"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД обявяват обществена поръчка за доставка на резервни части за талига БТ - 6

Обявление за обществена поръчка от Възложител по чл.7, ал.1, т.5 от ЗОП
Доставки
№ 36 от 07.11.2007 г.
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
• Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Пощенски код: 1080
• За контакти: отдел "Доставка и продажба на движими имущество"
• Факс: 02 9819347
• Адрес: ул. "Иван Вазов" № 3
• Град: София
• Лице за контакти: инж. Стоянка Тодорова
• Телефон: 02 9324687
• Адрес на профила на купувача:www.bdz.bg
• Държава: Република България
I.2) Основна дейност/и на възложителя
• Основна дейност: Железопътни услуги
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката
• Наименование: Доставка на резервни части за талига БТ-6, съгласно технически условия на Възложителя
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение
• Код NUTS: Русе (BG125)
• Място на изпълнение: Снабдителна база на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД-гр.Русе
• Тип доставки: Покупка
• Обект на поръчката: Доставки
ІІ.1.3) Предназначение на обявлението
• Предназначение: Възлагане на обществена поръчка
ІІ.1.4) Информация относно рамково споразумение
• Брой изпълнители:
• Прогнозна стойност:
• Срок в месеци:
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката
• Описание: Доставка на резервни части за талига БТ-6, съгласно технически условия на Възложителя
ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП
• 35230000
ІІ.1.7) Споразумение за държавни поръчки
• Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: Не
ІІ.1.8) Обособени позиции
• Обособени позиции: Да
• Подаване на оферти: за една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Варианти
• Приемане на варианти: Не
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
• Общо количество или обем: Доставка на резервни части за талига БТ-6, съгласно технически условия на Възложителя и приложена спесификация към документацията
ІІ.2.2) Опции
• Опции: Не
• Брой месеци:
• Брой дни:
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
ІІ.3.1) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
• Срок в месеци: 12
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
• Описание: Гаранция за участие за цялата поръчка в размер на 6 300лв., поз.1 - 1000 лв, поз.2-650лв.,поз.3 - 110лв., поз.4- 210 лв, поз.5 - 700 лв.,поз.6- 600лв,поз.7- 1000лв.,поз.8 -590 лв, поз.9 - 1100лв.,със срок на валидност 60 дни от крайния срок за подаване на офертата в деловодството на Възложителя. Гаранция за изпълнение на поръчката - 5% от стойността на поръчката със срок на валидност един месец след изпълнението на договора. И двете във вид на банкова гаранция или депозит - внесен на името на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД,
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане
• Условия: по банков път, плащане до 20 дни след доставката на всяка партида
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице
• Изискване:
ІІІ.1.4) Други особени условия
• Други особени условия: Не
• Условия:
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците
• Документи и информация: 1. Кандидат за изпълнител на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения. 2.Декларации по чл. 47, ал.1 и ал.5 от ЗОП - по приложен образец от Възложителя и други документи подробно описани в образец- Оферта към документацията
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
• Документи и информация: 1. Копие от годишния финансов отчет 2. Копие от ИН по ДДС и БУЛСТАТ или ЕИК,определен от Агенцията по вписванията, в случай, че лицето е регистрирано по реда на ЗТР, съгласно чл.84, ал.1 от Данъчно-процесуалния осигурителен кодекс.
