"ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД обявяват обществена поръчка за доставка на стоманени изделия

Обявление за обществена поръчка от секторен възложител
№ 16 от 28.08.2007 г.
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
• Официално наименование: "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД
• Пощенски код: 1080
• За контакти: ул. Ив. Вазов" №3
• Факс: 02 9800424
• Адрес: ул. Ив. Вазов" № 3
• Град: София
• Лице за контакти: инж. Г. Ненов
• Телефон: 02 9324138
• Държава: българия
I.2) Основна дейност/и на възложителя
• Вид на възложителя: Железопътни услуги
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката
• Наименование: Доставка на стоманени изделия за нуждите на “БДЖ" ЕАД - 2007 год
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение
• Код NUTS: БЪЛГАРИЯ (BG)
• Място на изпълнение: По приложение № 3 към документацията
• Тип доставки: Покупка
• Обект на поръчката: Доставки
ІІ.1.3) Предназначение на обявлението
• Предназначение: Възлагане на обществена поръчка
ІІ.1.4) Информация относно рамково споразумение
• Брой изпълнители:
• Прогнозна стойност:
• Срок в месеци:
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката
• Описание: доставка на стоманени изделия: поз.1 - арматурно желязо от ф6 до ф20мм; поз.2 - кръгла стомана от ф5 до ф200мм; поз.3 - ъглова стомана, винкел от 20/20/3 до 100/100/8мм; поз.4 -плоска стомана /шина/ от 10/5 до 200/10мм; поз.5 - листова стомана от 1/1000/2000 до 20/1800/6000мм; поз.6 - шестограми от S 6 до S 80; поз. 7 - "П" профил от 50/32 до 140/58 и от № 5 до № 20; поз 8 - тръби, черни безшевни от ф1/2" до 2 1/2", от ф8/5 до ф 245/20; поз 9 - стомана квадратна от 6/6 до 25/25мм;
ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП
• 28847000
ІІ.1.7) Споразумение за държавни поръчки
• Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: Не
ІІ.1.8) Обособени позиции
• Обособени позиции: Да
• Подаване на оферти: за една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Варианти
• Ще бъдат приемани варианти: Не
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
• Описание: Подробно описани в приложени е№ 1 от документацията
ІІ.2.2) Опции
• Опции: Не
• Брой месеци:
• Брой дни:
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
ІІ.3.1) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
• Срок в месеци: 12
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
• Описание: Гаранция за участие за цялагта поръчка - 24490,00 лв, със срок на валидност 150 дни от крайния срок за подаване на заявленията. Гаранцията за участие за всяка отделна група стоманени изделия: поз.1 - арматурно желязо от ф6 до ф20мм - 150,00 лв.; поз.2 - кръгла стомана от ф5 до ф200мм - 2620,00лв.; поз.3 - ъглова стомана, винкел от 20/20/3 до 100/100/8мм - 800,00 лв.; поз.4 -плоска стомана /шина/ от 10/5 до 200/10мм - 1630,00 лв; поз.5 - листова стомана от 1/1000/2000 до 20/1800/6000мм - 14200,00лв; поз.6 - шестограми от S6 до S80 - 1130,00лв; поз. 7 - "П" профил от 50/32 до 140/58 и от № 5 до № 20 - 1820,00лв; поз 8 - тръби, черни безшевни от ф1/2" до 2 1/2", от ф8/5 до ф 245/20 - 2130,00лв; поз 9 - стомана квадратна от 6/6 до 25/25мм - 10,00лв;
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане
• Условия: по банков път - мин. 20 дни след доставката;
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице
• Изискване: Когато определения за изпълнител кандидат е обединение на физически и/или юридически лица, следва да се регистрира като дружество по Търговския закон
ІІІ.1.4) Други особени условия
• Други особени условия: Не
• Условия:
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците
• Документи и информация: Кандидатът за изпълнител на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения. Изискуеми документи по чл.47, ал.1, ал.5 и ал.7 са подробно описани в образец на заявлението към документацията.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
• Документи и информация: Подробно описани в образец на заявлението към документацията.
ІІІ.2.3) Технически възможности
• Документи и информация: Подробно описани в образец на заявлението към документацията.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки
• Запазени поръчки: Не
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изискване за определена професия
• За изпълнението на услугата се изисква определена професия: Не
• Нормативни разпоредби:
ІІІ.3.2) Юридически лица
• Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: Не
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
• Избрани кандидати: Не
• Вид процедура: Договаряне
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
• най-ниска цена
ІV.2.2) Електронен търг
• Ще се използва електронен търг: Не
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката
• Номер:
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка
• не
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи
• Платими документи: Да
• Време: 16:00
• Ако да, цена без ДДС (в цифри): 100
• Условия: по банков път или платими в касата на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, ул.Ив. Вазов № 3, гр. София
• Дата: 01/10/2007
• Прогнозна стойност (валута): BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
• Време: 16:00
• Дата: 01/10/2007
ІV.3.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени офертите
• Друг език: Български
ІV.3.6) Срок на валидност на офертите
• Брой дни:
• Брой месеци:
ІV.3.7) Условия при отваряне на офертите
• Място: България, гр. София, ул. Ив.Вазов № 3
• Време: 14:00
• Лица: Упълномощени представители на кандидатите при действията на комисията по чл.68, ал.3 и ал.4 от ЗОП
• Дата: 04/10/2007
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Периодично възлагане на поръчка
• Това представлява периодично възлагане на поръчка: Не
• Прогнозен график:
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
• Поръчката свързана ли е с проект/програма, финансирана от фондове на ЕС: Не
• Проект/програма:
VІ.3) Допълнителна информация
