"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД обявяват обществена поръчка за доставка на резервни части за ел.оборудване на дизелови локомотиви серия 07.00.

Обявление за обществена поръчка от секторен възложител
№ 44 от 30.10.2007 г.
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
• Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Пощенски код: 1080
• За контакти: ул."Иван Вазов" №3
• Факс: 02 9819347
• Адрес: ул. "Иван Вазов" №3
• Град: София
• Лице за контакти: инж. Виолина Бутилова
• Телефон: 02 9324739
• Адрес на профила на купувача:www.bdz.bg
• Държава: Република България
I.2) Основна дейност/и на възложителя
• Вид на възложителя: Железопътни услуги
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката
• Наименование: Доставка на резервни части за ел.оборудване на дизелови локомотиви серия 07.00
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение
• Код NUTS: Русе (BG125)
• Място на изпълнение: Снабдителна база на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, гр.Русе
• Тип доставки: Покупка
• Обект на поръчката: Доставки
ІІ.1.3) Предназначение на обявлението
• Предназначение: Възлагане на обществена поръчка
ІІ.1.4) Информация относно рамково споразумение
• Брой изпълнители:
• Прогнозна стойност:
• Срок в месеци:
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката
• Описание: Доставка на резервни части за ел.оборудване на дизелови локомотиви серия 07.00, съгласно Приложение №1 /Спецификация/
ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП
• 35231000
ІІ.1.7) Споразумение за държавни поръчки
• Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: Не
ІІ.1.8) Обособени позиции
• Обособени позиции: Да
• Подаване на оферти: за една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Варианти
• Ще бъдат приемани варианти: Не
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
• Описание: 25 позиции резервни части за ел.оборудване на локомотиви серия 07.00 със съответните количества, по приложение №1. Поръчката е делима по-позиции, но не и по количества.
ІІ.2.2) Опции
• Опции: Не
• Брой месеци:
• Брой дни:
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
ІІ.3.1) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
• Срок в месеци: 6
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
• Описание: Гаранция за участие в размер: за всички позиции - 6400 лв.; за всяка отделна позиция съгласно Приложение №2, със срок на валидност 150 дни от крайния срок за подаване на офертите в деловодството на Възложителя. Гаранция за изпълнение на поръчката - 3% от стойността на поръчката със срок на валидност един месец след изпълнението на договора. И двете във вид на банкова гаранция или депозит - внесен на името на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, при ТБ "Алианц България АД, IBAN BG02BUIN 7604 1010 026513, BIC BUINBGSF
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане
• Условия: Плащане след доставка, в срок не по-кратък от 30 дни от подписване на приемно предавателния протокол, по банков път в лева
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице
• Изискване: Когато определеният за изпълнител кандидат е обединение на физически или юридически лица, следва да се регистрира като дружество по Търговския закон
ІІІ.1.4) Други особени условия
• Други особени условия: Не
• Условия:
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците
• Документи и информация: 1. Кандидатът за изпълнител на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения. 2.Изискуеми документи по чл.47, ал.1 и 5 от ЗОП, подробно описани в образец- заявление към документацията.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
• Документи и информация: 1. Копие от годишния финансов отчет. 2. Копие от идентификационния номер по ДДС, в случай, че лицето е регистрирано по ЗДДС и копие от регистрацията по БУЛСТАТ, или копие от Единния идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията, в случай, че лицето е регистрирано по реда на Закона за търговския регистър.