ІІІ.2.3) Технически възможности
• Документи и информация: 1.Списък на договорите през последните три години- стойности,дати и възложители , придружен от препоръки за добро изпълнение и доказано качество на резервните части за талига БТ-6 2.Описание на техническото оборудване за осигуряване на качеството на произвежданите резервни части 3.Списък на техническите лица, включително на тези отговарящи за контрола на качеството 4.Чертежи на предлаганите резервни части, съобразени с техническите изисквания на Възложителя - с оригинална заверка за производство през 2007 г. – 2008 г. 5.Документ доказващ, че участват в обявената обществена поръчка с продукция на завод-производител, даден от Производителя на Кандидата / ако е търговец/ - оригинал 6.Списък на резервните части с които кандидата участва в процедурата 7.Свидетелство за съответствие / протокол от изпитание/ издадено от “НИИТ" ООД, за позициите за които има изискване в техническите условия на Възложителя
ІІІ.2.4) Запазени поръчки
• Запазени поръчки: Не
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изискване за определена професия
• За изпълнението на услугата се изисква определена професия: Не
• Нормативни разпоредби:
ІІІ.3.2) Юридически лица
• Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: Не
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
• Избрани кандидати: Не
• Вид процедура: Договаряне
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
• най-ниска цена
ІV.2.2) Електронен търг
• Ще се използва електронен търг: Не
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката
• Номер:
ІV.3.2) Предишни публикации
• не
ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи)
• Платими документи: Да
• Време: 16:00
• Ако да, цена без ДДС (в цифри): 200
• Условия: Плащането може да стане по банков път или в касата на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, гр. София, ул."Иван Вазов" № 3 и се получава в деловодството. Сметка за плащане: IBAN BG 02 BUIN 7604 1010 026 513, BIC BUINBGSF при ТБ "Алианц България" АД, клон Мария Луиза
• Дата: 12/12/2007
• Прогнозна стойност (валута): BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
• Време: 16:00
• Дата: 12/12/2007
ІV.3.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени офертите
• Друг език: Български
ІV.3.6) Срок на валидност на офертите
• Брой дни:
• Брой месеци:
ІV.3.7) Условия при отваряне на офертите
• Място: гр. София "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, ул."Иван Вазов", заседателна зала - 125
• Време: 14:00
• Лица: упълномощени представители на кандидатите при действията на комисията по чл.68, ал.3 и 4 от ЗОП
• Дата: 14/12/2007
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Периодично възлагане на поръчка
• Това представлява периодично възлагане на поръчка: Не
• Прогнозен график:
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
• Поръчката свързана ли е с проект/програма, финансирана от фондове на ЕС: Не
• Проект/програма:
VІ.3) Допълнителна информация
• Допълнителна информация:
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin@cpc.bg
• Факс: 02 9807315
• Адрес: бул."Витоша" № 18
• Град: София
• Адрес на възложителя:www.cpc.bg
• Телефон: 02 9356113
• Държава: Република България
VІ.4.1)Орган, който отговаря за процедурата по медиация
VІ.4.2) Подаване на жалби
• Информация относно крайния срок: информация относно крайния срок: чл.120, ал.2 от ЗОП
VІ.4.3) Служба за информация относно подаването на жалби
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
• Дата: 05/11/2007
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
I) Адрес за допълнителна информация
II) Адрес за документация
III) Адрес за изпращане на заявления
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Плъзгалки твърди за талига БТ 6
• Номер: 1
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Плъзгалки твърди за талига БТ 6
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35230000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: 3250 броя Плъзгалки твърди за талига БТ 6
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Обица за талига БТ 6
• Номер: 2
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Обица за талига БТ 6
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35230000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: 6500 броя Обица за талига БТ 6
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Пристискач за талига БТ 6
• Номер: 3
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Пристискач за талига БТ 6
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35230000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: 690 броя Пристискач за талига БТ 6
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Манганова планка
• Номер: 4
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Манганова планка
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35230000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: 1800 броя Манганова планка
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Ограничител / Т- образна планка/
• Номер: 5
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Ограничител / Т- образна планка/
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35230000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: 6120 Ограничител / Т- образна планка/
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Вътрешна пружина за талига БТ 6
• Номер: 6
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Вътрешна пружина за талига БТ 6
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35230000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: 1800 броя Вътрешна пружина за талига БТ 6
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Пружина за еластична плъзгалка на талига БТ 6
• Номер: 7
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Пружина за еластична плъзгалка на талига БТ 6
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35230000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: 5000 броя Пружина за еластична
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Плъзгалка за еластична опора
• Номер: 8
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Плъзгалка за еластична опора
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35230000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: 1200 броя Плъзгалка за еластична опора
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Калодкодържатели
• Номер: 9
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Калодкодържатели
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35230000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Общо количество или обем: 1500 броя Калодкодържатели
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??