• Допълнителна информация: Решение № 151/24.08.2007 г. за откриване на процедурата
• За тази обществена поръчка е попълнен формуляр в базата SIMAP на Службата за публикации на Официален вестник на Европейския съюз на 24.08.2007 г.
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin@cpc.bg
• Факс: 02 9807315
• Адрес: бул. Витоша № 18
• Град: София
• Адрес на възложителя:www.cpc.bg
• Телефон: 02 9356113
• Държава: България
VІ.4.1)Орган, който отговаря за процедурата по медиация
VІ.4.2) Подаване на жалби
• Информация относно крайния срок: 10 дни от датата на уведомлението /чл.120, ал.2 от ЗОП/
VІ.4.3) Служба за информация относно подаването на жалби
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin@cpc.bg
• Факс: 02 9807315
• Адрес: бул. Витоша № 18
• Град: София
• Адрес на възложителя:www.cpc.bg
• Телефон: 02 9356113
• Държава: България
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
• Дата: 24/08/2007
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
I) Адрес за допълнителна информация
II) Адрес за документация
III) Адрес за изпращане на заявления
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: арматурно желязо от ф6 до ф20мм
• Номер: 1
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: арматурно желязо от ф6 до ф20мм
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 28847000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 16,43 тона
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци: 12
5) Допълнителна информация
• Информация: Подробно описани в приложение № 1 от тръжната докуметгация
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Кръгла стомана от ф5 до ф200мм
• Номер: 2
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Кръгла стомана от ф5 до ф200мм
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 28847000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 218 тона
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци: 12
5) Допълнителна информация
• Информация: Подробно описани в приложение № 1 от тръжната докуметгация
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Ъглова стомана, винкел от 20/20/3 до 100/100/8мм
• Номер: 3
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Ъглова стомана, винкел от 20/20/3 до 100/100/8мм
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 28847000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 77,7 тона
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци: 12
5) Допълнителна информация
• Информация: Подробно описани в приложение № 1 от тръжната докуметгация
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Плоска стомана /шина/ от 10/5 до 200/10 мм
• Номер: 4
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Плоска стомана /шина/ от 10/5 до 200/10 мм
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 28847000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 141,8 тона
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци: 12
5) Допълнителна информация
• Информация: Подробно описани в приложение № 1 от тръжната докуметгация
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: листова стомана от 1/1000/2000 до 20/1800/6000 мм
• Номер: 5
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: листова стомана от 1/1000/2000 до 20/1800/6000 мм
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 28847000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 1223 тона
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци: 12
5) Допълнителна информация
• Информация: Подробно описани в приложение № 1 от тръжната докуметгация
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Шестограми от S 6 до S 80
• Номер: 6
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Шестограми от S 6 до S 80
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 28847000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 65,93 тона
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци: 12
5) Допълнителна информация
• Информация: Подробно описани в приложение № 1 от тръжната докуметгация
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: "П" профил от 50/32 до 140/58; от № 5 до №20
• Номер: 7
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: "П" профил от 50/32 до 140/58; от № 5 до №20
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 28847000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 154,18 тона
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци: 12
5) Допълнителна информация
• Информация: Подробно описани в приложение № 1 от тръжната докуметгация
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Тръби, черни безшевни от 1/2" до 2 1/2"; от ф8/5 до ф245/20 мм
• Номер: 8
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Тръби, черни безшевни от 1/2" до 2 1/2"; от ф8/5 до ф245/20 мм
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 28847000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 1312,21 тона
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци: 12
5) Допълнителна информация
• Информация: Подробно описани в приложение № 1 от тръжната докуметгация
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: Стомана квадратна от 6/6 до 25/25 мм
• Номер: 9
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Стомана квадратна от 6/6 до 25/25 мм
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 28847000
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 0,85 тона
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци: 12
5) Допълнителна информация
• Информация: Подробно описани в приложение № 1 от тръжната докуметгация
Профил на купувача
Профил на купувача по дружества

Новини

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД обявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

01.09.2023

Конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД

„Холдинг БДЖ“ ЕАД oбявява конкурс за възлагане на управлението на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, гр. София - избор на управител/управители на дружеството, по реда на Закона за публичните предприятия.

Вижте повече

Debug: ??x??