"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД обявяват обществена поръчка за доставка на резервни части за електрически локомотиви серия 61.00

Обявление за обществена поръчка от Възложител по чл.7, ал.1, т.5 от ЗОП
Доставки
№ 21 от 02.11.2007 г.
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
• Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Пощенски код: 1080
• За контакти: Отдел "Доставка и продажба на движимо имущество"
• Факс: 02 9819347
• Адрес: ул. "Иван Вазов" № 3
• Град: София
• Лице за контакти: инж. Виолина Бутилова
• Адрес на възложителя:www.bdz.bg
• Телефон: 02 9324739
• Държава: Република България
I.2) Основна дейност/и на възложителя
• Основна дейност: Железопътни услуги
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката
• Наименование: Доставка на резервни части за електрически локомотиви серия 61.00
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение
• Код NUTS: Русе (BG125)
• Място на изпълнение: Снабдителна база на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, гр.Русе
• Тип доставки: Покупка
• Обект на поръчката: Доставки
ІІ.1.3) Предназначение на обявлението
• Предназначение: Възлагане на обществена поръчка
ІІ.1.4) Информация относно рамково споразумение
• Брой изпълнители:
• Прогнозна стойност:
• Срок в месеци:
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката
• Описание: Доставка на резервни части за електрически локомотиви серия 61.00, съгласно Приложение № 1 - Спецификация
ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП
• 35231000
ІІ.1.7) Споразумение за държавни поръчки
• Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: Не
ІІ.1.8) Обособени позиции
• Обособени позиции: Да
• Подаване на оферти: за една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Варианти
• Приемане на варианти: Не
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
• Общо количество или обем: 48 позиции резервни части за локомотиви серия 61-00 със съответните количества, по Приложение №1. Поръчката е делима по-позиции, но не и по количества.
ІІ.2.2) Опции
• Опции: Не
• Брой месеци:
• Брой дни:
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
ІІ.3.1) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
• Срок в месеци: 3
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
• Описание: Гаранция за участие в размер: за всички позиции - 2055 лв.; за всяка отделна позиция съгласно Приложение №2, със срок на валидност 150 дни от крайния срок за подаване на офертите в деловодството на Възложителя. Гаранция за изпълнение на поръчката - 3 % от стойността на поръчката със срок на валидност един месец след изпълнението на договора. И двете във вид на банкова гаранция или депозит - внесен на името на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, при ТБ "Алианц България" - АД, IBAN BG02BUIN 7604 1010 026513, BIC BUINBGSF
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане
• Условия: Плащане след доставка, в срок не по-кратък от 30 дни от подписване на приемно предавателния протокол, по банков път в лева
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице
• Изискване: Когато определеният за изпълнител кандидат е обединение на физически или юридически лица, следва да се регистрира като дружество по Търговския закон
ІІІ.1.4) Други особени условия
• Други особени условия: Не
• Условия:
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците
• Документи и информация: 1. Кандидатът за изпълнител на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения. 2. Изискуеми документи по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП, подробно описани в образец- заявление към документацията.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
• Документи и информация: 1. Копие от годишния баланс и отчета за приходите и разходите на Кандидата за предходната година - заверен от кандидата. 2. Копие от идентификационния номер по ДДС, в случай, че лицето е регистрирано по ЗДДС и копие от регистрацията по БУЛСТАТ, или копие от Единния идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията, в случай, че лицето е регистрирано по реда на Закона за търговския регистър. 3. Други доказателства /по преценка на кандидата/
ІІІ.2.3) Технически възможности
• Документи и информация: 1. Когато кандидата не е производител - оригинален документ/може и нотариално заверено копие/ от производителя, доказващ правото на кандидата да предлага и извършва доставки на неговата продукция през 2007-2008 г. 2. Всеки кандидат, който предлага оригинални резезервни части, по каталожни номера от каталога на производителя на дизеловите локомотиви серия 61-00, да представи спесификация на предлаганите резервни части, заверена за производство през 2007 г.- 2008 г. с оригинален подпис и печат на завода производител. 3.Всеки Кандидат, който предлага резервни части, съответстващи по технически характеристики, функции, надеждност, габаритни и присъединителни размери на оригиналните с офертата си да представи спесификация с приложени към нея: 3.1. по два броя чертежи на предлаганите резервни части, собствена разработка на завода-производител заверени от него за производство през 2007-2008 г. с оригинален подпис и печат и 3.2. декларация от производителя за пълно съответствие по технически характеристики, функции, надеждност, габаритни и присъединителни размери на предлаганите от него резервни части с тези, от каталога на производителя на дизеловите локомотиви серия 61-00. 3.3. Когато предлаганите резервни части са с каталожни номера на оригиналния производител, но не са производство на същия, кандидата да представи документ удостоверяващ правото на производителя, да произвежда тези резервни части под тези каталожни и чертежни номера 4. Образец на сертификат за качество за предлаганите резервни части, издаден от производителя. 5. Сертификат ISO 9001, издаден на името на производителя, ако са сертифицирани за продукцията, с която участва кандидата. 6. Гаранционен срок не по-малък от 12 месеца в експлоатация и 18 месеца от доставка. 7. Образци на измерителни карти за позиции №1 и №2 от спецификацията
ІІІ.2.4) Запазени поръчки
• Запазени поръчки: Не
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изискване за определена професия
• За изпълнението на услугата се изисква определена професия: Не
