"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД обявяват обществена поръчка за доставка на спално бельо за спални и кушет вагони и ПВЦ"

Обявление за малка обществена поръчка
Доставки
№ 9 от 26.02.2008 г.
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
• Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Пощенски код: 1080
• За контакти: отдел "Доставка и продажба на движимо имущество"
• Факс: 02 9819347
• Адрес: ул. "Иван Вазов" № 3
• Град: София
• Лице за контакти: Мария Рибарова
• Адрес на възложителя :www.bdz.bg
• Телефон: 02 9324688
• Държава: България
I.2) Вид на възложителя и основна дейност
• От името на други възложители: Не
I.3) Основна дейност/и на възложителя
• Основна дейност: Железопътни услуги
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката
• Наименование: Доставка на спално бельо за спални и кушет вагони и ПВЦ на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, по видове, количества и технически параметри, съгласно спецификация - приложение и неразделна част от документацията за провеждане на процедурата.
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение
• Код NUTS: Русе (BG125)
• Място на изпълнение: Снабдителна база на "БДЖ" - ЕАД в гр. Русе.
• Тип доставки: Покупка
• Обект на поръчката: Доставки
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката:
• Кратко описание: Доставка на спално бельо за спални и кушет вагони и ПВЦ на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, по видове, количества и технически параметри, съгласно спесификация - приложение и неразделна част от документацията за провеждане на процедурата.
ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 17212000
ІІ.1.5) Обособени позиции
• Има ли обособени позиции: Да
• Подаване на оферти: за една или повече обособени позиции
ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти
• Ще бъдат ли приемани варианти: Не
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
• Описание: Доставка на спално бельо за спални и кушет вагони и ПВЦ на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, по видове, количества и технически параметри, съгласно спецификация - приложение и неразделна част от документацията за провеждане на процедурата - 7 обособени позиции.
• Прогнозна стойност:
• Прогнозна стойност (валута):
ІІ.2.2) Опции
• Има ли опции: Не
• Брой месеци:
• Брой дни:
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
ІІ.3.1) Срок на договора или краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 90
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
• Описание: Гаранция за участие в размер: За всички позиции - 555,00 лв. Гаранциите за участие, за всяка отделна позициия, са съгласно приложена към документацията за провеждане на процедурата Спесификация. Гаранцията за участие - със срок на валидност 150 дни от крайния срок за подаване в деловодството на Възложителя на офертите. Гаранция за изпълнение на поръчката - 5 % от стойността на поръчката със срок на валидност един месец след изпълннение на договора. И двете, във вид на банкова гаранция по приложените в документацията образци или депозит - внесен на името на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, в ТБ “АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД, клон Мария Луиза, BIC BUINBGSF, IBAN: BG 02 BUIN 7604 1010 026513.
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане
• Условия: По условията, посочени в чл. 3 от проекта на договор от документацията за провеждане на процедурата.
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице
• Изискване: При спазване изискванията на чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП.
ІІІ.1.4) Други особени условия
• Други особени условия: Да
• Условия: Обстоятелства, наличието на които води до отстраняване на кандидатите: При наличие на обстоятелствата по чл. 21, ал. 1 от НВМОП.
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците
• Изисквания: Кандидат за изпълнител на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
• Изискуеми документи и информация: 1. Копие от годишния баланс и отчета за приходите и разходите на фирмата за предходната година. 2. Информация за оборота на стоките, обект на поръчката за последните три години. 3. Копие от ИН по ДДС и ЕИН (БУЛСТАТ) на фирмата. 4. Други доказателства /по преценка на кандидата/.
ІІІ.2.3) Технически възможности
• Изискуеми документи и информация: Доказателства за техническите възможности - изискуеми документи: Предложението се представя под формата на приложения към тръжната документация образец на спесификация. Предлаганото спално бельо следва да отговарят на изискванията и стандарти за производство и доставка на спално бельо: 1. Кандидатът да представи по 1 бр. мостра калъфка за възглавница/цветно и бяло/, които подлежат на връщане: за Кандидата определен за Изпълнител след приключване на договора, а за останалите кандидати - след приключване на процедурата и сключване на договора с определиния за изпълнител кандидат. 1. Кандидатът да представи протокол с изпитания на плата, от акредитирана лаборатория на територията на Република България, в оригинал или нотариално заверено копие, със срок на валидност 6 месеца към момента на подаване на офертата. 3. Сертификат ISO 9001 издаден на името на Производителя, за продукцията, с която участва кандидата /при възможност/. 4. Образец на сертификата за качество, издаван от производителя. 5. Документ, в който са посочени: стандарта, съгласно който е произведено спалното бельо; гаранциите, които дава производителя; предлаган гаранционен срок за съхранение /не по-малко от 24 месеца след доставка и 12 месеца в експлоатация/. 6. Референции от предишни възложители. Всички изискуеми документи са подробно описани в образеца-оферта към документацията.
