем
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
Количество или обем: 30 броя
Прогнозна стойност
Прогнозна стойност от/до - валута
Прогнозна стойност от
Прогнозна стойност до
Прогнозна стойност - валута
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Дата за завършване
Срок в дни: 60
Дата за начало
Срок в месеци
5) Допълнителна информация
Информация
(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
Наименование: 15. Авариен изключвател – тип - 003 321 018 - 726 тип - зумер PBD 03955180 - 726
Номер: 15
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
Описание: Авариен изключвател – тип - 003 321 018 - 726 тип - зумер PBD 03955180 - 726 (Резервна част за автоматично затваряне на странични входни/изходни врати за пътнически вагони, серии: 3143, 2143, 2133 и 2145, съответстващи по технически параметри, габаритни и присъединителни размери на оригиналните такива, вложени от производителя на вагоните - Вагоностроителни заводи към DR в Делич Потстдам и Халберщад, Германия).
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
Oсн. предмет: 35231000: Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав
3) Количество или обем
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
Количество или обем: 40 броя
Прогнозна стойност
Прогнозна стойност от/до - валута
Прогнозна стойност от
Прогнозна стойност до
Прогнозна стойност - валута
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Дата за завършване
Срок в дни
Дата за начало
Срок в месеци
5) Допълнителна информация
Информация
(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??