• Нормативни разпоредби:
ІІІ.3.2) Юридически лица
• Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: Не
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
• Избрани кандидати: Не
• Вид процедура: Договаряне
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
• най-ниска цена
ІV.2.2) Електронен търг
• Ще се използва електронен търг: Не
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката
• Номер:
ІV.3.2) Предишни публикации
• не
ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи)
• Платими документи: Да
• Време: 16:30
• Ако да, цена без ДДС (в цифри): 150
• Условия: Документацията се заплаща в касата на Възложителя или по банкова сметка на Възложителя - "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, при ТБ "Алианц България АД, IBAN BG02BUIN 7604 1010 026513, BIC BUINBGSF, и се получава в деловодството от 13.30 до 16.30 часа
• Дата: 07/12/2007
• Прогнозна стойност (валута): BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
• Време: 16:30
• Дата: 07/12/2007
ІV.3.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени офертите
• Друг език: Български
ІV.3.6) Срок на валидност на офертите
• Брой дни:
• Брой месеци:
ІV.3.7) Условия при отваряне на офертите
• Място: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, гр. София, ул. "Иван Вазов" № 3
• Време: 14:00
• Лица: Упълномощени представители на кандидатите при действията на комиията по чл.68, ал.3 и 4 от ЗОП
• Дата: 10/12/2007
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Периодично възлагане на поръчка
• Това представлява периодично възлагане на поръчка: Не
• Прогнозен график:
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
• Поръчката свързана ли е с проект/програма, финансирана от фондове на ЕС: Не
• Проект/програма:
VІ.3) Допълнителна информация
• Допълнителна информация: Решение № 201 от 31.10.2007 г.
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin@cpc.bg
• Факс: 02 9807315
• Адрес: бул. "Витоша" № 18
• Град: София
• Адрес на възложителя:www. cpc. bg
• Телефон: 02 9356113
• Държава: Република България
VІ.4.1)Орган, който отговаря за процедурата по медиация
VІ.4.2) Подаване на жалби
Информация относно крайния срок: информация относно крайния срок: чл. 120, ал. 2 от ЗОП
VІ.4.3) Служба за информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски код: 1000
Email:cpcadmin@cpc.bg
Факс: 02 9807315
Адрес: бул. "Витоша" №18
Град: София
Адрес на възложителя:www . cpc . bg
Телефон: 02 9356113
Държава: Република България
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
• Дата: 31/10/2007
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
I) Адрес за допълнителна информация
II) Адрес за документация
III) Адрес за изпращане на заявления
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Тягов електродвигател комплект, рециклиран
• Номер: 1
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
Описание: Тягов електродвигател комплект с корпусите на осевите лагери- рециклиран , кат.№ 3 000 366
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
35231000
3) Количество или обем
Прогнозна стойност:
Общо количество или обем: 4 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
Наименование: Ротор за тягов двигател тип ТЕ 009 - рециклиран
Номер: 2
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
Описание: Ротор за тягов двигател тип ТЕ 009 - рециклиран, кат.№ 3 000 368
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: 2 бр.
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Преводач на налягане
• Номер: 3
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Преводач на налягане, тип DU 22/1,05
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: 1 бр.
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Добавъчен клапан
• Номер: 4
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Добавъчен клапан, кат.№ 7 350 172
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: 1 бр.
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Кран продухвателен
• Номер: 5
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Кран продухвателен, кат.№ 7 350 010
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: 2 бр.
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Маслоотделител
• Номер: 6
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Маслоотделител, кат.№ 7 350 124
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: 1 бр.
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Вентил електропневматичен разхлабителен
• Номер: 7
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Вентил електропневматичен разхлабителен, кат.№ 7 350 150
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: 1 бр.
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Амортисьор H8S 100.63.63
• Номер: 8
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Амортисьор, кат.№ 7 550 029
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35230000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: 8 бр.
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Реле за налягане S 501
• Номер: 9
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Реле за налягане S 501, кат.№ 4800108
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: 1 бр.
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Филтър
• Номер: 10
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Филтър, кат.№ 390 085
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: 3 бр.
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Филтър
• Номер: 11
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Филтър, кат.№ 390 086
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: 2 бр.
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Свирка висок тон
• Номер: 12
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Свирка висок тон, кат.№ 170 018
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: 1 бр.
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Компресор помощен, изпълнение 4174
• Номер: 13
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Компресор помощен, кат.№ 4 000 016
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: 1 бр.
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Диод
• Номер: 14
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Диод DV 878-1600/24, кат.№ 3 000 362
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: 16 бр.