ІІІ.2.3) Технически възможности
• Документи и информация: 1. Когато кандидатът не е производител - оригинален документ/може и нотариално заверено копие/ от производителя, доказващ правото на кандидата да предлага и извършва доставки на неговата продукция през 2007-2008 г. год. 2. Всеки кандидат, който предлага оригинални резезервни части, по каталожни номера от каталога на производителя на дизеловите локомотиви серия 07.00, да представи спецификация на предлаганите резервни части, заверена за производство през 2007 г. - 2008 г. с оригинален подпис и печат на завода производител. 3. Всеки кандидат, който предлага резервни части, съответстващи по технически характеристики, функции, надеждност, габаритни и присъединителни размери на оригиналните с офертата си да представи спецификация с приложени към нея: 3.1. по два броя чертежи на предлаганите резервни части, собствена разработка на завода-производител заверени от него за производство през 2007 г. - 2008 г. с оригинален подпис и печат и 3.2. декларация от производителя за пълно съответствие по технически характеристики, функции, надеждност, габаритни и присъединителни размери на предлаганите от него резервни части с тези, от каталога на производителя на дизеловите локомотиви серия 07.00. 3.3. Когато предлаганите резервни части са с каталожни номера на оригиналния производител, но не са производство на същия, кандидатът да представи документ, удостоверяващ правото на производителя да произвежда тези резервни части под тези каталожни номера 4. Образец на сертификат за качество за предлаганите резервни части, издаван от производителя. 5. Сертификат ISO 9001, издаден на името на производителя, ако са сертифицирани за продукцията, с която участва кандидатът. 6. Гаранционен срок не по-малък от 12 месеца в експлоатация и 18 месеца от доставка.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки
• Запазени поръчки: Не
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изискване за определена професия
• За изпълнението на услугата се изисква определена професия: Не
• Нормативни разпоредби:
ІІІ.3.2) Юридически лица
• Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: Не
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
• Избрани кандидати: Не
• Вид процедура: Договаряне
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
• най-ниска цена
ІV.2.2) Електронен търг
• Ще се използва електронен търг: Не
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката
• Номер:
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка
• не
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи
• Платими документи: Да
• Време: 16:30 ч.
• Ако да, цена без ДДС (в цифри): 150
• Условия: Документацията се заплаща в касата на Възложителя или по банкова сметка на Възложителя - "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, при ТБ "Алианц България АД, IBAN BG02BUIN 7604 1010 026513, BIC BUINBGSF и се получава в деловодството от 13:30ч. до 16:30 ч.
• Дата: 03/12/2007
• Прогнозна стойност (валута): EUR
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
• Време: 16:30 ч.
• Дата: 03/12/2007
ІV.3.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени офертите
• Друг език: Български
ІV.3.6) Срок на валидност на офертите
• Брой дни:
• Брой месеци:
ІV.3.7) Условия при отваряне на офертите
• Място: гр.София, ул."Иван Вазов" №3
• Време: 10:00
• Лица: Упълномощени представители на кандидатите при действията на комисията по чл.68, ал.3 и 4 от ЗОП
• Дата: 04/12/2007
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Периодично възлагане на поръчка
• Това представлява периодично възлагане на поръчка: Не
• Прогнозен график:
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
• Поръчката свързана ли е с проект/програма, финансирана от фондове на ЕС: Не
• Проект/програма:
VІ.3) Допълнителна информация
• Допълнителна информация: Решение за откриване на процедурата №196/26.102007 год.
• За тази обществена поръчка е попълнен формуляр в базата SIMAP на Службата за публикации на Официален вестник на Европейския съюз на 26.10.2007 г.
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin@cpc.bg
• Факс: 02 9807315
• Адрес: бул. "Витоша" №18
• Град: София
• Адрес на възложителя:www. cpc. bg
• Телефон: 02 9356113
• Държава: Република България
VІ.4.1)Орган, който отговаря за процедурата по медиация
VІ.4.2) Подаване на жалби
• Информация относно крайния срок: чл.120, ал.2 от ЗОП
VІ.4.3) Служба за информация относно подаването на жалби
• Официално наименование: Комисия за зашита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• За контакти: 1000 София, бул. "Витоша" №18
• Email:cpcadmin@cpc.bg
• Факс: 02 9807315
• Адрес: бул. "Витоша" №18
• Град: София
• Лице за контакти: Комисия за зашита на конкуренцията
• Адрес на възложителя:www . cpc . bg
• Телефон: 02 9356113
• Държава: Република България
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
• Дата: 26/10/2007
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
I) Адрес за допълнителна информация
II) Адрес за документация
III) Адрес за изпращане на заявления
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: БЛОК ПРОТИВОБУКСУВАЧЕН ББ-303
• Номер: 1
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: БЛОК ПРОТИВОБУКСУВАЧЕН ББ-303, кат.№ 15820
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 29 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: ДИОД ИЗПРАВИТЕЛЕН ВЛ-200
• Номер: 2
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: ДИОД ИЗПРАВИТЕЛЕН ВЛ-200
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: ДИОД ИЗПРАВИТЕЛЕН ВЛ-200 - 720 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: ЕЛЕКТРОМАГНИТ ТЯГОВ ЭТ-52, БОБИНА =110V
• Номер: 3
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: ЕЛЕКТРОМАГНИТ ТЯГОВ ЭТ-52, БОБИНА =110V, кат.№ 15750
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 57 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: КАПАК
• Номер: 4
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: КАПАК, кат№ 15925
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 60 бр.