• Минимални изисквания:
ІІІ.2.4) Запазени поръчки
• Запазени поръчки: Не
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изискване за определена професия
• За изпълнението на услугата се изисква определена професия: Не
• Нормативни разпоредби:
ІІІ.3.2) Юридически лица
• Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: Не
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
• Вид процедура: Открит конкурс
ІV.1.2) Начална тръжна цена
• Начална тръжна цена:
ІV.1.3) Стъпка на наддаване
• Стъпка на наддаване:
ІV.1.4) Дата, час и място на провеждане на публичен търг
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
• най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг
• Ще се използва електронен търг: Не
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката
• Идентификационен номер:
ІV.3.2) Предишни публикации
• не
ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие
• Платими документи: Да
• Време: 16:30
• Ако да, цена без ДДС (в цифри): 50
• Условия: В деловодството на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, всеки работен ден от 13.30 до 16.30 ч., след плащане в касата на "БДЖ" - ЕАД.
• Дата: 24/03/2008
• Валута: BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти
• Време: 16:30
• Дата: 24/03/2008
ІV.3.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени офертите
• Друг език: Български
ІV.3.7) Срок на валидност на офертите
• Брой дни: 120
• Брой месеци:
ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите
• Могат ли лица да присъстват на отварянето на офертите: Да
• Място: В сградата на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, София, ул. "Иван Вазов" № 3
• Време: 14:00
• Лица: Управителите или упълномощени представители на кандидатите, при действията на комисията по чл. 38, ал. 2 и 3 от НВМОП /оригинално или нотариално заверено пълномощно, копие от което остава като приложение към документацията за провеждане на процедурата/.
• Дата: 26/03/2008
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Периодично възлагане на поръчка
• Това представлява периодично възлагане на поръчка: Не
• Прогнозен график за публикуването на следващи обявления:
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
• Поръчката свързана ли е с проект/програма, финансирана от фондове на ЕС: Не
• Проект/програма:
VІ.3) Допълнителна информация
• Допълнителна информация: Решение № 29 от 19.02.2008 г. за откриване на процедурата.
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin@cpc.bg
• Факс: 02 9807315
• Адрес: бул. "Витоша" № 18
• Град: София
• Адрес на възложителя :www.cpc.bg
• Телефон: 02 9356113
• Държава: България
VІ.4.1)Орган, който отговаря за процедурата по медиация
VІ.4.2) Подаване на жалби
• Информация относно крайния срок: Съгласно чл. 120, ал. 2 от ЗОП.
VІ.4.3) Служба за информация относно подаването на жалби
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
• Дата: 19/02/2008
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
I) Адрес за допълнителна информация
II) Адрес за документация
III) Адрес за изпращане на заявления
• Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Пощенски код: 1080
• За контакти: ДЕЛОВОДСТВО
• Адрес: ул. Иван Вазов № 3
• Град: София
• Лице за контакти: Деловодители
• Телефон: 02 9324139
• Държава: България
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 1. Доставка на Комплект спално бельо - цветно, за WL и BC вагони
• Номер: 1
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: Комплект спално бельо - цветно, за WL и BC вагони, съдържащ, 2 чаршафа с размери 2.20м./1.50м.и калъфка за възглавница с размери 0.50м./0.70м. /в цвят - жълто/
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 17212000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 2500 бр.
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 90
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 2. Доставка на Комплект спално бельо - бяло, за WL и BC вагони
• Номер: 2
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: Доставка на: Комплект спално бельо - бяло, за WL и BC вагони, съдържащ, 2 чаршафа с размери 2.20м./1.50м.и калъфка за възглавница с размери 0.50м./0.70м.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 17212000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 2500 бр.
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 90
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 3. Доставка на Комплект спално бельо бяло
• Номер: 3
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: Комплект спално бельо бяло, съдържащ: Долен чаршаф, бял, с размери 2.20м./1.50м.; Горен чаршаф тип торба, бял, с елипсовиден отвор на горната страна на чаршафа, с размери 2.20 м./1.50 м.и Калъфка за възглавница, бяла, с размери 0.50м./0.70м.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 17212000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 1000 бр.
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 90
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 4. Доставка на долен чаршаф, бял, с размери 2.20м./1.50м.
• Номер: 4
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: Долен чаршаф, бял, с размери 2.20м./1.50м.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 17212000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 3000 бр.
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 90
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 5. Доставка на горен чаршаф, тип торба, бял, с размери 2.20м/1.50м.
• Номер: 5
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: Горен чаршаф, тип торба, бял, с размери 2.20м/1.50м.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 17212000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 2000 бр.
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 90
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 6. Доставка на калъфка за възглавница, бяла, с размери 0,50/0,7м.
• Номер: 6
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: Калъфка за възглавница, бяла, с размери 0,50/0,7м.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 17212000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 2500 бр.
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 90
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: 7. Доставка на Комплект спално бельо бяло, съдържащ: Долен чаршаф, бял, с размери 2.20м./2.20м.; Горен чаршаф тип торба, бял, с елипсовиден отвор на горната страна на чаршафа, с размери 2.20 м./2.20 м.и 2 броя калъфка за възглавница, бяла, с размери 0.50м./0.70м.
• Номер: 7
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Кратко описание: Комплект спално бельо бяло, съдържащ: Долен чаршаф, бял, с размери 2.20м./2.20м.; Горен чаршаф тип торба, бял, с елипсовиден отвор на горната страна на чаршафа, с размери 2.20 м./2.20 м.и 2 броя калъфка за възглавница, бяла, с размери 0.50м./0.70м.
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 17212000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 20 бр.
• Прогнозна стойност (валута):
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни: 90
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??