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Тиристор
• Номер: 15
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Тиристор, кат.№ 3 000 363
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: 16 бр.
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Диоден модул
• Номер: 16
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Диоден модул, кат.№ 3 000 364
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: 10 бр.
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Тиристорен модул
• Номер: 17
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Тиристорен модул, кат.№3 000 365
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: 10 бр.
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Прожектор
• Номер: 18
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Прожектор, кат.№ 7 300 002
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: 3 бр.
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Eлектропневматичен вентил
• Номер: 19
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Eлектропневматичен вентил VTM12, кат.№ 2 000 035
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: 2 бр.
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Eлектропневматичен вентил
• Номер: 20
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Eлектропневматичен вентил VTM18, кат.№ 2 000 037
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: 4 бр.
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Контактор влаково отопление
• Номер: 21
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Контактор влаково отопление, кат.№ 1 760 060
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: 1 бр.
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Контактор
• Номер: 22
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Контактор, кат.№ 5 100 014
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: 1 бр.
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Буксово заземление
• Номер: 23
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Буксово заземление, кат.№ 290 119
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: 4 бр.
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Дъгогъсителен вентил
• Номер: 24
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Дъгогъсителен вентил, кат.№ 1 650 221
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: 1 бр.
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Нож подвижен на ГВП
• Номер: 25
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Нож подвижен на ГВП, кат.№ 1 650 031
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: 1 бр.
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Ограничител на пренапрежение нелин. тип
• Номер: 26
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Ограничител на пренапрежение нелин. тип OPN – 25 UCHLI, съгласно предоставен чертеж от Възложителя
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: 1 бр.
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Ключ токоснемател VS16/02-02-0 18-V8R812
• Номер: 27
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Ключ токоснемател VS16/02-02-0 18-V8R812, кат.№ 5 000 144
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: 2 бр.
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Ключ прожектор VS16/05-0-04-005C8V8
• Номер: 28
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Ключ прожектор VS16/05-0-04-005C8V8, кат.№ 5 000 096
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: 1 бр.
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Автомат защитен J21U51B20,SP 50A
• Номер: 29
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Автомат защитен J21U51B20,SP 50A, кат.№ 4 800 133
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: 1 бр.
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Амперметър (заряд/разряд) ф 32-40/40
• Номер: 30
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Амперметър (заряд/разряд) ф 32-40/40, кат.№ 4 100 094
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: 2 бр.
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Волтметър ф 32-40/40
• Номер: 31
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Волтметър ф 32-40/40, кат.№ 4 100 120
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: 2 бр.
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Вентилатор 15 W, 48 V, 1000 об/мин Hz
• Номер: 32
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Вентилатор 15 W, 48 V, 1000 об/мин за централен източник CN 2,2 115 V, 400 Hz
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: 1 бр.
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Пясъчна дюза
• Номер: 33
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Пясъчна дюза, кат.№ 160 001
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: 8 бр.
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Компресор 3DSK100 1 470 041
• Номер: 34
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Компресор, кат.№ 1 470 041
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: 2 бр.
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Клапани 12-116-К 3-4802-45 1 7
• Номер: 35
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Клапани 12-116-К 3-4802-45 1 7, кат.№ 1 470 025
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: 8 бр.
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Клапани 12-106-К 3-4802-43 1 6
• Номер: 36
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Клапани 12-106-К 3-4802-43 1 6, кат.№ 1 470 026
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: 8 бр.
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Бутала Д 75
• Номер: 37
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Бутала Д 75, кат.№ 1 470 034
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35230000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: 2 бр.
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Бутала Д100
• Номер: 38
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Бутала Д100, кат.№ 1 470 035
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: 4 бр.
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Сегменти
• Номер: 39
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Сегменти, кат.№ 1 470 021
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: 6 бр.
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Сегменти
• Номер: 40
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Сегменти, кат.№ 1 470 022
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: 4 бр.
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Сегменти
• Номер: 41
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Сегменти, кат.№ 1 470 023
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: 8 бр.
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Сегменти
• Номер: 42
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Сегменти, кат.№ 1 470 024
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: 8 бр.
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Бутален болт D25X88
• Номер: 43
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Бутален болт D25X88, кат.№ 1 470 028
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: 4 бр.
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Бутален болт D25X64
• Номер: 44
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Бутален болт D25X64, кат.№ 1 470 029
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: 2 бр.
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Напорен шланг
• Номер: 45
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Напорен шланг, кат.№ 1 470 049
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: 2 бр.
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Охладително тяло
• Номер: 46
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Охладително тяло 1 за диод/тиристор в котвен преобразувател Lo 12587 P, по чертеж представен от Възложителя
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: 8 бр.
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Охладително тяло
• Номер: 47
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Охладително тяло 2 за тиристор в котвен преобразувател Lo 12587 P, по чертеж представен от Възложителя
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: 8 бр.
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Охладително тяло
• Номер: 48
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Охладително тяло 3 за диод в котвен преобразувател Lo 12587 P, по чертеж представен от Възложителя
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: 8 бр.
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??