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: КОМБИНИРАНО РЕЛЕ КР-2 ( ТРВ, ТРМ )
• Номер: 5
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: КОМБИНИРАНО РЕЛЕ КР-2 ( ТРВ, ТРМ ), кат.№00506
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 60 броя
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: КОНТАКТ
• Номер: 6
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: КОНТАКТ, кат.№ 16248
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 113 бр.
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: КОНТАКТ КОМПЛЕКТ
• Номер: 7
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: КОНТАКТ КОМПЛЕКТ, кат.№ 15790
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 113 бр.
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: КОНТАКТ КОМПЛЕКТ
• Номер: 8
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: КОНТАКТ КОМПЛЕКТ, кат.№ 15791
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 118 бр.
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: КОНТАКТ НЕПОДВИЖЕН
• Номер: 9
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: КОНТАКТ НЕПОДВИЖЕН, кат.№16013
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35230000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 222 бр.
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: КОНТАКТ ПОДВИЖЕН
• Номер: 10
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: КОНТАКТ ПОДВИЖЕН, кат.№ 16033
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 225 бр.
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: КОНТАКТ ПОДВИЖЕН
• Номер: 11
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: КОНТАКТ ПОДВИЖЕН, кат.№ 16131
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 128 бр.
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: КОНТАКТ ПОДВИЖЕН
• Номер: 12
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: КОНТАКТ ПОДВИЖЕН, кат.№ 16137
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35211000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 128 бр.
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: КОНТАКТ ПОДВИЖЕН ЗА ПКГ-566
• Номер: 13
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: КОНТАКТ ПОДВИЖЕН ЗА ПКГ-566, кат.№ 16051
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35230000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 222 бр.
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: КОНТАКТ НЕПОДВИЖЕН
• Номер: 14
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: КОНТАКТ НЕПОДВИЖЕН, кат.№ 16169
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 122 бр.
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: КОНТАКТОР ЕЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕН ХОДОВ
• Номер: 15
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: КОНТАКТОР ЕЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕН ХОДОВ, кат.№ 16185
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 32 бр.
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: ПРУЖИНА
• Номер: 16
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: ПРУЖИНА, кат.№ 15800
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 66 бр.
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: РОТОР ЗА ВЪЗБУДИТЕЛ ВС-650
• Номер: 17
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Ротор за възбудител, кат.№15452
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 3 бр.
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: РОТОР ЗА ТЯГОВ ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛ ЭД-118
• Номер: 18
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: РОТОР ЗА ТЯГОВ ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛ ЭД-118, кат.№ 15201
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 27 бр.
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: ТЕРМИСТОР - ТЕМП. ДАТЧИК ЗА ППИ (Д-1 2,4 МОМ)
• Номер: 19
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: ТЕРМИСТОР - ТЕМП. ДАТЧИК ЗА ППИ (Д-1 2,4 МОМ), кат.№ 03651
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 106 бр.
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: ЧЕТКОДЪРЖАТЕЛ КОМПЛЕКТ
• Номер: 20
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: ЧЕТКОДЪРЖАТЕЛ КОМПЛЕКТ, кат.№ 15299
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 63 бр.
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: ШАЛТЕР ( РПЦ-2У )
• Номер: 21
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: ШАЛТЕР ( РПЦ-2У ), кат.-№ 03722
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 10 бр.
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: ФАСУНГ
• Номер: 22
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: ФАСУНГ 2Ш-22Н
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 114 бр.
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: ФАСУНГ
• Номер: 23
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: ФАСУНГ 2Ш-22Ф
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 114 бр.
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: ФАСУНГ
• Номер: 24
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: ФАСУНГ 2Ш-15Н
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 114 бр.
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: ФАСУНГ
• Номер: 25
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: ФАСУНГ 2Ш-15Ф
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35231000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 114 бр.
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??