"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД обявяват обществена поръчка за доставка на скрепителни елементи

Обявление за малка обществена поръчка
Доставки
№ 38 от 12.11.2007 г.
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
• Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Пощенски код: 1080
• Факс: 02 9800424
• Адрес: ул. Иван Вазов № 3
• Град: София
• Лице за контакти: инж. Г. Ненов
• Телефон: 02 9324138
• Държава: България
I.2) Вид на възложителя и основна дейност
• От името на други възложители: Не
I.3) Основна дейност/и на възложителя
• Основна дейност: Железопътни услуги
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката
• Наименование: Доставка на скрепителни елементи за нуждите на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение
• Код NUTS: Русе (BG125)
• Място на изпълнение: Снабдителна база на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, гр. Русе
• Тип доставки: Покупка
• Обект на поръчката: Доставки
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката:
• Кратко описание: Доставка на скрепителни елементи за нуждите на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 28711510
• 28712200
• 28711600
• 28414200
ІІ.1.5) Обособени позиции
• Има ли обособени позиции: Да
• Брой обособени позиции: за една или повече обособени позиции
ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти
• Ще бъдат ли приемани варианти: Не
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
• Описание: Подробно описани в приложение към документацията.
• Прогнозна стойност:
• Прогнозна стойност (валута):
ІІ.2.2) Опции
• Има ли опции: Не
• Брой месеци:
• Брой дни:
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
ІІ.3.1) Срок на договора или краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 30
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
• Описание: Гаранция за участие за цялата поръчка - 513,00 лв., със срок на валидност 150 дни от крайния срок за подаване на офертите. Гаранцията за участие за всяка отделна позиция: поз. 1 - 297,00 лв.; поз. 2 - 3,50 лв.; поз. 3 -53.50 лв.; поз. 4 -104,00 лв.; поз. 5 - 8,00 лв.; поз. 6 -27,00 лв.; поз. 7 - 3,00 лв.; поз. 8 - 10,00 лв.; поз. 9 - 7,00 лв.; Гаранцията за изпълнение, е в размер на 3 % от стойността на договора /със срок на валидност 1 месец след изтичане срока на договора/. Двете гаранции да бъдат представени в една от следните форми: - банкова гаранция по приложения към документацията образец; - паричен депозит внесен по сметката на “БДЖ" ЕАД в ТБ “АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" - АД, гр. София, клон “Мария Луиза", IBAN BG02 ВUIN 7604 1010 026 513, BIC - ВUINBBGSF
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане
• Условия: по банков път - мин 20 дни след доставката
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице
• Изискване: Когато определеният за изпълнител кандидат е обединение на физически и/или юридически лица, следва да се регистрира като дружество по Търговския закон
ІІІ.1.4) Други особени условия
• Други особени условия: Да
• Условия: кандидатите ще бъдат отстранени от участие в процедурата при наличие на обстоятелствата по чл. 21, ал. 1 от НВМОП
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците
• Изисквания: Кандидатът за изпълнител на малка обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения. Изискуеми документи са подробно описани в образец на офертата към документацията.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
• Изискуеми документи и информация: Подробно описани в образец на офертата към документацията
ІІІ.2.3) Технически възможности
• Изискуеми документи и информация: Подробно описани в образец на офертата към документацията
ІІІ.2.4) Запазени поръчки
• Запазени поръчки: Не
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изискване за определена професия
• За изпълнението на услугата се изисква определена професия: Не
• Нормативни разпоредби:
ІІІ.3.2) Юридически лица
• Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: Не
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
• Вид процедура: Открит конкурс
ІV.1.2) Начална тръжна цена
• Начална тръжна цена:
ІV.1.3) Стъпка на наддаване
• Стъпка на наддаване:
ІV.1.4) Дата, час и място на провеждане на публичен търг
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
• най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг
• Ще се използва електронен търг: Не
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката
• Идентификационен номер:
ІV.3.2) Предишни публикации
• не
ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие
• Платими документи: Да
• Време: 16:00
• Ако да, цена без ДДС (в цифри): 100
• Условия: По банков път или платими в касата на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, ул. Ив. Вазов № 3, гр. София
• Дата: 13/12/2007
• Валута: BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти
• Време: 16:00
• Дата: 13/12/2007
ІV.3.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени офертите
• Друг език: Български
ІV.3.7) Срок на валидност на офертите
• Брой дни: 150
• Брой месеци:
ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите
• Могат ли лица да присъстват на отварянето на офертите: Да
• Място: София, ул. Ив. Вазов № 3
• Време: 14:00
• Лица: Упълномощени представители на Кандидатите при действията на Комисията по чл.38, ал.2 и ал.3 от НВМОП
• Дата: 17/12/2007
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Периодично възлагане на поръчка
• Това представлява периодично възлагане на поръчка: Не
• Прогнозен график за публикуването на следващи обявления:
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
• Поръчката свързана ли е с проект/програма, финансирана от фондове на ЕС: Не
• Проект/програма:
VІ.3) Допълнителна информация
• Допълнителна информация: Решение № 214/08.11.2007 г. за откриване на процедурата
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin@cpc.bg
• Факс: 02 9807315
• Адрес: бул. Витоша № 18
• Град: София
• Адрес на възложителя :www.cpc.bg
• Телефон: 02 9356113
• Държава: българия
VІ.4.1)Орган, който отговаря за процедурата по медиация
VІ.4.2) Подаване на жалби
• Информация относно крайния срок: 10 дни от датата на уведомлението /чл.120, ал.2 от ЗОП/
VІ.4.3) Служба за информация относно подаването на жалби
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin@cpc.bg
• Факс: 02 9807315
• Адрес: бул. Витоша № 18
• Град: София
• Адрес на възложителя :www.cpc.bg
• Телефон: 02 9356113
• Държава: България
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
• Дата: 08/11/2007
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
I) Адрес за допълнителна информация
II) Адрес за документация
III) Адрес за изпращане на заявления
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Скрепителни елементи-лотІ
• Номер: 1
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: Болт с шестограмна глава
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 28711400
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 48 позиции - от М3х12 до М24х100
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 30
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Скрепителни елементи-лотІІ
• Номер: 2
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: винт със скрита/фрезенкова/ глава и прав шлиц
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 28711510
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 12 позиции - от М4х16 до М8х20
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 30
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Скрепителни елементи-лотІІІ
• Номер: 3
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: Гайка шестстенна
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 28711600
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 13 позиции - от М 3 мм до М 24мм
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 30
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Скрепителни елементи-лотІV
• Номер: 4
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: Шплент
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 35230000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 20 позиции - от2х25 до 10х112
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 30
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Скрепителни елементи-лотV
• Номер: 5
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: Шайби подложни
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 28712200
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 10 позиции - от 4 до 24 мм
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 30
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Скрепителни елементи-лотVІ
• Номер: 6
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: Шайби пружинни
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 28712200
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 13 позиции - от 3 до 24 мм
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 30
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Скрепителни елементи-лотVІІ
• Номер: 7
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: Винтове за дърво със скрита /фрезенкова/ глава
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 28711100
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 11 позиции - от 3х16 до 6х60 мм
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 30
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Скрепителни елементи-лотVІІІ
• Номер: 8
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: Винтове за ламарина
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 28711510
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 21 позиции - 3,5х16 до 6,3х50
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 30
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Скрепителни елементи-лотІХ
• Номер: 9
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: Гвоздеи
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 28414200
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 8 позиции - от ф2,7х60 до ф6х150мм
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 30
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??