"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД обявяват обществена поръчка за доставка на средства за противопожарна защита

Тип възложител по чл. 7
чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

1.1) Наименование, адреси и лица за контакт
Официално наименование:
"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
Адрес:
ул. "Иван Вазов" № 3
Град:
София Пощенски код:
1080 Държава:
България
Лице/а за контакт:
инж. Милена Милушева
За контакти:
отдел "Доставка и продажба на движимо имущество" Телефон:
02 9324689
Електронна поща:
Факс:

Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя (URL):

Адрес на профила на купувача (URL):

Допълнителна информация може да бъде получена на:
Съгласно 1.1)
Документация (спецификации и допълнителни документи) могат да бъдат получени на:
Съгласно 1.1)
Оферти трябва да бъдат изпратени на:
Съгласно 1.1)
Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

1.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:
(полето се попълва от възложители по чл.7, т.5 или 6)
Железопътни услуги

РАЗДЕЛ II: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) ОПИСАНИЕ
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя
Доставка на средства за противопожарна защита

ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на вашата поръчка)
Доставки
Покупка
Място на изпълнение на доставката: Снабдителна база на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, гр.Русе
Код NUTS: BG323

II.1.3) Кратко описание на поръчката
Доставка на средства за противопожарна защита

II.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

Основен код Допълнителен код (когато е приложимо)
Основен предмет на поръчка 24951220

II.1.5) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции, използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции) НЕ

II.1.6) Ще бъдат приемани варианти
НЕ

II.2) КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ НА ПОРЪЧКАТА
II.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)
Подробно описани в приложение към документацията

Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)
(в цифри): валута
или от до валута

II.2.2) Опции (когато са приложими) НЕ

Ако да, описание на тези опции:

Опциите се предвижда да се използват:
след месеца или дни от сключване на договора (ако е известно)
Брой на възможните повторения (ако има такива): или между: и
В случай на повторение, прогнозен график (ако е известно)
след месеца или дни от сключване на договора.

II.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок за изпълнение в месеци или дни 60 (от сключване на договора)
или
Начална дата __________
крайна дата на изпълнението __________

РАЗДЕЛ III: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) УСЛОВИЯ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

III.1.1) Изискуеми депозити и гаранции (ако е приложимо)
Гаранция за участие - 739,82 лв, със срок на валидност 150 дни от крайния срок на подаване на заявленията. Гаранцията за изпълнение е в размер на 5 % от стойността на договора, със срок на валидност 1 месец след изтичане на срока на договора, и двете във вид на депозит или банкова гаранция по сметка на“БДЖ" ЕАД – ТБ “АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД, клон “Мария Луиза", IBAN BG 02 BUIN 7604 1010 026513 BIC BUINBGSF

III.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат
по банков път-минимум 30 дни след доставка

III.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо)
Когато определеният за изпълнител кандидат е обединение на физически и /или юридически лица, следва да се регистрира като дружество по Търговския закон.

III.1.4) Други особени условия (когато са приложими) ДА

Ако да, опишете ги:
Кандидатите ще бъдат отстранени от участие в процедурата при наличие на обстоятелствата по чл.21, ал.1 от НВМОП

III.2) УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

III.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация:
Подробно описани в образец на офертата към документацията

III.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация

Подробно описани в образец на офертата към документацията Минимални изисквания (когато е приложимо):

III.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация

Подробно описани в образец на офертата към документацията Минимални изисквания (когато е приложимо):

III.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо) НЕ

III.3) СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ПРИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА УСЛУГИ

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.1) Вид процедура
Открит конкурс

IV.2) КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите (моля, отбележете приложимото)
(А) Най-ниска цена

IV.2.2) Ще се използва електронен търг НЕ

IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

IV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка
НЕ
Ако да, посочете къде:

Номер на обявлението в ДВ ______ от __________

IV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи)
Срок за получаване на документация за участие
Дата: 25.02.2009 г. Час (чч:мм): 16:00

Платими документи ДА
Ако да, цена (в цифри): 200 валута: BGN
Условия и начин за плащане:
По банков път или платими в касата на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, ул. "Иван Вазов" № 3

IV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
Дата: 04.03.2009 г. Час (чч:мм): 16:00

IV.3.5) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие

Друг: Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите (открита процедура)
До __________ или в месеца или дни 150 (от крайния срок за получаване на оферти)

IV.3.8) Условия при отварянето на офертите
Дата 09.03.2009 г. Час (чч:мм) 10:00
Място "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, ул."Иван Вазов" № 3

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите (когато е приложимо) ДА
Упълномощени представители на кандидатите при действията на комисията по чл.38, ал.4

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е приложимо) НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС НЕ

VI.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)
Решение № 5/30.01.2009г. за откриване на процедура

VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:
Комисия за защита на конкуренцията
Адрес:
бул. "Витоша" № 18
Град:
София Пощенски код:
1000 Държава:
България
Електронна поща:
cpcadmin@cpc.bg Телефон:
02 9356113
Интернет адрес (URL):
www.cpc.bg Факс:
02 9807315

VI.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 ИЛИ при необходимост раздел VІ.4.3) Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:
10 дни от датата на уведомлението/ чл.120, ал.2 от ЗОП

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование:
Комисия за защита на конкуренцията
Адрес:
бул. "Витоша" № 18
Град:
София Пощенски код:
1000 Държава:
България
Електронна поща:
cpcadmin@cpc.bg Телефон:
02 9356113
Интернет адрес (URL):
www.cpc.bg Факс:
02 9807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
30.01.2009 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??